Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    dialog - wyświetla dialogi ze skryptów powłoki

SKŁADNIA

    dialog --clear
    dialog --create-rc plik
    dialog [ --title tytuł ] [ --backtitle tytuł_tła ] [ --clear ] [ --separate-output ]
    opcje-okienka

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Dialog jest programem, który umożliwi Ci prezentowanie różnych pytań lub wyświetlanie
    komunikatów przy użyciu okienek dialogowych ze skryptu powłoki. Obecnie rozpoznawane są
    następujące okienka dialogowe:

    yes/no box, menu box, input box, message box, text box, info box, checklist box, radiolist
    box i gauge box.

OPCJE

    --clear
       Ekran zostanie wyczyszczony po wyjściu z programu.

    --create-rc plik
       Ponieważ dialog obsługuje konfigurację podczas działania, można tego użyć do
       wygenerowania przykładowego pliku konfiguracyjnego do podanego pliku.

    --separate-output
       Dla widgetów checklist, produkuj wyjście w osobnych liniach, bez cytowania.
       Umożliwia to przetwarzanie przez inny program.

    --title tytuł
       Podaje napis tytułu, który będzie wyświetlony na górze okna dialogowego.

    --backtitle tytuł_tła
       Podaje napis tytułu_tła, który będzie wyświetlony w tle, na górze ekranu.

    Opcje okienek

    --yesno tekst wysokość szerokość
       Okienko dialogowe yes/no o wielkości wysokość linii na szerokość kolumn. Napis
       przekazywany jako tekst jest wyświetlany wewnątrz okna dialogowego. Jeśli napis
       jest zbyt długi, aby mógł się zmieścić w linii, zostanie podzielony w odpowiednich
       miejscach na wiele linii. Napis tekst może także zawierać podnapis "\n" lub znaki
       nowej linii.  `\n´, umożliwiające ręczne kontrolowanie łamania linii. To okienko
       dialogowe jest użyteczne do zadawania pytań, które wymagają od użytkownika
       odpowiedzi tak lub nie. Okienko dialogowe ma guzik Yesi guzik No, między którymi
       użytkownik może się przełączać, przyciskając klawisz TAB.

    --msgbox tekst wysokość szerokość
       Okienko msgbox jest bardzo podobne do okienka yes/no. Jedyna różnica między nimi
       to to, że msgbox posiada tylko pojedynczy guzik OK Możesz używać tego okienka
       dialogowego do wyświetlania komunikatów. Po przeczytaniu komunikatu, użytkownik
       może nacisnąć klawisz ENTER, a dialog dialog zakończy działanie i wywołujący go
       skrypt będzie mógł kontynuować.

    --infobox tekst wysokość szerokość
       okienko dialogowe infobox jest ogólnie podobne do msgbox. Jednak w tym wypadku,
       dialog zakończy działanie natychmiast po wyświetleniu wiadomości użytkownikowi. Po
       zakończeniu ekran nie jest czyszczony, więc wiadomość pozostanie na ekranie dopóki
       skrypt jej nie wyczyści. Jest to użyteczne, jeśli chcesz informować o przebiegu
       jakichś operacji, które wymagają trochę czasu.

    --inputbox tekst wysokość szerokość [init]
       Okienko dialogowe inputbox jest użyteczne gdy chcesz zadawać pytania, które
       wymagają jakiegoś napisu w odpowiedzi. Jeśli podano parametr init, to jest on
       używany do zainicjowania napisu wejściowego. Podczas pobierania napisu, BACKSPACE
       może być używany do poprawiania literówek. Jeśli napis wejściowy jest dłuższy niż
       rozmiar okienka, to zostanie zaskrollowany. Po wyjściu, napis wejściowy zostanie
       wydrukowany na stderr.

    --textbox plik wysokość szerokość
       Okienko dialogowe textbox umożliwia wyświetlenie zawartości pliku w okienku
       dialogowym. Jest to prosta przeglądarka plików tekstowych. Użytkownik może poruszać
       się w pliku, przyciskając klawisze UP/DOWN, PGUP/PGDN i HOME/END. Jeśli linie są
       zbyt długie, aby pomieścić się w okienku, można je przewijać przy użyciu klawiszy
       LEWO/PRAWO. Udostępniono również funkcje przeszukiwania w przód i w tył.

    --menu tekst wysokość szerokość wysokość-menu [ element opis] ...
       Jak wskazuje nazwa, okienko dialogowe menu jest okienkiem, które może być używane
       do prezentowania listy wyborów w postaci menu, z którego użytkownik wybiera
       pozycję. Każdy wpis składa się z napisu opisu i elementu. Element podaje wpisowi
       nazwę, według której można go odróżnić od innych wpisów w menu. Opis jest krótkim
       opisem opcji, którą reprezentuje. Użytkownik może przemieszczać się między wpisami
       menu, wciskając klawisze GÓRA/DÓŁ. Pierwsza litera elementu jest skrótem. Mogą
       nimi być też cyfry 1-9. Wyświetlanych jest wysokość-menu wpisów naraz, lecz menu
       może być przewijane jeśli jest ich więcej. Kiedy dialog kończy działanie, na stderr
       drukowany jest element wybranej opcji.

    --checklist tekst wysokość szerokość wysokość-listy [element obiekt status ] ...
       Okienko dialogowe checklist jest podobne do okienka menu, szczególnie w tym, że
       znajduje się tam wiele wpisów prezentowanych w postaci menu. Zamiast wybierania
       wielu  wpisów,  każdy  z nich można włączyć lub wyłączyć. Początkowy stan
       włączenia/wyłączenia jest określany przez status. Na koniec, na stderr drukowana
       jest lista napisów elementów, których ustawienia były włączone.

    --radiolist tekst wysokość szerokość wysokość-listy [element obiekt status ] ...
       Okienko dialogowe radiolist jest podobne do okienka menu. Jedyną różnicą jest to,
       że możesz wskazać, który wpis jest obecnie wybrany, przez ustawienie jego statusu
       na on.

    --gauge tekst wysokość szerokość procent
       Okienko gauge wyświetla miarkę na dole okienka. Miarka określa procentowość. Nowe
       wartości procentowe są odczytywane ze standardowego wejścia, jeden integer na
       linię. Miarka jest odnawiana aby odzwierciedlić każdy nowy procent. Okienko kończy
       działanie na EOF.

KONFIGURACJA DZIAŁANIA

    1. Utwórz przykładowy plik konfiguracyjny przy użyciu:

         "dialog --create-rc <file>"

    2. Podczas uruchamiania dialog określa używane ustawienia w następujący sposób:

      a) jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa DIALOGRC to jej wartość określa nazwę
        pliku konfiguracyjnego.

      b) jeśli nie znaleziono pliku (a), użyj pliku $HOME/.dialogrc.

      c) jeśli plik (b) nie został znaleziony, użyj wkompilowanych wartości domyślnych.

    3. Edytuj przykładowy plik konfiguracyjny i skopiuj go w jakieś miejsce, gdzie dialog
      może go znaleźć, jak określono powyżej w kroku 2.

ŚRODOWISKO

    DIALOGRC    Zdefiniuj tę zmienną, jeśli  chcesz  podać  nazwę  używanego  pliku
           konfiguracyjnego.

PLIKI

    $HOME/.dialogrc   domyślny plik konfiguracyjny.

DIAGNOSTYKA

    Status wyjścia jest 0, jeśli dialog zakończył działanie po naciśnięciu guzika Yes lub OK,
    a 1, jeśli wciśnięto guzik No lub Cancel. W przeciwnym wypadku, jeśli pojawią się błędy w
    dialogu lub gdy dialog zostanie opuszczony przez naciśnięcie klawisza ESC, status wyjścia
    wyniesie -1.

BŁĘDY

    Pliki tekstowe, zawierające znaki tab mogą powodować pewne problemy z textbox. Znaki tab
    w plikach tekstowych muszą być najpierw rozwijane w spacje.

    Odświeżanie ekranu jest zbyt wolne.

AUTOR

    Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - wersja 0.3

    Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch dla wersji 0.4

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 dialog

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.