Provided by: dos2unix_7.4.0-2_amd64 bug

NAZWA

    dos2unix - konwerter formatu plików tekstowych między systemami DOS/Mac a Uniksem

SKŁADNIA

      dos2unix [opcje] [PLIK ...] [-n PLIK_WEJ PLIK_WYJ ...]
      unix2dos [opcje] [PLIK ...] [-n PLIK_WEJ PLIK_WYJ ...]

OPIS

    Pakiet Dos2unix zawiera narzędzia "dos2unix" oraz "unix2dos" do konwersji zwykłych plików
    tekstowych między formatami używanymi w systemach DOS lub Mac a formatem uniksowym.

    W plikach tekstowych systemu DOS/Windows oznaczenie końca linii to połączenie dwóch
    znaków: powrotu karetki (CR) i przesunięcia linii (LF). W uniksowych plikach tekstowych
    koniec linii to pojedynczy znak LF. W plikach tekstowych systemu Mac sprzed Mac OS X
    koniec linii był pojedynczym znakiem CR. Obecnie Mac OS wykorzystuje uniksowe końce linii
    (LF).

    Oprócz oznaczeń końców linii Dos2unix potrafi konwertować także kodowanie plików. Kilko
    stron kodowych DOS-a może być przekonwertowanych do uniksowego Latin-1, a windowsowy
    Unicode (UTF-16) do powszechniejszego pod Uniksem kodowania Unicode UTF-8.

    Pliki binarne są pomijane automatycznie, chyba że konwersja zostanie wymuszona.

    Pliki inne niż zwykłe, np. katalogi lub FIFO, są pomijane automatycznie.

    Dowiązania symboliczne i ich cele są domyślnie pozostawiane bez zmian. Dowiązania
    symboliczne mogą być opcjonalnie zastępowane, albo wyjście może być zapisywane do celu
    dowiązania. Zapis do celu dowiązania symbolicznego nie jest obsługiwane pod Windows.

    Dos2unix powstał na podstawie narzędzia dos2unix z systemu SunOS/Solaris. Jest jedna
    istotna różnica w stosunku do oryginalnej wersji z SunOS-a/Solarisa: ta wersja domyślnie
    wykonuje konwersję w miejscu (tryb starego pliku), podczas gdy oryginalna obsługiwała
    tylko konwersję parami (tryb nowego pliku) - p. także opcje "-o" i "-n". Ponadto wersja z
    SunOS-a/Solarisa domyślnie wykonuje konwersję w trybie iso, podczas gdy ta wersja
    domyślnie wykonuje konwersję w trybie ascii.

OPCJE

    -- Potraktowanie wszystkich kolejnych opcji jako nazw plików. Tej opcji należy użyć, aby
      przekonwertować pliki, których nazwy zaczynają się od minusa. Przykładowo, aby
      przekonwertować plik o nazwie "-foo", można użyć polecenia:

        dos2unix -- -foo

      Lub w trybie nowego pliku:

        dos2unix -n -- -foo out.txt

    --allow-chown
      Zezwolenie na zmianę właściciela w trybie starego pliku.

      W przypadku użycia tej opcji, konwersja nie zostanie przerwana, jeśli nie ma
      możliwości zachowania właściciela i/lub grupy oryginalnego pliku w trybie starego
      pliku. Konwersja będzie kontynuowana, a przekonwertowany plik będzie miał tego samego
      właściciela, jakiego by miał w trybie nowego pliku. P. także opcje "-o" i "-n". Opcja
      jest dostępna tylko wtedy, gdy dos2unix ma obsługę zachowywania użytkownika i grupy
      plików.

    -ascii
      Konwersja tylko znaków końca linii. Jest to domyślny tryb konwersji.

    -iso
      Konwersja między zestawami znaków DOS i ISO-8859-1. Więcej w sekcji TRYBY KONWERSJI.

    -1252
      Użycie strony kodowej Windows 1252 (zachodnioeuropejskiej).

    -437
      Użycie strony kodowej DOS 437 (US). Jest to domyślna strona kodowa używana przy
      konwersji ISO.

    -850
      Użycie strony kodowej DOS 850 (zachodnioeuropejskiej).

    -860
      Użycie strony kodowej DOS 860 (portugalskiej).

    -863
      Użycie strony kodowej DOS 863 (kanadyjskiej francuskiej).

    -865
      Użycie strony kodowej DOS 865 (nordyckiej).

    -7 Konwersja znaków 8-bitowych do przestrzeni 7-bitowej.

    -b, --keep-bom
      Zachowanie znaku BOM (Byte Order Makr). Jeżeli plik wejściowy zawiera BOM, powoduje
      zapisanie go w pliku wyjściowym. Jest to domyślne zachowanie przy konwersji na DOS-owe
      końce linii. P. także opcja "-r".

    -c, --convmode TRYB_KONW
      Ustawienie trybu konwersji. TRYB_KONW to jeden z: ascii, 7bit, iso, mac, przy czym
      domyślny jest ascii.

    -D, --display-enc KODOWANIE
      Ustawienie kodowania wyświetlanego tekstu. KODOWANIE to jedno z: ansi, unicode,
      unicodebom, utf8, utf8bom, przy czym domyślne to ansi.

      Ta opcja jest dostępna wyłączenie w programie dos2unix dla Windows z obsługą nazw
      plików Unicode. Nie ma wpływu na same nawy odczytywanych i zapisywanych plików, a
      jedynie na sposób ich wyświetlania.

      Istnieje kilka sposobów wyświetlania tekstu w konsoli Windows w zależności od
      kodowania tekstu. Wszystkie mają swoje zalety i wady.

      ansi
        Domyślna metoda programu dos2unix to stosowanie tekstu kodowanego w ANSI. Zaletą
        jest wsteczna zgodność. Działa z fontami rastrowymi, jak i TrueType. W niektórych
        rejonach może być potrzeba zmiany aktywnej strony kodowej DOS OEM na systemową
        stronę kodową Windows ANSI przy użyciu polecenia "chcp", ponieważ dos2unix
        wykorzystuje systemową stronę kodową Windows.

        Wadą kodowania ansi jest fakt, że międzynarodowe nazwy plików ze znakami spoza
        domyślnej systemowej strony kodowej nie są wyświetlane właściwie. Można zamiast
        tego zobaczyć znak zapytania albo niewłaściwy symbol. Jeżeli nie pracujemy z
        obcymi nazwami plików, ta metoda jest poprawna.

      unicode, unicodebom
        Zaletą kodowania unicode (windowsową nazwą dla UTF-16) jest (zwykle) właściwe
        wyświetlanie tekstu. Nie ma potrzeby zmiany aktywnej strony kodowej. Może być
        potrzeba zmiany fontu konsoli na font TrueType, aby znaki międzynarodowe były
        wyświetlane poprawnie. Jeśli znak nie jest obecny w foncie TrueType, zwykle widać
        mały kwadrat, czasami ze znakiem zapytania w środku.

        W przypadku używania konsoli ConEmu cały tekst jest wyświetlany poprawnie,
        ponieważ ConEmu automatycznie wybiera dobry font.

        Wadą kodowania unicode jest niezgodność z ASCII. Wyjście nie jest łatwe do
        obsłużenia w przypadku przekierowania do innego programu lub pliku.

        W przypadku użycia metody "unicodebom", tekst w unikodzie jest poprzedzony znakiem
        BOM (Byte Order Mark). BOM jest wymagany do poprawnego przekierowania lub
        przekazywania przez potok w powłoce PowerShell.

      utf8, utf8bom
        Zaletą kodowania utf8 jest zgodność z ASCII. Trzeba ustawić font konsoli na font
        TrueType. Przy użyciu fontu TrueType tekst jest wyświetlany podobnie do kodowania
        "unicode".

        Wadą jest fakt, że w przypadku używania domyślnego fontu rastrowego, wszystkie
        znaki spoza ASCII są wyświetlane niepoprawnie. Nie tylko unikodowe nazwy plików,
        ale także przetłumaczone komunikaty stają się nieczytelne. W Windows
        skonfigurowanym dla rejonu Azji Wschodniej widać dużo migotania konsoli w trakcie
        wyświetlania komunikatów.

        W konsoli ConEmu metoda kodowania utf8 działa dobrze.

        W przypadku użycia metody "utf8bom", tekst w UTF-8 jest poprzedzony znakiem BOM
        (Byte Order Mark). BOM jest wymagany do poprawnego przekierowania lub
        przekazywania przez potok w powłoce PowerShell.

      Domyślne kodowanie można zmienić przy użyciu zmiennej środowiskowej
      DOS2UNIX_DISPLAY_ENC, ustawiając ją na "unicode", "unicodebom", "utf8" lub "utf8bom".

    -f, --force
      Wymuszenie konwersji plików binarnych.

    -gb, --gb18030
      Pod Windows pliki w UTF-16 są domyślnie konwertowane do UTF-8, niezależnie od
      ustawienia lokalizacji. Ta opcja pozwala przekonwertować pliki w UTF-16 do GB18030.
      Opcja jest dostępna tylko pod Windows, więcej w sekcji dotyczącej GB18030.

    -h, --help
      Wyświetlenie opisu i zakończenie.

    -i[FLAGI], --info[=FLAGI] PLIK ...
      Wyświetlenie informacji o pliku. Konwersja nie jest wykonywana.

      Wypisywane są następujące informacje, w tej kolejności: liczba DOS-owych końców linii,
      liczba uniksowych końców linii, liczba macowych końców linii, znacznik BOM, tekstowy
      lub binarny, nazwa pliku.

      Przykładowe wyjście:

        6    0    0 no_bom  text  dos.txt
        0    6    0 no_bom  text  unix.txt
        0    0    6 no_bom  text  mac.txt
        6    6    6 no_bom  text  mixed.txt
        50    0    0 UTF-16LE text  utf16le.txt
        0   50    0 no_bom  text  utf8unix.txt
        50    0    0 UTF-8   text  utf8dos.txt
        2   418   219 no_bom  binary dos2unix.exe

      Uwaga: czasami plik binarny może być błędnie rozpoznany jako tekstowy. P. także opcja
      "-s".

      Opcjonalnie można ustawić dodatkowe flagi, aby zmienić wyjście. Można dodać jedną lub
      więcej flag.

      0  Wypisanie wierszy informacji o pliku zakończonych znakiem NUL zamiast znaku nowej
        linii. Pozwala to na poprawną interpretację nazw plików zawierających spacje lub
        cudzysłowy w przypadku użycia flagi c. Flagi należy używać w połączeniu z opcją
        "-0" lub "--null" programu xargs(1).

      d  Wypisanie liczby DOS-owych końców linii.

      u  Wypisanie liczby uniksowych końców linii.

      m  Wypisanie liczby macowych końców linii.

      b  Wypisanie znacznika BOM.

      t  Wypisanie, czy plik jest tekstowy, czy binarny.

      c  Wypisanie tylko plików, które zostałyby przekonwertowane.

        Z flagą "c" dos2unix wypisze tylko pliki zawierające DOS-owe końce linii, a
        unix2dos wypisze tylko nazwy plików zawierających uniksowe końce linii.

      h  Wypisanie nagłówka.

      p  Wyświetlanie nazw plików bez ścieżki.

      Przykłady:

      Pokazanie informacji o wszystkich plikach *.txt:

        dos2unix -i *.txt

      Pokazanie tylko liczby DOS-owych i uniksowych końców linii:

        dos2unix -idu *.txt

      Pokazanie tylko znacznika BOM:

        dos2unix --info=b *.txt

      Wypisanie listy plików zawierających DOS-owe końce linii:

        dos2unix -ic *.txt

      Wypisanie listy plików zawierających uniksowe końce linii:

        unix2dos -ic *.txt

      Konwersja tylko plików mających DOS-owe końce linii, pozostawienie pozostałych bez
      zmian:

        dos2unix -ic0 *.txt | xargs -0 dos2unix

      Wyszukanie plików tekstowych zawierających DOS-owe końce linii:

        find -name '*.txt' -print0 | xargs -0 dos2unix -ic

    -k, --keepdate
      Zachowanie znacznika czasu pliku wyjściowego takiego samego, jak pliku wejściowego.

    -L, --license
      Wyświetlenie licencji programu.

    -l, --newline
      Dodanie dodatkowego znaku końca linii.

      dos2unix: tylko DOS-owe znaki końca linii są zamieniane na dwa uniksowe. W trybie Mac
      tylko macowe znaki końca linii są zamieniane na dwa uniksowe.

      unix2dos: tylko uniksowe znaki końca linii są zamieniane na dwa DOS-owe. W trybie Mac
      uniksowe znaki końca linii są zamieniane na dwa macowe.

    -m, --add-bom
      Zapisanie znacznika BOM (Byte Order Mark) w pliku wyjściowym. Domyślnie zapisywany
      jest BOM UTF-8.

      Jeśli plik wejściowy jest w kodowaniu UTF-16 i użyto opcji "-u", zostanie zapisany BOM
      UTF-16.

      Nigdy nie należy używać tej opcji, jeśli kodowanie wyjściowe jest inne niż UTF-8,
      UTF-16 lub GB18030. Więcej w sekcji UNICODE.

    -n, --newfile PLIK_WEJ PLIK_WYJ ...
      Tryb nowego pliku. Konwersja PLIKU_WEJ z zapisem wyjścia do PLIKU_WYJ. Nazwy plików
      muszą być podane parami, a masek nie należy używać, gdyż spowoduje to utratę plików.

      Osoba uruchamiająca konwersję w trybie nowego pliku (par) będzie właścicielem
      przekonwertowanego pliku. Prawa odczytu/zapisu nowego pliku będą pochodziły z praw
      pliku oryginalnego po odjęciu umask(1) osoby uruchamiającej konwersję.

    --no-allow-chown
      Bez zezwolenia na zmianę właściciela pliku w trybie starego pliku (domyślne).

      Przerwanie konwersji, jeżeli użytkownik lub grupa oryginalnego pliku nie może być
      zachowana w trybie starego pliku. P. także opcje "-o" oraz "-n". Ta opcja jest
      dostępna tylko jeśli dos2unix ma obsługę zachowywania użytkownika i grupy plików.

    -o, --oldfile PLIK ...
      Tryb starego pliku. Konwersja PLIKU i nadpisanie go wyjściem. Program działa domyślnie
      w tym trybie. Można używać masek.

      W trybie starego pliku (w miejscu) przekonwertowany plik otrzymuje tego samego
      właściciela, grupę oraz prawa odczytu/zapisu, jak plik oryginalny - także wtedy, gdy
      plik jest konwertowany przez innego użytkownika, mającego prawo zapisu do pliku (np.
      przez użytkownika root). Konwersja zostanie przerwana, jeśli nie będzie możliwe
      zachowanie oryginalnych wartości. Zmiana właściciela mogłaby oznaczać, że pierwotny
      właściciel nie może już odczytać pliku. Zmiana grupy mogłaby być zagrożeniem
      bezpieczeństwa, plik mógłby być czytelny dla nie zamierzonych osób. Zachowanie
      właściciela, grupy i praw odczytu/zapisu jest obsługiwane tylko na Uniksie.

      Aby sprawdzić, czy doswunix ma obsługę zachowywania użytkownika i grupy plików, można
      napisać "dos2unix -V".

      Konwersja jest wykonywana zawsze przy użyciu pliku tymczasowego. Jeśli w trakcie
      konwersji wystąpi błąd, plik tymczasowy jest usuwany, a plik oryginalny pozostaje
      nietknięty. Jeśli konwersja się powiedzie, plik oryginalny jest zastępowany plikiem
      tymczasowym. Można mieć prawa zapisu do pliku oryginalnego, ale brak uprawnień, aby
      nadać tego samego właściciela i/lub grupę, co plik oryginalny, plikowi tymczasowemu.
      Oznacza to, że nie można zachować użytkownika i/lub grupy oryginalnego pliku. W takim
      przypadku można użyć opcji "--allow-chown", aby kontynuować konwersję:

        dos2unix --allow-chown foo.txt

      Inny sposób to użycie trybu nowego pliku:

        dos2unix -n foo.txt foo.txt

      Zaletą opcji "--allow-chown" jest możliwość użycia masek oraz zachowanie właściciela w
      miarę możliwości.

    -q, --quiet
      Tryb cichy. Pominięcie wszystkich ostrzeżeń i komunikatów. Zwracanym kodem jest zero,
      chyba że podano błędne opcje linii poleceń.

    -r, --remove-bom
      Usunięcie znaków BOM (Byte Order Mark). Bez zapisywania BOM do pliku wyjściowego. Jest
      to domyślne zachowanie przy konwersji na uniksowe końce linii. P. także opcja "-b".

    -s, --safe
      Pominięcie plików binarnych (domyślne).

      Pomijanie plików binarnych ma na celu zapobieżenie przypadkowym błędom. Uwaga:
      wykrywanie plików binarnych nie jest w 100% odporne na błędy. Pliki wejściowe są
      przeszukiwane pod kątem symboli binarnych, które zwykle nie występują w plikach
      tekstowych. Może się zdarzyć, że plik binarny zawiera tylko zwykłe znaki tekstowe.
      Taki plik binarny będzie błędnie widziany jako plik tekstowy.

    -u, --keep-utf16
      Zachowanie oryginalnego kodowania pliku wejściowego UTF-16. Plik wyjściowy zostanie
      zapisany w tym samym kodowaniu UTF-16 (little lub big endian), co plik wejściowy.
      Zapobiega to przekształceniu do UTF-8. Do pliku zostanie zapisany odpowiedni znacznik
      BOM UTF-16. Tę opcję można wyłączyć opcją "-ascii".

    -ul, --assume-utf16le
      Przyjęcie, że format pliku wejściowego to UTF-16LE.

      Jeśli w pliku wejściowym jest znacznik BOM (Byte Order Mark), ma on priorytet nad tą
      opcją.

      Jeśli przyjęto błędne założenie (plik wejściowy nie jest w formacie UTF-16LE), a
      konwersja się uda, wynikiem będzie plik wyjściowy UTF-8 ze złym tekstem. Konwersję tę
      można odwrócić przy użyciu polecenia iconv(1) do konwersji wyjścia UTF-8 z powrotem do
      UTF-16LE. Przywróci to plik oryginalny.

      Przyjęcie UTF-16LE działa jako tryb konwersji. Przy przełączeniu na domyślny tryb
      ascii przyjęcie UTF-16LE jest wyłączane.

    -ub, --assume-utf16be
      Przyjęcie, że format pliku wejściowego to UTF-16BE.

      Ta opcja działa analogicznie do "-ul".

    -v, --verbose
      Wyświetlanie szczegółowych komunikatów. Wyświetlane śa dodatkowe informacje o
      znacznikach BOM (Byte Order Mark) oraz liczbie przekonwertowanych końców linii.

    -F, --follow-symlink
      Podążanie za dowiązaniami symbolicznymi i konwertowanie ich celów

    -R, --replace-symlink
      Zastępowanie dowiązań symbolicznych przekonwertowanymi plikami (oryginalne pliki
      docelowe pozostają bez zmian).

    -S, --skip-symlink
      Pozostawienie dowiązań symbolicznych i celów bez zmian (domyślne).

    -V, --version
      Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

TRYB MAC

    W zwykłym trybie znaki końca linii są konwertowane z DOS-a do Uniksa i odwrotnie. Znaki
    końca linii systemu Mac nie są konwertowane.

    W trybie Mac znaki końca linii są konwertowane z formatu Maca do Uniksa i odwrotnie. Znaki
    końca linii systemu DOS nie są zmieniane.

    Aby uruchomić program w trybie Mac, należy użyć opcji linii poleceń "-c mac" albo użyć
    poleceń "mac2unix" lub "unix2mac".

TRYBY KONWERSJI

    ascii
      W trybie "ascii" konwertowane są tylko końce linii. Jest to domyślny tryb konwersji.

      Mimo że nazwa tego trybu to ASCII, które jest standardem 7-bitowym, jest to tryb
      8-bitowy. Należy zawsze używać tego trybu przy konwersji plików Unicode UTF-8.

    7bit
      W tym trybie wszystkie znaki 8-bitowe spoza ASCII (o wartościach od 128 do 255) są
      konwertowane do przestrzeni 7-bitowej.

    iso W tym trybie znaki są konwertowane między zestawem znaków DOS (stroną kodową) a
      zestawem znaków ISO-8859-1 (Latin-1) używanym na Uniksie. Znaki DOS-owe nie mające
      odpowiednika w ISO-8859-1, których nie da się przekonwertować, są zamieniane na
      kropkę. To samo dotyczy znaków ISO-8859-1 bez odpowiednika w DOS-ie.

      Jeśli używana jest tylko opcja "-iso", dos2unix próbuje wykryć aktywną stronę kodową.
      Jeśli nie jest to możliwe, dos2unix używa domyślnej strony kodowej CP437, stosowanej
      głównie w USA. Aby wymusić określoną stronę kodową, należy użyć opcji "-437" (US),
      "-850" (zachodnioeuropejska), "-860" (portugalska), "-863" (kanadyjska francuska) lub
      "-865" (nordycka). Ponadto obsługiwana jest strona kodowa Windows CP1252
      (zachodnioeuropejska) przy użyciu opcji "-1252". W przypadku innych stron kodowych
      można użyć narzędzia dos2unix wraz z iconv(1). Iconv potrafi konwertować między
      wieloma kodowaniami znaków.

      Nigdy nie należy używać konwersji ISO na plikach tekstowych w Unicode. Uszkodziłaby
      pliki kodowane UTF-8.

      Kilka przykładów:

      Konwersja z domyślnej strony kodowej DOS do uniksowego Latin-1:

        dos2unix -iso -n in.txt out.txt

      Konwersja ze strony kodowej DOS CP850 do uniksowego Latin-1:

        dos2unix -850 -n in.txt out.txt

      Konwersja ze strony kodowej Windows CP1252 do uniksowego Latin-1:

        dos2unix -1252 -n in.txt out.txt

      Konwersja ze strony kodowej Windows CP1252 do uniksowego UTF-8 (Unicode):

        iconv -f CP1252 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > out.txt

      Konwersa z uniksowego Latin-1 do domyślnej strony kodowej DOS:

        unix2dos -iso -n in.txt out.txt

      Konwersja z uniksowego Latin-1 do strony kodowej DOS CP850:

        unix2dos -850 -n in.txt out.txt

      Konwersja z uniksowego Latin-1 do strony kodowej Windows CP1252:

        unix2dos -1252 -n in.txt out.txt

      Konwersja z uniksowego UTF-8 (Unicode) do strony kodowej Windows CP1252:

        unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t CP1252 > out.txt

      Więcej pod adresem <http://czyborra.com/charsets/codepages.html> oraz
      <http://czyborra.com/charsets/iso8859.html>.

UNICODE

  Kodowania
    Istnieją różne kodowania Unicode. Pod Uniksem i Linuksem pliki Unicode są zwykle kodowane
    z użyciem UTF-8. Pod Windows pliki tekstowe Unicode mogą być kodowane w UTF-8, UTF-16,
    UTF-16 big-endian, ale przeważnie są kodowane w UTF-16.

  Konwersje
    Pliki tekstowe Unicode mogą mieć znaki końca linii systemu DOS, Unix lub Mac, podobnie jak
    zwykłe pliki tekstowe.

    Wszystkie wersje dos2unix i unix2dos potrafią konwertować pliki kodowane UTF-8, ponieważ
    UTF-8 jest wstecznie zgodne z ASCII.

    Dos2unix i unix2dos z obsługą Unicode UTF-16 potrafią odczytywać pliki tekstowe kodowane
    UTF-16 little- oraz big-endian. Aby sprawdzić, czy dos2unix został zbudowany z obsługą
    UTF-16, należy napisać "dos2unix -V".

    Pod Uniksem/Linuksem pliki w kodowaniu UTF-16 są konwertowane do kodowania znaków
    ustawionej lokalizacji. Kodowanie znaków dla lokalizacji można sprawdzić poleceniem
    locale(1). Jeśli konwersja nie jest możliwa, wystąpi błąd, a plik zostanie pominięty.

    Pod Windows pliki UTF-16 są domyślnie konwertowane do UTF-8. Pliki tekstkowe w kodowaniu
    UTF-8 są dobrze obsługiwane zarówno pod Windows, jak i Uniksem/Linuksem.

    Kodowania UTF-16 i UTF-8 są w pełni zgodne, konwersja nie spowoduje utraty żadnej części
    tekstu. W przypadku wystąpienia błędu konwersji, na przykład w przypadku błędu w pliku
    wejściowym UTF-16, plik zostanie pominięty.

    W przypadku użycia opcji "-u", plik wejściowy zostanie zapisany w tym samym kodowaniu
    UTF-16, co plik wejściowy. Opcja "-u" zapobiega konwersji do UTF-8.

    Dos2unix oraz unix2dos nie mają opcji pozwalającej na konwersję plików UTF-8 do UTF-16.

    Tryby konwersji ISO i 7-bit nie działają na plikach UTF-16.

  Znacznik BOM
    W systemie Windows pliki tekstowe zwykle zawierają znacznik BOM (Byte Order Mark),
    ponieważ wiele programów dla Windows (w tym Notepad) dodaje domyślnie znaczniki BOM.
    Więcej informacji można znaleźć pod adresem
    <http://pl.wikipedia.org/wiki/BOM_(informatyka)>.

    Pod Uniksem pliki Unicode zwykle nie mają znacznika BOM. Pliki tekstowe są traktowane jako
    kodowane zgodnie z kodowaniem znaków ustawionej lokalizacji.

    Dos2unix potrafi wykryć tylko, czy plik jest w formacie UTF-16, jeśli zawiera znacznik
    BOM. Jeśli plik UTF-16 nie ma tego znacznika, dos2unix potraktuje plik jako binarny.

    Do konwersji pliku UTF-16 bez znacznika BOM można użyć opcji "-ul" lub "-ub".

    Dos2unix nie zapisuje domyślnie znaku BOM w pliku wyjściowym. Z opcją "-b" Dos2unix
    zapisuje BOM, jeśli plik wejściowy zawiera BOM.

    Unix2dos domyślnie zapisuje znaczniki BOM w pliku wyjściowym, jeśli plik wejściowy ma BOM.
    Aby usunąć BOM, można użyć opcji "-r".

    Dos2unix oraz unix2dos zawsze zapisują znaczniki BOM, jeśli użyta zostanie opcja "-m".

  Unikodowe nazwy plików w Windows
    Dos2unix ma opcjonalną obsługę odczytu i zapisu nazw plików Unicode w linii poleceń
    Windows. Oznacza to, że dos2unix potrafi otwierać pliki zawierające w nazwie znaki spoza
    domyślnej systemowej strony kodowej ANSI. Aby sprawdzić, czy dos2unix dla Windows został
    zbudowany z obsługą nazw plików Unicode, można wpisać "dos2unix -V".

    Przy wyświetlaniu nazw plików Unicode w konsoli Windows występuje kilka problemów. Więcej
    informacji w opisie opcji "-D", "--display-enc". Nazwy plików mogą być wyświetlane błędnie
    na konsoli, ale pliki będą zapisywane z poprawną nazwą.

  Przykłady Unicode
    Konwersja pliku UTF-16 (z BOM) z formatu Windows do uniksowego UTF-8:

      dos2unix -n in.txt out.txt

    Konwersja pliku UTF-16LE (bez BOM) z formatu Windows do uniksowego UTF-8:

      dos2unix -ul -n in.txt out.txt

    Konwersja z uniksowego UTF-8 do UTF-8 z BOM dla Windows:

      unix2dos -m -n in.txt out.txt

    Konwersja z uniksowego UTF-8 do UTF-16 dla Windows:

      unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t UTF-16 > out.txt

GB18030

    GB18030 to standard urzędowy w Chinach. Obowiązkowy podzbiór standardu GB18030 jest
    oficjalnym wymaganiem każdego oprogramowania sprzedawanego w Chinach. Więcej pod adresem
    <http://en.wikipedia.org/wiki/GB_18030>.

    GB18030 jest w pełni zgodny z Unicode i może być uważany za format transformacji unikodu.
    Podobnie jak UTF-8, GB18030 jest zgodny z ASCII. Jest także zgodny ze stroną kodową
    Windows 936, znaną też jako GBK.

    Pod Uniksem/Linuksem pliki UTF-16 są konwertowane do GB18030, jeśli kodowanie dla
    lokalizacji jest ustawione na GB18030. Uwaga: będzie to działać tylko, jeśli lokalizacja
    jest obsługiwana przez system. Listę obsługiwanych lokalizacji można sprawdzić poleceniem
    "locale -a".

    Pod Windows w celu konwersji plików UTF-16 do GB18030 należy użyć opcji "-gb".

    Pliki w kodowaniu GB18030 mogą mieć znacznik BOM, podobnie jak pliki w Unicode.

PRZYKŁADY

    Odczyt ze standardowego wejścia i zapis na standardowe wyjście:

      dos2unix < a.txt
      cat a.txt | dos2unix

    Konwersja i zastąpienie a.txt; konwersja i zastąpienie b.txt:

      dos2unix a.txt b.txt
      dos2unix -o a.txt b.txt

    Konwersja i zastąpienie a.txt w trybie ascii:

      dos2unix a.txt

    Konwersja i zastąpienie a.txt w trybie ascii; konwersja i zastąpienie b.txt w trybie
    7-bitowym:

      dos2unix a.txt -c 7bit b.txt
      dos2unix -c ascii a.txt -c 7bit b.txt
      dos2unix -ascii a.txt -7 b.txt

    Konwersja a.txt z formatu Mac do formatu uniksowego:

      dos2unix -c mac a.txt
      mac2unix a.txt

    Konwersja a.txt z formatu uniksowego do formatu Mac:

      unix2dos -c mac a.txt
      unix2mac a.txt

    Konwersja i zastąpienie a.txt z zachowaniem oryginalnego znacznika czasu:

      dos2unix -k a.txt
      dos2unix -k -o a.txt

    Konwersja a.txt i zapis do e.txt:

      dos2unix -n a.txt e.txt

    Konwersja a.txt i zapis do e.txt z zachowaniem znacznika czasu e.txt takiego, jak a.txt:

      dos2unix -k -n a.txt e.txt

    Konwersja i zastąpienie a.txt; konwersja b.txt i zapis do e.txt:

      dos2unix a.txt -n b.txt e.txt
      dos2unix -o a.txt -n b.txt e.txt

    Konwersja c.txt i zapis do e.txt; konwersja i zastąpienie a.txt; konwersja i zastąpienie
    b.txt; konwersja d.txt i zapis do f.txt:

      dos2unix -n c.txt e.txt -o a.txt b.txt -n d.txt f.txt

KONWERSJA REKURENCYJNA

    W powłoce uniksowej można użyć poleceń find(1) i xargs(1) do rekurencyjnego uruchomienia
    dos2unix na wszystkich plikach tekstowych w strukturze drzewa katalogów. Na przykład, aby
    przekonwertować wszystkie pliki .txt w drzewie katalogów poniżej katalogu bieżącego,
    należy napisać:

      find . -name '*.txt' -print0 |xargs -0 dos2unix

    Opcja "-print0" polecenia find(1) i odpowiadająca jej opcja "-0" polecenia xargs(1) są
    potrzebne, jeśli istnieją pliki ze spacjami lub cudzysłowami w nazwie. W przeciwnym
    wypadku opcje te można pominąć. Inny sposób to użycie find(1) z opcją "-exec":

      find . -name '*.txt' -exec dos2unix {} \;

    Z poziomu linii poleceń Windows można użyć następującego polecenia:

      for /R %G in (*.txt) do dos2unix "%G"

    Użytkownicy powłoki PowerShell mogą użyć następującego polecenia w Windows PowerShell:

      get-childitem -path . -filter '*.txt' -recurse | foreach-object {dos2unix $_.Fullname}

LOKALIZACJA

    LANG
      Główny język wybiera się zmienną środowiskową LANG. Zmienna LANG składa się z kilku
      części. Pierwsza część to małe litery oznaczające kod języka. Druga część jest
      opcjonalna i zawiera kod kraju pisany wielkimi literami, poprzedzony podkreśleniem.
      Jest także opcjonalna trzecia część: kodowanie znaków, poprzedzone kropką. Kilka
      przykładów dla powłok zgodnych ze standardem POSIX:

        export LANG=nl        holenderski
        export LANG=nl_NL      holenderski, Holandia
        export LANG=nl_BE      holenderski, Belgia
        export LANG=es_ES      hiszpański, Hiszpania
        export LANG=es_MX      hiszpański, Meksyk
        export LANG=en_US.iso88591  angielski, USA, kodowanie Latin-1
        export LANG=en_GB.UTF-8   angielski, Wlk. Brytania, kodowanie UTF-8

      Pełną listę kodów języków i krajów można znaleźć w podręczniku do gettexta:
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Usual-Language-Codes.html>

      W systemach uniksowych do uzyskania informacji dotyczących lokalizacji można użyć
      polecenia locale(1).

    LANGUAGE
      Przy użyciu zmiennej środowiskowej LANGUAGE można określić listę języków wg
      priorytetu, oddzielonych dwukropkami. Dos2unix przyjmuje pierwszeństwo zmiennej
      LANGUAGE nad LANG. Na przykład, najpierw holenderski, następnie niemiecki:
      "LANGUAGE=nl:de". Aby skorzystać z listy wg priorytetów ze zmiennej LANGUAGE, trzeba
      najpierw włączyć lokalizację przez ustawienie zmiennej LANG (lub LC_ALL) na wartość
      inną niż "C". Więcej informacji znajduje się w podręczniku do gettexta:
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/The-LANGUAGE-variable.html>

      W przypadku wybrania niedostępnego języka, otrzymamy standardowe, angielskie
      komunikaty.

    DOS2UNIX_LOCALEDIR
      Przy użyciu zmiennej środowiskowej DOS2UNIX_LOCALEDIR, można nadpisać ustawienie
      LOCALEDIR z czasu kompilacji. LOCALEDIR to katalog używany do znalezienia plików
      lokalizacji. Domyślną wartością dla GNU jest "/usr/local/share/locale". Opcja
      --version wyświetla używaną wartość LOCALEDIR.

      Przykład (dla powłoki POSIX):

        export DOS2UNIX_LOCALEDIR=$HOME/share/locale

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracane jest zero. Jeśli wystąpi błąd systemowy, zwracany jest
    ostatni błąd systemowy. W przypadku innych błędów zwracane jest 1.

    Wartość zwracana w trybie cichym to zawsze zero, z wyjątkiem sytuacji podania błędnych
    opcji linii poleceń.

STANDARDY

    <http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik_tekstowy>

    <http://en.wikipedia.org/wiki/Carriage_return>

    <http://pl.wikipedia.org/wiki/End-of-line>

    <http://pl.wikipedia.org/wiki/Unicode>

AUTORZY

    Benjamin Lin <blin@socs.uts.edu.au>; Bernd Johannes Wuebben (tryb mac2unix)
    <wuebben@kde.org>; Christian Wurll (dodawanie dodatkowej nowej linii) <wurll@ira.uka.de>;
    Erwin Waterlander <waterlan@xs4all.nl> (prowadzący)

    Strona projektu: <http://waterlan.home.xs4all.nl/dos2unix.html>

    Strona SourceForge: <http://sourceforge.net/projects/dos2unix/>

ZOBACZ TAKŻE

    file(1) find(1) iconv(1) locale(1) xargs(1)