Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    grep, egrep, fgrep, rgrep - wypisuje wiersze pasujące do wzorca

SKŁADNIA

    grep [OPCJE] WZORZEC [PLIK...]
    grep [OPCJE] [-e WZORZEC | -f PLIK] [PLIK...]

OPIS

    Program grep przeszukuje wskazane PLIKI wejściowe (lub standardowe wejście, jeśli nie
    podano żadnych lub podano nazwę pliku pojedynczy minus (-) jako nazwę pliku) szukając
    wierszy zawierających coś pasującego do podanego WZORCA. Domyślnie, grep wypisuje pasujące
    wiersze.

    Dodatkowo, dostępne są trzy programy wariantowe egrep, fgrep i rgrep. Program egrep jest
    odpowiednikiem grep -E, fgrep jest tym samym, co grep -F, a rgrep odpowiada grep -r.
    Bezpośrednie wywołanie egrep lub fgrep jest przestarzałe, ale jest zapewnione w celu
    zachowania zgodności ze starszymi programami.

OPCJE

  Standardowe informacje programu
    --help Wypisuje krótkie podsumowanie poniższych opcji oraz adres do przesyłania informacji
       o błędach, po czym wychodzi.

    -V, --version
       Wypisuje numer wersji grepa na standardowe wyjście. Ów numer wersji powinno się
       dołączać do wszystkich zgłoszeń błędów (patrz niżej).

  Wybór dopasowań
    -E, --extended-regexp
       Interpretuje WZORZEC jako rozszerzone wyrażenie regularne - ERE, patrz niżej (-E
       jest określone normą POSIX).

    -F, --fixed-strings
       Interpretuje WZORZEC jako listę ciągów (a nie wyrażeń regularnych) umieszczonych po
       jednym w każdym wierszu, z których dowolny ma zostać dopasowany (-F jest określone
       normą POSIX).

    -G, --basic-regexp
       Interpretuje WZORZEC jako podstawowe wyrażenie regularna - BRE, patrz niżej. Jest
       to zachowanie domyślne.

    -P, --perl-regexp
       Interpretuje WZORZEC jako wyrażenie regularne Perla - PCRE, patrz niżej. Jest to
       opcja wysoce eksperymentalna i grep -P może ostrzegać o jeszcze niewdrożonych
       funkcjach.

  Kontrola dopasowania
    -e WZORZEC, --regexp=WZORZEC
       Używa WZORCA jako wzorca. Może to zostać użyte do podania wielu wzorców lub do
       chronienia wzorców rozpoczynających się minusem: - (-e jest określone normą POSIX).

    -f PLIK, --file=PLIK
       Pobiera wzorce z PLIKU, po jednym z każdego wiersza. Plik pusty zawiera zero
       wzorców, nie pasując do niczego (-f jest określone normą POSIX).

    -i, --ignore-case
       Ignoruje rozróżnianie wielkości znaków, zarówno we WZORCU, jak i w plikach
       wejściowych (-i jest określone normą POSIX).

    -v, --invert-match
       Odwraca sens dopasowania, wybierając linie niepasujące (-v jest określone normą
       POSIX).

    -w, --word-regexp
       Wybiera  tylko te wiersze, w których dopasowane wzorce tworzą całe słowa.
       Przeprowadzany test polega na tym, że dopasowany podłańcuch musi albo znajdować się
       na początku wiersza, albo być poprzedzony znakiem nietworzącym słowa. Podobnie,
       musi albo znajdować się na końcu wiersza, albo musi następować po nim znak
       nietworzący słowa. Znakami tworzącymi słowa są litery, cyfry i znak podkreślenia.

    -x, --line-regexp
       Wybiera tylko te dopasowania, które dokładnie pasują do całego wiersza. Opcja ta ma
       ten sam skutek, jak ujęcie całego wyrażenia między znaki ^ i $ (-x jest określone
       normą POSIX).

    -y   Przestarzały synonim -i.

  Ogólna kontrola wyniku
    -c, --count
       Wyłącza normalne wyjście, zamiast niego, dla każdego pliku wejściowego, wypisuje
       liczbę pasujących wierszy. Z opcją -v, --invert-match (patrz niżej), liczy wiersze
       niepasujące (-c jest określone normą POSIX).

    --color[=KIEDY], --colour[=KIEDY]
       Otacza pasujące (niepuste) łańcuchy, pasujące wiersze, wiersze kontekstu, nazwy
       plików, numery wierszy, offset bajtowy oraz separatory (dla pól i grup w wierszach
       kontekstu) znakami odpowiadającymi za wyświetlanie kolorów w terminalu. Kolory są
       zdefiniowane przez zmienną  środowiskową  GREP_COLORS.  Przestarzała  zmienna
       środowiskowa GREP_COLOR jest wciąż obsługiwana, ale jej ustawienia nie mają
       pierwszeństwa. Parametr KIEDY może przyjmować wartości: never, always i auto.

    -L, --files-without-match
       Wyłącza normalne wyjście, zamiast niego wypisuje nazwę każdego pliku, z którego
       normalnie nie wypisano by żadnego wyniku. Przeszukiwanie zakończy się na pierwszym
       pasującym wyniku.

    -l, --files-with-matches
       Wyłącza normalne wyjście, zamiast niego wypisuje nazwę każdego pliku, z którego
       wypisano by jakieś wyjście. Przeszukiwanie zakończy się na pierwszym pasującym
       wyniku (-l jest określone normą POSIX).

    -m LICZBA, --max-count=LICZBA
       Zatrzymuje odczytywanie pliku po LICZBIE pasujących wierszy. Jeśli wejście jest
       standardowym wejściem ze zwykłego pliku, a LICZBA pasujących wierszy jest wyjściem,
       grep upewnia się przed zakończeniem działania, że standardowe wejście jest
       ustawione zaraz za ostatnim pasującym wierszem, niezależnie od obecności końcowych
       wierszy kontekstu. Umożliwia to wywołującemu procesowi wznowienie wyszukiwania.
       Jeśli grep zatrzyma się po LICZBIE pasujących wierszy, nie wyświetla końcowych
       wierszy kontekstu. Jeżeli podano także opcję -c lub --count, grep nie wyświetla
       liczby większej niż LICZBA. Jeśli podano również opcję -v lub --invert-match, to
       grep zatrzymuje wyświetlanie po wypisaniu LICZBY niepasujących wierszy.

    -o, --only-matching
       Wyświetla tylko pasujące (niepuste) części pasującego wiersza, każda w osobnym
       wierszu.

    -q, --quiet, --silent
       Po cichu, nie wyświetla niczego na standardowe wyjście. Przeszukiwanie zakończy się
       na pierwszym pasującym wierszu ze statusem zero, nawet jeśli wykryto błąd. Patrz
       również opcje -s lub --no-messages (-q jest określone normą POSIX).

    -s, --no-messages
       Wyłącza komunikaty błędów o plikach nieistniejących lub nie do odczytania. Uwaga o
       przenośności: w przeciwieństwie do GNU grep, siódme wydanie uniksowego grepa nie
       jest zgodne z normą POSIX, ponieważ brakuje mu opcji -q, a opcja -s zachowuje się
       jak -q z GNU grep. Przenośne skrypty powłoki powinny unikać zarówno -q jak i -s i
       zamiast tego przekierowywać wyjście do /dev/null (-s jest określone normą POSIX).

  Kontrola przedrostków w wierszu wyjścia
    -b, --byte-offset
       Wypisuje przed każdym wierszem wyjścia jego, liczony od 0, offset bajtowy w pliku
       wejściowym. Jeśli użyto opcji -o (--only-matching), wyświetla offset  samej
       pasującej części.

    -H, --with-filename
       Wyświetla nazwę pliku dla każdego dopasowania. Jest to domyślne ustawienia, jeśli
       jest więcej niż jeden plik do przeszukania.

    -h, --no-filename
       Odwołuje poprzedzanie wyjścia nazwami plików. Jest to ustawienie domyślne, jeśli
       jest tylko jeden plik (lub standardowe wejście) do przeszukania.

    --label=ETYKIETA
       Wyświetla wejście, które w rzeczywistości pochodzi ze standardowego wejścia, jako
       wejście pochodzące z pliku ETYKIETA. Jest to szczególnie przydatne w implementacji
       narzędzi takich jak zgrep np. gzip -cd foo.gz | grep --label=foo -H coś. Patrz też:
       opcja -H.

    -n, --line-number
       Poprzedza każdy wiersz wyjścia, liczonym od 1, numerem wiersza z pliku wejściowego
       (-n jest określone przez normą POSIX).

    -T, --initial-tab
       Upewnia się, że pierwszy znak wiersza zawartości zależy od tabulacji, dzięki czemu
       wyrównanie tabulacji wygląda normalnie. Jest to użyteczne z opcjami, które
       poprzedzają  swoje  wyjście jakąś zawartością: -H, -n i -b. Aby zwiększyć
       prawdopodobieństwo, że wiersze z danego pliku będą się zaczynać w tej samej
       kolumnie, numer wiersza i offset bajtowy (jeśli jest obecny) zostanie wyświetlony z
       najmniejszą szerokością pola.

    -u, --unix-byte-offsets
       Wyświetla offsety bajtowe w stylu uniksowym. Przełącznik ten powoduje, że grep
       wyświetla offsety bajtowe tak, jakby był plikiem tekstowym typu uniksowego tzn. bez
       znaków CR (powrót karetki). Da to rezultaty identyczne jak uruchomienie grepa na
       systemie uniksowym. Opcja ta nie wywołuje żadnego efektu, chyba że użyto także
       opcji -b oraz nic nie zmienia na platformach innych niż MS-DOS i MS Windows.

    -Z, --null
       Zamiast znaku, który normalnie występuje po nazwie pliku, wypisuje bajt zerowy
       (ASCII NUL). Na przykład, grep -lZ wypisuje po nazwie pliku bajt zerowy, zamiast,
       jak zwykle, znak nowego wiersza. Opcja ta powoduje, że wyjście jest jednoznaczne,
       nawet przy nazwach plików zawierających niecodzienne znaki, jak znak nowego
       wiersza. Może być wykorzystywana z poleceniami typu: find -print0, perl -0, sort -z
       i  xargs  -0, umożliwiając przetwarzanie plików o dowolnych nazwach, nawet
       zawierających znaki nowego wiersza.

  Kontrola wierszy z kontekstem
    -A LICZBA, --after-context=LICZBA
       Wyświetla LICZBĘ wierszy z kontekstem, następujących po dopasowanych wierszach.
       Pomiędzy ciągłymi grupami dopasowań umieszczany jest wiersz zawierający separator
       grupy (--). Nie działa z opcją -o lub --only-matching, wyświetlane jest wówczas
       również ostrzeżenie.

    -B LICZBA, --before-context=LICZBA
       Wyświetla LICZBĘ wierszy z kontekstem, poprzedzających dopasowane wiersze. Pomiędzy
       ciągłymi grupami dopasowań umieszczany jest wiersz zawierający separator grupy
       (--). Nie działa z opcją -o lub --only-matching, wyświetlane jest wówczas również
       ostrzeżenie.

    -C LICZBA, -LICZBA, --context=LICZBA
       Wyświetla LICZBĘ wierszy z kontekstem. Pomiędzy ciągłymi grupami  dopasowań
       umieszczany jest wiersz zawierający separator grupy (--). Nie działa z opcją -o lub
       --only-matching, wyświetlane jest wówczas również ostrzeżenie.

  Wybór plików i katalogów
    -a, --text
       Przetwarza plik binarny tak, jakby był on plikiem tekstowym; jest to odpowiednik
       opcji --binary-files=text.

    --binary-files=TYP
       Jeśli pierwszych kilka bajtów pliku wskazuje, że zawiera on dane binarne, to
       zakładane jest, że jest to plik danego TYPU. Domyślnym TYPEM jest binarny binary, a
       grep normalnie albo wypisuje jednowierszowy komunikat mówiący o dopasowaniu pliku
       binarnego, albo nie wypisuje komunikatu, jeśli nie znaleziono dopasowania. Jeżeli
       TYPEM jest without-match (bez dopasowania), to grep zakłada, że ten plik binarny
       nie pasuje; jest to równoważne działaniu opcji -I. Jeśli TYPEM jest text, to grep
       przetwarza plik binarny tak, jakby był on tekstowy; jest to równoważne opcji -a.
       Ostrzeżenie: Może się zdarzyć, że wypisane przez grep --binary-files=text śmieci
       binarne dadzą przykre skutki uboczne, jeżeli wyjściem będzie terminal, a jego
       sterownik zinterpretuje niektóre z nich jako swoje polecenia.

    -D DZIAŁANIE, --devices=DZIAŁANIE
       Jeśli plik wejściowy jest urządzeniem, FIFO lub gniazdem, używa DZIAŁANIA do
       przetworzenia go. Domyślnym DZIAŁANIEM jest read, co znaczy, że urządzenia są
       odczytywane dokładnie tak samo, jak gdyby były zwykłymi plikami. Jeśli wartością
       DZIAŁANIA jest skip, to urządzenia są po cichu pomijane.

    -d DZIAŁANIE, --directories=DZIAŁANIE
       Jeśli plik wejściowy jest katalogiem, używa DZIAŁANIA do przetworzenia go.
       Domyślnym DZIAŁANIEM jest read, tzn. odczytywanie katalogów dokładnie tak samo, jak
       gdyby były zwykłymi plikami. Jeśli wartością DZIAŁANIA jest skip, to urządzenia są
       po cichu pomijane. Jeśli DZIAŁANIEM jest recurse, odczytywane są rekurencyjnie
       wszystkie pliki w danym katalogu, podążając za dowiązaniami symbolicznymi wyłącznie
       wtedy, gdy zostały podane w wierszu polecenia. Jest to równoważne podaniu opcji -r.

    --exclude=WZORZEC
       Pomija pliki, których nazwy pasują do wzorca WZORZEC (używając maski; taki wzorzec
       nazywany jest tradycyjnie "glob"). Wzorzec nazwy pliku może używać *, ?, oraz [...]
       jako masek i \ aby zacytować symbol lub znak odwrotnego ukośnika.

    --exclude-from=PLIK
       Pomija pliki, których nazwa pasuje do któregoś ze wzorców odczytanego z PLIKU
       (używając masek, opisanych w opcji -exclude).

    --exclude-dir=KATALOG
       Pomija katalogi pasujące do wzorca KATALOG z wyszukiwania rekursywnego.

    -I   Przetwarza plik binarny tak, jakby nie zawierał pasujących danych, jest to
       równoważne opcji --binary-files=without-match.

    --include=WZORZEC
       Przeszukuje jedynie pliki, których nazwy pasują do WZORCA (używając masek opisanych
       w opcji --exclude).

    -r, --recursive
       Czyta  rekurencyjnie  wszystkie  pliki  pod każdym katalogiem, podążając za
       dowiązaniami symbolicznymi tylko jeśli zostały podane w wierszu polecenia. Jest to
       równoważne opcji -d recurse.

    -R, --dereference-recursive
       Czyta rekurencyjnie wszystkie pliki pod każdym katalogiem. Podąża za każdym
       dowiązaniem symbolicznym, w odróżnieniu od -r.

  Inne opcje
    --line-buffered
       Używa buforowania wierszy wyjścia. Użycie tej opcji może spowodować niższą
       wydajność.

    -U, --binary
       Traktuje plik(i) jako binarne. Domyślnie, w MD-DOS-ie i MS Windows, grep zgaduje
       typ pliku analizując zawartość pierwszych 32 kB odczytanych z pliku. Jeśli
       zdecyduje, że plik jest tekstowy, usuwa znaki CR (powrót karetki) z oryginalnej
       zawartości pliku (po to żeby wyrażenia regularne z ^ i $ działały poprawnie).
       Podanie -U wyłącza tę analizę powodując, że wszystkie pliki są odczytywane i
       przekazywane mechanizmowi dopasowującemu dosłownie; jeśli plik jest  plikiem
       tekstowym z parami CR/LF na końcu wierszy, spowoduje to, że niektóre wyrażenia
       regularne nie zadziałają. Opcja ta nie działa na platformach innych niż MS-DOS i MS
       Windows.

    -z, --null-data
       Traktuje wejście jako zestaw wierszy zakończonych bajtem zerowym (znak ASCII NUL)
       zamiast znakiem końca wiersza. Podobnie jak opcje -Z lub --null, ta opcja może być
       używana z programami takimi jak sort -z, aby przetworzyć nazwy plików o dowolnych
       nazwach.

WYRAŻENIA REGULARNE

    Wyrażenie regularne to wzorzec opisujący zbiór łańcuchów. Wyrażenia regularne są budowane
    analogicznie do wyrażeń arytmetycznych, przez zastosowanie do połączenia mniejszych
    wyrażeń, rozmaitych operatorów.

    Program grep rozumie trzy różne wersje składni wyrażeń regularnych: "podstawową" (BRE),
    "rozszerzoną" (ERE) i "perlową" (PRCE). W GNU grep nie ma różnicy w funkcjonalności
    pomiędzy składniami podstawową i rozszerzoną. W innych implementacjach, podstawowe
    wyrażenia regularne są uboższe. Poniższy opis stosuje się do rozszerzonych wyrażeń
    regularnych, różnice w stosunku do wyrażeń podstawowych podsumowano na końcu. Wyrażenia
    regularne  Perla,  udokumentowane  w  podręcznikach  systemowych  pcresyntax(3)  i
    pcrepattern(3), mają więcej funkcji lecz działają tylko jeśli w systemie jest dostępne
    pcre.

    Podstawowymi "cegiełkami" są wyrażenia regularne pasujące do pojedynczego znaku. Większość
    znaków, w tym wszystkie litery i cyfry są wyrażeniami regularnymi pasującymi do samych
    siebie. Każdy metaznak mający specjalne znaczenie może być zacytowany przez poprzedzenie
    go odwrotnym ukośnikiem.

    Kropka . pasuje do każdego pojedynczego znaku.

  Klasy znakowe i wyrażenia klamrowe
    Wyrażenie klamrowe jest listą znaków zawartych pomiędzy [ a ]. Pasuje do każdego
    pojedynczego znaku na tej liście, a jeśli pierwszy znak z listy jest daszkiem ^, to
    wyrażenie pasuje do każdego pojedynczego znaku nie znajdującego się na liście. Na
    przykład, wyrażenie regularne [0123456789] pasuje do każdej cyfry.

    W  obrębie  wyrażenia  klamrowego, wyrażenie zakresowe składa się z dwóch znaków
    rozdzielonych minusem. Pasuje do pojedynczego znaku, który mieści się między tymi dwoma
    znakami, łącznie z nimi, używając ustawień językowych (locale) określających kolejność i
    zestaw znaków. Na przykład, w domyślnych ustawieniach locale C, [a-d] jest odpowiednikiem
    [abcd]. Wiele ustawień regionalnych sortuje znaki w kolejności słownikowej, i [a-d] nie
    jest wtedy z reguły odpowiednikiem [abcd], może być na przykład równoważne [aBbCcDd] (dla
    języka polskiego: [aąbcćd] - tłum.). Aby uzyskać tradycyjną interpretację wyrażeń
    zakresowych, można użyć locale C, przypisując zmiennej środowiskowej LC_ALL wartość C.

    Istnieją predefiniowane, nazwane klasy znakowe, których można używać wewnątrz wyrażeń
    klamrowych. Posiadają opisowe nazwy w języku angielskim i są to: [:alnum:] (litery i
    cyfry), [:alpha:] (litery), [:cntrl:] (znaki kontrolne), [:digit:] (cyfry), [:graph:]
    ([:alnum:] i [:punct:]), [:lower:] (małe litery), [:print:] ([:graph:] i spacja),
    [:punct:] (znaki przestankowe), [:space:] (białe znaki), [:upper:] (duże litery) i
    [:xdigit:] (znaki szesnastkowe). Na przykład [[:alnum:]] zawiera zestaw liter i cyfr
    zależnych od aktualnych ustawień językowych. W ustawieniach locale C i kodowaniu znaków
    ASCII, jest to odpowiednik [0-9A-Za-z]. Proszę zauważyć, że nawiasy kwadratowe w nazwach
    klas są częścią nazw symbolicznych i muszą być umieszczone dodatkowo, oprócz pary nawiasów
    ograniczającej samą listę. Większość metaznaków traci swoje szczególne znaczenie wewnątrz
    wyrażeń klamrowych. Aby umieścić tam dosłowny znak ], należy go umieścić jako pierwszy.
    Podobnie, dosłowny ^, może się znaleźć gdziekolwiek poza pierwszym miejscem. W końcu,
    dosłowny - musi się znaleźć na końcu.

  Początek i koniec wiersza
    Znak daszka ^ i dolara $ są metaznakami, które pasują odpowiednio do łańcucha pustego na
    początku i końcu wiersza.

  Ukośnik i wyrażenia specjalne
    Symbole \< i \> oznaczają pusty łańcuch odpowiednio na początku i końcu słowa. Symbol \b
    pasuje do pustego łańcucha na krawędzi słowa, zaś \B pasuje do ciągu pustego zakładając,
    że nie jest na krawędzi słowa. Symbol \w jest synonimem [_[:alnum:]], z kolei \W jest
    synonimem [^_[:alnum:]].

  Powtarzanie
    Po wyrażeniach regularnych mogą się znajdować jeden lub kilka operatorów powtórzenia:
    ?   Poprzedzający element jest opcjonalny i dopasowany co najwyżej jeden raz.
    *   Poprzedzający element będzie dopasowany zero lub więcej razy.
    +   Poprzedzający element będzie dopasowany jeden lub więcej razy.
    {n}  Poprzedzający element pasuje dokładnie n razy.
    {n,}  Poprzedzający element pasuje n lub więcej razy.
    {,m}  Poprzedzający element pasuje co najwyżej m razy. Jest to rozszerzenie GNU.
    {n,m} Poprzedzający element pasuje co najmniej n razy, ale nie więcej niż m razy.

  Suma
    Dwa wyrażenia regularne można ze sobą złączyć; do wynikowego wyrażenia regularnego pasuje
    każdy łańcuch utworzony przez złączenie dwóch podłańcuchów, które odpowiednio pasują do
    złączonych wyrażeń.

  Alternatywa
    Dwa wyrażenia regularne można połączyć operatorem wrostkowym |; do wynikowego wyrażenia
    regularnego pasuje dowolny łańcuch pasujące do jednego bądź do drugiego z podwyrażeń.

  Kolejność wykonywania
    Powtarzanie ma priorytet na sumowaniem, które z kolei ma priorytet nad alternatywą. Całe
    wyrażenie regularne można ująć w nawiasy, celem unieważnienia reguł priorytetowych. W ten
    sposób zostanie utworzone podwyrażenie.

  Odwołania zwrotne i podwyrażenia
    Odwołanie zwrotne \n, gdzie n jest cyfrą pasującą do podłańcucha dopasowanego poprzednio
    przez n-te podwyrażenie wyrażenia regularnego, ujęte w nawiasy.

  Podstawowe i rozszerzone wyrażenia regularne
    W podstawowych wyrażeniach regularnych metaznaki ?, +, {, |, ( i ) tracą swoje szczególne
    znaczenie; zamiast nich należy używać wersji z odwrotnym ukośnikiem: \?, \+, \{, \|, \(
    oraz \).

    Tradycyjny egrep nie obsługuje metaznaku {. Niektóre implementacje udostępniają zamiast
    niego \{, więc przenośne skrypty powinny unikać { we wzorcach grep -E, a do dopasowania
    dosłownego znaku { stosować [{].

    GNU grep -E usiłuje obsługiwać tradycyjny sposób użycia zakładając, że { nie posiada
    specjalnego znaczenia, jeśli byłby on początkiem nieprawidłowego określenia liczby
    powtórzeń. Na przykład polecenie grep -E '{1' szuka dwuznakowego łańcucha {1 zamiast
    zgłaszać błąd składni w wyrażeniu regularnym. POSIX pozwala na takie zachowanie jako
    rozszerzenie standardu, ale przenośne skrypty powinny go unikać.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    Zachowanie grepa można zmienić poniższymi zmiennymi środowiskowymi.

    Ustawienia regionalne (locale) dla kategorii LC_foo są określane przez sprawdzanie trzech
    zmiennych środowiska, LC_ALL, LC_foo, LANG; w tej kolejności. Pierwsza z tych zmiennych,
    która jest ustawiona, określa locale. Na przykład, jeśli LC_ALL nie jest ustawiona, ale
    LC_MESSAGES jest ustawiona na pt_BR, to dla kategorii LC_MESSAGES używane są ustawienia
    brazylijskiej odmiany portugalskiego. Jeśli żadna z powyższych zmiennych nie jest
    ustawiona, katalog locale nie jest zainstalowany, lub grep nie został skompilowany z
    obsługą języka narodowego (NLS), to używane są locale C.

    GREP_OPTIONS
       Ta zmienna określa domyślne opcje, jakie zostaną umieszczone przed wszystkimi
       opcjami podanymi wprost. Na przykład, jeśli GREP_OPTIONS jest ustawione na
       '--binary-files=without-match --directories=skip', to grep zachowa się tak, jakby
       podano  dwie  opcje  --binary-files=without-match i --directories=skip, przed
       ewentualnymi jawnymi opcjami. Określenia opcji oddziela się białymi znakami.
       Odwrotny ukośnik cytuje następny znak, zatem można go wykorzystać do podania opcji
       zawierającej biały znak lub odwrotny ukośnik.

    GREP_COLOR
       Ta zmienna określa kolor używany do podświetlenia dopasowanego (niepustego) tekstu.
       Jest przestarzała, lecz wciąż obsługiwana; powinno się obecnie używać GREP_COLORS.
       Możliwości mt, ms i mc zmiennej GREP_COLORS mają nad nią priorytet. Zmienna może
       określać jedynie kolor używany do podświetlania pasującego, niepustego tekstu w
       pasującym wierszu (wybranym, jeśli nie podano opcji -v albo wierszu kontekstu jeśli
       ją wpisano). Domyślnym ustawieniem jest 01;31, czyli pogrubiony, czerwony tekst na
       domyślnym tle terminala.

    GREP_COLORS
       Określa kolory i inne atrybuty użyte do podświetlania różnych części wyniku. Jej
       wartością jest lista możliwości, oddzielonych dwukropkami, która domyślnie wygląda
       następująco:  ms=01;31:mc=01;31:sl=:cx=:fn=35:ln=32:bn=32:se=36,  z  pominiętymi
       wartościami logicznymi rv i ne (tzn. ustawionymi na fałsz). Obsługiwane możliwości
       to:

       sl=  Podciąg SGR dla całego wybranego wiersza (tzn. pasującego, jeśli nie podano
           opcji -v lub niepasującego w przeciwnym wypadku). Jeśli jednak wartość
           logiczna rv i opcja wiersza poleceń -v zostały podane, to będzie on dotyczył
           w zamian kontekstu pasujących wierszy. Domyślnie jest pusta (tzn. ustawiona
           jest domyślna para kolorów terminala).

       cx=  Podciąg SGR dla wszystkich wierszy kontekstu (tzn. niepasujących wierszy,
           jeśli nie podano opcji -v  lub pasujących w przeciwnym wypadku). Jeśli
           jednak wartość logiczna rv i opcja wiersza poleceń -v zostały podane, to
           będzie on dotyczył w zamian wybranych, niepasujących wierszy. Domyślnie jest
           pusta (tzn. ustawiona jest domyślna para kolorów terminala).

       rv   Wartość logiczna, która odwraca znaczenie możliwości sl= i cx=, kiedy podano
           opcję wiersza poleceń -v. Domyślnie jest ustawiona na fałsz (tzn. możliwość
           jest pominięta).

       mt=01;31
           Podciąg SGR do pasującego, niepustego tekstu w dowolnym pasującym wierszu
           (tzn. wybranego wiersza, jeśli nie podano opcji wiersza poleceń -v lub
           wiersza kontekstu w przeciwnym wypadku). Ustawienie go jest odpowiednikiem
           podania ms= i mc= z tą samą wartością. Domyślnie jest to czerwony,
           pogrubiony tekst na aktualnym tle wiersza.

       ms=01;31
           Podciąg SGR do pasującego, niepustego tekstu w wybranym wierszu (jest
           używana tylko jeśli nie podano opcji wiersza poleceń -v). Efekt możliwości
           sl= (lub cx= w przypadku rv) pozostaje aktywny. Domyślnie jest to czerwony,
           pogrubiony tekst na aktualnym tle wiersza.

       mc=01;31
           Podciąg SGR do pasującego, niepustego tekstu w wierszu kontekstu (jest
           używana tylko jeśli podano opcję wiersza poleceń -v). Efekt możliwości cx=
           (lub sl= w przypadku rv) pozostaje aktywny. Domyślnie jest to czerwony,
           pogrubiony tekst na aktualnym tle wiersza.

       fn=35 Podciąg SGR do nazw plików poprzedzających wszystkie wiersze zawartości.
           Domyślnie jest to purpurowy tekst na domyślnym tle terminala.

       ln=32 Podciąg SGR do numerów wierszy poprzedzających wszystkie wiersze zawartości.
           Domyślnie, jest to zielony tekst na domyślnym tle terminala.

       bn=32 Podciąg SGR do offsetu bajtowego  poprzedzającego  wszystkie  wiersze
           zawartości. Domyślnie, jest to zielony tekst na domyślnym tle terminala.

       se=36 Podciąg SGR do separatorów wstawianych pomiędzy wybranymi polami wiersza
           (:), pomiędzy polami wierszy kontekstu (- i pomiędzy grupami przyległych
           wierszy, jeśli wybrano niezerowy kontekst (--). Domyślnie jest to cyjanowy
           tekst na domyślnym tle terminala.

       ne   Wartość logiczna, która zapobiega czyszczeniu końca wiersza przy użyciu
           sekwencji Erase in Line (EL) to Right (\33[K) za każdym razem, gdy kończy ko
           pokolorowany wpis. Jest to wymagane na terminalach, które nie obsługują EL.
           Wartość jednak potrzebna na terminalach, dla których możliwość logiczna
           back_color_erase (bce) nie ma zastosowania, gdy wybrane kolory podświetlenia
           nie zmieniają tła, gdy EL jest zbyt wolne bądź powoduje znaczne migotanie.
           Domyślnym ustawieniem jest fałsz (tzn. możliwość jest pominięta).

       Proszę zauważyć, że wartości logiczne nie posiadają części "=...". Są one domyślne
       pominięte (tzn. fałszywe) i stają się prawdziwe, jeśli zostaną podane.

       Proszę zapoznać się z rozdziałem Select Graphic Rendition (SGR) w dokumentacji
       używanego terminala tekstowego, aby dowiedzieć się jakie są dozwolone wartości oraz
       poznać ich znaczenie. Te wartości podciągów są liczbami całkowitymi w systemie
       dziesiętnych i mogą być łączone średnikami. Program grep zajmuje się łączeniem
       rezultatu w kompletną sekwencję SGR (\33[...m). Najczęściej używane wartości to: 1
       - pogrubienie, 4 - podkreślenie, 5 - miganie, 7 - odwrócenie kolorów, 39 - domyślny
       kolor tła, od 30 do 37 - kolory tekstu, od 90 do 97 - kolory tekstu w trybie 16
       kolorów, od 38;5;0 do 38;5;255 - kolory tekstu w trybie 88 i 256 kolorów, 49 -
       domyślny kolor tła, od 40 do 47 kolory tła, od 100 do 107 - kolory tła w trybie 16
       kolorów i od 48;5;0 do 48;5;255 - kolory tła w trybie 88 i 256 kolorów.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Zmienne określające ustawienia regionalne dla kategorii LC_COLLATE, która wyznacza
       kolejność sortowania używaną do interpretowania wyrażeń zakresowych, takich jak
       [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Zmienne określające ustawienia regionalne dla kategorii LC_CTYPE, która wyznacza
       typ znaków np. które znaki są białymi znakami.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Zmienne określające ustawienia regionalne dla kategorii LC_MESSAGES, która wyznacza
       język, używany przez grepa do wyświetlania komunikatów. Domyślne locale C używają
       wiadomości w amerykańskiej odmianie angielskiego.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeśli jest ustawiona, to grep zachowuje się zgodnie z wymaganiami normy POSIX; w
       przeciwnym razie grep działa bardziej jak inne programy GNU. POSIX żąda, by opcje,
       które występują po nazwach plików były traktowane jak nazwy plików. Domyślnie zaś,
       opcje takie są przesuwane na początek listy argumentów i traktowane jak opcje.
       Ponadto, POSIX wymaga, by nierozpoznane opcje były zgłaszane jako "nielegalne"
       ("illegal"), ale ponieważ tak naprawdę nie naruszają one prawa, domyślnie zgłaszane
       są  jako  "nieprawidłowe"  ("invalid").  POSIXLY_CORRECT  wyłącza  także
       _N_GNU_nonoption_argv_flags_, opisane poniżej.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       N jest tu numerycznym identyfikatorem procesu grepa. Jeśli i-tym znakiem wartości
       tej zmiennej środowiska jest 1, to i-ty argument przekazany do grepa nie jest
       uważany za opcję, nawet jeśli na nią wygląda. Powłoka może umieścić tę zmienną w
       środowisku dla każdego polecenia jakie uruchamia, podając, które argumenty są
       wynikiem rozwinięcia nazw plików i dlatego nie powinny być traktowane jako opcje.
       Zachowanie to jest dostępne tylko z biblioteką GNU C i tylko wtedy, gdy nie
       ustawiono POSIXLY_CORRECT.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Status zakończenia wynosi 0 jeśli znaleziono dopasowania i 1 jeśli nie znaleziono żadnych.
    W przypadku wystąpienia błędu, status zakończenia wynosi 2 (uwaga: kod obsługujący błędy
    zgodnie z normą POSIX powinien szukać statusu wynoszącego 2 lub więcej).

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright 1998-2000, 2002, 2005-2014 Free Software Foundation, Inc.

    Jest to wolne oprogramowanie; warunki rozpowszechniania znajdują się w źródle programu.
    NIE ma gwarancji, nawet PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ czy PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

BŁĘDY

  Zgłaszanie błędów
    Proszę  wysyłać  zgłoszenia błędów na adres <bug-grep@gnu.org>, strona internetowa
    odpowiadająca tej grupie dyskusyjnej to <http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-grep>.
    System   śledzenia   błędów  Savannah  grepa  można  znaleźć  pod  adresem
    <http://savannah.gnu.org/bugs/?group=grep>.

  Znane błędy
    Duże liczniki powtórzeń w konstrukcji {n,m} mogą spowodować, że grep zużyje mnóstwo
    pamięci. Oprócz tego, pewne inne niejasne wyrażenia regularne wymagają czasu i przestrzeni
    rosnącej wykładniczo i mogą spowodować, że grepowi zabraknie pamięci.

    Odwołania zwrotne są bardzo powolne i mogą wymagać czasu rosnącego wykładnicza.

ZOBACZ TAKŻE

  Zwykłe strony man
    awk(1), cmp(1), diff(1), find(1), gzip(1), perl(1), sed(1), sort(1), xargs(1), zgrep(1),
    read(2), pcre(3) pcresyntax(3), pcrepattern(3), terminfo(5), glob(7), regex(7).

  Podręcznik programisty POSIX
    grep(1p).

  Dokumentacja TeXinfo
    Pełna dokumentacja grepa jest dostępna w podręczniku TeXinfo, z którym można zapoznać się
    pod adresem http://www.gnu.org/software/grep/manual/. Jeśli programy info i grep są
    poprawnie zainstalowane, to polecenie

       info grep

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

UWAGI

    Niniejsza strona podręcznika jest utrzymywana jedynie częściowo - pełna dokumentacja jest
    często aktualniejsza.

    GNU's to nie Unix, ale Unix jest bestią - wszak w liczbie mnogiej mieni się Unixenem.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojciech Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  2.20
    oryginału.