Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   file — określa typ pliku

SKŁADNIA

   file [-bcEhiklLNnprsvz0] [--apple] [--mime-encoding] [--mime-type] [-e nazwa-testu]
   [-F separator] [-f nazwa-pliku] [-m pliki-magiczne] plik ...
   file -C [-m pliki-magiczne]
   file [--help]

OPIS

   Niniejsza strona podręcznika dokumentuje wersję 5.19 polecenia file.

   file sprawdza każdy ze swoich argumentów, próbując go sklasyfikować. Istnieją trzy zestawy
   testów, które są wykonywane w następującej kolejności: testy systemu plików, testy liczb
   magicznych i testy języka. Pierwszy test zakończony powodzeniem powoduje wypisanie typu
   pliku.

   Wypisany typ będzie zwykle zawierał jedno ze słów text (plik zawiera tylko znaki drukowalne
   i kilka spośród znaków sterujących oraz prawdopodobnie można go bezpiecznie czytać na
   terminalu ASCII), executable (wykonywalny -- plik zawiera wyniki kompilacji w formacie
   zrozumiałym dla jądra pewnego Uniksa lub innego systemu) lub data (dane) oznaczające
   cokolwiek innego (zwykle jest to binarny, niedrukowalny plik). Wyjątkami są ogólnie znane
   formaty plików (pliki core, archiwa tar), o których wiadomo, że zawierają dane binarne.
   Podczas dodawania lokalnych modyfikacji do pliku /etc/magic, proszę zachować te słowa
   kluczowe. Wielu polega na tym, że dla wszystkich czytelnych plików wypisywane jest słowo
   "text". Nie należy więc robić tego, co zrobiono w Berkeley - zmieniono tam "shell commands
   text" na "shell script".

   Testy systemu plików są oparte o sprawdzanie wartości zwracanej przez funkcję systemową
   stat(2). Program sprawdza, czy plik jest pusty oraz czy jest jakiegoś rodzaju plikiem
   specjalnym. Powinno się dać rozpoznać wszystkie rodzaje plików występujące w danym systemie
   (gniazda, dowiązania symboliczne lub nazwane potoki (FIFO), w systemach które je
   zaimplementowały), o ile te rodzaje plików będą zdefiniowane w systemowym pliku nagłówkowym
   <sys/stat.h.>

   Testy liczb magicznych służą do sprawdzania plików, które zawierają dane w określonym
   formacie. Dobrym tego przykładem jest wykonywalny plik binarny (skompilowany program) a.out,
   którego format jest zdefiniowany w <elf.h,> <a.out.h> i prawdopodobnie <exec.h> w
   standardowym katalogu plików nagłówkowych. Pliki te zawierają "liczby magiczne" w
   określonym miejscu, w pobliżu początku pliku. Liczby te informują uniksowy system operacyjny
   o tym, że plik jest wykonywalnym plikiem binarnym oraz który z możliwych typów reprezentuje.
   Koncepcja "liczb magicznych" została jako rozszerzenie zastosowana również do plików z
   danymi. Można tak opisać każdy plik posiadający niezmienny identyfikator przy małym i
   określonym przesunięciu względem początku pliku. Informacje identyfikujące te pliki są
   odczytywane ze skompilowanego pliku liczb magicznych /usr/share/misc/magic.mgc lub z
   katalogu /usr/share/misc/magic, gdy skompilowany plik nie istnieje. Dodatkowo, pliki
   $HOME/.magic.mgc lub $HOME/.magic, jeśli będą istniały, zostaną użyte z pierwszeństwem w
   stosunku do systemowych plików magicznych.

   Jeśli plik nie pasuje do żadnego z wpisów w pliku liczb magicznych, dokonywane jest
   sprawdzenie czy jest to plik tekstowy. Rozpoznawane są zestawy znaków: ASCII, ISO-8859-x,
   8-bitowe rozszerzenia ASCII niezgodne z ISO (używane w systemach Macintosh i IBM PC),
   Unicode w kodowaniu UTF-8, Unicode w kodowaniu UTF-16 oraz EBCDIC. Sprawdzane są zakresy i
   ciągi bajtów, które stanowią drukowalny tekst w każdym z tych zestawów znaków. Jeśli plik
   przejdzie któryś z tych testów, zgłaszany jest odpowiadający mu zestaw znaków. Pliki w
   ASCII, ISO-8859-x, UTF-8 oraz w rozszerzeniach ASCII są identyfikowane jako “text”, gdyż
   mogą być one na ogół czytane na dowolnym terminalu; pliki w UTF-16 i EBCDIC stanowią
   jedynie "character data" (dane znakowe), gdyż jeśli zawierają one tekst, tekst ten wymaga
   przed przeczytaniem konwersji. Dodatkowo, file będzie próbował określić inne charakterystyki
   plików tekstowych. Jeśli wiersze są zakończone znakami CR, CRLF lub NEL, zamiast
   standardowego uniksowego LF, zostanie to zgłoszone. Zostaną również zidentyfikowane pliki
   zawierające wbudowane sekwencje unikowe lub wielokrotnego drukowania.

   Po określeniu przez file zestawu znaków używanego w pliku tekstowym, spróbuje on odgadnąć w
   jakim języku plik został napisany. Testy językowe składają się z poszukiwań określonych
   łańcuchów znakowych (por. <names.h)> , które mogą pojawić się gdziekolwiek w kilku
   pierwszych blokach pliku. Na przykład słowo kluczowe .br wskazuje, że plik jest
   najprawdopodobniej plikiem wejściowym dla programu troff(1) podobnie, jak struct wskazuje na
   program w C. Testy te są mniej godne zaufania niż poprzednie dwie grupy, więc są wykonywane
   na końcu. Testy językowe testują również niektóre pliki zbiorcze (jak archiwa tar(1)).

   Plik, który nie może zostać określony jako jako zapisany w jednym z powyższych zestawów
   znaków, jest po prostu określany jako "data" (dane).

OPCJE

   --apple
       Powoduje, że polecenie file wypisuje typ pliku i kod twórcy zgodnie z zapisem
       używanym w starszych wersjach MacOS. Kod składa się z ośmiu liter, pierwsza opisuje
       typ pliku, ostatnia twórcę.

   -b, --brief
       Nie podaje nazw plików na początku wierszy wynikowych (tryb skrócony).

   -C, --compile
       Zapisuje plik wynikowy magic.mgc, który zawiera wstępnie przetworzoną wersję pliku
       lub katalogu.

   -c, --checking-printout
       Powoduje sprawdzenie wydruku przetworzonej postaci pliku magicznego. Jest to zwykle
       używane w połączeniu z -m, aby odpluskwić nowy plik liczb magicznych przed jego
       zainstalowaniem.

   -E   W przypadku błędów systemu plików (np. nie znaleziono pliku) nie obsługuje błędu
       jako normalnego wyniku i nie kontynuuje działania, jak wymaga norma POSIX, lecz
       wyświetla błąd i wychodzi.

   -e, --exclude nazwa-testu
       Wyłącza test o nazwie nazwa-testu z listy testów, przeprowadzanych w celu określenia
       typu pliku. Poprawne nazwy testów to:

       apptype  Typ aplikacji EMX (tylko na EMX).

       ascii   Różne typy plików tekstowych (ten test stara się odgadnąć kodowanie
            tekstu, niezależnie od opcji "encoding").

       encoding Różne kodowania tekstowe do testów magicznych soft.

       tokens  Ignorowane w celu zachowania kompatybilności wstecznej.

       cdf    Wypisuje szczegóły plików Compound Document File.

       compress Wyszukuje i zagłębia się w pliki skompresowane.

       elf    Wypisuje szczegóły pliku ELF.

       soft   Sprawdza z plikami magicznymi.

       tar    Sprawdza pliki tar.

   -F, --separator separator
       Używa podanego łańcucha jako separatora między nazwą pliku a zwróconym wynikiem
       pliku. Domyślnie jest to ":".

   -f, --pliki-od nazwa-pliku
       Odczytuje nazwy testowanych plików z nazwa-pliku (po jednym w wierszu) przed listą
       argumentów. Obecna musi być albo nazwa-pliku albo przynajmniej jeden argument będący
       nazwą pliku; aby testować standardowe wejście, należy użyć argumentu "-" jako nazwy
       pliku. Proszę zauważyć, że nazwa-pliku nie jest rozwijana, a nazwy plików są
       przetwarzane przy wystąpieniu tej opcji przed wszystkimi innymi opcjami. Pozwala to
       na przetworzenie wielu list plików z różnymi argumentami wiersza polecenia, w tym
       samym wywołaniu file. Z tego powodu, jeśli chce się ustawić ogranicznik, konieczne
       jest zrobienie tego przed podaniem listy plików, np. " -F @ -f nazwa-pliku ",
       zamiast: " -f nazwa-pliku -F @ ".

   -h, --no-dereference
       opcja powoduje, że nie zachodzi podążanie za dowiązaniami symbolicznymi (w
       systemach, które obsługują dowiązania symboliczne). Jest to domyślne zachowanie,
       jeśli nie zdefiniowano zmiennej środowiskowej POSIXLY_CORRECT.

   -i, --mime
       Powoduje, że polecenie file wypisuje łańcuchy typów mime, zamiast tradycyjnych nazw
       czytelnych dla użytkownika. Stąd, pojawić się może "text/plain; charset=us-ascii",
       zamiast "ASCII text".

   --mime-type, --mime-encoding
       Jak -i, lecz wypisuje jedynie określone element(y).

   -k, --keep-going
       Nie zatrzymuje się po pierwszym dopasowaniu. Kolejne dopasowania będą poprzedzone
       łańcuchem "\012- " (aby osiągnąć znak nowego wiersza, proszę skorzystać z opcji -r).
       Wygrywa najsilniejszy wzór magiczny (patrz opcja -l).

   -l, --list
       Pokazuje listę wzorców i ich siłę posortowanych malejącą według siły magic, która
       jest używana do dopasowania (zobacz też opcję -k).

   -L, --dereference
       Powoduje, że program podąża za dowiązaniami symbolicznymi, tak jak w przypadku opcji
       ls(1) (w systemach obsługujących dowiązania symboliczne) o identycznej nazwie. Jest
       to domyślne zachowanie, jeśli zdefiniowano zmienną środowiskową POSIXLY_CORRECT.

   -m, --plik-magiczny pliki-magiczne
       Podaje alternatywną listę plików i katalogów zawierających magię. Może być to
       pojedynczy plik lub rozdzielona dwukropkami lista plików. Jeśli razem z plikiem lub
       katalogiem zostanie znaleziony skompilowany plik magiczny, zostanie użyty zamiast
       pliku lub katalogu.

   -N, --no-pad
       Nie wyrównuje nazw plików tak, aby wynik wyglądał lepiej.

   -n, --no-buffer
       Wymusza opróżnienie standardowego wyjścia po sprawdzeniu każdego pliku. Jest to
       przydatne wyłącznie przy sprawdzaniu listy plików. Opcja jest przeznaczona do
       programów oczekujących wyniku z typem plików, pozyskanego z potoku.

   -p, --preserve-date
       W systemach obsługujących utime(3) lub utimes(2), stara się zachować czas dostępu
       analizowanych plików, aby udać, że file nigdy ich nie odczytało.

   -r, --raw
       Nie tłumaczy niedrukowalnych znaków na \ooo. Zwykle file tłumaczy znaki
       niedrukowalne na ich postać ósemkową.

   -s, --pliki-specjalne
       Normalnie, file próbuje czytać i określać rodzaj pliku jedynie dla tych argumentów,
       które są plikami zgłoszonymi przez stat(2) jako zwykłe pliki. Pozwala to uniknąć
       problemów, gdyż czytanie plików specjalnych może mieć nieprzyjemne konsekwencje.
       Podanie opcji -s powoduje, że file czyta również argumenty będące plikami
       specjalnymi urządzeń blokowych i znakowych. Jest to przydatne do określania rodzaju
       systemu plików w przypadku danych na surowych partycjach dysków, stanowiących pliki
       specjalne urządzeń blokowych. Opcja ta powoduje również, że file nie zważa na
       zgłaszany przez stat(2) rozmiar pliku, gdyż w niektórych systemach funkcja ta
       zgłasza zero dla surowych partycji dysków.

   -v, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

   -z, --uncompress
       Próbuje zaglądać do plików skompresowanych.

   -0, --print0
       Wypisuje znak zerowy "\0" po końcu nazwy plików. Przydatne do zastosowania cut(1) na
       wyniku. Opcja nie wpływa na separator, który jest w dalszym ciągu wypisywany.

   --help Wyświetla komunikat pomocy i wychodzi.

PLIKI

   /usr/share/misc/magic.mgc Domyślna skompilowana lista liczb magicznych.
   /usr/share/misc/magic   Katalog zawierający domyślne pliki magiczne.

ŚRODOWISKO

   Zmienna środowiskowa MAGIC może być wykorzystana do ustawienia domyślnej nazwy pliku
   magicznego. Jeśli zmienna ta jest ustawiona, to file nie próbuje otworzyć $HOME/.magic.
   file dodaje ".mgc" do wartości tej zmiennej, jeśli to konieczne. Jednak plik musi istnieć,
   aby plik.mime był brany pod uwagę. Zmienna środowiskowa POSIXLY_CORRECT kontroluje (w
   systemach, które obsługuję dowiązania środowiskowe), czy file będzie próbował podążać za
   dowiązaniami symbolicznymi. Jeśli jest ustawiona, to file podąża za nimi, w przeciwnym
   wypadku - nie. Za dowiązania odpowiadają również opcje -L i -h.

ZOBACZ TAKŻE

   magic(5), hexdump(1), od(1), strings(1),

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

   Program ten prawdopodobnie wykracza poza definicję FILE(CMD) z definicji interfejsu Systemu
   V (System V Interface Definition). Wydaje się tak przynajmniej z tego, co można zrozumieć z
   tamtejszego niejasnego języka... Zachowanie programu jest w większości zgodne z zachowaniem
   programu z Systemu V o tej samej nazwie. Wersja niniejsza zna więcej magii, więc będzie
   dawała w wielu wypadkach inne (dokładniejsze) wyniki.

   Jedną z istotnych różnic między tą wersją i wersją z Systemu V, jest to, że niniejsza wersja
   traktuje białe znaki jako separatory, więc spacje w łańcuchach wzorców muszą być chronione.
   Na przykład,

      >10   string language impress    (imPRESS data)

   w istniejącym pliku magicznym będzie musiało być zamienione na

      >10   string language\ impress    (imPRESS data)

   Dodatkowo, w tej wersji, jeśli łańcuch wzorca zawiera odwrotny ukośnik, to musi być on
   chroniony. Na przykład

      0    string     \begindata   Andrew Toolkit document

   w istniejącym pliku magicznym będzie musiało być zamienione na

      0    string     \\begindata   Andrew Toolkit document

   Wersja 3.2 SunOS i późniejsze pochodzące z Sun Microsystems zawierają polecenie file,
   wywodzące się z polecenia z System V, lecz z pewnymi rozszerzeniami. Ta wersja różni się od
   Sun-owskiej tylko małymi szczegółami. Zawiera ona rozszerzenie operatora "&", używanego jako
   np.

      >16   long&0x7fffffff >0       not stripped

KATALOG MAGICZNY

   Wpisy w pliku liczb magicznych pochodzą z wielu źródeł, głównie z USENET-u i zgłoszone przez
   różnych autorów. Christos Zoulas (adres poniżej) będzie zbierał dodatkowe lub poprawione
   wpisy pliku liczb magicznych. Zebrane wpisy będą okresowo dystrybuowane.

   Kolejność wpisów w pliku magicznym jest istotna. Zależnie od używanego systemu, kolejność, w
   której są ułożone, może być nieprawidłowa.

PRZYKŁADY

      $ file file.c file /dev/{wd0a,hda}
      file.c:  C program text
      file:   ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
           dynamically linked (uses shared libs), stripped
      /dev/wd0a: block special (0/0)
      /dev/hda: block special (3/0)

      $ file -s /dev/wd0{b,d}
      /dev/wd0b: data
      /dev/wd0d: x86 boot sector

      $ file -s /dev/hda{,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
      /dev/hda:  x86 boot sector
      /dev/hda1: Linux/i386 ext2 filesystem
      /dev/hda2: x86 boot sector
      /dev/hda3: x86 boot sector, extended partition table
      /dev/hda4: Linux/i386 ext2 filesystem
      /dev/hda5: Linux/i386 swap file
      /dev/hda6: Linux/i386 swap file
      /dev/hda7: Linux/i386 swap file
      /dev/hda8: Linux/i386 swap file
      /dev/hda9: empty
      /dev/hda10: empty

      $ file -i file.c file /dev/{wd0a,hda}
      file.c:   text/x-c
      file:    application/x-executable
      /dev/hda:  application/x-not-regular-file
      /dev/wd0a:  application/x-not-regular-file

HISTORIA

   Polecenie file istniało w każdym systemie UNIX od przynajmniej wersji Research Version 4
   (strona podręcznika man z listopada 1973). Wersja z Systemu V wprowadziła jedną istotną
   główną zmianę: zewnętrzną listę typów liczb magicznych. Spowolniło to trochę program, lecz
   uczyniło go bardziej elastycznym.

   Program ten, oparty na wersji z Systemu V, został napisany przez Iana Darwina
   ⟨ian@darwinsys.com⟩ bez zaglądania do innych źródeł.

   John Gilmore przerobił mocno ten kod, czyniąc go lepszym niż pierwsza wersja. Geoff Collyer
   znalazł kilka nietrafności i dostarczył trochę wpisów w pliku liczb magicznych. Zmiana
   obsługi operatora "&" przez Roba McMahona, ⟨cudcv@warwick.ac.uk⟩, w 1989.

   Guy Harris, guy@netapp.com, wykonał wiele zmian w okresie od 1993 do dzisiaj.

   Podstawowy rozwój i konserwację w okresie od 1990 do dzisiaj prowadzi Christos Zoulas (
   ⟨christos@astron.com⟩).

   Zmodyfikowany przez Chrisa Lowtha, ⟨chris@lowth.com⟩, w 2000: Obsługa opcji -i powodującej
   wyprowadzanie łańcuchów typów MIME oraz korzystającej z alternatywnego pliku liczb
   magicznych i wbudowanej logiki.

   Zmodyfikowany przez Erica Fischera ( ⟨enf@pobox.com⟩), w lipcu 2000, aby rozpoznawał kody
   znaków i próbował zidentyfikować język plików nie-ASCII.

   Zmodyfikowany przez Reubena Thomasa ⟨rrt@sc3d.org⟩, w latach 2007-2011, w celu poprawy
   obsługi MIME, połączenia magii MIME i nie MIME, obsługi zarówno katalogów jak i plików
   magicznych, zaaplikowania wielu poprawek błędów, zaktualizowania i poprawienia sporej części
   magii, poprawienia systemu budowania, dokumentacji i przepisania podpięć Pythona w czystym
   Pythonie.

   Lista osób, które wniosły wkład do katalogu "magic" (pliki magiczne) jest za długa, aby ją
   tu przytaczać. Wiecie kim jesteście; dziękujemy. Wiele osób jest wspomnianych w plikach
   źródłowych.

NOTKA PRAWNA

   Copyright (c) Ian F. Darwin, Toronto, Canada, 1986-1999. Na standardowej licencji Berkeley
   Software Distribution, znajduje się ona w pliku COPYING, w katalogu źródeł.

   Pliki tar.h i is_tar.c zostały napisane przez Johna Gilmore'a, a pochodzą z jego ogólnie
   dostępnego programu tar(1) i nie podlegają powyższej licencji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

   file zwraca 0 po pomyślnym wykonaniu i wartość niezerową w przypadku wystąpienia błędu.

BŁĘDY

   Proszę zgłaszać błędy i wysyłać łatki do systemu śledzenia błędów pod adresem
   http://bugs.gw.com/ lub na listę dyskusyjną ⟨file@mx.gw.com⟩ (najpierw proszę się zapisać na
   http://mx.gw.com/mailman/listinfo/file).

DO ZROBIENIA

   Naprawić wyjście, dzięki czemu testy flag MIME i APPLE nie będą potrzebne wszędzie, a
   rzeczywiste wyjście byłoby tworzone tylko raz w jednym miejscu. Wymaga odpowiedniego
   projektu. Sugestia: wypychaj prawdopodobne wyniki na listę i użyj ostatniej wartości z listy
   (powinna być najdokładniejsza) lub użyj wartości domyślnej, jeśli lista jest pusta. Nie
   powinno to spowolnić obliczeń.

   Kontynuować likwidację wszystkich błędów. System BTS Debiana jest tu dobrym źródłem.

   Przechowywać dowolnie długie łańcuchy, np. dla %s wzorców, dzięki czemu mogłyby być
   wypisywane. Naprawia błąd Debiana #271672. Wymagałoby bardziej złożonego kodu
   przechowywania/ładowania odpowiedzialnego za naukę.

   Dodać składnię do względnych przesunięć po bieżącym poziomie (bug Debiana #466037).

   Sprawić, by działała opcja -ki, tzn. podawanie wielu typów MIME.

   Dodać bibliotekę zip do zagłębienia się w dokumenty Office2007, co umożliwiłoby poznanie ich
   typu.

   Dodać opcję do wypisywania URL-i źródeł opisów plików.

   Połączyć przeszukiwania skryptów i dodać metodę na powiązanie nazw plików wykonywalnych z
   typami MIME (wartość magiczna do !:mime która spowodowałaby wyszukanie wynikowego łańcucha w
   tabeli). Dzięki temu uniknęłoby się dodawanie tych samych wartości magicznych dla każdego
   nowego interpretera hash-bang.

   Naprawić “name” i “use” aby pilnowały spójności w chwili kompilacji (zduplikowane “name”,
   “use” wskazujące na niezdefiniowaną “name”). “name” / “use” powinny być efektywniejsze
   poprzez utrzymywanie posortowanej listy nazw. Wdrożyć i udokumentować ^ jako specjalny
   przypadek do zmieniania kolejności bajtów w parserze, dzięki czemu nie wymagałoby to
   cytowania.

DOSTĘPNOŚĆ

   Najnowszą oryginalną wersję programu tego autora można pobrać z anonimowego ftp z
   ftp.astron.com, z katalogu /pub/file/file-X.YZ.tar.gz.

TŁUMACZENIE

   Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
   <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał
   Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
   stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 5.19 oryginału.