Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   ftp — ARPANET'owy program do przesyłania plików

SKŁADNIA

   ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-q] [host]

OPIS

   Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

   Ftp jest interfejsem użytkownika do ARPANET'owego standardu - Protokołu Przesyłania Plików
   (File Transfer Protocol). Ten program pozwala użytkownikom przesyłać pliki na i z odległego
   miejsca w sieci.

   Opcje mogą być podawane w linii poleceń lub w interpretatorze komend.

   -v  Ta opcja każe ftp pokazywać wszystkie odpowiedzi z odległego serwera, a także
      statystyki o transferze danych.

   -n  Wstrzymuje ftp od próbowania “auto-logina” przy pierwszym połączeniu. Jeśli auto-
      login jest włączony, ftp sprawdzi czy w pliku .netrc (zobacz niżej) w katalogu
      użytkownika istnieje wpis opisujący konto na odległej maszynie. Jeśli wpis nie
      istnieje, ftp spyta o login na odległym serwerze (standardowo jest to nazwa
      użytkownika, na komputerze lokalnym) i jeśli będzie potrzebne o hasło i konto na które
      się zalogować.

   -i  Wyłącza interaktywne pytania podczas wielokrotnego ściągania plików.

   -d  Włącza debuggowanie.

   -g  Wyłącza rozszerzanie znaków specjalnych w nazwach plików (np. *,?,[],{})

   -q  Wychodzi, gdy wystąpi błąd podczas wykonywania polecenia w makrze.

   Host, z którym ftp ma się komunikować może być podany w linii poleceń. Jeśli tak się
   stanie, ftp od razu spróbuje się połączyć z serwerem FTP na tym hoście. W przeciwnym wypadku
   ftp wejdzie do swojego interpretatora poleceń i będzie czekał na polecenia od użytkownika.
   Kiedy ftp czeka na polecenia od użytkownika, ‘ftp>’ jest pokazywane na ekranie. Następujące
   komendy są rozpoznawane przez ftp:

   ! [komenda [arg]]
         Wywołuje interaktywny shell na lokalnym komputerze. Jeżeli podano jakieś
         argumenty, pierwszy jest uważany za polecenie do wykonania od razu, z resztą
         argumentów jako jego argumenty.

   $ nazwa-makra [arg]
         Wykonuje makro o nazwie nazwa-makra zdefiniowane przy pomocy komendy macdef.
         Argumenty są przekazywane do makra bez rozszerzania nazw (unglobbed).

   konto [hasło]
         Dostarcza dodatkowe hasło potrzebne, aby mieć dostęp do zasobów, po tym jak
         logowanie zostało zakończone pomyślnie. Jeśli nie podano żadnych argumentów,
         użytkownik będzie zapytany o hasło do konta w trybie bez wyświetlania znaków.

   append plik-lokalny [plik-zdalny]
         Dopisz plik lokalny do plik na odległej maszynie. Jeśli plik-lokalny pozostał
         niezdefiniowany, nazwa lokalnego pliku jest używana do nazwania pliku odległego
         po zmianie komendami z ustawień poleceń ntrans lub nmap. Transfer pliku
         korzysta z ustawień type, format, mode, i structure.

   ascii    Ustawia tryb przesyłania plików ( type ) na sieciowy ASCII. Jest to standardowe
         ustawienie.

   bell    Włącza sygnał dźwiękowy po skończeniu każdego polecenia przesłania pliku.

   binary   Ustawia tryb przesyłania plików ( type ) na binarny.

   bye     Kończy sesję FTP z odległym serwerem i wychodzi z ftp. Koniec pliku także
         zakończy sesję i skończy działanie.

   case    Zmienia wrażliwość na wielkość liter w odległych plikach podczas polecenia mget.
         Kiedy case jest włączone (standardowo wyłączone), duże litery w nazwach plików
         na odległym komputerze zostaną zmienione na małe litery podczas zapisywania w
         katalogu lokalnym.

   cd zdalny-katalog
         Zmienia aktualny katalog na odległym komputerze na zdalny-katalog.

   cdup    Zmienia aktualny katalog na odległym komputerze na katalog o jeden stopień
         wyższy.

   chmod prawa nazwa-pliku
         Zmienia prawa dostępu do pliku nazwa-pliku na odległym komputerze na prawa.

   close    Kończy sesję FTP z odległym serwerem i wraca do interpretatora poleceń.
         Wszystkie zdefiniowane makra są usuwane.

   cr     Zmienia usuwanie znaku powrotu karetki na końcach linii w plikach przesyłanych w
         trybie ascii. Rekordy są kończone znakami cr/lf, w czasie przesyłania w trybie
         ascii. Kiedy cr jest włączone (standardowo), powrót karetki (cr) jest usuwane
         zgodnie z ogranicznikiem pojedynczej linii systemu UNIX. Rekordy w systemach
         nie-UNIX mogą zawierać linie. Ta struktura pozostanie tylko wtedy, kiedy cr jest
         wyłączone.

   delete plik-zdalny
         Usuwa plik plik-zdalny na odległym komputerze.

   debug [wartość-debuga]
         Zmienia tryb debuggowania. Jeśli opcjonalny argument wartość-debuga zostanie
         podany, jest on używany do ustawienia poziomu debugowania. Kiedy debugowanie
         jest włączone, ftp pokazuje każdą linię wysyłaną do serwera, poprzedzoną ciągiem
         ‘-->’

   dir [remote-directory] [local-file]
         Drukuje listę zawartości katalogu remote-directory, opcjonalnie umieszczając ją
         w pliku lokalnym local-file. Jeśli pytania interaktywne są włączone, ftp
         poprosi użytkownika o weryfikację ostatniego argumentu, będącego docelowym
         plikiem lokalny do którego zostanie zapisany wynik dir. Jeśli żaden katalog nie
         zostanie podany, używany jest aktualny katalog na odległym serwerze. Jeśli
         żaden lokalny plik nie zostanie podany lub local-file jest -, wynik zostanie
         pokazany na terminalu.

   disconnect Synonim dla close.

   forma format
         Zmienia formę przesyłania na format. Standardowym formatem jest “file”.

   get plik-zdalny [plik-lokalny]
         Ściąga plik plik-zdalny i zachowuje go na lokalnym komputerze. Jeśli nazwa
         pliku lokalnego nie zostanie podana, plik nazywany jest tak jak na odległej
         maszynie, zgodnie z ustawieniami case, ntrans, i nmap. Aktualne ustawienia
         type, form, mode, i structure są używane przy przesyłaniu pliku.

   glob    Zmienia rozszerzanie nazw plików dla poleceń mdelete, mget i mput. Jeśli
         rozszerzanie jest wyłączone przy pomocy glob, argumenty będące nazwami plików
         nie są rozszerzane. Rozszerzanie dla mput jest wykonywane tak jak w csh(1).
         Dla mdelete i mget, każdy odległy plik jest rozszerzany osobno na odległym
         serwerze i lista plików nie jest łączona. Rozszerzanie nazw katalogów jest inne
         od rozszerzania nazw katalogów: dokładny rezultat zależy od odległego systemu
         operacyjnego i serwera ftp. Można go wcześniej podglądnąć przy pomocy ‘mls
         remote-files -’ Uwaga: mget i mput nie mają za zadanie przesyłać całe
         podkatalogi z plikami. To może być wykonywane przez przesyłanie archiwów tar(1)
         tych podkatalogów (w trybie binarnym).

   hash    Zmienia wypisywanie hasha (``#'') dla każdego przesłanego bloku danych. Długość
         każdego bloku wynosi 1024 bajty.

   help [komenda]
         Pokazuje informację o znaczeniu polecenia komenda. Jeśli nie podano żadnego
         argumentu ftp pokazuje listę wszystkich poleceń.

   idle [sekundy]
         Ustawia licznik bezczynności na odległym serwerze na sekundy sekund. Jeśli
         sekundy zostały pominięte, pokazywany jest aktualny licznik bezczynności.

   lcd [katalog]
         Zmienia aktualny katalog na lokalnej maszynie. Jeśli katalog nie został podany,
         używany jest katalog domowy użytkownika.

   ls [remote-directory] [local-file]
         Pokazuje zawartość katalogu na odległej maszynie. Lista zawiera informacje
         systemowe, które zostały wybrane przez serwer; np. większość systemów UNIX
         pokaże listę z komendy ‘ls -l’. (Zobacz także nlist.) Jeśli nie podano
         remote-directory aktualny katalog roboczy jest używany. Jeśli interaktywne
         pytania są włączone, ftp każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument
         rzeczywiście jest docelowym plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany wynik
         polecenia ls. Jeśli nie podano pliku lokalnego lub local-file jest ‘-’, lista
         pokazywana jest w oknie terminala.

   macdef nazwa-makra
         Definiuje makro. Kolejne linie są zapisywane do makra o nazwie nazwa-makra;
         pusta linia kończy wprowadzanie poleceń. Istnieje limit 16 makr i 4096 znaków
         we wszystkich zdefiniowanych makrach. Makro pozostaje zdefiniowanym dopóki nie
         wykona się polecenia close. Przy wykonywaniu makra, znaki `$' i `\'
         interpterowane są jako znaki specjalne. Liczba lub liczby poprzedzone znakiem
         `$' są zamieniane na odpowiednie argumenty z linii wywołującej makro. `i'
         poprzedzone przez `$' sygnalizuje, że makro ma zostać zapętlone. Przy pierwszym
         przejściu `$i' zamieniane jest przez pierwszy argument w linii wywołania makra,
         przy drugim przejściu zamieniany jest przez drugi argument, itd. Dowolny znak
         poprzedzony przez `\' zamieniany jest na ten znak. Możesz użyć `\' aby zapobiec
         specjalnemu traktowaniu znaku `$'.

   mdelete [zdalne-pliki]
         Usuwa pliki zdalne-pliki z odległego serwera.

   mdir zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak dir, tylko, że można podać wiele plików. Jeśli włączone są interaktywne
         pytania, ftp każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście
         jest plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany wynik polecenia mdir.

   mget zdalne-pliki
         Rozszerza nazwy dla zdalnych-plików na odległym serwerze i wykonuje get dla
         każdego pliku otrzymanego w ten sposób. Zobacz także glob, gdzie opisane są
         detale rozszerzania nazw. Każdy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z
         ustawieniami case, ntrans, i nmap. Pliki są przesyłane do lokalnego aktualnego
         katalogu, który może zostać zmieniony przy pomocy ‘lcd katalog’; nowy katalog
         lokalny może zostać utworzony przez ‘! mkdir katalog’.

   mkdir nazwa-katalogu
         Tworzy nowy katalog na odległej maszynie.

   mls zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak nlist, poza tym, że może być podane wiele odległych plików oraz katalog
         lokalny plik-lokalny musi zostać podany. Jeśli włączone są interaktywne
         pytania, ftp każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście
         jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik polecenia mls.

   tryb [nazwa-trybu]
         Ustawia tryb przesyłania na nazwę-trybu. Standardowo jest to tryb “stream”.

   modtime nazwa-pliku
         Pokazuje datę ostatniej modyfikacji pliku na odległym serwerze.

   mput pliki-lokalne
         Rozszerza znaki specjalne w nazwach plików lokalnych podanych jako argumenty i
         wykonuje put dla każdego otrzymanego pliku. Zobacz także glob, gdzie opisane są
         detale rozszerzania nazw. Każdy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z
         ustawieniami ntrans, i nmap.

   newer nazwa-pliku [plik-lokalny]
         Pobiera plik, gdy data modyfikacji na odległym serwerze jest późniejsza niż data
         modyfikacji pliku lokalnego. Jeśli lokalny plik nie istnieje, plik odległy jest
         uważany za nowszy. W przeciwnym wypadku ta komenda jest identyczna z get get.

   nlist [zdalny-katalog] [plik-lokalny]
         Pokazuje listę plików w katalogu na odległym komputerze. Jeśli zdalny-katalog
         nie został podany, używany jest aktualny katalog roboczy. Jeśli włączone są
         interaktywne pytania, ftp każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument
         jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik polecenia nlist.
         Jeśli lokalny plik nie został podany lub podano -, wynik pokazywany jest na
         terminalu.

   nmap [inwzorzec outwzorzec]
         Włącza lub wyłącza mechanizm mapowania nazw plików. Jeśli nie podano argumentów
         jest on wyłączany. Jeśli podano argumenty pliki odległe są mapowane w czasie
         komend mput oraz put wydanych bez podanych plików odległych. Jeśli podano
         argumenty, pliki lokalne są mapowane podczas komend mget oraz get wydanych bez
         podanych plików lokalnych. To polecenie jest przydatne podczas połączeń z
         systemami nie-UNIX z inną konwencją nazywania plików. Mapowanie robione jest ze
         wzorców inwzorzec i outwzorzec. [Inwzorzec] jest wzorem dla plików
         przychodzących (które mogły już być przetworzone zgodnie z ustawieniami ntrans i
         case ). Zmienne wzorcowe są robione przez umieszczanie sekwencji `$1', `$2',
         ..., `$9' w inwzorzec. Użycie `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu znaku `$'.
         Wszystkie inne znaki są traktowane dosłownie i używane do określenia wartości
         zmiennych nmap [inwzorzec]. Np. podanie jako inwzorzec $1.$2 oraz jako odległą
         nazwę pliku "mydata.data", $1 przyjmie wartość "mydata", a $2 przyjmie wartość
         "data". Outwzorzec określa rezultat po mapowaniu. Sekwencje `$1', `$2', ....,
         `$9' są zamieniane przez wartości wynikające ze wzorca inwzorzec. Ciąg `$0'
         jest zamieniany przez oryginalną nazwę pliku. Dodatkowo ciąg ‘[seq1, seq2]’
         zamieniany jest przez [seq1] jeśli seq1 nie jest puste; w przeciwnym wypadku
         zamieniane jest na seq2. Np. polecenie

            nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file]

         da wynik "myfile.data" dla danych nazw "myfile.data" oraz "myfile.data.old",
         "myfile.file" dla plików wejściowych "myfile" i "myfile.myfile" dla ".myfile".
         Odstępy mogą być zawarte w outwzorzec, tak jak w przykładzie: `nmap $1 sed "s/
         *$//" > $1' . Użycie znaku `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu znaków
         `$','[','[', oraz `,'.

   ntrans [inznaki [outznaki]]
         Włącza lub wyłącza mechanizm tłumaczenia znaków nazw plików. Jeśli nie podano
         argumentów, mechanizm translacji znaków nazw plików jest wyłączony. Jeśli podano
         argumenty, znaki zdalnych nazw plików podlegają podczas wywoływania komend mput
         i put tłumaczeniu. (o ile nie podano jawnie zdalnej nazwy pliku.) Podobnie ma
         się sprawa z działaniem komend mget i get . Komenda ta jest przydatna do
         podłączania się do nie-UNIX owego komputera o innych konwencjach nazywania
         plików. Znaki nazwy pliku, odpowiadające znakom w inznaki są podmieniane na ich
         odpowiedniki w outznaki. Jeśli pozycja znaku w inznaki jest dalsza niż długość
         outznaki, to znak jest kasowany z nazwy pliku.

   open host [port]
         Nawiąż połączenie z podanym hostem FTP . Dodatkowo można podać numer portu;
         wtedy ftp spróbuje zestawić połączenie z serwerem FTP na określonym porcie.
         Jeśli włączona jest opcja auto-login (a jest to domyślne), ftp spróbuje też
         automatycznie zalogować użytkownika na serwer FTP (patrz niżej).

   prompt   Włącz interaktywne zapytywanie. Pojawia się to podczas wielokrotnych transferów
         plików, umożliwiając użytkownikowi selektywne wysyłanie lub pobieranie plików.
         Jeśli jest to wyłączone (domyślnie jest włączone), wszelkie operacje mget i mput
         będą przenosić wszystkie pliki; mdelete również nie będzie oszczędzać niczego.

   proxy komenda-ftp
         Wywołaj komendę ftp w drugorzędnym połączeniu. Komenda ta zezwala na równoczesne
         połączenie do dwóch zdalnych serwerów ftp i przesyłanie plików między nimi
         dwoma. Pierwszą komendą proxy powinna być open, do zestawienia drugorzędnego
         połączenia. Aby zobaczyć listę komend ftp, dostępnych w drugorzędnym
         połączeniu, wpisz "proxy ?". Następujące komendy zachowują się inaczej po
         poprzedzeniu przez proxy: open nie definiuje nowych makr podczas procesu
         autologowania, close nie kasuje istniejących definicji makr, get i mget
         przesyłają pliki z hosta w połączeniu pierwszorzędnym na host w połączeniu
         drugorzędnym, a put, mput, i append przesyłają pliki z hosta w połączeniu
         drugorzędnym na host w połączeniu pierwszorzędnym. Trzeciorzędne transfery
         plików zależą od obsługiwania przez serwer połączenia drugorzędnego komendy PASV
         protokołu ftp.

   put plik-lokalny [plik-zdalny]
         Zapisz plik lokalny na zdalnej maszynie. Jeśli plik-zdalny nie jest podany,
         używana jest lokalna nazwa plików (po przetworzeniu według ustawień ntrans lub
         nmap ). Transfer plików używa bieżących ustawień dla type, format, mode, i
         structure.

   pwd     Drukuj nazwę bieżącego katalogu roboczego zdalnej maszyny.

   quit    Synonim bye.

   quote arg1 arg2 ...
         Podane argumenty są przesyłane dosłownie do zdalnego serwera FTP .

   recv plik-zdalny [plik-lokalny]
         Synonim get.

   reget plik-zdalny [plik-lokalny]
         Reget działa jak get, lecz jeśli plik-lokalny istnieje i jest mniejszy niż
         plik-zdalny , to plik-lokalny jest uważany za częściowo odebraną kopię
         pliku-zdalnego , a transfer będzie rozpoczynany w odpowiednim miejscu pliku.
         Komenda ta jest przydatna do transferowania bardzo dużych plików poprzez sieci,
         mające tendencje do zrywania połączeń.

   remotehelp [nazwa-komendy]
         Zażądaj pomocy od zdalnego serwera FTP . Jeśli podano nazwę-komendy to jest ona
         również przekazywana serwerowi.

   remotestatus [nazwa-pliku]
         Bez argumentów, pokaż status zdalnej maszyny. Jeśli podano nazwy-pliku , pokaż
         status nazwy-pliku zdalnej maszyny.

   rename [z] [na]
         Zmień nazwę pliku z na zdalnej maszynie na plik na.

   reset    Wyczyść kolejkę odpowiedzi. Komenda ta resynchronizuje sekwencjonowanie
         komendy/odpowiedzi ze zdalnym serwerem ftp. Resynchronizacja jest niezbędna po
         pogwałceniu protokołu ftp przez zdalny serwer.

   restart marker
         Restartuj następujący zaraz get lub put pod wskazanym markerem. Na systemach
         UNIX marker jest zazwyczaj offsetem bajtowym w pliku.

   rmdir nazwa-katalogu
         Usuń katalog ze zdalnej maszyny.

   runique   Włącz zapisywanie plików na lokalnym systemie z unikalnymi nazwami plików.
         Jeśli plik o danej nazwie już istnieje, komendy get i mget dopiszą do nowej
         nazwy pliku ".1". Jeśli i ta nazwa jest nazwą istniejącego pliku, do nazwy
         oryginalnej doklejane jest ".2". Proces ten trwa aż do ".99". Później drukowany
         jest komunikat o błędzie i transfer dalej nie zachodzi. Generowanie unikalnej
         nazwy pliku będzie raportowane. Zauważ, że runique nie wpływa na pliki lokalne,
         wygenerowane komendą powłoki (patrz niżej). Domyślnie jest to wyłączone.

   send plik-lokalny [plik-zdalny]
         Synonim put.

   sendport  Włącz używanie komend PORT . Domyślnie ftp próbuje używać komendy PORT podczas
         nawiązywania połączenia dla każdego transferu danych. Używanie komendy PORT
         może zapobiec opóźnieniom podczas wielokrotnych transferów plików. Jeśli
         komenda PORT zawiedzie, ftp użyje domyślnego portu danych. Gdy używanie komendy
         PORT jest wyłączone, nie są podejmowane żadne próby w kierunku używania komend
         PORT podczas transferów plików. Jest to przydatne dla niektórych implementacji
         FTP , które ignorują komendy PORT , lecz nieprawidłowo wskazują, że zostały one
         przyjęte.

   site arg1 arg2 ...
         Argumenty są przesyłane dosłownie do zdalnego serwera FTP jako komenda SITE .

   size nazwa-pliku
         Zwraca rozmiar nazwy-pliku na zdalnej maszynie.

   status   Pokaż obecny status ftp.

   struct [nazwa-struktury]
         Ustaw strukturę transferu plików na nazwę-struktury. Domyślnie używana jest
         struktura “stream”.

   sunique   Włącz zapisywanie plików na maszynie zdalnej według konwencji unique. Serwer
         zdalny musi obsługiwać komendę STOU protokołu FTP. Zdalny serwer będzie
         zgłaszał unikalne nazwy. Domyślnie jest to wyłączone.

   system   Pokaż typ systemu operacyjnego zdalnej maszyny.

   tenex    Ustaw typ transferu plików, wymaganego do rozmawiania z maszynami TENEX .

   trace    Włącz śledzenie pakietów.

   type [nazwa-typu]
         Ustaw typ transferu plików na nazwę-typu. Jeśli nie podano typu, drukowany jest
         aktualnie ustawiony. Domyślnym typem jest sieciowy ASCII.

   umask [nowamaska]
         Ustaw domyślną umaskę na zdalnym serwerze na nowąmaskę. Jeśli nowamaska jest
         pominięta, drukowana jest wartość bieżącej.

   user nazwa-użytkownika [hasło] [konto]
         Zezwala na identyfikację przed serwerem FTP . Jeśli hasło nie jest podane, a
         serwer go wymaga, ftp zapyta o nie (po wyłączeniu lokalnego echa). Jeśli nie
         podano pola konta , a serwer FTP go wymaga, użytkownik zostanie o nie zapytany.
         Jeśli podano pole konta , a zdalny serwer nie wymagał go podczas logowania, to
         po zakończeniu sekwencji logowania serwerowi zostanie przekazana komenda
         account. O ile ftp nie był wywołany z wyłączonym “auto-login”, proces ten jest
         dokonywany automatycznie w początkowym połączeniu z serwerem FTP .

   verbose   Włącz tryb gadatliwy. W trybie tym wszystkie odpowiedzi serwera FTP są
         użytkownikowi drukowane. Dodatkowo, tryb ten po transferach plików daje
         statystyki. Domyślnie tryb ten jest włączony.

   ? [komenda]
         Synonim help.

   Zawierające spacje argumenty komend mogą być cytowane znakami cudzysłowów `"'.

PRZERYWANIE TRANSFERU PLIKÓW

   Aby przerwać transfer plików, użyj terminalowego klawisza przerwania (zwykle Ctrl-C).
   Transfery wysyłane zostaną zatrzymane natychmiast. Transfery odbierane zostaną zatrzymane
   przez wysłanie komendy ftp ABOR do zdalnego serwera i przez odrzucenie wszelkich dalszych
   odebranych danych. Szybkość dokonania tego zadania, zależy od tego, jak zdalny serwer
   obsługuje ABOR . Jeśli serwer nie obsługuje komendy ABOR , znak zachęty ‘ftp>’ nie pojawi
   się aż serwer nie zakończy wysyłać żądanego pliku.

   Sekwencja terminalowa przerwania będzie ignorowana w wypadku gdy ftp zakończył przetwarzanie
   lokalne i oczekuje odpowiedzi od zdalnego serwera. Długie opóźnienie w tym trybie może
   wynikać z obsługi ABOR, opisanej powyżej, lub z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera,
   łącznie z pogwałceniami protokołu ftp. Jeśli opóźnienia wynikają z nieoczekiwanego
   zachowania zdalnego serwera, lokalny program ftp musi być ubijany ręcznie.

KONWENCJE NAZYWANIA PLIKÓW

   Pliki, przekazane komendom ftp jako argumenty są przetwarzane według następujących zasad.

   1.  Jeśli podana jest nazwa pliku ‘-’ to do odczytu używane będzie stdin a dla zapisu
     stdout .

   2.  Jeśli pierwszy znak nazwy pliku to ‘|’, to reszta traktowana jest jako komenda powłoki.
     Ftp wtedy rozwidla (fork) powłokę przy użyciu popen(3) i odczytuje (zapisuje) ze stdout
     (stdin). Jeśli komenda powłoki zawiera spacje, argument musi być zacytowany; np. “"
     ls -lt"”. Szczególnie użytecznym przykładem tego mechanizmu jest: “dir more”.

   3.  Przy nieudanym zakończeniu powyższych sprawdzeń, o ile włączone jest ``globowanie'',
     nazwy lokalnych plików są rozwijane według reguł używanych w csh(1); c.f. komenda glob
     . Jeśli komenda ftp oczekuje pojedynczego pliku lokalnego (np. put), to używany jest
     tylko pierwszy plik wygenerowany operacją "globowania".

   4.  Dla komend mget i get bez podanych lokalnych nazw plików, nazwa lokalna jest identyczna
     ze zdalną, choć może być przekształcana przez ustawienia case, ntrans, lub nmap .
     Ostateczna nazwa pliku może być jeszcze ewentualnie zmieniona jeśli włączone jest
     runique .

   5.  Dla komend mput i put bez podanych zdalnych nazw plików, zdalne nazwy są identyczne z
     lokalnymi, choć mogą być przekształcone przez ustawienia ntrans lub nmap . Ostateczna
     nazwa pliku może być jeszcze ewentualnie zmieniona jeśli włączone jest sunique .

PARAMETRY TRANSFERU PLIKÓW

   Specyfikacja FTP podaje wiele parametrów, które mogą dotyczyć transferu plików. Parametr
   type może być jednym z “ascii”, “image” (binary), “ebcdic” i “local byte size” (przeważnie
   dla PDP-10's i PDP-20's ). Ftp obsługuje typy ascii oraz image transferu plików plus local
   byte size 8 dla transferów w stylu tenex .

   Ftp obsługuje tylko domyślne wartości dla pozostałych parametrów transferu plików: mode,
   form, i struct.

PLIK .netrc

   Plik .netrc zawiera informacje loginowe i inicjalizacji, używane przez proces autologowania.
   Znajduje się w katalogu domowym użytkownika. Rozpoznawane są następujące elementy; mogą być
   one rozdzielone spacjami, tabulacjami lub nowymi liniami:

   machine nazwa
        Zidentyfikuj zdalną maszynę nazwa. Proces autologowania przeszukuje plik .netrc w
        poszukiwaniu elementu machine , który odpowiada zdalnej maszynie podanej w linii
        komend ftp, lub jako argument komendy open . Jeśli element zostanie znaleziony,
        przetwarzane są dalsze elementy .netrc , z zatrzymaniem się po osiągnięciu
        następnego elementu machine lub elementu default .

   default  Jest to to samo co machine nazwa lecz default odpowiada dowolnej nazwie
        Zdefiniowany być może tylko jeden element default i musi znajdować się on za
        wszystkimi innymi elementami machine . Normalnie jest używany jako:

           default login anonymous password user@site

        dając tak użytkownikowi automatyczne logowanie anonimowego ftp na maszyny
        niewskazane w .netrc. Może to być przeciążone przez użycie flagi -n , która
        wyłącza autologowanie.

   login nazwa
        Określ użytkownika zdalnej maszyny. Jeśli ten element istnieje, autologowanie
        rozpocznie logowanie z użyciem podanej nazwy.

   password łańcuch
        Przekazuje hasło. Jeśli ten element jest obecny, proces autologowania przekaże
        podany łańcuch jeśli zdalny serwer wymaga hasła jako części procesu logowania.
        Zauważ, że jeśli element ten jest obecny w .netrc dla użytkowników innych niż
        anonymous, ftp przerwie proces autologowania jeśli .netrc jest odczytywalne przez
        kogokolwiek poza użytkownikiem.

   konto łańcuch
        Przekaż dodatkowe hasło konta. Jeśli ten element jest obecny, proces
        autologowania przekaże podany łańcuch jeśli serwer zażąda dodatkowego hasła konta.
        Jeśli nie zażąda, autologowanie rozpocznie komendę ACCT .

   macdef name
        Definiuje makro. Ten element funkcjonuje jak komenda macdef . Makro jest
        definiowane z podaną nazwą; jego zawartość rozpoczyna się w następnej linii .netrc
        i trwa aż do spotkania pustej linii (kolejne znaki nowej linii). Jeśli
        zdefiniowane jest makro o nazwie init , to jest ono wykonywane automatycznie jako
        pierwszy krok procesu autologowania.

ŚRODOWISKO

   Ftp korzysta z następujących zmiennych środowiskowych.

   HOME    Dla domyślnego położenia pliku .netrc , o ile taki istnieje.

   SHELL    Dla domyślnej powłoki.

ZOBACZ TAKŻE

   ftpd(8)

HISTORIA

   Komenda ftp pojawiła się w 4.2BSD.

BŁĘDY

   Prawidłowe wykonywanie wielu komend zależy od prawidłowego zachowania się zdalnego serwera.

   Błąd w traktowaniu powrotów karetki w kodzie transferu trybu-ascii w 4.2BSD został
   poprawiony. Poprawka ta może powodować nieprawidłowości w przesyłaniu plików binarnych do i
   od 4.2BSD w trybie ascii. Sposobem na uniknięcie tego problemu jest używanie typu
   binarnego.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie
   być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
   opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
   strony podręcznika za pomocą polecenia:
   man --locale=C 1 ftp

   Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
   http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.