Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    gawk - język wyszukiwania i przetwarzania wzorców.

SKŁADNIA

    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Gawk jest implementacją GNU języka programowania AWK. Odpowiada on definicji tego języka z
    POSIX 1003.2 Command Language And Utilities Standard. Wersja ta jest z kolei oparta na
    opisie z The AWK Programming Language, napisanym przez Aho, Kernighana i Weinbergera, z
    dodatkowymi właściwościami, zdefiniowanymi w wersji awk z SysVR4. Gawk udostępnia również
    najświeższe rozszerzenia awk z Bell Laboratories oraz parę rozszerzeń specyficznych dla
    GNU.

    Pgawk jest profilującą wersją gawk. W każdym aspekcie jest identyczny z gawk, z wyjątkiem
    tego, że programy działają wolniej, a na zakończenie automatycznie tworzony jest profil
    wykonania w pliku awkprof.out. Zobacz opcja --profile, poniżej.

    Wiersz poleceń składa się z opcji dla gawk, tekstu programu (jeśli nie podano go poprzez
    opcję -f lub --file) i wartości, które mają być udostępnione w predefiniowanych zmiennych
    ARGC i ARGV.

OPCJE

    Opcje gawk mogą być zarówno tradycyjnymi POSIX-owymi jednoliterowymi opcjami, jak i
    długimi opcjami w stylu GNU. Opcje POSIX-owe zaczynają się pojedynczym “-”, a opcje GNU
    “--”. Opcje w stylu GNU są udostępniane zarówno dla właściwości specyficznych dla GNU,
    jak i dla właściwości POSIX-owych. Inne implementacje AWK prawdopodobnie jednak będą
    przyjmować tylko tradycyjne, jednoliterowe opcje.

    Zgodnie ze standardem POSIX, specyficzne dla gawk opcje są przekazywane przez argumenty
    opcji -W. Można podać wiele opcji -W, lub wiele jej argumentów (oddzielonych przecinkami,
    lub ujętych w cudzysłowy i oddzielonych białymi spacjami). Wielkość liter w argumentach
    przekazanych opcji -W jest ignorowana. Każda opcja -W ma odpowiadająca sobie długą opcję
    w stylu GNU, jak opisano niżej. Argumenty przekazywane długim opcjom w stylu GNU są
    łączone z opcją przy użyciu znaku =, bez dodatkowych spacji lub przekazywane w następnym
    argumencie wiersza poleceń (tj. bez znaku równości i po spacji).

    Gawk przyjmuje następujące, wymienione alfabetycznie, opcje.

    -F fs
    --field-separator=fs
       Używa fs jako wejściowego separatora pola (wartość predefiniowanej zmiennej FS).

    -v var=val
    --assign=var=val
       Przyznaje zmiennej var wartość val. Robi to przed uruchomieniem programu.  Takie
       wartości zmiennych są dostępne dla bloku BEGIN programu AWK.

    -f plik-programu
    --file=plik-programu
       Odczytaj źródło programu AWK z pliku plik-programu, zamiast odczytywać go z
       pierwszego argumentu wiersza poleceń. Można użyć wielu opcji -f (lub --file).

    -mf=NNN
    -mr=NNN
       Ustaw limity pamięci na wartość NNN. Flaga f ustawia maksymalną liczbę pól, a
       flaga r ustawia maksymalny rozmiar rekordu. Te dwie flagi i opcja -m pochodzą z
       wersji AT&T Bell Laboratories research UNIX awk. Są one ignorowane w gawk, gdyż
       nie posiada on predefiniowanych limitów.
    -W compat
    -W traditional
    --compat
    --traditional
       Pracuje w trybie zgodności. W trybie tym, gawk zachowuje się identycznie z UNIX
       awk; nie jest rozpoznawane żadne ze specyficznych dla GNU rozszerzeń.  Postać
       --traditional jest preferowana. Zobacz ROZSZERZENIA GNU, dla dalszych informacji.

    -W copyleft
    -W copyright
    --copyleft
    --copyright
       Wypisuje krótką wersję informacji o kopiowaniu (na standardowe wyjście).

    -W dump-variables[=plik]
    --dump-variables[=plik]
       Wypisuje do pliku posortowaną listę zmiennych globalnych, ich typoów i końcowych
       wartości. Jeśli nie podano pliku, to gawk używa pliku o nazwie awkvars.out w
       katalogu bieżącym.
       Lista wszystkich zmiennych globalnych to dobry sposób na wyszukanie błędów
       typograficznych w programach. Może się też przydać, gdy masz wielki program z
       mnóstwem funkcji a chcesz się upewnić, że nie używają one przypadkiem ze zmiennych
       globalnych, które uważasz za lokalne. (Szczególnie łatwo pomylić się przy prostych
       nazwach zmiennych, jak i, j, i tak dalej.)

    -W help
    -W usage
    --help
    --usage
       Wypisuje na standardowe wyjście krótkie podsumowanie dostępnych opcji. (Zgodnie z
       GNU Coding Standards, te opcje powodują natychmiastowe, pomyślne zakończenie
       pracy).

    -W lint[=fatal]
    --lint[=fatal]
       Daje ostrzeżenia o konstrukcjach, które są pokraczne lub nieprzenośne dla innych
       implementacji AWK. Z opcjonalnym argumentem fatal, ostrzeżenia lint stają się
       błędami krytycznymi.  Może to drastyczne, ale korzystanie z tej opcji na pewno
       zachęci do pisania czystszych programów AWK.
    -W lint-old
    --lint-old
       Daje ostrzeżenia o konstrukcjach, które nieprzenośne na pierwotną wersję Uniksowego
       awk.
    -W gen-po
    --gen-po
       Przegląda i analizuje program AWK program, i tworzy na standardowym wyjściu plik
       formatu GNU .po, zawierający wpisy dla wszystkich podlegających lokalizacji
       łańcuchów w programie. Sam program nie jest wykonywany. Więcej szczegółów o
       plikach .po można znaleźć w pakiecie dystrybucyjnym GNU gettext.

    -W non-decimal-data
    --non-decimal-data
       Rozpoznaje wartości ósemkowe i szesnastkowe w danych wejściowych. Używaj tej opcji
       ze szczególną ostrożnością!

    -W posix
    --posix
       Włącza tryb zgodności, w którym obowiązują następujące dodatkowe ograniczenia:

       · sekwencje specjalne \x nie są rozpoznawane.

       · Przy FS ustawionym na pojedynczą spację jako separatory pól działają tylko spacje
        i tabulatory, znaki nowej linii nie są separatorami pól.

       · Nie można kontynuować linii po ? i :.

       · Synonim `func' dla słowa kluczowego `function' nie jest rozpoznawany.

       · Operatory ** i **= nie mogą być używane zamiast ^ i ^=.

       · Nie jest dostępna funkcja fflush().

    -W profile[=plik_prof]
    --profile[=plik_prof]
       Wysyła dane profilowania do pliku_prof.  Domyślnie  jest  to  awkprof.out.
       Uruchomiony  z  gawk, profil jest tylko “ładnie wypisaną” wersją programu.
       Uruchomiony z pgawk, profil zawiera liczbę wykonań każdej instrukcji programu (na
       lewym marginesie) oraz liczbę wywołań funkcji dla każdej funkcji użytkownika.

    -W re-interval
    --re-interval
       Włącz użycie wyrażeń powtarzanych (interval expressions) w dopasowywaniu wyrażeń
       regularnych (patrz poniżej Wyrażeniaregularne).  Wyrażenia powtarzane nie były
       tradycyjnie dostępne w języku AWK. Standard POSIX dodał je dla uzyskania wzajemnej
       zgodności awk i egrep. Jednak ich użycie najprawdopodobniej da błędy w starych
       programach AWK, zatem gawk udostępnia je tylko wtedy, gdy zażądano tego niniejszą
       opcją lub podano opcję --posix.
    -W source=tekst-programu
    --source=tekst-programu
       Używa tekst-programu jako kodu źródłowego programu AWK. Opcja ta pozwala na łatwe
       łączenie funkcji bibliotecznych (używanych poprzez opcje -f i --file) z kodem
       źródłowym wprowadzanym w wierszu poleceń. Jest to przeznaczone przede wszystkim
       dla średnio dużych programów AWK, używanych w skryptach powłokowych.
       Forma -W source= tej opcji używa reszty argumentu wiersza poleceń jako tekstu
       programu; dalsze opcje -W nie będą rozpoznawane w tym samym argumencie.

    -W version
    --version
       Wypisuje informację o wersji tej konkretnej kopii gawk (na standardowe wyjście).
       Jest to przydatne przede wszystkim do zdobywania informacji, czy bieżąca kopia
       gawk, którą posiadasz na systemie jest aktualna. Przydaje się także przy zgłaszaniu
       błędów. (Według GNU Coding Standards (Standardów Kodowania GNU), opcje te powodują
       natychmiastowe, zakończone powodzeniem zakończenie pracy.)

    --   Sygnalizuje koniec opcji. Dzięki temu następne argumenty programu AWK mogą
       rozpoczynać się myślnikiem “-”. [Na przykład rozpoczynające się myślnikiem nazwy
       plików]. Istnieje głównie dla utrzymania spójności z konwencją przetwarzania
       argumentów używaną w większości programów POSIX-owych.
    W trybie zgodności wszelkie inne opcje są zaznaczane jako niepoprawne, lecz poza tym są
    ignorowane. W normalnym trybie działania, jeśli dostarczono tekst programu AWK, nieznane
    opcje są mu przekazywane w tablicy ARGV, aby mógł je sobie sam przetworzyć. Przydaje się
    to w praktyce do uruchamiania programów AWK przez mechanizm “#!” interpretera.

WYWOŁANIE PROGRAMU AWK

    Program AWK składa się z sekwencji instrukcji wzorzec-akcja oraz opcjonalnych definicji
    funkcji.
       wzorzec  { instrukcje akcji }
       function nazwa(lista parametrów) { instrukcje }
    Gawk najpierw odczytuje źródło programu z podanych plików-programu. Gawk czyta tekst
    programu tak, jakby wszystkie pliki-programu zostały połączone ze sobą w całość. Przydaje
    się do budowania bibliotek funkcji AWK, bez konieczności włączania ich do każdego nowego
    programu AWK, który z nich korzysta. Umożliwia to również łączenie funkcji bibliotecznych
    z programami z wiersza poleceń.
    Zmienna środowiskowa AWKPATH określa ścieżkę przeszukiwania, używaną do znajdowania plików
    źródłowych podanych w opcji -f. Jeśli zmienna ta nie istnieje, domyślną ścieżką staje się
    ".:/usr/local/share/awk". (Faktyczny katalog może być różny, zależnie od tego jak
    skompilowano i zainstalowano awk.) Jeśli nazwa pliku, podana opcji -f zawiera znak “/”,
    nie jest dokonywane żadne przeszukiwanie ścieżki.
    Gawk wywołuje programy AWK w następującej kolejności.  Najpierw dokonuje wszelkich
    inicjalizacji zmiennych, zadanych w opcjach -v. Następnie kompiluje program do postaci
    wewnętrznej.  Potem wywołuje kod, zawarty w blokach BEGIN (jeśli istnieją), a następnie
    zaczyna odczytywać każdy z plików, podanych w tablicy ARGV. Jeśli nie podano takich nazw
    plików, gawk odczytuje standardowe wejście.
    Jeśli nazwa pliku w wierszu poleceń ma postać var=val , to jest traktowana jako
    inicjalizacja zmiennej. Zmienna var uzyska wartość val. (Dzieje się to po uruchomieniu
    każdego bloku BEGIN.)  Ten sposób inicjalizowania zmiennych najbardziej przydaje się do
    dynamicznego nadawania wartości zmiennym, których AWK używa do określania sposobu, w jaki
    wejście rozbijane jest na pola i rekordy. Jest też użyteczny do kontroli stanu, jeśli
    zachodzi potrzeba wielokrotnego czytania danego pliku danych.
    Jeśli wartość konkretnego elementu ARGV jest pusta (""), to gawk ją pomija.
    Dla każdego rekordu wejścia gawk dokonuje porównania, sprawdzając czy odpowiada on
    jakiemuś wzorcowi z programu AWK. Jeśli wzorzec będzie odpowiadał rekordowi, zostanie
    wykonana związana z nim akcja. Wzorce są sprawdzane w kolejności ich pojawienia się w
    programie.
    Na koniec, gdy wyczerpane zostanie całe wejście, gawk wywołuje kod zawarty w bloku END.

ZMIENNE, REKORDY I POLA

    Zmienne AWK są dynamiczne; zaczynają istnieć gdy są po raz pierwszy użyte. Ich wartości
    są zmiennoprzecinkowe, znakowe (ciągi znaków) lub jedne i drugie naraz, zależnie od
    sposobu użycia. AWK posiada również tablice jednowymiarowe; symulowane mogą być również
    tablice wielowymiarowe. Podczas działania programu ustawianych jest kilka predefiniowanych
    zmiennych; będą one opisane niżej.
  Rekordy
    Zwykle rekordy rozdzielane są znakami nowej linii [czyli rekordem jest pojedyncza linia].
    Możesz kontrolować sposób, w jaki będą separowane rekordy przypisując wartość wbudowanej
    zmiennej RS Jeżeli zawiera ona pojedynczy znak, to jest on ogranicznikiem rekordów. W
    przeciwnym przypadku, RS jest wyrażeniem regularnym. Tekst wejściowy pasujący do tego
    wyrażenia rozdziela rekord. Jednakże, w trybie zgodności do rozdzielania rekordów zostanie
    użyty tylko jego pierwszy znak. jeżeli RS jest ustawiony na łańcuch pusty, to rekordy
    rozdzielane są pustymi liniami. W tym przypadku znak nowej linii zawsze działa jako
    ogranicznik pola, oprócz wartości ogranicznika ustawionej przez FS.
  Pola
    Po przeczytaniu każdego rekordu wejściowego, gawk rozbija go na pola, używając do tego
    celu wartości separatora pól, FS.  Jeśli FS jest pojedynczym znakiem, to pola są
    rozdzielane tym właśnie znakiem.  W przeciwnym wypadku FS powinien być wyrażeniem
    regularnym. W szczególnym wypadku, kiedy FS jest pojedynczą spacją, pola są oddzielane
    dowolną ilością białych spacji (spacji, tabulatorów, nowych linii). (Ale patrz omówienie
    --posix).  UWAGA: Wartość zmiennej IGNORECASE (patrz niżej) również wpływa na sposób
    rozdzielania pól i rekordów (w wypadku gdy odpowiednio FS bądź RS jest wyrażeniem
    regularnym).
    Jeśli zmienną FIELDWIDTHS ustawiono na listę oddzielonych spacjami liczb, to każde pole
    powinno mieć stałą szerokość, zaś gawk dokonuje podziału przy użyciu podanych szerokości.
    Wartość FS jest wtedy ignorowana. Przyznanie zmiennej FS nowej wartości unieważnia użycie
    FIELDWIDTHS, i przywraca domyślne zachowanie.
    Do każdego pola w rekordzie wejściowym można odwołać się przez jego pozycję, $1, $2, itd.
    $0 jest całym rekordem (zwykle linią). Do pól nie musisz się odwoływać przez stałe:
       n = 5
       print $n
    wypisze piąte pole rekordu wejściowego.
    Zmienna NF jest ustawiana na całkowitą liczbę pól w rekordzie wejściowym.
    Odniesienia do pól nieistniejących (np. pól znajdujących się za $NF) dają łańcuch zerowy.
    Jednak nadanie nieistniejącemu polu wartości (np. $(NF+2) = 5) zwiększa wartość licznika
    NF, a pola znajdujące się `pomiędzy', inicjuje łańcuchem zerowym. Przypisanie to poowoduje
    również ponowne przetworzenie wartości zmiennej $0, w której pola zostaną rozdzielone
    wartością OFS.
    Przypisanie wartości istniejącemu polu powoduje ponowne utworzenie całego rekordu podczas
    odwołania się do $0. Podobnie, przypisanie wartości do $0 powoduje, że rekord jest
    ponownie dzielony, tworząc nowe wartości pól.
  Wbudowane zmienne
    Wbudowanymi zmiennymi Gawk są:
    ARGC    Liczba argumentów wiersza poleceń (nie liczy opcji przekazanych gawk, ani
          źródła programu).
    ARGIND   Indeks w tablicy ARGV bieżąco przetwarzanego pliku.
    ARGV    Tablica argumentów wiersza poleceń. Tablica ta jest indeksowana od zera do
          ARGC - 1. Dynamiczna zmiana zawartości ARGV może sterować plikami używanymi
          jako dane.  BINMODE Na systemach nie-POSIX-owych, określa użycie trybu
          “binarnego”  do  wszystkich operacji wejścia/wyjścia plików.  Numeryczne
          wartości 1, 2 lub 3 oznaczają, że binarne wejście/wyjście powinno zostać użyte
          dla, odpowiednio, plików wejściowych, wyjściowych, lub wszystkich plików.
          Wartości łańcuchowe: "r" lub "w" oznaczają używanie binarnego wejścia/wyjścia
          dla,  że  plików,  odpowiednio,  wejściowych lub wyjściowych.  Wartości
          łańcuchowe: "rw" lub "wr" oznaczają, że binarne wejście/wyjście powinno być
          użyte dla wszystkich plików. Wszystkie inne wartości łańcuchowe są traktowane
          jak "rw", ale powodują komunikat ostrzegawczy.
    CONVFMT   Format konwersji dla liczb, domyślnie "%.6g".
    ENVIRON   Tablica zawierająca wartości bieżącego środowiska. Tablica ta jest indeksowana
          zmiennymi  środowiskowowymi, każdy element tablicy jest wartością danej
          zmiennej (np. ENVIRON["HOME"] może mieć wartość /u/arnold).  Zmiana tej
          tablicy nie wpłynie na środowisko widziane przez programy, które gawk wywołuje
          przez przekierowania lub przy użyciu funkcji system().
    ERRNO    Jeśli pojawi się błąd systemowy podczas przekierowywania dla getline, podczas
          odczytu dla getline lub podczas close(), to ERRNO będzie zawierać łańcuch
          opisujący błąd. Podlega on tłumaczeniu przy ustawieniach locale innych niż
          angielskie.
    FIELDWIDTHS Jest rozdzieloną białymi spacjami listą szerokości pól. Jeśli zmienna ta jest
          ustawiona, to gawk rozbija wejście na pola o stałych szerokościach (domyślnie
          rozbija je według wartości separatora FS).
    FILENAME  Nazwa pliku bieżącego pliku wejściowego. Jeśli nie podano plików w wierszu
          poleceń, FILENAME przechowuje wartość “-”.  Wartość zmiennej FILENAME jest
          niezdefiniowana wewnątrz bloku BEGIN (chyba że zostanie nadana przez getline).
    FNR     Liczba rekordów wejściowych w bieżącym pliku wejściowym.
    FS     Separator pól wejściowych, domyślnie spacja.
    IGNORECASE Określa  wrażliwość  na  wielkości  znaków w operacjach na wyrażeniach
          regularnych. Jeśli zmienna IGNORECASE ma wartość niezerową, to porównywanie
          wzorców w regułach, rozdzielanie pól przez FS, rozdzielanie rekordów przez RS,
          dopasowywanie wyrażeń regularnych przez ~ i !~, oraz wbudowane funkcje gsub(),
          index(), match(), split() i sub(), będą ignorować wielkość liter podczas
          operacji na wyrażeniach regularnych.  UWAGA: Ustawienie to nie wpływa na
          indeksowanie tablic, ani na funkcję asort().
          Tak więc jeśli IGNORECASE nie jest równe zero, /aB/ odpowiada wszystkim
          następującym łańcuchom -- "ab", "aB", "Ab", i "AB".  Jak ze wszystkimi
          zmiennymi AWK, początkowa wartość IGNORECASE jest zerem, więc operacje na
          wyrażeniach regularnych są wrażliwe na wielkość znaków. W Unixie przy
          ignorowaniu wielkości znaków używany jest pełny zestaw znaków ISO-8859-1
          Latin-1.
    LINT    Zapewnia dynamiczne sterowanie opcją --lint z wnętrza programu AWK. Gdy jest
          prawdziwe, gawk wypisuje ostrzeżenia lint. Gdy fałszywe -- nie wypisuje.
          Kiedy ma przypisaną wartość łańcuchową "fatal", ostrzeżenia lint stają się
          błędami krytycznymi, dokłądnie tak samo, jak przy --lint=fatal. Każda inna
          wartość prawdziwa wypisuje tylko ostrzeżenia.
    NF     Liczba pól w bieżącym rekordzie wejściowym.
    NR     Całkowita liczba odczytanych do tej pory rekordów wejściowych.
    OFMT    Format wyjściowy liczb, domyślnie "%.6g".
    OFS     Separator pól wyjściowych, domyślnie spacja.
    ORS     Separator rekordów wyjściowych, domyślnie nowa linia. PROCINFO Elementy tej
          tablicy umożliwiają dostęp do informacji o działającym programie AWK. W
          niektórych systemach w tablicy mogą istnieć elementy od "group1" aż do
          "groupn" dla pewnego n, będącego liczbą grup dodatkowych, do których należy
          program. Do sprawdzenia tych elementów użyj operatora in.  Na pewno są
          dostępne następujące elementy:
          PROCINFO["egid"]  wartość funkcji systemowej getegid(2).
          PROCINFO["euid"]  wartość funkcji systemowej geteuid(2).
          PROCINFO["FS"]   "FS", jeśli działa podział na pola za pomocą FS, lub
                   "FIELDWIDTHS", jeśli działa podział na pola za pomocą
                   FIELDWIDTHS.
          PROCINFO["gid"]  wartość funkcji systemowej getgid(2).
          PROCINFO["pgrpid"] ID grupy procesów bieżącego procesu.
          PROCINFO["pid"]  ID bieżącego procesu.
          PROCINFO["ppid"]  ID procesu macierzystego dla bieżącego procesu.
          PROCINFO["uid"]  wartość funkcji systemowej getuid(2).
    RS     Separator rekordów wejściowych, domyślnie nowa linia. Jeśli RS ma wartość
          łańcucha zerowego, to rekordy są oddzielane pustymi liniami.  Gdy RS jest
          ustawiony na łańcuch zerowy, to znak nowej linii zawsze działa jak separator
          pola, oprócz działania jakiejkolwiek wartości zmiennej FS.
    RT     Zakończenie rekordu. Gawk ustawia RT na tekst wejściowy, który pasował do
          znaku lub wyrażenia regularnego określonego przez RS.
    RSTART   Indeks pierwszego znaku, dopasowanego funkcją match(); 0 w przypadku braku
          dopasowania.
    RLENGTH   Długość łańcucha dopasowanego funkcją match(); -1  w  przypadku  braku
          dopasowania.
    SUBSEP   Znak, używany do separacji wielokrotnych indeksów w elementach tablicowych,
          domyślnie jest to "\034".
    TEXTDOMAIN Dziedzina tekstowa programu AWK.  Stosowane od odszukania zlokalizowanych
          tłumaczeń łańcuchów znakowych programu.
  Tablice
    Tablice są indeksowane wyrażeniem, ujętym w nawiasy kwadratowe ([ i ]). Jeśli wyrażenie
    jest listą wyrażeń (wyraż, wyraż ...)  to indeks tablicy jest sklejany z wartości
    (łańcuchowych) każdego wyrażenia, oddzielonych wartością zmiennej SUBSEP. [Uwaga: jest
    tak dlatego, że AWK używa tablic asocjacyjnych - tak jakby słownikowych - nie ma tu
    normalnych liczbowych indeksów - indeksem może być cokolwiek, najczęściej łańcuch.
    Symulowanie tablic wielowymiarowych polega właśnie na sklejaniu poszczególnych indeksów w
    unikalny  łańcuch  --  przyp.  tłum.]  Właściwość ta jest używana do symulacji
    wielowymiarowych tablic. Na przykład:
       i = "A" ; j = "B" ; k = "C"
       x[i, j, k] = "hello, world\n"
    przypisuje łańcuch "hello, world\n" elementowi tablicy x, o indeksie będącym łańcuchem
    "A\034B\034C". Wszystkie tablice w AWK są asocjacyjne, tj. indeksowane wartościami
    łańcuchowymi.
    Do sprawdzenia czy dana tablica posiada oczekiwany indeks [łańcuchowy], można użyć
    operatora in, który ma zastosowanie przede wszystkim w instrukcjach if lub while.
       if (val in array)
          print array[val]
    Jeśli tablica posiada wielokrotne indeksy, można użyć konstrukcji (i, j) in array.
    Konstrukcja in może być również użyta w pętli for do iterowania poprzez wszystkie elementy
    tablicy [ponieważ jest ona asocjacyjna, nie można jej iterować przez przelecenie indeksu
    od zera do najwyższej wartości - indeks może być tu przecież dowolnym łańcuchem - przyp.
    tłum.]
    Element można skasować z tablicy przy użyciu polecenia delete.  Poleceniem delete można
    się też posłużyć do skasowania całej zawartości tablicy, przez podanie jej nazwy bez
    indeksu.
  Typy zmiennych i konwersje
    Zmienne oraz pola mogą być liczbami (zmiennoprzecinkowymi), łańcuchami lub jednym i drugim
    naraz. Interpretacja wartości zmiennej zależy od kontekstu. Jeśli jest użyta w wyrażeniu
    numerycznym, jest interpretowana jako liczba; jeśli jest użyta w wyrażeniu łańcuchowym, to
    jest traktowana jak łańcuch.
    Aby wymusić traktowanie zmiennej jako liczby, dodaj do niej 0; aby wymusić traktowanie jej
    jako łańcucha, doklej do niej łańcuch zerowy.
    Podczas konwersji łańcucha na liczbę, obróbka jest dokonywana przy użyciu funkcji
    strtod(3).  Liczba jest przekształcana na łańcuch przy użyciu wartości CONVFMT jako
    parametru formatującego dla sprintf(3), oraz wartości numerycznej jako argumentu. Jednak,
    nawet mimo że wszystkie liczby w AWK są zmiennoprzecinkowe, wartości całkowite są zawsze
    konwertowane jak całkowite (integer). Tak więc, przy
       CONVFMT = "%2.2f"
       a = 12
       b = a ""
    zmienna b uzyskuje wartość łańcuchową "12", a nie "12.00".
    Gawk dokonuje porównań w następujący sposób: Jeśli dwie wartości są numeryczne, to są
    porównywane numerycznie. Jeśli jedna z wartości jest numeryczna, a druga łańcuchowa, która
    jest “łańcuchem numerycznym”, to porównania są również dokonywane numerycznie.  W
    przeciwnym wypadku wartość numeryczna jest konwertowana do łańcucha i dokonywane jest
    porównanie łańcuchowe. Dwa łańcuchy są, oczywiście, porównywane jako łańcuchy.  Zwróć
    uwagę, że standard POSIX stosuje pojęcie “łańcucha numerycznego” wszędzie, nawet do
    stałych łańcuchowych. Jednak jest to oczywiście nieprawidłowe i gawk tego nie robi.  (Na
    szczęście, poprawiono to w następnej wersji standardu.)
    Zauważ, że stałe znakowe, takie jak "57" nie są łańcuchami numerycznymi - są one stałymi
    łańcuchowymi. Pojęcie “łańcuchów numerycznych” odnosi się wyłącznie do pól, wejścia
    getinput, FILENAME, elementów ARGV, ENVIRON i elementów tablicy utworzonej funkcją split()
    będących łańcuchami numerycznymi.  Podstawową koncepcją jest to, że wyglądające na
    numeryczne dane z wejścia użytkownika, i tylko one, są traktowane w opisany sposób.
    Niezainicjalizowane zmienne mają wartość numeryczną zero i łańcuchową "" (zero lub pusty
    łańcuch).
  Stałe ósemkowe i szesnastkowe
    Poczynając od wersji 3.1 gawk , w kodzie źródłowym programów AWK można korzystać ze
    stałych ósemkowych i szesnastkowych w stylu języka C. Na przykład, ósemkowa wartość 011
    jest równa dziesiętnej 9, a szesnastkowa 0x11 jest równa dziesiętnej 17.
  Stałe łańcuchowe
    Stałe łańcuchowe w AWK są sekwencjami znaków ujętymi w cudzysłowy ("). Wewnątrz łańcuchów
    rozpoznawane są pewne sekwencje specjalne, jak w C. Są to:
    \\  dosłowny odwrotny ukośnik (backslash)
    \a  znak dzwonka, “alert”; zazwyczaj znak ASCII BEL
    \b  backspace
    \f  wysuw strony (form-feed)
    \n  znak nowej linii (newline).
    \r  powrót karetki (carriage return).
    \t  tabulacja pozioma (horizontal tab).
    \v  tabulacja pionowa (vertical tab).
    \xcyfry hex
      Znak reprezentowany przez łańcuch cyfr szesnastkowych występujących po \x. Tak jak w
      ANSI C, wszystkie kolejne cyfry szesnastkowe uważane są za część  sekwencji
      specjalnej. (Ta cecha powinna nam coś mówić o projektowaniu języków przez komitety.)
      Np., "\x1B" jest znakiem ASCII ESC (escape).
    \ddd Znak reprezentowany przez 1-, 2- lub 3-cyfrową sekwencję cyfr ósemkowych.  Np.,
      "\033" jest znakiem ASCII ESC (escape).
    \c  Dosłowny znak c.
    Sekwencji specjalnych można też używać wewnątrz stałych wyrażeń regularnych (np.,
    /[ \t\f\n\r\v]/ dopasowuje białe znaki).
    W trybie zgodności, znaki reprezentowane przez ósemkowe lub szesnastkowe sekwencje
    specjalne są traktowane dosłownie, jeśli użyto ich w stałych wyrażeniach regularnych.
    Zatem, /a\52b/ jest równoważnikiem /a\*b/.

WZORCE I AKCJE

    AWK jest językiem zorientowanym liniowo. Najpierw przychodzi wzorzec, a potem akcja.
    Instrukcje akcji są zawarte w nawiasach { i }. Pominąć można zarówno wzorzec, jak i
    akcję, lecz oczywiście nie obydwa te pola naraz. Jeśli pominięto wzorzec, to akcja jest
    wykonywana dla każdego z rekordów wejścia. Brakująca akcja jest z kolei równoważna akcji
       { print }
    która wypisuje cały rekord.
    Komentarze rozpoczynają się znakiem “#” i trwają aż do końca linii. Do oddzielania
    instrukcji można używać pustych linii. Zwykle instrukcja kończy się wraz z nową linią,
    jednak nie jest to regułą w przypadku linii kończących się na “,”, “{”, “?”, “:”, “&&” lub
    “||”. Dla liniach kończących się na do lub else również wystąpi automatyczna kontynuacja
    instrukcji w następnej linii.  W innych wypadkach, linia może być kontynuowana przez
    zakończenie jej znakiem “\”; w takim wypadku znak nowej linii jest ignorowany.
    Wiele instrukcji można też zgrupować w jednej linii, oddzielając je znakiem “;”. Tyczy się
    to zarówno instrukcji w części akcji z pary wzorzec-akcja (zwykły przypadek), jak i do
    samych instrukcji wzorzec-akcja.
  Wzorce
    Wzorce w AWK mogą być jedną z następujących rzeczy:
       BEGIN
       END
       /wyrażenie regularne/
       wyrażenie relacyjne
       wzorzec && wzorzec
       wzorzec || wzorzec
       wzorzec ? wzorzec : wzorzec
       (wzorzec)
       ! wzorzec
       wzorzec1, wzorzec2
    BEGIN i END są dwoma specjalnymi rodzajami wzorców, które nie są porównywane z danymi
    wejściowymi. Części akcji wszelkich wzorców BEGIN są łączone, tak jakby wszystkie one
    zostały napisane w pojedynczym bloku BEGIN.  Są one wykonywane przed rozpoczęciem
    odczytywania danych wejściowych.  Podobnie, wszelkie bloki END są również łączone i
    wykonywane po wyczerpaniu danych wejściowych.  (lub po dojściu do instrukcji exit.)
    Wzorce BEGIN i END nie mogą być łączone z innymi wzorcami w wyrażeniach wzorcowych.
    Wzorcom BEGIN i END nie może brakować części definiującej akcję.
    Dla wzorców /wyrażeń regularnych/ powiązana instrukcja wykonywana jest dla każdego rekordu
    wejściowego, który odpowiada zadanemu wyrażeniu regularnemu. Wyrażenia regularne są tymi
    samymi wyrażeniami, które można spotkać w egrep(1), i są podsumowane niżej.
    wyrażenie relacyjne może używać dowolnego operatora ze zdefiniowanych w sekcji o akcjach
    operatorów.  Ogólnie, testują one, czy określone pola odpowiadają określonym wyrażeniom
    regularnym.
    Operatory &&, ||, i ! są logicznymi AND, OR i NOT, podobnie jak w języku C. Są one
    obliczane w sposób skrócony, podobnie jak w C, i służą głównie do łączenia bardziej
    podstawowych wyrażeń wzorcowych. Podobnie jak w większości języków, dla wymuszenia
    kolejności porównywania można użyć nawiasów.
    Operator ?: działa podobnie jak ten sam operator w C. Jeśli pierwszy wzorzec jest
    prawdziwy, to do testowania używany jest następny wzorzec; w przeciwnym wypadku używany
    jest trzeci wzorzec. Obliczany jest tylko albo drugi albo trzeci wzorzec.
    Forma wzorzec1, wzorzec2 wyrażenia jest nazywana wzorcem zakresu.  Dopasowuje ona
    wszystkie rekordy wejście, poczynając od rekordu, który odpowiada wzorcowi1, aż do rekordu
    pasującego do wzorzec2, włącznie. Nie łączy się to z innymi rodzajami wyrażeń wzorcowych.
  Wyrażenia regularne
    Wyrażenia regularne są rozszerzoną formą tego, co można znaleźć w egrep. Składają się one
    z następujących znaków:
    c     dopasowuje nie-specjalny znak c.
    \c     dopasowuje dosłowny znak c.
    .     dopasowuje dowolny znak włącznie ze znakiem nowej linii.
    ^     dopasowuje początek łańcucha.
    $     dopasowuje koniec łańcucha.
    [abc...]  lista znaków, dopasowuje dowolny ze znaków abc....
    [^abc...] zanegowana lista znaków, dopasowuje wszystkie znaki poza abc....
    r1|r2   alternatywa: dopasowuje albo r1 albo r2.
    r1r2    konkatenacja: dopasowuje r1, a następnie r2.
    r+     dopasowuje jeden lub więcej r-ów.
    r*     dopasowuje zero lub więcej r-ów.
    r?     dopasowuje zero lub jeden r.
    (r)    grupowanie: dopasowuje r.
    r{n}
    r{n,}
    r{n,m}   Jedna lub dwie liczby w nawiasach klamrowych opisują wyrażenie powtarzane.
         Jeżeli w nawiasach jest jedna liczba, to poprzedzające wyrażenie regularne r
         powtarzane jest n razy. Jeżeli użyto dwu rozdzielonych przecinkiem liczb, to r
         powtarzane jest od n do m razy. Jeżeli w nawiasach jest jedna liczba, z
         następującym po niej przecinkiem to r powtarzane jest co najmniej n razy.
         Wyrażenia powtarzane dostępne są tylko wtedy, gdy w wierszu poleceń użyto albo
         opcji --posix albo --re-interval.

    \y     dopasowuje pusty łańcuch na początku bądź na końcu słowa.

    \B     dopasowuje pusty łańcuch wewnątrz słowa.

    \<     dopasowuje pusty łańcuch na początku słowa.

    \>     dopasowuje pusty łańcuch na końcu słowa.

    \w     dopasowuje  dowolny  znak  wchodzący  w  skład słów (literę, cyfrę lub
         podkreślenie). [Nie obejmuje to, niestety polskich znaków diakrytycznych.
         Sekwencje dotyczące dopasowywania słów oczywiście również nie uwzględniają
         specyficznych polskich znaków].

    \W     dopasowuje dowolny znak nie wchodzący w skład słów.

    \`     dopasowuje pusty łańcuch na początku bufora (łańcucha).

    \'     dopasowuje pusty łańcuch na końcu bufora.

    Sekwencje specjalne (escape sequences), które są prawidłowe w stałych łańcuchowych (patrz
    niżej) są również poprawne w wyrażeniach regularnych.

    Klasy znaków są nową własnością wprowadzoną w standardzie POSIX. Klasa znaków jest
    specjalną notacją służącą do opisu listy znaków posiadających szczególną cechę. Dla danej
    klasy rzeczywiście występujące w niej znaki mogą być różne w zależności od kraju i/lub
    używanego zestawu znaków. Na przykład, pojęcie o tym, co jest znakiem alfabetu jest
    odmienne w USA niż we Francji.

    Klasa znaków dozwolona jest wyłącznie w wyrażeniu regularnym wewnątrz nawiasów klamrowych
    listy znaków. Klasy znaków składają się z [:, słowa kluczowego opisującego klasą, i
    kończącego :]. POSIX definiuje następujące klasy znaków:

    [:alnum:] Znaki alfanumeryczne.

    [:alpha:] Znaki alfabetu.

    [:blank:] Znaki spacji lub tabulatorów.

    [:cntrl:] Znaki sterujące.

    [:digit:] Znaki numeryczne (cyfry).

    [:graph:] Znaki, które są zarówno widoczne (przy wyświetlaniu) jak i drukowalne. (Spacja
         jest drukowalna, ale nie jest widoczna, podczas gdy a jest i takie, i takie.)

    [:lower:] Znaki małych liter alfabetu.

    [:print:] Znaki drukowalne (znaki, które nie są znakami sterującymi.)

    [:punct:] Znaki interpunkcyjne (nie będące literami, cyframi, znakami sterującymi ani
         znakami spacji).

    [:space:] Znaki spacji (takie jak zwykła spacja, tabulator, wysuw strony, by wymienić
         tylko kilka).

    [:upper:] Znaki dużych liter alfabetu.

    [:xdigit:] Znaki będące cyframi szesnastkowymi.

    Na przykład, przed standardem POSIX, by dopasować znaki alfanumeryczne musiałbyś napisać
    /[A-Za-z0-9]/. Jeśli twój zestaw znaków zawiera inne znaki alfabetyczne, powyższe ich nie
    dopasuje, a jeśli kolejność znaków w zestawie jest inna niż w ASCII, to wyrażenie to może
    nawet nie dopasowywać znaków alfanumerycznych ASCII. Za pomocą POSIX-owych klas znaków,
    możesz napisać /[[:alnum:]]/, i dopasowuje to wszystkie alfabetyczne i numeryczne znaki z
    twojego zestawu znaków.

    W listach znaków mogą pojawić się dodatkowe sekwencje specjalne. Dotyczy to zestawów
    znaków różnych od ASCII, które mogą posiadać pojedyncze symbole (zwane elementami
    porównywania - collating elements) reprezentowane przez więcej niż jeden znak, jak i kilka
    znaków równoważnych w operacjach porównywania, czy sortowania. (np. we francuskim, zwykłe
    “e” i akcentowane (grave) e` są równoważne.)

    Symbole porównywania (Collating Symbols)
       Symbolem porównywania jest wieloznakowy element porównywania zawarty pomiędzy [. a
       .].  Na przykład, jeśli ch jest elementem porównywania, to [[.ch.]]  jest
       wyrażeniem regularnym dopasowującym ten element porównywania, podczas gdy [ch] jest
       wyrażeniem regularnym dopasowującym c albo h.

    Klasy równoważności (Equivalence Classes)
       Klasa równoważności jest specyficzną dla ustawień lokalnych nazwą dla listy
       równoważnych sobie znaków . Nazwa zawarta jest pomiędzy [= a =]. Na przykład, do
       reprezentacji wszystkich “e,” “`,” and “`.” możne zostać użyta nazwa e.  W tym
       przypadku, [[=e=]] jest wyrażeniem regularnym dopasowującym dowolne z e, , lub
       e`. e`.

    Cechy te są bardzo wartościowe w ustawieniach lokalnych innych niż  dla  języka
    angielskiego.  Funkcje  biblioteczne,  których gawk używa do dopasowywania wyrażeń
    regularnych rozpoznają obecnie wyłącznie POSIX-owych klas znaków; nie rozpoznają one
    symboli porównywania ani klas równoważności.

    Operatory \y, \B, \<, \>, \w, \W, \` oraz \' są specyficzne dla gawk; są one
    rozszerzeniami opartymi na możliwościach bibliotek wyrażeń regularnych GNU.

    Różne opcje wiersza poleceń kontrolują sposób, w jaki gawk interpretuje znaki w
    wyrażeniach regularnych.

    Brak opcji
       W przypadku domyślnym gawk udostępnia wszystkie możliwości wyrażeń regularnych
       POSIX oraz powyżej opisane operatory wyrażeń regularnych GNU. Nie są jednak
       obsługiwane wyrażenia powtarzane.

    --posix
       Obsługiwane są tylko POSIX-owe wyrażenia regularne, operatory GNU nie mają swego
       specjalnego znaczenia. (tj., \w dopasowuje literał w).  Dozwolone są wyrażenia
       powtarzane.

    --traditional
       Dopasowywane są wyrażenia regularne tradycyjnego uniksowego awk. Operatory GNU nie
       mają swego specjalnego znaczenia, nie są dostępne ani wyrażenia powtarzane ani
       POSIX-owe klasy znaków ([[:alnum:]] i tak dalej). Znaki opisywane przez ósemkowe
       lub szesnastkowe sekwencje specjalne są traktowane dosłownie,  nawet  jeśli
       reprezentują one metaznaki wyrażeń regularnych.

    --re-interval
       Pozwala na wyrażenia powtarzane, nawet przy użyciu --traditional.

  Akcje
    Instrukcje akcji są zawarte w nawiasach { i }.  Instrukcje akcji składają się ze
    zwyczajnych instrukcji przypisania, warunków i instrukcji pętli, które można znaleźć w
    większości innych języków programowania. Operatory, instrukcje sterującymi, a także
    instrukcje wejścia/wyjścia są opracowane na podstawie tych, spotykanych w języku C.

  Operatory
    Operatory w AWK, w kolejności malejącego priorytetu, to

    (...)    Grupowanie

    $      Odniesienie się do pola.

    ++ --    Inkrementuj i dekrementuj. Zarówno przedrostkowe i przyrostkowe.

    ^      Potęgowanie (można użyć również **, oraz **= dla operatora przypisania).

    + - !    Jednoargumentowy plus, minus i logiczna negacja.

    * / %    Mnożenie, dzielenie i modulo (reszta dzielenia).

    + -     Dodawanie i odejmowanie.

    odstęp   Konkatenacja (złączenie) łańcuchów.

    < >
    <= >=
    != ==    Regularne operatory relacyjne.

    ~ !~    Dopasowanie wyrażenia regularnego, dopasowanie zanegowane. UWAGA: Nie używaj
          stałego wyrażenia regularnego (/foo/) po lewej stronie ~ lub !~. Używaj go
          tylko po prawej stronie. Wyrażenie /foo/ ~ exp ma takie samo znaczenie jak
          (($0 ~ /foo/) ~ exp). Nie jest to zazwyczaj rzecz, której oczekujesz.

    in     Przynależność do tablicy.

    &&     Koniunkcja logiczna AND.

    ||     Alternatywa logiczna OR.

    ?:     Wyrażenie warunkowe z C. Ma ono postać wyraż1 ? wyraż2 : wyraż3. Jeśli wyraż1
          jest prawdziwe, to wartością wyrażenia jest wyraż2, w przeciwnym wypadku jest
          nią wyraż3. Obliczane jest wyłącznie jedno z wyraż2 i wyraż3.

    = += -=
    *= /= %= ^= Przypisanie.  Obsługiwane jest zarówno przypisanie absolutne (zmienna =
          wartość) jak i przypisanie operatorowe (inne formy).

  Instrukcje sterujące
    Instrukcje sterujące są następujące:

       if (warunek) instrukcja [ else instrukcja ]
       while (warunek) instrukcja
       do instrukcja while (warunek)
       for (wyraż1; wyraż2; wyraż3) instrukcja
       for (var in tablica) instrukcja
       break
       continue
       delete tablica[indeks]
       delete tablica
       exit [ wyrażenie ]
       { instrukcje }

  Instrukcje I/O
    Instrukcje I/O są następujące:

    close(plik [, jak])  Zamyka  plik,  potok  lub  proces  współbieżny  (co-process).
               Opcjonalnego jak powinno się używać wyłącznie do zamykania jednego
               końca dwukierunkowego potoku do procesu współbieżnego. Musi to być
               wartość łańcuchowa, albo "to" albo "from".

    getline        Ustawia $0 z następnego rekordu wejściowego; ustawia NF, NR, FNR.

    getline <plik     Ustawia $0 z następnego rekordu pliku; ustawia NF.

    getline var      Ustawia var z następnego rekordu wejściowego; ustawia NF, FNR.

    getline var <plik   Ustawia var z następnego rekordu pliku.

    polecenie | getline [var]
               Uruchamia przesyłanie potokiem wyjścia polecenia albo do $0, albo do
               var, jak wyżej.

    polecenie |& getline [var]
               Uruchamia polecenia jako proces współbieżny, wysyłając potokiem jego
               wyjście albo do $0 albo do var, jak wyżej. Procesy współbieżne są
               rozszerzeniem gawk.

    next         Kończy przetwarzanie bieżącego rekordu  wejściowego.  Następnie
               odczytywany jest kolejny rekord wejściowy i przetwarzanie rozpoczyna
               się od pierwszego wzorca programu AWK. Jeśli osiągnięto koniec
               danych wejściowych, wykonywany jest blok END.

    nextfile       Kończy przetwarzanie bieżącego pliku wejściowego. Następny rekord
               wejściowy zostanie odczytany z  kolejnego  pliku  wejściowego.
               Aktualizowane są wartości FILENAME i ARGIND, zaś FNR jest ustawiane
               na 1 i przetwarzanie rozpoczyna się od pierwszego wzorca programu
               AWK. Jeśli osiągnięty zostanie koniec danych wejściowych, wykonywany
               jest blok END.

    print         Wypisuje bieżący rekord. Rekord wyjściowy zakończony jest wartością
               zmiennej ORS.

    print lista-wyrażeń  Wypisuje  wyrażenia. Każde wyrażenie jest oddzielone wartością
               zmiennej OFS. Wyjściowy rekord jest kończony wartością zmiennej
               ORS.

    print lista-wyrażeń >plik
               Wypisuje wyrażenia do pliku.  Każde wyrażenie jest rozdzielone
               wartością zmiennej OFS. Rekord wyjściowy jest zakończony wartością
               zmiennej ORS.

    printf fmt, lista-wyrażeń
               Formatuje i wypisuje.

    printf fmt, lista-wyrażeń >plik
               Formatuje i wypisuje do pliku.

    system(cmd-line)   Wywołuje polecenie systemowe cmd-line, i zwraca jego status wyjścia.
               (funkcja może nie być dostępna na systemach nie POSIX-owych.)

    fflush([plik])    Opróżnia bufory związane z otwartym plikiem wynikowym lub potokiem
               plik. Jeśli pominięto plik, to opróżniane jest standardowe wyjście.
               Jeżeli plik jest łańcuchem pustym, to opróżniane  są  bufory
               wszystkich otwartych plików i potoków.

    Dozwolone są też dodatkowe przekierowania wejścia i wyjścia dla print i printf.

    print ... >> plik
       dokleja wyjście do pliku. a przekierowanie

    print ... | polecenie
       zapisuje do potoku.

    print ... |& polecenie
       wysyła dane do procesu współbieżnego.

    Polecenie getline zwraca zero na końcu pliku, a -1 przy błędzie. W przypadku błędu, ERRNO
    zawiera łańcuch opisujący problem.

    UWAGA: używając potoku lub procesu współbieżnego do getline albo z print czy printf
    wewnątrz pętli, musisz użyć close() do utworzenia nowych instancji tego polecenia. AWK
    nie zamyka automatycznie potoków ani procesów współbieżnych gdy zwrócą one EOF.

  Instrukcja printf
    Wersje AWK instrukcji printf oraz funkcji sprintf() (patrz niżej) przyjmują następujące
    formaty konwersji:

    %c   Znak ASCII.  Jeśli argument użyty z %c był numeryczny, to zostanie potraktowany
        jak znak do wypisania. W przeciwnym wypadku, argument będzie zrozumiany jako
        łańcuch i zostanie wypisany tylko pierwszy znak tego łańcucha.

    %d, %i liczba dziesiętna (część całkowita).

    %e , %E
        Liczba zmiennoprzecinkowa w postaci [-]d.ddddddE[+-]dd. Format %E używa po prostu
        E zamiast e.

    %f   Liczba zmiennoprzecinkowa w postaci [-]ddd.dddddd.

    %g , %G
        Używa konwersji e lub f w zależności od tego, która jest krótsza i pomijając
        nieznaczące zera. Format %G używa E zamiast e.

    %o   Liczba ósemkowa bez znaku (także całkowita).

    %u   Liczba dziesiętna bez znaku (znów, całkowita).

    %s   Ciąg znaków (łańcuch).

    %x , %X
        Liczba szesnastkowa bez znaku (całkowita). Format %X używa liter ABCDEF zamiast
        abcdef.

    %%   Pojedynczy znak %; żaden argument nie jest konwertowany.

    Między % a literą sterującą mogą znaleźć się opcjonalne parametry dodatkowe:

    n$   Oznacza użycie n-tego argumentu w tym miejscu  formatowania.  Nosi  nazwę
       specyfikatora pozycyjnego i jest przeznaczone głównie do użytku w przetłumaczonych
       wersjach łańcuchów formatu, nie w oryginalnym tekście programu AWK.  Jest to
       rozszerzenie gawk.

    -   Wyrażenie w swoim polu powinno być wyrównane do lewej.

    spacja W przypadku konwersji numerycznych, poprzedź wartości dodatnie odstępem, zaś ujemne
       znakiem minus.

    +   Znak plus, użyty przed modyfikatorem szerokości (patrz niżej), nakazuje zawsze
       umieszczać znak liczby przy konwersjach numerycznych, nawet jeżeli formatowane dane
       są dodatnie. Modyfikator + powoduje unieważnienie modyfikatora spacji.

    #   Używa “alternatywnej postaci” pewnych liter sterujących. Dla %o, dodaje początkowe
       zero.  Dla %x oraz %X dodaje początkowe 0x lub 0X przy niezerowych wynikach. Dla
       %e, %E oraz %f wynik zawsze zawiera kropkę dziesiętną. Dla %g i %G z wyniku nie są
       usuwane końcowe zera.

    0   Początkowe  0 (zero) działa jako flaga, wskazująca, że wynik powinien być
       uzupełniony zerami zamiast spacji. Odnosi się to nawet do  formatów  nie-
       numerycznych.  Flaga ta działa tylko wtedy, gdy pole jest szersze niż wartość do
       wypisania.

    width (szerokość)
       Pole powinno być wypełnione do tej szerokości. Zwykle pole uzupełniane jest
       spacjami. Jeśli użyto flagi 0, to wypełnienie zostanie dokonane przy użyciu zer.

    .prec (dokładność)
       Liczba określająca dokładność, jaka ma zostać użyta przy wypisywaniu. Dla formatów
       %e, %E i %f, jest to liczba cyfr, jakie zostaną wypisane po kropce dziesiętnej.
       Dla formatów %g i %G określa maksymalną liczbą cyfr znaczących. Dla formatów %d,
       %o, %i, %u, %x oraz %X określa minimalną liczbę cyfr do wypisania. Dla %s jest to
       maksymalna liczba znaków łańcucha, jakie mają zostać wypisane.

    Dynamiczne właściwości width i prec z printf() używanego w języku C są również wspierane.
    Znak gwiazdki * w miejscu specyfikacji zarówno width jak i prec powoduje, że ich wartości
    są pobierane z listy argumentów, przekazywanej printf lub sprintf().  Chcąc użyć
    specyfikatora pozycyjnego z dynamiczną szerokością lub dokładnością należy podać n$ po * w
    łańcuchu formatu. Na przykład, "%3$*2$.*1$s".

  Specjalne nazwy plików
    Podczas przekierowań I/O przy użyciu print czy też printf do pliku, albo przy użyciu
    getline z pliku, gawk rozpoznaje wewnętrznie pewne specjalne nazwy plików. Te nazwy plików
    umożliwiają  dostęp  do  otwartych deskryptorów plików, dziedziczonych po procesie
    rodzicielskim gawk'a (zazwyczaj powłoce).  Inne pliki specjalne zapewniają dostęp do
    informacji o uruchomionym procesie gawk. Z tych specjalnych nazw plików można również
    korzystać w wierszu poleceń do określania plików danych. Te nazwy to:

    /dev/stdin Standardowe wejście.

    /dev/stdout Standardowe wyjście.

    /dev/stderr Standardowe wyjście diagnostyczne.

    /dev/fd/n  Plik związany z otwartym deskryptorem pliku n.

    Są one szczególnie przydatne do komunikatów o błędach. Na przykład:

       print "Spieprzyłeś to!" > "/dev/stderr"

    podczas gdy w przeciwnym wypadku musiałbyś użyć

       print "Spieprzyłeś to!" | "cat 1>&2"

    Poniższych specjalnych nazw plików można używać z operatorem procesu współbieżnego |& do
    tworzenia witrualnych połączeń sieciowych TCP/IP.

    /inet/tcp/lport/rhost/rport Plik dla połączenia TCP/IP na lokalnym porcie lport do
                  zdalnej maszyny rhost na zdalnym porcie rport. Użyj portu 0,
                  jeśli chcesz, by to system znalazł port.

    /inet/udp/lport/rhost/rport Podobne, lecz używa UDP/IP zamiast TCP/IP.

    /inet/raw/lport/rhost/rport Zarezerwowane do przyszłego użytku.

    Inne specjalne nazwy plików zapewniające informacje o działającym procesie gawk. Te nazwy
    plików obecnie przestarzałe. Do uzyskania informacji, jakie podają, należy skorzystać
    z tablicy PROCINFO . Nazwy tych plików to:

    Odczytanie tego pliku zwraca PID bieżącego procesu. Liczba jest w postaci
          dziesiętnej i zakończona jest nową linią.

    /dev/ppid  Odczytanie tego pliku zwróci PID procesu rodzicielskiego. Podobnie jak wyżej,
          liczba jest dziesiętna i zakończona nową linią.

    /dev/pgrpid Odczytanie tego pliku zwróci identyfikator grupy procesów bieżącego procesu,
          zapisany w postaci dziesiętnej i zakończony nową linią.

    /dev/user  Odczytanie tego pliku zwróci pojedynczy rekord, zakończony nową linią. Pola są
          oddzielone spacjami. $1 jest wartością wywołania systemowego getuid(2), $2
          jest wartością wywołania systemowego geteuid(2), $3 jest wartością wywołania
          systemowego getgid(2), a $4 jest wartością wywołania systemowego getegid(2).
          Jeśli są jeszcze jakieś dodatkowe pola, to są to identyfikatory grup, zwrócone
          przez getgroups(2).  W niektórych systemach może nie  być  obsługiwana
          przynależność do wielu grup.

  Funkcje numeryczne
    AWK ma następujące wbudowane funkcje arytmetyczne:

    atan2(y, x)  zwraca arcus tangens y/x w radianach.

    cos(wyraż)  zwraca cosinus z wyraż w radianach.

    exp(wyraż)  funkcja wykładnicza.

    int(wyraż)  skraca do liczby całkowitej.

    log(wyraż)  funkcja logarytmu naturalnego.

    rand()    zwraca liczbę losową z przedziału 0 i 1.

    sin(wyraż)  zwraca sinus z wyraż w radianach.

    sqrt(wyraż)  pierwiastek kwadratowy.

    srand([wyraż])
           Używa wyraż jako nowego nasionka dla generatora liczb losowych. Bez podanego
           wyraż, używany jest czas dnia. Wartość zwracana to poprzednie nasionko
           generatora liczb losowych.

  Funkcje łańcuchowe
    AWK ma następujące wbudowane funkcje łańcuchowe:

    asort(s [, d])     Zwraca liczbę elementów w źródłowej tablicy s. Zawartość s jest
                sortowana z zastosowaniem zwykłych reguł gawk do porównywania
                wartości, zaś indeksy posortowanych wartości s azstępowane są
                kolejnymi liczbami całkowitymi, począwszy od 1.  Jeśli podano
                opcjonalną tablicę docelową d, to najpierw s jest powielana do d,
                a następnie sortowana jest d, a indeksy tablicy źródłowej s
                pozostają niezmienione.

    gensub(r, s, h [, t])  w  łańcuchu  docelowym t wyszukuje podłańcuchy odpowiadające
                wyrażeniu regularnemu r. Jeżeli h jest łańcuchem zaczynającym się
                od g lub G, to zastępuje wszystkie znalezione dopasowania r przez
                s. W przeciwnym wypadku, h jest liczbą wskazującą, które z
                kolejnych dopasowań r ma zostać zastąpione. Jeżeli nie podano t,
                to zamiast niego używane jest $0. Wewnątrz tekstu zastępującego
                s, można posłużyć się sekwencją \n, gdzie n jest cyfrą od 1 do 9,
                wskazującą na tekst dopasowany przez  n-te  podwyrażenie  w
                nawiasach. Sekwencja \0 oznacza cały dopasowany tekst, tak samo
                jak znak &. W przeciwieństwie do sub() i gsub(), jako wynik
                funkcji zwracany jest zmieniony łańcuch, zaś pierwotny łańcuch
                docelowy pozostaje nie zmieniony.

    gsub(r, s, t)      każdy podłańcuch, odpowiadający wyrażeniu regularnemu r w łańcuchu
                t, wymienia na łańcuch s, i zwraca liczbę podmian. Jeśli nie
                podano t, używa $0.  Znak & w tekście zastępującym zostanie
                zastąpiony faktycznie dopasowanym tekstem. Użyj \& by otrzymać
                literał &. (Musi to być wpisane jako "\\&". Pełniejsze omówienie
                reguł & oraz odwrotnych ukośników w tekście zastępującym dla
                funkcji sub(), gsub() i gensub() znajdziesz w pozycji GAWK:
                Efektywne programowanie w AWK.)

    index(s, t)       zwraca indeks łańcucha t w łańcuchu s, lub zero, jeśli t nie
                zostało znalezione.

    length(s)        zwraca długość łańcucha s lub długość $0, jeśli nie podano s.

    match(s, r [, a])    zwraca pozycję w s, gdzie pojawia się wyrażenie regularne r.
                Jeśli nie podano r, zwracane jest zero. Jeśli jest jednak obecne,
                to dodatkowo ustawiane są zmienne RSTART i RLENGTH.  Zauważ, że
                kolejność argumentów jest taka sama jak dla operatora ~: str ~ re.
                Jeśli podano tablicę a, to jest ona czyszczona a następnie
                elementy od 1 do n wypełniane są fragmentami s pasującymi do
                odpowiednich ujętych w nawiasy podwyrażeń z r. Zerowy element a
                zawiera fragment s dopasowany przez całe wyrażenie regularne r.

    split(s, a, r)     dzieli łańcuch s na tablicę a w miejscach rozdzielonych wyrażeniem
                regularnym r, i zwraca liczbę pól. Jeśli pominięto r, zamiast
                niego używane jest FS. Na początku, tablica a jest czyszczona.
                Podział odbywa się identycznie jak opisany powyżej podział rekordu
                na pola.

    sprintf(fmt, lista-wyraż)
                wypisuje listę-wyraż według fmt, i zwraca łańcuch wyjściowy.

    strtonum(str)      Bada str, i zwraca jego numeryczną wartość. Jeśli str zaczyna się
                od początkowego 0, to strtonum() przyjmuje, że str jest liczbą
                ósemkową.  Jeśli str zaczyna się od początkowego 0x lub 0X, to
                strtonum() przyjmuje, że str jest liczbą szesnastkową.

    sub(r, s, t)      Podobne do gsub(), lecz  podmieniany  jest  tylko  pierwszy
                odpowiadający podłańcuch.

    substr(s, i, n)     zwraca maksymalnie n-znakowy podłańcuch łańcucha s, zaczynający
                się od pozycji i.  Jeśli pominięto parametr n, użyta zostaje
                reszta s.

    tolower(str)      zwraca kopię łańcucha str, w której wszystkie wielkie litery
                zostały zastąpione małymi. Nie alfabetyczne znaki pozostają bez
                zmian.

    toupper(str)      zwraca kopię łańcucha str, w której wszystkie małe litery zostały
                zastąpione wielkimi. Nie alfabetyczne znaki pozostają bez zmian.

  Funkcje czasu
    Ponieważ jednym z podstawowych zadań programów AWK jest przetwarzanie plików z logami,
    które zawierają informacje czasowe, gawk udostępnia następujące funkcje, umożliwiające
    uzyskiwanie znaczników czasu (timestamps) i ich formatowanie.

    mktime(danedaty)
         Zamienia danedaty w znacznik czasu o tej postaci, co zwracana przez systime().
         danedaty jest łańcuchem postaci YYYY MM DD HH MM SS[ DST]. Zawartością łańcucha
         jest sześć lub siedem liczb oznaczających odpowiednio: pełny rok łącznie ze
         stuleciem, miesiąc od 1 do 12, dzień miesiąca od 1 do 31, godzina od 0 do 23,
         minuta od 0 do 59, i sekunda od 0 do 60, oraz opcjonalna flaga zmiany czasu na
         letni.  Wartości tych liczb nie muszą leżeć w podanych zakresach. Na przykład,
         godzina -1 oznacza 1 godziną przed północą.  Przyjęto kalendarz gregoriański
         zaczynający się od zera, w którym rok 0 występuje przed rokiem 1, a rok -1 przed
         rokiem 0. Zakłąda się, że czas jest podany według lokalnej strefy czasowej.
         Jeśli flaga czasu letniego jest dodatnia, to czas jest czasem letnim. Jeśli
         jest zerowa, to standardowym. Jeśli jest ujemna (domyślne), to mktime() próbuje
         ustalić czy dla zadanego czasu funkcjonuje czas letni. Jeśli danedaty nie
         zawierają wystarczającej liczby elementów lub wyknikowy czas jest poza zakresem,
         to funkcja zwraca -1.

    strftime(format, timestamp)
         formatuje timestamp według wskazówek zawartych w zmiennej format. timestamp
         powinien być taki sam, jak ten, zwracany przez systime().  Jeśli brakuje
         parametru timestamp, używany jest bieżący czas dnia. Jeżeli pominięto format, to
         używany jest domyślny format równoważny formatowi wyników z date(1).  Zobacz
         specyfikację funkcji strftime () w ANSI C, aby zobaczyć jakie konwersje formatów
         są na pewno dostępne. Razem z gawk dostarczana jest wersja public domain
         strftime(3) oraz odpowiednia strona podręcznika man; jeśli ta wersja została
         użyta do zbudowania gawk, to wszystkie konwersje opisane na tej stronie będą
         dostępne dla gawk.

    systime() zwraca bieżący czas dnia w liczbach sekund od początku Epoki (czyli od północy
         UTC, 1 stycznia 1970 na systemach POSIX-owych).

  Funkcje operujące na bitach
    Począwszy od wersji 3.1 gawk, dostępne są poniższe funkcje operujące na bitach.  Działają
    przez konwersję wartości zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji na całkowite unsigned
    long, wykonanie operacji, a następnie konwersję wyniku z powrotem na zmiennoprzecinkowy.
    Te funkcje to:

    and(v1, v2)     Zwraca bitową koniunkcję AND wartości podanych przez v1 i v2.

    compl(val)     Zwraca bitowe uzupełnienie val.

    lshift(val, ile)  Zwraca wartość val, przesuniętą w lewo o ile bitów.

    or(v1, v2)     Zwraca bitową alternatywę OR wartości podanych przez v1 i v2.

    rshift(val, ile)  Zwraca wartość val, przesuniętą w prawo o ile bitów.

    xor(v1, v2)     Zwraca bitową alternatywę wykluczającą XOR wartości podanych przez v1
              i v2.

  Funkcje internacjonalizacji
    Począwszy od wersji 3.1 gawk, można używać wewnątrz programów AWK funkcji do tłumaczenia
    łańcuchów podczas wykonania programu. Szczegóły opisano w GAWK: Efektywne programowanie w
    AWK.

    bindtextdomain(katalog [, domena])
       Określa katalog, w którym gawk szuka plików .mo, w przypadku gdy nie będą lub nie
       mogą być umieszczone w ,,standardowych'' miejscach (np., podczas testów). Zwraca
       katalog, z którym jest ,,związana'' domena.
       Domyślną domeną jest wartość TEXTDOMAIN. Jeśli katalog jest łańcuchem pustym (""),
       to bindtextdomain() zwraca bieżące wiązanie dla zadanej domeny.

    dcgettext(łańcuch [, domena [, kategoria]])
       Zwraca tłumaczenie łańcucha w domenie tekstowej domena dla kategorii locale
       kategoria. Domyślną domeną jest bieżąca wartość TEXTDOMAIN.  Domyślną wartością
       kategorii jest "LC_MESSAGES".
       Jeśli podaje się wartość kategorii, to musi to być łańcuch równy jednej ze znanych
       kategorii locale opisanych w GAWK: Efektywne programowanie w AWK.  Trzeba również
       podać domenę tekstową. Użyj TEXTDOMAIN, jeśli chcesz korzystać z bieżącej domeny.

FUNKCJE UŻYTKOWNIKA

    Funkcje w AWK są definiowane następująco:

       function nazwa(lista parametrów) { instrukcje }

    Funkcje są wykonywane po wywołaniu ich z wyrażeń występujących we wzorcach lub akcjach. Do
    tworzenia instancji parametrów formalnych, zadeklarowanych w funkcji używane są parametry
    faktyczne użyte w wywołaniu funkcji.  Tablice są przekazywane przez wskazanie, inne
    zmienne przez wartość.

    Ponieważ funkcje pierwotnie nie były częścią języka AWK, obsługa zmiennych lokalnych jest
    trochę niezdarna: Są one deklarowana jako dodatkowe parametry w liście parametrów.
    Konwencja polega na separowaniu zmiennych lokalnych od parametrów dodatkowymi spacjami w
    liście parametrów. Na przykład:

       function f(p, q,   a, b) { # a i b lokalne
               ..... }

       /abc/   { ... ; f(1, 2) ; ... }

    Lewy nawias w wywołaniu funkcji musi występować bezpośrednio za nazwą funkcji, bez
    wtrąconej białej spacji. Ma to na celu zapobieżenie niejednoznaczności składni z
    operatorem konkatenacji (łączenia). Ograniczenie to nie odnosi się do funkcji wbudowanych,
    które są opisane powyżej.

    Funkcje mogą wołać siebie nawzajem i mogą być rekurencyjne.  Parametry funkcji używane
    jako zmienne lokalne są podczas wywołania funkcji inicjalizowane na łańcuch pusty i liczbę
    zero. Chcąc, by funkcja zwracała wartość należy posłużyć się składnią: return wyraż.
    Wartość zwracana przez funkcję jest niezdefiniowana jeśli nie podano wartości zwracanej
    lub funkcja kończy pracę bez jawnej instrukcji powrotu.

    Jeżeli użyto --lint, to gawk ostrzega o wywołaniach niezdefiniowanych funkcji podczas
    analizy składni, a nie w czasie wykonania. Wywołanie niezdefiniowanej funkcji w czasie
    wykonania powoduje błąd krytyczny.

    Zamiast słowa function można używać słowa funct.

DYNAMICZNE ŁADOWANIE NOWYCH FUNKCJI

    Począwszy od wersji 3.1 gawk, można dynamicznie dodawać nowe funkcje wbudowane do
    pracującego interpretera gawk.  Dokładne szczegóły wykraczają poza zakres tej strony
    podręcznika. Można je znaleźć w GAWK: Efektywne programowanie w AWK.

    extension(objekt, funkcja)
        Dynamicznie dołącza plik obiektów współużytkowanych o nazwie objekt, i wywołuje
        funkcję z tego obiektu, do wykonania inicjowania. Obydwa te argumenty powinny być
        podane jako łańcuchy. Zwraca wartość zwracaną przez funkcję.

    Ta funkcja jest dostarczana i dokumentowana w GAWK: Efektywne programowanie w AWK, ale
    wszystko dotyczące tej cechy może się zmienić w kolejnym wydaniu. SILNIE zalecamy, byś
    nie używał tej funkcji do czegoś, czego nie masz zamiaru robić ponownie.

SYGNAŁY

    pgawk przyjmuje dwa sygnały. SIGUSR1 powoduje, że zrzuca on profil i stos wywołąń funkcji
    do pliku profilu, którym jest albo awkprof.out, albo plik podany z opcją --profile.
    Następnie kontynuuje działanie. SIGHUP powoduje, że zrzuca on profil i stos wywołąń
    funkcji a następnie kończy pracę.

PRZYKŁADY

    Wypisz i posortuj nazwy zgłoszeniowe (login) wszystkich użytkowników:

      BEGIN   { FS = ":" }
         { print $1 | "sort" }

    Zlicz linie w pliku:

         { nlines++ }
      END { print nlines }

    Poprzedź każdą linię jej numerem w pliku:

      { print FNR, $0 }

    Konkatenatuj i numeruj linie (wariacja tematu):

      { print NR, $0 }

INTERNACJONALIZACJA

    Stałe łańcuchowe są ciągami znaków ujętymi w cudzysłowy. W środowiskach innych niż
    angielskojęzyczne, możliwe jest oznakowanie łańcuchów w programie AWK jako wymagających
    tłumaczenia na włąsny język narodowy. Łańcuchy takie są oznaczone w programie AWK przez
    początkowy znak podkreślenia (“_”). Na przykład,

       gawk 'BEGIN { print "hello, world" }'

    zawsze wypisuje hello, world. Ale,

       gawk 'BEGIN { print _"hello, world" }'

    we Francji może wypisać bonjour, monde.

    W tworzeniu i uruchamianiu zlokalizowanego programu AWK wyróżnia się kilka etapów.

    1. Dodanie akcji BEGIN przypisującej wartość zmiennej TEXTDOMAIN do ustawienia domeny
      tekstowej na nazwę skojarzoną z naszym programem.

        BEGIN { TEXTDOMAIN = "myprog" }

      Umożliwia to gawkowi znalezienie pliku .mo związanego z programem. Be ztego kroku,
      gawk używa domeny tekstowej messages, która prawdopodobnie nie zawiera tłumaczeń dla
      naszego programu.

    2. Oznakowanie początkowymi znakami podkreślenia wszystkich łańcuchów, które powinny
      zostać przetłumaczone.

    3. Jeśli to potrzebne, użycie w programie odpowiednich funkcji dcgettext() i/lub
      bindtextdomain().

    4. Uruchomienie gawk --gen-po -f myprog.awk > myprog.po w celu utworzenia pliku .po dla
      naszego programu.

    5. Zapewnienie właściwego tłumaczenia, zbudowanie i zainstalowanie odpowiedniego pliku
      .mo.

    Funkcje internacjonalizacji opisano szczegółowo w GAWK: Efektywne programowanie w AWK.

ZGODNOŚĆ Z POSIX

    Podstawowym celem gawk była zgodność ze standardem POSIX, a także zgodność z najnowszymi
    wersjami UNIX awk.  W tym celu gawk zawiera następujące widzialne dla użytkownika
    właściwości, które nie są opisane w książce o AWK, lecz są częścią awk z Bell Laboratories
    (Systemu Vr4), a także są częścią standardu POSIX.

    Książka wskazuje, że przypisanie w wierszu poleceń zachodzi gdy awk w innym wypadku
    otworzył by argument jako plik, co następuje po wykonaniu bloku BEGIN. Jednak we
    wcześniejszych implementacjach, gdy takie przypisanie pojawiło się przed jakimikolwiek
    nazwami plików, następowało ono przed uruchomieniem bloku BEGIN. Aplikacje z czasem
    zaczęły polegać na tej “właściwości”.  Gdy awk został zmieniony tak, by odpowiadał
    dokumentacji, dodano opcję -v do przypisywania wartości zmiennym przed wykonaniem
    programu, aby usatysfakcjonować aplikacje, które zależały od  starego  zachowania.
    (Właściwość ta została uzgodniona między programistami Bell Laboratories i GNU).

    Opcja -W, przeznaczona dla właściwości zależnych od implementacji należy do standardu
    POSIX.

    Podczas przetwarzania argumentów, gawk używa specjalnej opcji “--”, sygnalizującej koniec
    argumentów.  W trybie zgodności będzie ostrzegał, lecz poza tym ignorował opcje
    niezdefiniowane. W normalnym trybie działania, argumenty takie są przekazywane do programu
    AWK, aby je przetworzył.

    Książka o AWK nie definiuje wartości zwracanej przez srand(). Wersja SVr4 UNIX awk (oraz
    standard POSIX) zwracają wartość poprzedniego używanego nasionka, umożliwiając śledzenie
    kolejnych sekwencji liczb losowych. Dlatego srand() w gawk również zwraca poprzednio
    używane nasionko.

    Innymi nowymi właściwościami są: używanie wielu opcji -f (z MKS awk), tablica ENVIRON,
    sekwencje specjalne \a oraz \v (opracowane oryginalnie w gawk i przeniesione z powrotem do
    wersji Bell Laboratories); funkcje wbudowane tolower() i toupper() (z Bell Laboratories)
    oraz  specyfikacje konwersji ANSI C w printf (zrobione pierwotnie w wersji Bell
    Laboratories).

WŁAŚCIWOŚCI HISTORYCZNE

    Istnieją dwie historyczne właściwości AWK, obsługiwane przez gawk. Po pierwsze, możliwe
    jest wywołanie funkcji wbudowanej length() nie tylko bez argumentów, ale również bez
    nawiasów! Tak więc

       a = length # Święty Algol 60, Batman!

    oznacza to samo co jedno z poniższych

       a = length()
       a = length($0)

    Właściwość ta jest oznaczona jako “nieaprobowana” w standardzie POSIX i gawk wypisuje
    ostrzeżenie o jej użyciu, o ile podano w wierszu poleceń opcję -W lint.

    Inną właściwością jest używanie instrukcji continue lub break poza ciałami pętli while,
    for lub do.  Tradycyjne implementacje AWK traktowały takie użycie jako równoważnik
    instrukcji next. Gawk realizuje ten sposób użycia, jeśli podano opcję --traditional.

ROZSZERZENIA GNU

    Gawk ma kilka rozszerzeń w stosunku do POSIX awk. Są one opisane w tej sekcji. Wszystkie
    rozszerzenia, które są tu opisane można wyłączyć, wywołując gawk z opcją --traditional.

    Następujące właściwości gawk nie są dostępne w wersjach POSIX awk.

    · Dla plików podanych opcją -f nie jest wykonywane przeszukiwanie ścieżki.  option.
     Dlatego też, zmienna środowiskowa AWKPATH nie jest zmienną specjalną.

    · Sekwencja specjalna \x (Wyłączana przez --posix.)

    · Funkcja fflush() (Wyłączana przez --posix.)

    · Możliwość kontynuowania linii po ? i :. (Wyłączana przez --posix.)

    · Stałe ósemkowe i szesnastkowe w programach AWK.

    · Zmienne ARGIND, BINMODE, ERRNO, LINT, RT i TEXTDOMAIN nie są specjalne.

    · Zmienna IGNORECASE oraz jej efekty uboczne nie są dostępne.

    · Zmienna FIELDWIDTHS oraz rozdzielanie o ustalonej szerokości pola.

    · Nie jest dostępna tablica PROCINFO

    · Posługiwanie się RS jako wyrażeniem regularnym.

    · Nie są rozpoznawane specjalne nazwy plików dostępne do przeadresowań I/O.

    · Operator |& do tworzenia procesów współbieżnych.

    · Możliwość wydzielania pojedynczych znaków przy użyciu łańcucha pustego jako wartości FS
     oraz jako trzeciego argumentu funkcji split().

    · Użycie delete array do kasowania całej zawartości tablicy.

    · Użycie nextfile do porzucenia przetwarzania bieżącego pliku wejściowego.

    · Opcjonalny drugi argument funkcji close().

    · Opcjonalny trzeci argument funkcji match().

    · Możliwość użycia specyfikatorów pozycyjnych w printf i sprintf().

    Funkcje
     and(), asort(), bindtextdomain(), compl(), dcgettext(), gensub(), lshift(), mktime(),
     or(), rshift(), strftime(), strtonum(), systime() i xor(). ! .

    · Lokalizowalne łańcuchy.

    · Dynamiczne dodawanie nowych funkcji wbudowanych, funkcją extension().

    Książka o AWK nie definiuje wartości zwracanej przez funkcję close(). Zaimplementowana w
    Gawk funkcja close() zwraca wartość z fclose(3) lub pclose(3), zależnie czy zamykano plik
    czy potok.  Zwraca kod zakończenia procesu przy zamykaniu potoku wejściowego. Wartością
    zwracaną jest -1 jeśli dany plik, potok czy proces współbieżny nie były otwarte za pomocą
    przekierowania.

    Gdy gawk jest wywołany z opcją --traditional, jeśli argumentem fs opcji -F jest “t”, to FS
    jest ustawiane na znak tabulacji. Zauważ, że wpisanie gawk -F\t ... powoduje po prostu
    zacytowanie przez powłokę znaku “t” i nie przesyła “\t” do opcji -F. Ponieważ jest to
    raczej brzydki przypadek specjalny, nie jest to zachowanie domyślne. Zachowanie to nie
    pojawia się również po podaniu opcji -W posix. Aby faktycznie uzyskać znak tabulacji jako
    separator pól, najlepiej posłużyć się apostrofami jako znakami cytowania: gawk -F'\t' ....

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Do podania listy katalogów przeglądanych przez gawk podczas poszukiwania plików zadanych
    opcjami -f i --file można posłużyć się zmienną środowiskową AWKPATH.

    Jeśli w środowisku istnieje zmienna POSIXLY_CORRECT to gawk zachowuje się tak, jakby
    podano mu w wierszu poleceń opcję --posix.  Jeśli podano opcję --lint, gawk wyda
    ostrzeżenie o tym efekcie.

ZOBACZ TAKŻE

    egrep(1), getpid(2), getppid(2), getpgrp(2), getuid(2), geteuid(2), getgid(2), getegid(2),
    getgroups(2)

    The AWK Programming Language, Alfred V. Aho, Brian W. Kernighan, Peter J. Weinberger,
    Addison-Wesley, 1988. ISBN 0-201-07981-X.

    GAWK: Efektywne programowanie w AWK, Edition 3.0, opublikowana przez Free Software
    Foundation, 2001.
    [od tłum.: powyższa publikacja dostarczana jest razem z opisywaną wersją programu]

BŁĘDY

    Opcja -F niekoniecznie ma właściwość przypisywania zmiennych; pozostaje tylko dla
    zgodności wstecznej.

    Niepoprawne składniowo programy z pojedynczego znaku mogą powodować przepełnienie stosu
    analizatora, dając niezbyt pomocny komunikat. Programy takie są zaskakująco trudne do do
    analizy w całkiem ogólnym przypadku, a wysiłek, by to jednak robić nie jest tego wart.

AUTORZY

    Oryginalna wersja UNIX awk była opracowana i zaimplementowana przez Alfreda Aho, Petera
    Weinbergera i Briana Kernighana z Bell Laboratories. Brian Kernighan wciąż pracuje nad
    nią i rozszerza ją.

    Paul Rubin i Jay Fenlason, z Free Software Foundation, napisali wersję gawk, zgodną z
    oryginalną wersją awk, rozprowadzaną w Seventh Edition UNIX. John Woods wprowadził wiele
    poprawek.  David Trueman, z pomocą Arnolda Robbinsa, uczynił gawk zgodnym z nową wersją
    UNIX awk. Arnold Robbins jest bieżącym opiekunem projektu.

    Pierwotny port pod DOS został dokonany przez Conrada Kwoka i Scotta Garfinkle. Scott
    Deifik jest obecnym opiekunem wersji DOS. Pat Rankin zrobił port na VMS, a Michal
    Jaegermann zrobił port na Atari ST. Port na OS/2 został zrobiony przez Kai Uwe Rommela,
    przy udziale i pomocy Darrela Hankersona. Fred Fish zapewnił obsługę dla Amigi, Stephen
    Davies przeniesienie na Tandem, a Martin Brown na BeOS.

INFORMACJA O WERSJI

    Ta strona podręcznika man opisuje gawk, w wersji numer 3.1.0.

RAPORTY O BŁĘDACH

    Jeśli znajdziesz w gawk błąd, proszę o przesłanie listu pocztą elektroniczną na adres bug-
    gnu-utils@gnu.org, z kopią (carbon copy) na arnold@gnu.org. Proszę o załączenie wersji
    systemu operacyjnego, wersji gawk (otrzymanej z gawk --version), wersji kompilatora C,
    którym została skompilowana, oraz możliwie małego programu testowego i danych, które
    umożliwiają powtórzenie problemu.

    Przed wysłaniem raportu o błędzie, zrób dwie rzeczy. Najpierw sprawdź, czy masz najnowszą
    wersję gawk.  Wiele błędów (zwykle subtelnych) jest poprawianych w każdej nowej wersji i
    jeśli twoja wersja jest przedawniona, to być może problem jest już rozwiązany. Po drugie,
    proszę, przeczytaj uważnie tę stronę podręcznika man oraz podręczniki, aby się upewnić, że
    to, co uważasz za błąd, jest nim naprawdę, a nie tylko dziwactwem w konstrukcji języka.

    Cokolwiek zrobisz, NIE wysyłaj zgłoszenia błędu na grupę dyskusyjną comp.lang.awk.  Mimo,
    że opiekunowie projektu gawk czasami czytają tę grupę, wysyłanie na nią zgłoszeń jest
    drogą niepewną. Proszę, użyj zamiast tego podanych wyżej adresów poczty elektronicznej.

PODZIĘKOWANIA

    Brian Kernighan z Bell Laboratories dał wartościowe wsparcie podczas testowania i
    debuggowania. Dziękujemy.

KOPIOWANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

    [Sekcja nietłumaczona z uwagi na ograniczenie zawarte w ostatnim akapicie]

    Copyright © 1989, 1991-2001 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual page provided
    the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual page under
    the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is
    distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this manual page into another
    language, under the above conditions for modified versions, except that this permission
    notice may be stated in a translation approved by the Foundation.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 gawk

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.