Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    gzip, gunzip, zcat - kompresuje i dekompresuje pliki

SKŁADNIA

    gzip [ -acdfhklLnNrtvV19 ] [--rsyncable] [-S rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    gunzip [ -acfhklLnNrtvV ] [-S\fP rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nazwa ... ]

OPIS

    Gzip redukuje rozmiar podanych plików używając algorytmu Lempel-Ziv (LZ77). Zawsze,
    jeżeli jest to możliwe, do nazwy pliku dodawane jest rozszerzenie .gz, przy zachowaniu
    informacji o właścicielu pliku, trybie dostępu, oraz czasie dostępu i modyfikacji.
    (Domyślnym rozszerzeniem nazwy pliku jest -gz dla systemu VMS, .z dla MSDOS, OS/2 FAT,
    Windows NT FAT i Atari). Jeżeli nie podano nazwy żadnego pliku, lub podano nazwę "-",
    dane do kompresji pobierane są ze standardowego wejścia, a po skompresowaniu zapisywane na
    standardowe wyjście.  Gzip kompresuje jedynie zwykłe pliki. W szczególności ignoruje
    dowiązania symboliczne.

    Jeżeli nazwa skompresowanego pliku jest za długa dla systemu plików, gzip obcina ją. Gzip
    usiłuje obcinać jedynie części nazw plików dłuższe niż 3 znaki. (Część nazwy pliku
    znajduje się pomiędzy kropkami). Jeżeli nazwa składa się tyko z krótkich części, obcinane
    są najdłuższe z nich. Na przykład, jeżeli długość nazwy plików jest ograniczona do 14
    znaków, gzip.msdos.exe jest kompresowane do gzi.msd.exe.gz. Jeżeli w systemie plików nie
    ma ograniczenia długości nazwy pliku, nazwa nie jest obcinana.

    Domyślnie gzip zachowuje oryginalną nazwę pliku oraz czas modyfikacji i dostępu wewnątrz
    skompresowanego pliku. Jest ona używana podczas dekompresji z opcją -N.  Jest to
    użytecznie, gdy nazwa skompresowanego pliku została obcięta lub czas modyfikacji nie
    został zachowany po transferze pliku.

    Skompresowane pliki mogą być odtworzone do pierwotnej postaci przy użyciu poleceń gzip -d,
    gunzip lub zcat. Jeżeli oryginalna nazwa pliku zachowana wewnątrz pliku skompresowanego
    nie może być odtworzona w danym systemie plików, na podstawie oryginalnej nazwy tworzona
    jest nowa.

    Gunzip uruchamiany jest z listą plików w linii poleceń. Następnie każdy plik, którego
    nazwa kończy się rozszerzeniem .gz, -gz, .z, -z lub _z (wielkość znaków bez znaczenia) i w
    nagłówku pliku znajduje się prawidłowa liczba (magic number) jest dekompresowany i
    zastępowany oryginalnym plikiem bez jednego z powyższych rozszerzeń.  Gunzip rozpoznaje
    też specjalne rozszerzenia nazw plików .tgz i .taz jako skróty dla, odpowiednio, .tar.gz i
    .tar.Z. Podczas kompresji pliku z rozszerzeniem .tar, jeżeli jest to konieczne, gzip używa
    rozszerzenia .tgz zamiast obcinania nazwy pliku.

    Gunzip może dokonać dekompresji plików stworzonych przez programy gzip, zip, compress,
    compress -H lub pack. Format pliku wejściowego jest rozpoznawany automatycznie. Podczas
    dekompresji plików w pierwszych dwóch formatach gunzip sprawdza 32-bitową sumę kontrolną
    CRC. W wypadku plików stworzonych przez programy pack i gunzip sprawdzana jest długość
    zdekompresowanego pliku. Standardowy format programu compress nie umożliwiał kontroli
    poprawności. Jednak niekiedy gunzip jest w stanie wykryć uszkodzony plik .Z. Jeżeli w
    trakcie dekompresji takiego pliku pojawią się błędy, nie należy sądzić, że plik jest w
    porządku, bo program uncompress nie zgłaszał problemów. Oznacza to tylko, że uncompress
    nie kontroluje poprawności plików wejściowych. Format plików compress -H systemu SCO
    (kompresja metodą LZH) również nie obsługuje kontroli poprawności, lecz także możliwe jest
    podstawowe sprawdzenie spójności pliku.

    Pliki stworzone przez program zip mogą być zdekompresowane tylko, jeżeli w archiwum .zip
    znajduje się jeden plik i jest on skompresowny metodą 'deflation'. Jest to opcja
    przeznaczona do konwersji plików .tar.zip do formatu .tar.gz. Aby zdekompresować plik .zip
    zawierający pojedynczy plik, można użyć poleceń gunzip < foo.zip czy gunzip -S .zip
    foo.zip.Do dekompresji archiwów .zip zawierających więcej niż jeden plik należy użyć
    programu unzip zamiast gunzip.

    Zcat działa tak samo, jak gunzip -c. (W niektórych systemach zcat może być zainstalowany
    jako gzcat, aby zachować oryginalne dowiązanie do programu compress). Zcat dekompresuje
    pliki z listy podanej w linii poleceń lub pobiera dane ze standardowego wejścia, a
    następnie  zapisuje  zdekompresowane  dane na standardowym wyjściu.  Zcat dokonuje
    dekompresji plików po sprawdzeniu, że w nagłówku pliku znajduje się właściwa liczba (magic
    number); nie jest wymagane, aby nazwa pliku miała rozszerzenie .gz.

    Gzip korzysta z algorytmu Lempel-Ziv użytego w programach zip i PKZIP. Wydajność
    kompresji zależy od wielkości danych wejściowych oraz rozmieszczenia w danych jednakowych
    podciągów. Dane takie, jak kod źródłowy lub tekst w języku angielskim są zwykle redukowane
    o 60-70%. Osiągany stopień kompresji jest przeważnie dużo większy niż przy użyciu
    kodowania LZW (używanym przez program compress), Huffmana (pack) lub adaptywnym kodowaniu
    Huffmana (compact).

    Kompresja jest przeprowadzana zawsze, nawet jeżeli plik wyjściowy jest większy niż
    oryginalny. W najgorszym przypadku narzut może wynosić kilka bajtów dla nagłówka i 5
    bajtów dla każdego bloku o długości 32K. Ewentualnie współczynnik powiększenia pliku może
    wynosić 0,015% dla bardzo dużych plików. Należy zauważyć, że prawie nigdy nie zwiększa się
    liczba bloków używanych przez plik na dysku. Gzip zachowuje tryb dostępu, właściciela
    pliku oraz czas dostępu i modyfikacji pliku podczas kompresji i dekompresji.

OPCJE

    -a --ascii
       Tryb tekstowy. Przekształca znaki końca linii, używając lokalnych konwencji. Ta
       opcja jest dostępna jedynie na kilku systemach nieuniksowych. W systemie MS-DOS
       podczas kompresji znaki CR LF są przekształcane na LF, a podczas dekompresji z
       powrotem.

    -c --stdout --to-stdout
       Wypisuje skompresowane dane na standardowe wyjście; oryginalne pliki pozostają
       nienaruszone. Jeżeli podanych zostało kilka plików wejściowych, każdy z nich
       kompresowany jest oddzielnie. Dla osiągnięcia lepszej kompresji należy połączyć
       pliki ze sobą przed poddaniem ich kompresji.

    -d --decompress --uncompress
       Dekompresuje plik.

    -f --force
       Kompresuje plik nawet, jeżeli istnieją do niego twarde dowiązania lub plik
       wyjściowy już istnieje, lub też, jeżeli dane są uprzednio skompresowane.  Jeżeli
       format danych wejściowych nie jest rozpoznany, a podana została opcja --stdout,
       dane zostają bez zmian przekopiowane na standardowe wyjście. Zcat zachowuje się w
       takim wypadku jak cat. Jeżeli opcja -f nie została podana i program został
       uruchomiony w pierwszym planie, gzip  pyta  użytkownika  przed  nadpisaniem
       istniejącego pliku.

    -h --help
       Wyświetla ekran pomocy i kończy działanie.

    -k --keep
       Zachowuje (nie usuwa) pliki wejściowe przy kompresji lub dekompresji.

    -l --list
       Dla każdego skompresowanego pliku wypisuje następujące informacje:

        compressed size: rozmiar skompresowanego pliku
        uncompressed size: rozmiar zdekompresowanego pliku
        ratio: współczynnik kompresji (0.0% jeżeli nieznany)
        uncompressed_name: nazwa zdekompresowanego pliku

       Rozmiar zdekompresowanego pliku jest wypisywany jako -1 dla plików nie będących w
       formacie gzip, jak na przykład pliki .Z. Aby poznać rozmiar takiego pliku po
       dekompresji, można użyć polecenia:

        zcat file.Z | wc -c

       Po podaniu również opcji --verbose dodatkowo są wyświetlane następujące informacje:

        method: metoda kompresji
        crc: 32-bitowa suma kontrolna CRC zdekompresowanych danych
        date & time: pole daty/czasu oryginalnego pliku

       Aktualnie dostępne metody kompresji to deflate, compress, lzh (SCO compress -H)
       oraz pack. Suma CRC dla plików w formacie innym niż gzip jest podawana jako
       ffffffff.

       Po podaniu opcji --name podawane są dane oryginalnego pliku zawarte w pliku
       skompresowanym (nazwa, data/czas), jeżeli zostaną tam znalezione.

       Po podaniu opcji --verbose wyświetlany jest wspólny rozmiar i współczynnik
       kompresji wszystkich plików, chyba że nie dla wszystkich plików te dane są
       dostępne. Po podaniu opcji --quiet linie nagłówka i podsumowania  nie  są
       wyświetlane.

    -L --license
       Wyświetla informację o licencji i kończy działanie programu.

    -n --no-name
       Podczas kompresji nie zachowuje w skompresowanym pliku oryginalnej nazwy, trybu
       dostępu oraz czasu modyfikacji i dostępu. (Oryginalna nazwa jest zapisywana, jeżeli
       nazwa  pliku będzie musiała być obcięta). Podczas dekompresji nie odtwarza
       oryginalnej nazwy pliku (usuwa tylko rozszerzenie.gz z nazwy pliku), nie odtwarza
       również oryginalnego pola daty/czasu - zamiast tego pole to zostanie skopiowane ze
       skompresowanego pliku. Jest to domyślna opcja podczas dekompresji.

    -N --name
       Podczas kompresji zawsze zachowuje oryginalne pole daty/czasu; jest to zachowanie
       domyślne. Podczas dekompresji odtwarza oryginalne pole daty/czasu oraz nazwę pliku.
       Ta opcja jest użyteczna na sytemach z limitem długości nazwy pliku lub po utracie
       oryginalnego pola daty/czasu po transferze pliku.

    -q --quiet
       Nie wyświetla żadnych ostrzeżeń.

    -r --recursive
       Przechodzi rekurencyjnie zawartość katalogów. Jeśli którakolwiek z nazw plików
       podanych w lini poleceń odnosi się do katalogu, gzip przejdzie do tego katalogu i
       skompresuje wszystkie pliki, które w nim znajdzie (lub zdekompresuje w wypadku
       programu gunzip).

    --rsyncable
       Przy kompresowaniu okresowo synchronizuje wyjście w oparciu o wejście. Zwiększa to
       rozmiar o mniej niż jeden procent w większości przypadków, lecz w zamian program
       rsync(1) może skorzystać z podobieństw  w  nieskompresowanym  wejściu  przy
       synchronizowaniu dwóch plików skompresowanych z tą flagą. Program gunzip nie może
       stwierdzić różnic pomiędzy plikiem utworzonym z tą opcją, a plikami tworzonymi bez
       niej.

    -S .suf --suffix .suf
       Przy kompresowaniu używa rozszerzenia .suf zamiast .gz. Można użyć dowolnego
       niepustego rozszerzenia, chociaż należy unikać innych niż .z lub .gz, aby uniknąć
       zamieszania po transferze plików do innego systemu.

       Przy dekompresowaniu dodaje .suf na początku listy rozszerzeń do wypróbowania, przy
       tworzeniu nazwy pliku wyjściowego z nazwy pliku wejściowego.

    -t --test
       Sprawdza spójność skompresowanego pliku.

    -v --verbose
       Wyświetla nazwę i procent kompresji każdego skompresowanego i nieskompresowanego
       pliku.

    -V --version
       Wyświetla numer wersji oraz opcje kompilacji i kończy działanie.

    -# --fast --best
       Określa prędkość kompresji za pomocą cyfry #, gdzie -1 lub --fast oznacza
       najszybszą (lecz najmniej wydajną) kompresję, zaś -9  lub  --best  oznacza
       najwolniejszą (lecz najbardziej wydajną) metodę kompresji. Domyślną wartością jest
       -6 (tzn. zorientowaną na lepszą kompresję kosztem prędkości).

ZAAWANSOWANE SPOSOBY UŻYCIA

    Skompresowane pliki mogą być ze sobą łączone; w takim wypadku gunzip zdekompresuje
    wszystkie pliki jednocześnie. Na przykład:

       gzip -c plik1 > foo.gz
       gzip -c plik2 >> foo.gz

    Następnie

       gunzip -c foo

    jest równoznaczne z

       cat plik1 plik2

    W wypadku, gdy jeden z połączonych plików zostanie uszkodzony, pozostałe wciąż mogą być
    odzyskane (po usunięciu uszkodzonego pliku). Jednak znacznie lepsze  efekty  daje
    jednoczesne kompresowanie wszystkich plików:

       cat plik1 plik2 | gzip > foo.gz

    daje lepsze wyniki kompresji niż

       gzip -c plik1 plik2 > foo.gz

    Aby ponownie skompresować połączone ze sobą pliki w celu uzyskania lepszej kompresji,
    należy wykonać polecenie:

       gzip -cd stary.gz | gzip > nowy.gz

    Jeżeli skompresowny plik został utworzony z kilku plików, informacje o rozmiarze i sumie
    CRC uzyskane opcją --list dotyczą tylko ostatniego pliku. Informację orozmiarze wszystkich
    plików po dekompresji można uzyskać przy pomocy polecenia:

       gzip -cd plik.gz | wc -c

    Jeżeli chcesz umieścić w archiwum kilka plików, a następnie mieć możliwość oddzielnego ich
    odzyskania, użyj programów takich jak tar lub zip. Tar w wersji GNU obsługuje opcję -z,
    która powoduje wywołanie programu gzip w sposób niewidzialny dla użytkownika. Gzip został
    zaprojektowany jako uzupełnienie programu tar; nie może go zastąpić.

ŚRODOWISKO

    W zmiennej środowiskowej GZIP mogą się znajdować domyślne opcje dla programu gzip. Są one
    odczytywane na początku; w ten sposób opcje w linii poleceń mają przed nimi pierwszeństwo,
    na przykład:
       dla sh:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       dla csh:  setenv GZIP "-8v --name"
       dla MSDOS: set GZIP=-8v --name

    Na komputerach Vax/VMS zmienna nosi nazwę GZIP_OPT, by uniknąć konfliktu z zestawem
    symboli dla wywoływania programu.

ZOBACZ TAKŻE

    znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1), compress(1)

    Format pliku gzip jest opisany w: P. Deutsch, GZIP file format specification version 4.3,
    <http://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt>, Internet RFC 1952 (maj 1996). Format deflacji
    zipjest opisany w: P. Deutsch, DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3,
    <http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt>, Internet RFC 1951 (maj 1996).

DIAGNOSTYKA

    Kod wyjścia jest normalnie równy 0; jeżeli wystapi błąd, kod wyjścia jest równy 1. Jeżeli
    wystąpi ostrzeżenie, kod wyjścia jest równy 2.

    Usage: gzip [-cdfhklLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
       W linii poleceń znalazły się nieprawidłowe opcje.

    file: not in gzip format
       Podany plik nie jest skompresowany (komunikat programu gunzip).

    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
       Skompresowany plik uległ uszkodzeniu. Do miejsca uszkodzenia dane mogą być
       odzyskane poleceniem

         zcat file > recover

    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Plik został skompresowany (z użyciem algorytmu LZW) przez program obsługujący kody
       o większej ilości bitów niż program do dekompresji na tym komputerze. Należy
       skompresować plik od nowa programem gzip, który osiąga lepszy współczynnik
       kompresji i używa mniej pamięci.

    file: already has .gz suffix -- no change
       Plik z rozszerzeniem nazwy .gz nie może być ponownie kompresowany. Zmień nazwę
       pliku i spróbuj ponownie.

    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Należy odpowiedzieć "y", by nadpisać istniejący już plik wyjściowy lub "n" w
       przeciwnym przypadku.

    gunzip: corrupt input
       Program otrzymał sygnał SIGSEGV, co zazwyczaj oznacza, że plik wejściowy jest
       uszkodzony.

    xx.x% Osiągnięty stopień kompresji.
       (Tylko po podaniu opcji -v i -l).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Gdy plik wejściowy nie jest zwykłym plikiem lub katalogiem (tzn. jest np.
       dowiązaniem symbolicznym, gniazdem, kolejką FIFO, plikiem urządzenia),  jest
       pozostawiany bez zmian.

    -- has xx other links: unchanged
       Plik wejściowy ma twarde dowiązania i nie może zostać zmieniony. Więcej informacji
       można znaleźć w opisie polecenia ln(1). Użycie opcji -fwymusi kompresję plików
       mających twarde dowiązania.

OSTRZEŻENIA

    Podczas zapisywania danych na taśmie zazwyczaj trzeba dodać na końcu odpowiednią liczbę
    zer, by ostatnia część danych zajmowała pełny blok. Gdy dane są odczytywane przez program
    gunzip, wykrywa on, że na końcu właściwych danych znajdują się dodatkowo przypadkowe dane
    i wypisuje ostrzeżenie. Aby tego uniknąć, należy używać opcji --quiet. Ta opcja może być
    ustawiona w zmiennej środowiskowej GZIP w następujący sposób:
     dla sh: GZIP="-q"; tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     dla csh: setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    W powyższym przykładzie gzip jest niejawnie wywoływany przez program GNU tar dzięki użyciu
    opcji -z. Trzeba mieć pewność, że do zapisu i odczytu z taśmy użyto tej samej długości
    bloku (opcja -b programu tar). W tym przykładzie zakłada się, że używany jest program tar
    w wersji GNU.

PROBLEMY

    Format gzip reprezentuje rozmiar wejścia modulo 2^32, a więc opcja --list zwraca
    niepoprawne rozmiary i współczynniki kompresji dla nieskompresowanych plików o rozmiarze 4
    GB i większych. Aby obejść  ten  problem  i  poznać  prawdziwy  rozmiar  dużego
    nieskompresowanego pliku, można wydać następujące polecenie:

     zcat file.Z | wc -c

    Opcja --list wypisuje rozmiar jako -1 i CRC jako ffffffff, jeżeli plik znajduje się na
    nośniku o dostępie sekwencyjnym.

    Niekiedy (rzadko) zdarza się, że kompresja z opcją --best daje gorsze rezultaty niż z
    opcją domyślną (-6). Niektóre pliki, w których powtarza się bardzo dużo sekwencji, są
    lepiej kompresowane programem compress niż gzip.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 1998, 1999, 2001, 2002, 2012 Free Software Foundation, Inc.
    Copyright © 1992, 1993 Jean-loup Gailly

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the
    copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the
    conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is
    distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another
    language, under the above conditions for modified versions, except that this permission
    notice may be stated in a translation approved by the Foundation.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Michał Górny <zrchos+manpagespl@gmail.com> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.

                   podręcznik użytkownika               GZIP(1)