Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   hexdump — zrzut ascii, dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy

SKŁADNIA

   hexdump [-bcdovx] [-e napis_formatu] [-f plik_formatu] [-n długość] [-s pomiń] plik ...

OPIS

   Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

   Narzędzie hexdump jest filtrem, który wyświetla podane pliki, lub standardowe wejście, jeśli
   nie podano plików, używając do tego celu podanego przez użytkownika formatu.

   Opcje są następujące

   -b     Jednobajtowe wyświetlanie ósemkowe. Wyświetl szesnastkowo offset wejściowy, a
         za nim szesnaście, trójkolumnowych, oddzielonych spacjami, wypełnionych zerami
         bajtów wejściowych w formacie ósemkowym.

   -c     Jednobajtowe wyświetlanie znakowe. Wyświetl szesnastkowo offset wejściowy, a za
         nim szesnaście, trójkolumnowych, oddzielonych spacjami bajtów w formacie ascii.

   -d     Dwubajtowe wyświetlanie dziesiętne. Wyświetl szesnastkowo offset wejściowy, a za
         nim osiem, pięciokolumnowych, oddzielonych spacjami, wypełnionych zerami
         jednostek dwubajtowych, zawierających dane wejściowe, w formacie dziesiętnym.

   -e napis_formatu
         Podaje napis formatujący, którego użyć do wyświetlania danych.

   -f plik_formatu
         Podaje plik, który zawiera jeden, lub więcej, oddzielonych nową linią napisów
         formatujących. Puste linie, oraz linie zaczynające się od krzyżyka (#) są
         ignorowane.

   -n długość Interpretuj tylko długość bajtów wejścia.

   -o     Dwubajtowe wyświetlanie ósemkowe. Wyświetl szesnastkowo offset wejściowy, a za
         nim osiem szeciokolumnowych, oddzielonych spacjami, wypełnionych zerami,
         dwubajtowych fragmentów danych wejściowych, w formacie ósemkowym.

   -s offset  Pomiń offset bajtów, licząc od początku wejścia. Domyślnie offset jest
         interpretowany jako liczba dziesiętna. Po poprzedzeniu go przedrostkiem 0x lub
         0X, jest interpretowany jako liczba szesnastkowa, a jeśli jest poprzedzony
         prowadzącym 0, to jest interpretowany jako liczba ósemkowa. Dołączenie do
         offsetu znaku b, k, lub m powoduje, że jest on interpretowany jako wielokrotność
         odpowiednio 512, 1024, lub 1048576.

   -v     Opcja -v Powoduje wyświetlenie zrzutu wszystkich danych wejściowych. Bez opcji
         -v, dowolna liczba grup linii wyjściowych, która będzie identyczna z
         bezpośrednio poprzedzającą grupą linii (poza offsetami wejściowymi), będzie
         zamieniana linią z gwiazdką.

   -x     Dwubajtowe wyświetlanie szesnastkowe. Wyświetl szesnastkowo offset wejściowy, a
         za nim osiem, oddzielonych spacjami, czterokolumnowych, wypełnionych zerami,
         dwubajtowych fragmentów danych wejściowych, w formacie szesnastkowym.

   Dla każdego pliku wejściowego hexdump kopiuje dane wejściowe na standardowe wyjście,
   przekształcając dane według napisów formatujących, podanych w opcjach -e i -f, w wypadku gdy
   były one podane.

  Formaty
   Napis formatujący składa się z dowolnej ilości jednostek formatujących, oddzielonych białą
   spacją. Jednostka formatująca składa się z maksymalnie trzech elementów: licznika iteracji,
   licznika bajtów i formatu.

   Licznik iteracji jest opcjonalną dodatnią liczbą całkowitą, której wartość domyślna to
   jeden. Każdy format jest załączany tyle razy, ile wskazano w liczniku iteracji.

   Licznik bajtów jest opcjonalną dodatnią liczbą całkowitą. Jeśli zostanie podana, to
   definiuje liczbę bajtów, które należy zinterpretować w każdej iteracji formatu.

   Jeśli podano licznik iteracji i/lub bajtów, to po liczniku iteracji i/lub przed licznikiem
   bajtów trzeba umieścić ukośnik, aby móc je rozróżnić. Białe spacje przed ukośnikiem są
   ignorowane.

   Format jest częścią wymaganą i musi być ujęty w podwójne cudzysłowy (" "). Jest on
   interpretowany jak napis formatujący fprintf (zobacz fprintf(3)), lecz z następującymi
   wyjątkami:

      ·  Gwiazdka (*) nie może być używana do określania precyzji, lub szerokości pola.

      ·  Liczba bajtów, lub dokładność pola jest wymagana dla każdego znaku konwersji ``s''
        (w przeciwieństwie do fprintf(3) gdzie domyślnie, bez podanej precyzji, drukowany
        jest cały napis).

      ·  Znaki konwersji ``h'', ``l'', ``n'', ``p'' i ``q'' nie są obsługiwane.

      ·  Obsługiwane są następujące sekwencje eskejpowe pojedynczych znaków, opisane w
        standardzie C:

           NUL         \0
           <alert character>  \a
           <backspace>     \b
           <form-feed>     \f
           <newline>      \n
           <carriage return>  \r
           <tab>        \t
           <vertical tab>    \v

   Hexdump obsługuje również następujące dodatkowe napisy konwersji:

   _a[dox]   Wyświetl offset wejściowy, kumulujący się na przestrzeni plików wejściowych,
         wskazujący następny wyświetlany bajt. Dodane znaki d, o, i x wskazują format
         wyświetlenia jako dziesiętny, ósemkowy, lub szesnastkowy.

   _A[dox]   Identyczne z napisem konwersji _a z tą tylko różnicą, że jest dokonywane tylko
         raz, po przetworzeniu wszystkich danych wejściowych.

   _c     Drukuj znaki z domyślnego zestawu znaków. Niedrukowalne znaki są wyświetlane w
         trójznakowych, wypełnionych zerami sekwencjach ósemkowych, poza tymi, które są
         reprezentowane standardową notacją eskejpową (patrz wyżej), które są wyświetlane
         jako napisy znakowe.

   _p     Drukuj znaki z domyślnego zestawu znaków. Niedrukowane znaki są wyświetlane jako
         pojedyncza kropka “.”.

   _u     Wyświetlaj znaki US-ASCII, z wyjątkiem znaków sterujących, które są wyświetlane
         w następujących określeniach. Znaki większe niż 0xff, są wyświetlane jako
         napisy szesnastkowe.

         000 nul 001 soh 002 stx 003 etx 004 eot 005 enq
         006 ack 007 bel 008 bs  009 ht  00A lf  00B vt
         00C ff  00D cr  00E so  00F si  010 dle 011 dc1
         012 dc2 013 dc3 014 dc4 015 nak 016 syn 017 etb
         018 can 019 em  01A sub 01B esc 01C fs  01D gs
         01E rs  01F us  0FF del

   Domyślne i wspierane liczniki bajtów dla znaków konwersji są następujące:

      %_c, %_p, %_u, %c    Tylko liczniki jednobajtowe.

      %d, %i, %o, %u, %X, %x Domyślnie cztery bajty, wspierane są też liczniki jedno i
                  dwubajtowe.

      %E, %e, %f, %G, %g   Domyślnie osiem bajtów, wspierane są też liczniki
                  czterobajtowe.

   Ilość danych, interpretowanych przez każdy napis formatujący jest sumą danych wymaganych
   przez każdą jednostką formatującą, która jest obliczana jako iteracja razy licznik bajtów.

   Wejście jest obsługiwane w ``blokach'', gdzie blok jest zdefiniowany jako największa porcja
   danych, podanych przez dowolny z napisów formatujących. Napisy formatujące, które
   interpretują mniej danych niż zawartych jest w bloku wejściowym, w którym ostatnia jednostka
   formatująca interpretuje pewną liczbę bajtów i nie ma ustawionego określonwego licznka
   iteracji, mają zwiększany licznik iteracji, aż cały blok nie zostanie przetworzony, lub aż
   zabraknie danych do zadowolenia napisu formatującego.

   Jeśli w wyniku specyfikacji użytkownika, lub modyfikacji licznika iteracji przez hexdump,
   licznik iteracji jest większy niż jeden, to podczas ostatniej iteracji nie są wyświetlane
   końcowe białe spacje.

   Błędem jest podawanie licznika bajtów razem z wieloma znakami/napisami konwersji, chyba że
   wszystkie poza jednym znakiem/napisem konwersji są _a lub _A.

   Jeśli w wyniku podania opcji -n osiągnięty zostanie EOF, dane wejściowe zadowolą napis
   formatujący tylko częściowo, blok wejściowy jest wypełniony zerami, wystarczająco aby
   wyświetlić wszystkie dostępne dane (np. wszystkie jednostki formatujące, zachodzące za
   koniec danych będą wyświetlały jakąś liczbę bajtów zera).

   Dalsze wyjście takich napisów formatujących jest zamieniane odpowiadającą ilością spacji.
   Odpowiadająca ilość spacji jest zdefiniowana jako liczba wyjścia spacji przez znak konwersji
   s z tym samym polem i precyzją co oryginalny znak konwersji, lub napis konwersji, lecz z
   usuniętymi wszelkimi znakami flag “+”, “ ”, “#” i wskazującym na napis NULL.

   Jeśli nie podano napisów formatujących, domyślne wyświetlanie jest równoważne podaniu opcji
   -x.

   hexdump kończy działanie z kodem zera po sukcesie i większym od zera po błędzie.

PRZYKŁADY

   Wyświetl wyjście w przestudiowanym formacie:

      "%06.6_ao " 12/1 "%3_u "
      "\t\t" "%_p "
      "\n"

   Implementuj opcję -x:

      "%07.7_Ax\n"
      "%07.7_ax " 8/2 "%04x " "\n"

ZOBACZ TAKŻE

   adb(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie
   być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
   opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
   strony podręcznika za pomocą polecenia:
   man --locale=C 1 hexdump

   Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
   http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.