Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    hostname - wyświetla lub ustawia systemową nazwę komputera
    domainname - wyświetla lub ustawia systemową nazwę domeny NIS/YP
    ypdomainname - wyświetla lub ustawia nazwę domeny NIS/YP
    nisdomainname - wyświetla lub ustawia systemową nazwę domeny NIS/YP
    dnsdomainname - wyświetla nazwę domenową systemu

SKŁADNIA

    hostname [-a|--alias] [-d|--domain] [-f|--fqdn|--long] [-A|--all-fqdns] [-i|--ip-address]
    [-I|--all-ip-addresses] [-s|--short] [-y|--yp|--nis]
    hostname [-b|--boot] [-F|--file nazwa_pliku] [nazwa_komputera]
    hostname [-h|--help] [-V|--version]

    domainname [domena_nis] [-F plik]
    ypdomainname [domena_nis] [-F plik]
    nisdomainname [domena_nis] [-F plik]

    dnsdomainname

OPIS

    Hostname jest programem służącym do wyświetlania systemowej nazwy DNS oraz do wyświetlania
    lub nadawania nazwy komputera lub nazwy domeny NIS.

  POBIERANIE NAZWY
    Program wywołany bez żadnych argumentów wyświetla bieżące nazwy:

    hostname wydrukuje nazwę systemu zwracaną przez funkcję gethostname(2).

    domainname wyświetli nazwę domeny NIS systemu. domainname używa funkcji gethostname(2),
    podczas gdy ypdomainname i nisdomainname używają yp_get_default_domain(3).

    dnsdomainname wydrukuje część pełnej nazwy domenowej (FQDN - Fully Qualified Domain Name)
    określającą domenę. Pełna nazwa domeny systemu zwracana jest przez funkcję hostname --fqdn
    (patrz także ostrzeżenia w rozdziale FQDN poniżej).

  NADAWANIE NAZWY
    Opisywane polecenia wywołane z jednym argumentem lub z opcją --file ustawiają nazwę
    komputera lub nazwę domeny NIS/YP. hostname używa w tym celu funkcji sethostname(2) ,
    podczas gdy pozostałe trzy polecenia, czyli domainname, ypdomainname oraz nisdomainname,
    używają setdomainname(2). Proszę zauważyć, że zmieniona nazwa obowiązuje tylko do
    kolejnego restartu komputera. Stałą zmianę można uzyskać, edytując plik /etc/hostname.

    Proszę zauważyć, że tylko administrator może zmienić te nazwy.

    Przy pomocy polecenia dnsdomainname nie jest możliwe nadanie pełnej nazwy domenowej (FQDN)
    lub nazwy domeny DNS (zobacz FQDN poniżej).

    Nazwa  komputera  jest  zwykle  nadawana  jednorazowo  podczas  startu  systemu w
    /etc/init.d/hostname.sh (zazwyczaj przez odczytanie zawartości pliku zawierającego nazwę
    komputera, np. /etc/hostname).

  FQDN (pełna złożona nazwa domeny)
    Systemowa FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name) jest nazwą, którą resolver(3) zwraca
    jako nazwę komputera, np. ursula.example.com. Jest to zwykle nazwa komputera razem z nazwą
    domenową DNS (część po pierwszej kropce). Można sprawdzić wartość FQDN poleceniem hostname
    --fqdn, a nazwę domenową za pomocą dnsdomainname.

    Nie da się zmienić FQDN za pomocą hostname ani dnsdomainname.

    Zalecanym sposobem ustawiania FQDN jest ustawienie nazwy komputera (ang. hostname) jako
    aliasu do FQDN za pomocą /etc/hosts, DNS lub NIS. Przykładowo, jeśli nazwa komputera brzmi
    "ursula", to w pliku /etc/hosts można umieścić wiersz

       127.0.1.1 ursula.example.com ursula

    Technicznie: pełna nazwa domeny jest nazwą, którą zwraca getaddrinfo(3) dla nazwy
    zwracanej przez gethostname(2). Nazwa domeny DNS jest częścią nazwy występującą po
    pierwszej kropce.

    Dlatego też od danej konfiguracji mechanizmu rozwiązującego nazwy (zwykle określanej w
    /etc/host.conf) zależy, w jaki sposób można zmienić pełną nazwę domeny. Na ogół plik nazw
    komputerów jest analizowany przed DNS lub NIS, więc najczęściej można ją zmienić w pliku
    /etc/hosts.

    Jeśli komputer ma wiele interfejsów lub adresów sieciowych albo jeśli jest używany w
    środowisku przenośnym, to może albo mieć kilka pełnych nazw domenowych, albo nie mieć
    żadnej.  Dlatego  prosimy  unikać  używania  hostname --fqdn, hostname --domain i
    dnsdomainname. hostname --ip-address ma podobne ograniczenia, więc powinno się również
    unikać używania tej opcji.

OPCJE

    -a, --alias
       Wyświetla alternatywną nazwę komputera (alias), jeśli jest używana. Opcja jest
       przestarzała i nie powinna być używana.

    -A, --all-fqdns
       Wyświetla wszystkie pełne nazwy domenowe (FQDN) maszyny. Ta opcja powoduje pobranie
       wszystkich adresów sieciowych ze wszystkich skonfigurowanych interfejsów sieciowych
       i przetłumaczenie ich na nazwy domenowe DNS. Adresy,  których  nie  można
       przetłumaczyć (gdyż nie mają odpowiedniego odwrotnego wpisu IP), są pomijane.
       Proszę zauważyć, że różne adresy mogą się rozwijać do tej samej nazwy, tak więc na
       wyjściu mogą się pojawić zduplikowane wpisy. Prosimy nie robić żadnych założeń
       odnośnie do kolejności wpisów na wyjściu.

    -b, --boot
       Zawsze ustawia nazwę komputera. Plik podany w opcji -F może nie istnieć lub być
       pusty — w takim wypadku zostanie użyta domyślna nazwa localhost, jeśli nazwa
       komputera nie jest jeszcze ustawiona.

    -d, --domain
       Wyświetla nazwę domeny DNS. Prosimy nie używać polecenia domainname do pobrania
       nazwy domeny DNS, ponieważ wyświetla ono nazwę domeny NIS, a nie domeny DNS. Należy
       użyć dnsdomainname zamiast niego. Prosimy zapoznać się z ostrzeżeniami w rozdziale
       FQDN powyżej i unikać używania tej opcji.

    -f, --fqdn, --long
       Wyświetla pełną nazwę domenową komputera (FQDN - Fully Qualified Domain Name).
       Nazwa ta składa się z nazwy komputera i nazwy domeny DNS. O ile do przekształcania
       nazw na adresy nie jest używany serwer bind lub NIS, można w pliku /etc/hosts
       zmienić pełną nazwę domenową i nazwę domeny DNS (będącą częścią pełnej nazwy
       domenowej). Prosimy zapoznać się z ostrzeżeniami w rozdziale FQDN (pełna złożona
       nazwa domeny) powyżej i używać zamiast niej hostname --all-fqdns jeśli to tylko
       możliwe.

    -F, --file filename
       Czyta nazwę komputera z podanego pliku. Komentarze, czyli linie zaczynające się od
       znaku "#", są ignorowane.

    -i, --ip-address
       Wyświetla adres sieciowy (lub adresy sieciowe) nazwy komputera. Prosimy zauważyć,
       że działa to tylko wtedy, gdy nazwa komputera może być przetłumaczona na adres.
       Prosimy  unikać  używania  tej  opcji  i  zamiast  niej  używać  hostname
       --all-ip-addresses.

    -I, --all-ip-addresses
       Wyświetla  wszystkie  adresy sieciowe komputera. Ta opcja powoduje pobranie
       wszystkich adresów  sieciowych  ze  wszystkich  skonfigurowanych  interfejsów
       sieciowych.  Adresy interfejsu zwrotnego (loopback) i adresy IPv6 mapowania
       lokalnych adresów IPv4 są pomijane. W przeciwieństwie do opcji -i, ta opcja nie
       zależy od przekształceń adresów na nazwy. Prosimy nie robić żadnych założeń
       odnośnie do kolejności wpisów na wyjściu.

    -s, --short
       Wyświetla krótką nazwę komputera. Jest to nazwa komputera obcięta przed pierwszą
       kropką.

    -V, --version
       Drukuje informację o wersji na standardowym wyjściu i pomyślnie kończy pracę.

    -y, --yp, --nis
       Wyświetla nazwę domeny NIS. Jeżeli podano parametr (lub opcję --file nazwa) to
       administrator może też nadać nową nazwę domenie NIS.

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie.

UWAGI

    Rodziny adresów, które hostname przegląda podczas wyszukiwania pełnej nazwy domenowej,
    aliasy i adresy sieciowe komputera są określane przez konfigurację programu rozpoznawania
    nazw (resolver). Na przykład w systemach używających biblioteki GNU libc, program
    rozpoznawania nazw można skonfigurować (używając opcji inet6 w pliku /etc/resolv.conf) w
    taki sposób, żeby najpierw próbował wyszukiwać adresy IPv6.

PLIKI

    /etc/hostname Historycznie ten plik miał zawierać tylko nazwę komputera bez pełnej nazwy
    domenowej (FQDN). Obecnie większość programów obsługuje pełne nazwy domenowe w tym pliku.
    Plik jest odczytywany w trakcie rozruchu przez skrypty inicjujące system w celu ustawienia
    nazwy komputera.

    /etc/hosts Zwykle jest to plik, gdzie ustawia się nazwę domenową dzięki ustawieniu nazwy
    komputera jako aliasu do FQDN.

AUTORZY

    Peter Tobias, <tobias@et-inf.fho-emden.de>
    Bernd Eckenfels, <net-tools@lina.inka.de> (NIS i strona podręcznika).
    Michael Meskes, <meskes@debian.org>

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl>,   Robert   Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  3.15
    oryginału.