Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    last, lastb - pokazuje listę ostatnio zalogowanych użytkowników

SKŁADNIA

    last [opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]
    lastb [opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]

OPIS

    Program last przeszukuje wstecz plik /var/log/wtmp (lub plik wskazany opcją -f) i
    wyświetla listę wszystkich zalogowanych (i wylogowanych) od czasu utworzenia pliku
    użytkowników. Można podać jedną lub więcej nazw-użytkowników i/lub tty (terminali); w tym
    przypadku last pokaże jedynie zapisy pasujące do tych argumentów. Nazwy tty mogą być
    skracane, zatem last 0, to to samo, co last tty0.

    Po przechwyceniu sygnału SIGINT (generowany przez klawisz przerwania, zwykle control-C)
    lub sygnał SIGQUIT, last pokaże jak daleko przeszukał plik; następnie, w przypadku sygnału
    SIGINT, last przerwie pracę.

    Pseudoużytkownik reboot rejestrowany jest przy każdorazowym przeładowaniu systemu. Zatem
    last reboot pokaże rejestr  (log)  wszystkich  przeładowań  od  utworzenia  pliku
    rejestrującego.

    Lastb jest tym samym, co last, z wyjątkiem tego, że domyślnie pokazuje zapisy z pliku
    /var/log/btmp, zawierającego zakończone niepowodzeniem próby logowań.

OPCJE

    -a, --hostlast
       Wyświetla nazwę hosta w ostatniej kolumnie. Przydatne w połączeniu z opcją --dns.

    -d, --dns
       Dla logowań nie-lokalnych Linux przechowuje nie tylko nazwę zdalnego hosta, ale i
       jego numer IP. Opcja ta przekłada numer IP z powrotem na nazwę hosta.

    -f, --file plik
       last użyje podanego pliku zamiast /var/log/wtmp. Opcję --file można podać wiele
       razy i przetworzone będą wszystkie podane pliki.

    -F, --fulltimes
       Wypisuje pełne czasy zalogowania i wylogowania łącznie z datą.

    -i, --ip
       Jak --dns, lecz wyświetla numer IP zamiast nazwy komputera.

    -liczba
    -n, --limit liczba
       Liczba mówiąca last, ile wierszy ma pokazać.

    -p, --present czas
       Wyświetla użytkowników którzy byli obecni w podanym czasie. Jest to podobne do
       użycia razem opcji --since i --until z takim samym czasem.

    -R, --nohostname
       Nie wyświetla pola z nazwą hosta.

    -s, --since czas
       Wyświetla stań logowań w podanym czasie. Jest to przydatne np. aby łatwo dowiedzieć
       się kto logował się w danym czasie. Opcja jest często łączona z --until.

    -t, --until czas
       Wyświetla stan logowań do podanego czasu.

    --time-format format
       Określa format wyjściowy znaczników czasu na jeden z: notime, short, full lub iso.
       Wariant notime nie wypisze żadnych znacznikóœ czasu, short jest domyślny, a full
       jest tym samym. co opcja --fulltimes. Wariant iso wypisze znaczniki czasu w
       formacie ISO-8601. Format ISO zawiera informacje o strefie czasowej, co czyni go
       preferowanym, gdy wynik jest sprawdzany poza pierwotnym komputerem.

    -w, --fullnames
       Wyświetla pełne nazwy użytkowników i domeny użytkowników na wyjście.

    -x, --system
       Wyświetla zapisy o zamknięciach systemu i zmianach jego poziomów pracy.

FORMAT CZASU

    Opcje przyjmujące argument czas mogą korzystać z następujących formatów:

    RRRRMMDDggmmss
    RRRR-MM-DD gg:mm:ss
    RRRR-MM-DD gg:mm   (sekundy będą ustawione na 00)
    RRRR-MM-DD      (czas będzie ustawiony na 00:00:00)
    gg:mm:ss       (data będzie ustawiona na dziś)
    gg:mm         (data będzie ustawiona na dziś, sekundy na 00)
    now (teraz)
    yesterday (wczoraj)  (czas jest ustawiany na 00:00:00)
    today (dziś)     (czas jest ustawiany na 00:00:00)
    tomorrow (jutro)   (czas jest ustawiany na 00:00:00)
    +5min (za 5 minut)
    -5days (5 dni temu)

UWAGI

    Mogą nie zostać odnalezione pliki wtmp i btmp. System rejestruje informacje w tych plikach
    tylko wtedy, gdy istnieją. Wynika to z lokalnej konfiguracji. Aby były one używane, można
    je utworzyć po prostu poleceniem touch(1) (na przykład, touch /var/log/wtmp).

PLIKI

    /var/log/wtmp
    /var/log/btmp

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg ⟨miquels@cistron.nl

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie last jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux
    ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

ZOBACZ TAKŻE

    shutdown(8), login(1), init(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl>,  Michał  Kułach  <michal.kulach@gmail.com>  i  Robert  Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.