Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

NAZWA

    lexgrog - przetwarza nagłówki stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    lexgrog [-m|-c] [-dfw?V] [-E kodowanie_znaków] plik ...

OPIS

    lexgrog jest implementacją w lexie tradycyjnych narzędzi “zgadywanki groffa”. Ze swojej
    linii poleceń czyta listę plików, które mogą być albo źródłami stron podręcznika albo
    preformatowanymi stronami “cat”, i wyświetla ich nazwy i opisy, tak jak są używane przez
    apropos i whatis, albo listę filtrów preprocesora wymaganych przez stronę podręcznika
    zanim zostanie przekazana do nroff lub troff, albo obie te listy.

    Jeżeli wejście lexgrog jest w złym formacie, to wypisze on komunikat “parse failed”; może
    to być użyteczne dla zewnętrznych programów sprawdzających poprawność stron podręcznika.
    Jeżeli jednym z plików wejściowych lexgroga jest “-”, to będzie czytał ze swojego
    standardowego wejścia; jeśli plik wejściowy jest skompresowany, to go automatycznie
    zdekompresuje.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -m, --man
       Przetwarza wejście jako pliki źródłowe stron podręcznika ekranowego. Jest to
       zachowanie domyślne, jeśli nie podano ani --man, ani --cat.

    -c, --cat
       Przetwarza wejście jako sformatowane wcześniej strony podręcznika ekranowego
       (“strony cat”). --man i --cat nie mogą być użyte jednocześnie.

    -w, --whatis
       Wyświetla nazwę i opis z nagłówka strony podręcznika ekranowego, używanego przez
       apropos i whatis. Jest to domyślne zachowanie, jeżeli nie podano ani --whatis, ani
       --filters.

    -f, --filters
       Wyświetla listę filtrów potrzebnych do wstępnego przetworzenia strony podręcznika
       zanim zostanie sformatowana przez program nroff lub troff.

    -E kodowanie_znaków, --encoding kodowanie_znaków
       Nadpisuje odgadnięte kodowanie znaków strony podręcznika, ustawiając je  na
       kodowanie_znaków.

    -?, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    --usage
       Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia.

    2   lexgrog nie umiał przetworzyć jednego lub więcej spośród plików wejściowych.

PRZYKŁADY

     $ lexgrog man.1
     man.1: "man - an interface to the system reference manuals"
     $ lexgrog -fw man.1
     man.1 (t): "man - an interface to the system reference manuals"
     $ lexgrog -c whatis.cat1
     whatis.cat1: "whatis - display manual page descriptions"
     $ lexgrog broken.1
     broken.1: parse failed

PRZETWARZANIE WHATIS

    mandb (oparty na tym samym kodzie, co lexgrog) przetwarza sekcję NAZWA (NAME) znajdującą
    się samej górze strony podręcznika ekranowego, szukając w niej nazw i opisów. Mimo że
    parser jest całkiem tolerancyjny, ponieważ musi sobie radzić z rożnymi formatami, które
    były używane na przestrzeni lat, to jednak czasem nie potrafi wyciągnąć potrzebnych
    informacji.

    Jeżeli używany jest tradycyjny zbiór makr man, to poprawna sekcja NAZWA wygląda tak jak
    poniżej:

       .SH NAZWA
       foo \- program, który coś robi

    Niektóre programy do obsługi stron podręcznika wymagają, aby separator ‘\-’ był dokładnie
    taki, jak to pokazano; mandb jest bardziej tolerancyjny, jednakże w celu zachowania
    kompatybilności z innymi systemami dobrym pomysłem jest pozostawienie znaku odwrotnego
    ukośnika.

    Po lewej stronie może występować kilka nazw, rozdzielonych od siebie przecinkami. Nazwy
    zawierające białe znaki są ignorowane, aby uniknąć nieprawidłowego zachowania przy
    niektórych źle sformatowanych sekcjach NAZWA. Tekst po prawej stronie ma dowolną postać i
    może zajmować wiele linii. Jeżeli w tej samej stronie podręcznika udokumentowanych jest
    kilka programów z różnymi opisami, powinna być użyta poniższa forma:

       .SH NAZWA
       foo, bar \- programy, które coś robią
       .br
       baz \- program, który nic nie robi

    (Zamiast makra .br można użyć makra, które zaczyna nowy akapit, na przykład .PP.)

    Podczas używania pochodzącego z systemów BSD zbioru makr mdoc poprawna sekcja NAZWA
    powinna wyglądać tak jak poniżej:

       .Sh NAZWA
       .Nm foo
       .Nd program, który coś robi

    Jest kilka powszechnych przyczyn, dla których przetwarzanie whatis kończy się fiaskiem.
    Czasami autorzy stron podręcznika zastępują ‘.SH NAZWA’ przez ‘.SH MÓJPROGRAM’, co
    powoduje, że mandb nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji.  Czasami  autorzy
    umieszczają wprawdzie sekcję NAZWA, ale zawierają w niej dowolny tekst zamiast używać
    ‘nazwa \- opis’. Jednakże każda składania przypominająca powyższą powinna być akceptowana.

ZOBACZ TAKŻE

    apropos(1), man(1), whatis(1), mandb(8)

UWAGI

    lexgrog próbuje przetwarzać pliki zawierające żądania .so, jednakże będzie zdolny to
    zrobić tylko wtedy, gdy pliki te są poprawnie zainstalowane w hierarchii stron podręcznika
    ekranowego.

AUTOR

    Autorami kodu używanego przez program lexgrog do przetwarzania stron podręcznika są:

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

    Colin Watson napisał obecne wcielnie interfejsu linii poleceń i tę stronę podręcznika
    ekranowego.

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.