Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    lp - wysyła żądania do usługi druku LPRng

SKŁADNIA

    lp [-A] [-c] [-m] [-p] [-s] [-w] [-d dest]
      [-f form-name [-d cokolwiek]] [-H special-handling]
      [-n number] [-o option] [-P page-list]
      [-q priority-level] [-S character-set [-d cokolwiek]]
      [-S print-wheel] [-t title] [-T content-type [-r]]
      [-y mode-list] [-D debug-options] [file...]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Gdy należący do LPRng klient lpr zostanie wywołany pod nazwą lp, to obsługuje interfejs
    lp. Zwykle robi się to tworząc dowiązanie symboliczne o nazwie lp do programu lpr.  Jest
    to podobne do zachowania programów ex(1) i vi(1).  Obsługiwana postać polecenia lp
    organizuje wydruk wskazanego pliku(ów) file i skojarzonej z nim informacji (łącznie
    zwanych żądaniem, request).  Jeżeli w wierszu poleceń nie podano żadnego pliku, to
    przyjmowane jest standardowe wejście. Można też w wierszu poleceń podać standardowe
    wejście razem ze wskazaniem pliku(ów) wymieniając nazwy plików i podając - (myślnik) dla
    standardowego wejścia. Pliki zostaną wydrukowane w kolejności, w jakiej wystąpiły w
    wierszu poleceń.

    Usługa drukowania LP z każdym żądaniem kojarzy unikalny identyfikator żądania (request-ID)
    i wyświetla go na standardowym wyjściu. Fragmentu będącego numerem żądania lub pełnego
    ID-żądania można użyć później jako argumentu dla cancel(1) lub lprm(1) przy anulowaniu
    zadania lub przy określaniu jego stanu. W podręcznikach systemowych cancel(1) i lprm(1)
    zawarto szczegóły dotyczące anulowania zadań, zaś w lpstat(1) i lpq(1) informacje o
    sprawdzaniu stanu żądania druku.

OPCJE

    Opcje lp zawsze poprzedzają ewentualne nazwy plików, ale mogą być podane w dowolnej
    kolejności. Dostępne są poniższe opcje:

    -A   Używa uwierzytelnianego przesyłania.  Zauważ, że nie jest to standardowa opcja
       lp(1), lecz została dodana w celu utrzymania zgodności z LPRng.

    -c   Tworzy kopię pliku file przed jego drukowaniem. (Nie ma to żadnego skutku, gdyż
       LPRng zawsze wysyła zadania bezzwłocznie na serwer zdalny, gdzie będą drukowane.)

    -d dest
       Wybiera dest jako drukarkę lub klasę drukarek, które mają wykonać wydruk.
       Domyślnie, dest pobierane jest ze zmiennej środowiska LPDEST (jeśli jest ona
       ustawiona), a następnie z PRINTER .  W przeciwnym wypadku używane jest (jeśli
       istnieje) domyślne miejsce docelowe w danym systemie komputerowym.

    -f form-name
       Drukuje żądanie na formularzu o nazwie form-name.  Pierwsza litera form-name
       stosowana jest jako format filtru LPRng. Jest to zbliżone do opcji -F polecenia
       lpr.

    -H special-handling
       Te opcje są ignorowane.

    -m   Po wydrukowaniu plików wysyła wiadomość pocztową do użytkownika (zobacz mail(1)).
       Adres pocztowy pobierany jest ze zmiennej środowiska USER. Domyślnie, po normalnym
       zakończeniu wydruku żądania nie jest wysyłana żadna poczta.

    -n number
       Drukuje określoną przez number liczbę kopii (domyślnie jest to 1).

    -o option
       Określa opcje zależne do drukarki. Kilka takich opcji można połączyć podając literę
       kluczową -o wielokrotnie (-o $opcja sub 1$ -o $opcja sub 2$ ... -o $opcja sub n$),
       lub podając po literze -o listę opcji ujętą w cudzysłowy (to jest, -o "$opcja sub
       1$ $opcja sub 2$ ... $opcja sub n$"). Poniższe opcje mają efekt natychmiastowy;
       inne opcje przesyłane są jako pozycja Z wiersza pliku sterującego, tj. jako opcja
       -Z polecenia lpr(1).

       nobanner
           Nie drukuje nstony tytułowej przy tym żądaniu. Jest to to samo, co opcja -h
           (no header) polecenia lpr(1).

       width=number
           Drukuje to żądanie z szerokością strony ustawioną na number kolumn. Jest to
           to samo, co opcja -w width polecenia lpr(1).

    -P page-list
       Drukuje strony ujęte na liście page-list. Ta opcja jest ignorowana.

    -p   Włącza powiadamianie o zakończeniu wydruku żądania. Ta opcja jest ignorowana.

    -q priority-level
       Przypisuje temu żądaniu poziom priorytetu priority-level w kolejce druku. Poziomu
       priorytetu jest liczbą z zakresu od 0, najwyższy priorytet, do 25, najniższy.
       Jeżeli nie podano priorytetu, to stosowany jest domyślny priorytet dla usługi
       druku, przypisany przez administratora systemu. Administrator może ustalić limit
       priorytetu dla konkretnych użytkowników. Wartości liczbowe są przekładane na
       odpowiadające im literowe wartości priorytetu.

    -s   Eliminuje komunikaty od lp, jak te rozpoczynające się od "request id is...".

    -S character-set
    -S print-wheel
       Drukuje to żądanie używając podanego zestawu znaków character-set lub głowicy
       print-wheel (w drukarkach rozetkowych).  Opcje te są przekazywane jako opcja -Z
       polecenia lpr(1).

    -t title
       Drukuje tytuł title na stronie tytułowej wyjścia. Jeżeli nie podano tytułu, to na
       stronie tytułowej drukowana jest nazwa pliku. Jeżeli tytuł zawiera odstępy, to
       należy umieścić go w cudzysłowach.

    -T content-type [-r]
       Drukuje żądanie na drukarce potrafiącej obsługiwać podany typ zawartości content-
       type. Typ zawartości jest przekazywany jako opcja -Z polecenia lpr(1).

    -w   Wypisuje komunikat na terminalu użytkownika po wydrukowaniu zadanych plików. Ta
       opcja jest ignorowana.

    -y mode-list
       Drukuje to żądanie zgodnie z trybami druku wyszczególnionymi w mode-list.  Podana
       lista trybów jest przekazywana jako opcja -Z polecenia lpr(1).

    -D debug-options
       Podaje  listę  opcji  diagnostycznych programu. Może to być liczba (poziom
       debuggowania) lub słowo kluczowe i poziom (flaga), jak 9, network, network+2 itp.

OPERANDY

    lp obsługuje następujące operandy:

    file  Nazwa pliku, jaki ma zostać wydrukowany. Jeżeli nie podano żadnych nazw plików, lub
       gdy nazwą jest -, to używane będzie standardowe wejście. Argument - musi być
       ostatnim na liście.

ŚRODOWISKO

    Zobacz w podręczniku systemowym environ(5), opisy poniższych zmiennych  środowiska
    wpływających na wykonanie lp i cancel:

    LPDEST Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia. LPDEST nie jest ustawiona,
       to zastosowana zostanie zmienna PRINTER.  Opcja -P dest ma pierwszeństwo nad
       LPDEST.  Jeżeli nie podano -P a LPDEST zawiera wartość nie będącą poprawnym
       urządzeniem lub nazwą określającą miejsce  przeznaczenia,  to  wyniki  będą
       niezdefiniowane.

    PRINTER
       Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia.  Jeżeli nie ustawiono
       LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest nieokreślone urządzenie wyjściowe.  Opcja
       -P dest i zmienna środowiska LPDEST mają pierwszeństwo nad PRINTER. Jeżeli nie
       podano -P, LPDEST nie jest ustawione, zaś PRINTER zawiera wartość nie będącą
       poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą miejsce przeznaczenia, to wyniki będą
       niezdefiniowane.

KOD ZAKOŃCZENIA

    lp zwraca następujące kody zakończenia:

    0   Wszystkie pliki wejściowe przetworzono pomyślnie.

    >0   Nie było dostępne żadne urządzenie wyjściowe lub wystąpił błąd.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia
    pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie.
    Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do
    oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest lprng@lprng.com; subskrypcja
    przez wysłanie listu do lprng-request@lprng.com ze słowem `subscribe`  w  treści.
    Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 lp

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.