Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    lpq - program badający kolejkę buforowania druku

SKŁADNIA

    lpq [-a] [-A] [-l] [-L] [-P printer] [-s] [-t sleeptime] [-V] [-D debugopt] [jobid...]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    lpq żąda od lpd(8) raportu o stanie zadanych drukarek lub zadań. Wywołane bez argumentów
    powiadamia o stanie o drukarki domyślnej (zobacz opcja -P).  Format krótki (domyślny)
    podaje po prostu drukarkę, hosta i liczbę zadań w kolejce druku. W długim formacie
    wyświetlania (opcja -l), dla każdego zadania wypisywany jest jego identyfikator, tworzony
    z nazwy użytkownika i hosta inicjującego, aktualna pozycja w kolejce, numer zadania (można
    go podać poleceniu lprm(1), by usunąć konkretne zadanie), opis zadania i całkowity rozmiar
    w bajtach.  Jeżeli wystąpił błąd lub inny kłopot z zadaniem, informacja ta może być
    zmieniona, tak by odzwierciedlała kłopoty.  Zadania w kolejce  buforowania  druku
    uporządkowane są według FIFO (First In First Out, pierwszy na wejściu - pierwszy na
    wyjściu), ze zmianami zależnymi od klasy i priorytetu zadania.

    Dostępne są następujące opcje:

    -A   Przy wysyłaniu żądań do serwera używa uwierzytelniania. lpd(1).

    -Ddebugoptions
       Steruje debugowaniem.  Przyjmuje  listę  rozdzielanych  przecinkami  ustawień
       diagnostycznych. Ustawienia te mają jedną z dwu postaci: podsystem=wartość lub
       wartość, ustawiająca ogólną wartość domyślną.

    -P printer
       Określa, jaka kolejka drukarki ma być wypisana. Jeżeli nie ustawiono nazwy kolejki
       przy pomocy tej opcji, to stosowana jest domyślna. Kolejkę domyślną wskazują (w
       kolejności priorytetu): zmienna środowiskowa PRINTER, pierwsza pozycja w bazie
       printcap, wpis default_printer pliku konfiguracyjnego i, na koniec, wkompilowana
       (zależna od hosta) wartość default_printer. Zauważ, że podanie drukarki specjalnej
       all (wszystkie) ma ten sam skutek, co opcja -a.

    -V   Wypisuje informację o wersji.

    -a   Wypisuje  jest raport dla wszystkich drukarek ujętych w bazie printcap(5).
       Zestawienie to jest tworzone przez serwer, i może się różnić od tego, co zawiera
       printcap użytkownika.

    -l   Powiększa wymowność długiego (-ong) formatu wyświetlania. Pojedyncza opcja -l
       określa niewielką opisowość, wielokrotna zwiększa rozwlekłość informacji.

    -L   Używa maksymalnej gadatliwości długiego formatu wyświetlania.

    -s   Wyświetla krótkie, jednowierszowe podsumowanie stanu każdej kolejki i podkolejki.

    -tsleeptime
       Wymusza na lpq okresowe wyświetlanie kolejek druku i odczekiwanie sleeptime sekund
       pomiędzy kolejnymi badaniami kolejki.

    jobid ... [all]
       Po opcjach występuje lista zadań, których ma dotyczyć raport. Zadanie (jobid) może
       być wskazane przez nazwę użytkownika, identyfikator zadania, numer zadania lub
       wzorzec uogólniający, do jakiego powinny pasować identyfikatory zadań. Słowo
       kluczowe all (wszystkie) oznacza wypisanie wszystkich zadań.  Jest to opcja
       domyślna.

    lpq zgłasza stan kolejki druku ('enabled' dla buforowania druku, 'disabled' dla braku
    buforowania) i brak serwera, jeśli włączony jest brak buforowania.  Do uruchomienia
    serwera druku można wówczas posłużyć się poleceniem
    lpc start <drukarka>

PLIKI

    Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku konfiguracyjnym
    drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw wartości domyślnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia
    pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie.
    Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do
    oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest lprng@lprng.com; subskrypcja
    przez wysłanie listu do lprng-request@lprng.com ze słowem `subscribe`  w  treści.
    Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 lpq

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.