Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ls - wypisuje zawartość katalogu

SKŁADNIA

    ls [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisuje  informacje  o PLIKACH (domyślnie - o bieżącym katalogu). Sortuje wpisy
    alfabetycznie, jeżeli nie podano żadnej z opcji -cftuvSUX ani --sort.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -a, --all
       bez ukrywania plików zaczynających się od .

    -A, --almost-all
       bez pokazywania . ani ..

    --author
       z opcją -l: wyświetla autora każdego pliku

    -b, --escape
       cytuje znaki niegraficzne w stylu języka C (ósemkowo)

    --block-size=ROZMIAR
       przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem; np. --block-size=M
       wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej

    -B, --ignore-backups
       nie wyświetla plików kończących się znakiem ~

    -c
        z -lt:sortuje wyniki wg ctime (czasu ostatniej modyfikacji danych o pliku) i
       wypisuje go;
        z -l: sortuje wyniki według nazwy i wypisuje ctime;
        w pozostałych przypadkach: sortuje według ctime, poczynając od najnowszych plików

    -C   wypisuje pliki w kolumnach

    --color[=KIEDY]
       koloruje wyniki. KIEDY może przyjąć wartości: always (domyślne, jeśli nie podano),
       auto lub never. Więcej informacji znajduje się poniżej

    -d, --directory
       wypisuje same katalogi, nie ich zawartość

    -D, --dired
       tworzy dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa

    -f   nie sortuje, włącza -aU, wyłącza -ls --color

    -F, --classify
       dodaje znak wskazujący typ wpisu (jeden z następujących: */=>@|)

    --file-type
       podobnie, lecz nie używa *

    --format=SŁOWO
       across odpowiada -x (poziomo), commas -m (oddzielone przecinkami), horizontal -x
       (poziomo), long -l (długi, z dodatkowymi informacjami), single-column -1 (w jednej
       kolumnie), verbose -l (długi, z dodatkowymi informacjami), vertical -C (pionowy, w
       kolumnach)

    --full-time
       jak -l --time-style=full-iso

    -g   jak -l, ale nie wypisuje właściciela

    --group-directories-first
       grupuje najpierw katalogi;

       ta opcja może być uzupełniona opcją --sort, ale wyłącza ją użycie opcji --sort=none
       (-U)

    -G, --no-group
       w długim formacie, nie pokazuje informacji o grupach

    -h, --human-readable
       z -l i/lub -s, wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K, 234M, 2G)

    --si  podobnie, ale używa potęg 1000 zamiast 1024

    -H, --dereference-command-line
       podąża za dowiązaniami symbolicznymi podanymi w wierszu poleceń

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       podąża za każdym dowiązaniem symbolicznym

       wskazującym na katalog

    --hide=WZORZEC
       nie pokazuje wpisów pasujących do WZORCA powłoki (wyłączane przez -a lub -A)

    --indicator-style=SŁOWO
       dodaje wskaźniki typów plików stylu SŁOWO: none (domyślnie - brak), slash (-p),
       file-type (--file-type), classify (-F)

    -i, --inode
       wyświetla numer i-węzła każdego pliku

    -I, --ignore=WZORZEC
       nie pokazuje plików pasujących do WZORCA powłoki

    -k, --kibibytes
       używa 1024-bajtowych bloków do pokazywania zajętości na dysku

    -l   używa długiego formatu wyjściowego

    -L, --dereference
       podczas pokazywania informacji pliku dla dowiązania symbolicznego,  pokazuje
       informacje o pliku wskazywanym przez dowiązanie, zamiast o nim samym

    -m   wypełnia wpisami, oddzielonymi przecinkami, całą dostępną szerokość

    -n, --numeric-uid-gid
       jak -l, ale wypisuje numeryczne identyfikatory użytkownika i grupy

    -N, --literal
       wypisuje  nazwy  plików  dokładnie  (bez specjalnego traktowania np. znaków
       sterujących)

    -o   jak -l, ale bez informacji o grupie

    -p, --indicator-style=slash
       dodaje wskaźnik / do katalogów

    -q, --hide-control-chars
       wypisuje ? zamiast znaków niedrukowalnych

    --show-control-chars
       pokazuje znaki niedrukowalne bez zmian (domyślnie, chyba że program nazywa się ls,
       a wyjściem jest terminal)

    -Q, --quote-name
       ujmuje nazwy w podwójne cudzysłowy

    --quoting-style=SŁOWO
       używa cytowania wpisów w stylu SŁOWO: literal, locale, shell, shell-always,
       shell-escape, shell-escape-always, c, escape.

    -r, --reverse
       odwraca porządek sortowania

    -R, --recursive
       wypisuje katalogi rekursywnie

    -s, --size
       wypisuje rozmiar zajęty przez każdy plik, w blokach

    -S   sortuje według rozmiaru, od największych

    --sort=SŁOWO
       sortuje wg SŁOWA zamiast nazwy: none (jak -U), size (-S), time (-t), version (-v),
       extension (-X)

    --time=SŁOWO
       z -l: pokazuje czas według SŁOWA zamiast domyślnego czasu modyfikacji: atime lub
       access lub opcja -u; ctime lub status lub opcja -c; używa również określonego czasu
       jako klucza sortowania gdy podano --sort=time (od najnowszych)

    --time-style=STYL
       z -l, pokazuje czas przy użyciu STYLU: full-iso, long-iso, iso, locale lub +FORMAT.
       FORMAT jest  interpretowany  jak  przez  program  date;  jeśli  FORMAT  to
       FORMAT1<znak-nowego-wiersza>FORMAT2, to FORMAT1 dotyczy dawniejszych plików, a
       FORMAT2 nowszych. Jeżeli STYL jest poprzedzony posix-, to STYL odnosi się tylko dla
       ustawień locale spoza POSIX

    -t   sortuje według czasu modyfikacji, poczynając od najnowszych

    -T, --tabsize=KOLUMNA
       przypisuje tabulatorowi tyle znaków co KOLUMNA, zamiast domyślnych 8

    -u
        z -lt: sortuje i wypisuje według czasu ostatniego dostępu,
        z -l: pokazuje czas dostępu i sortuje według nazw,
        w pozostałych przypadkach: sortuje według czasu dostępu, od najnowszych

    -U   bez sortowania, wypisuje według kolejności w katalogu

    -v   sortuje według liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach plików

    -w, --width=KOLUMNA
       ustawia szerokość wyjścia na KOLUMNA. 0 oznacza brak limitu

    -x   wypisuje nazwy w wierszach, zamiast w kolumnach

    -X   sortuje alfabetycznie według rozszerzeń

    -Z, --context
       wyświetla kontekst bezpieczeństwa dla każdego pliku

    -1   wypisuje po jednym pliku w wierszu. Unikać "\n" z -q lub -b

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki
    to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

    Używanie kolorów do wyróżnienia typów plików jest wyłączone domyślnie oraz przy podaniu
    opcji --color=never. Z opcją --color=auto, ls wysyła kolory kodów tylko wtedy, gdy
    standardowe wyjście jest przyłączone do terminala. Zmienna środowiskowa LS_COLORS może
    zmieniać te ustawienia. Można ją ustawić przy pomocy polecenia dircolors.

  Kod wyjściowy:
    0   OK,

    1   przy drobnych problemach (np. brak dostępu do podkatalogu),

    2   przy poważnych problemach (np. brak dostępu do podanego argumentu).

AUTOR

    Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   ls   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ls invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Wojtek  Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.