Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    lynx - przeglądarka WWW

SKŁADNIA

    Lynx [opcje] [ścieżka lub URL]

    Pełną listę aktualnych opcji wyświetla polecenie "lynx -help".

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Lynx jest w pełni doskonale wyposażonym klientem WWW przeznaczonym dla użytkowników
    pracujących na znakowych urządzeniach wyświetlających z adresowalnym kursorem (np.
    terminalach vt110, emulatorach vt100 działających na Windows 95/NT lub Mac-ach, lub
    dowolnych innych wyświetlaczach działających z curses [tłum.: np. linux, ansi, itp.]).
    Wyświetla on dokumenty hipertekstowe (HTML), zawierające odnośniki zarówno do plików
    lokalnego systemu, jak i do plików znajdujących się na zdalnych systemach z uruchomioną
    usługą Gopher, HTTP, FTP, WAIS lub NNTP. Obecne wersje Lynx działają na UNIX-ie, VMS,
    Windows 95/NT, 386DOS i OS/2 EMX.

    Lynx może być wykorzystywany do dostępu do informacji z WWW lub do budowania systemów
    informacyjnych przeznaczonych głównie do dostępu lokalnego. Np. Lynx został użyty do
    zbudowania wielu Campus Wide Information Systems (CWIS). Prócz tego, może posłużyć do
    budowy systemów izolowanych wewnątrz pojedynczej sieci lokalnej (LAN).

OPCJE

    Przy starcie, Lynx wczytuje dowolny plik lokalny lub URL podany w wierszu poleceń. Tekst
    pomocy opisującej pracę z URL-ami uzyskuje się naciskając "?" lub "h" podczas pracy z
    programem. Następnie należy podążać za odnośnikiem zatytułowanym "Help on URLs".

    Lynx używa tylko długich, pełnych nazw opcji. Nazwy opcji zaczynają się od pojedynczej
    kreski, ale można też stosować podwojoną. Można mieszać kreski i znaki podkreślenia (w
    opisie poniżej opcje podano z jedną kreską przed nazwą i podkreśleniami wewnątrz).

    -   Jeśli jedynym argumentem jest '-', to Lynx oczekuje na podanie mu argumentów ze
       standardowego wejścia.  Umożliwia to wprowadzanie potencjalnie bardzo długich
       wierszy poleceń, jakie mogą być związane z argumentami -get_data lub -post_data
       (patrz niżej). Można to też wykorzystać gdy chcemy uniknąć umieszczania informacji
       traktowanej jako niejawna w wierszu poleceń wywołania programu (co na większości
       systemów byłoby widoczne dla innych procesów), szczególnie, gdy równocześnie
       stosowane są opcji -auth lub -pauth.

    -accept_all_cookies
       akceptowanie wszystkich ciasteczek (cookies).

    -anonymous
       stosowanie ograniczeń dla użytkownika anonimowego, zobacz też -restrictions.

    -assume_charset=nazwaMIME
       zestaw znaków przyjmowany dla dokumentów, które go nie określają.

    -assume_local_charset=nazwaMIME
       zestaw znaków przyjmowany domyślnie dla plików lokalnych.

    -assume_unrec_charset=nazwaMIME
       zestaw znaków stosowany zamiast nierozpoznanych zestawów znaków.

    -auth=ID:HASŁO
       ustalenie  na  starcie identyfikatora oraz hasła autoryzacji dla dokumentów
       chronionych. Należy upewnić się, że chronione są wszelkie  pliki  skryptów
       wykorzystujących ten przełącznik.

    -base przy zrzutach -source uzyskane wyjście tekstowe/html będzie poprzedzone komentarzem
       o żądanym URL-u i znacznikiem BASE.

    -blink wymusza w trybie kolorowym podwyższoną jasności kolorów tła, jeśli jest to dostępne
       i obsługiwane przez terminal. Lynx powinien być skompilowany z biblioteką slang,
       by działała ta flaga.

    -book użycie strony z zakładkami (bookmark page) jako pliku startowego.  Domyślny plik
       lub plik z wiersza poleceń jest jednak wciąż używany dla komendy Main screen i
       będzie wykorzystany jeśli strona z zakładkami jest niedostępna lub pusta.

    -buried_news
       przełącznik przeglądania artykułów grup dyskusyjnych (news)  w  poszukiwaniu
       zagrzebanych odnośników. Odnalezione odnośniki są konwertowane na odnośniki do
       artykułów news. Nie jest to zalecane, gdyż adresy pocztowe zawarte wewnątrz
       nawiasów kątowych zostaną zmienione na nieprawidłowe odnośniki news, a zakodowane
       programem uuencode wiadomości mogą zostać zaprzepaszczone.

    -cache=LICZBA
       ustala liczbę dokumentów buforowanych w pamięci. Domyślnie jest to 10.

    -case włącza rozróżnianie wielkości liter przy wyszukiwaniu napisów.

    -cfg=NAZWAPLIKU
       określa plik konfiguracyjny Lynxa, inny niż domyślny lynx.cfg.

    -child powoduje zakończenie pracy przy naciśnięciu strzałki w lewo w pliku startowym,
       równocześnie wyłącza zapisywanie na dysk.

    -color wymusza włączenie trybu koloru, jeśli jest dostępny.  Jeśli opis możliwości
       terminala nie określa sposobu obsługi koloru, to przyjmowane są domyślne sekwencje
       sterujące, działające dla wielu typów terminali. Lynx powinien być skompilowany z
       biblioteką slang, by flaga ta działała, co jest równoważne ustawieniu zmiennej
       środowiskowej COLORTERM. (Jeśli praca w kolorze jest zamiast tego zapewniana przez
       bibliotekę curses obsługującą kolory, jak ncurses, to Lynx przy ustalaniu, czy
       możliwy jest tryb koloru będzie całkowicie polegał na opisie terminala. Wówczas
       flaga ta nie jest potrzebna a zatem niedostępna.)  Zapisane w pliku .lynxrc
       początkowe  ustawienie show_color=always działa tak samo. Wpisane w .lynxrc
       początkowe ustawienie show_color=never jest przesłaniane przez tę flagę.

    -cookies
       przełącznik obsługi nagłówków Set-Cookie.

    -cookie_file=PLIK
       określa plik, w którym mają być przechowywane ciasteczka.

    -core przełącznik wymuszania zrzutów rdzenia przy błędach krytycznych.

    -crawl z -traversal, wypisuje każdą stronę do pliku. z -dump, formatuje wyjście jak przy
       -traversal, lecz na standardowe wyjście.

    -debug_partial
       przyrostowe fazy wyświetlania z MessageSecs opóźnieniem

    -display=DISPLAY
       ustawia zmienną wyświetlacza dla wywoływanych programów X-owych.

    -dont_wrap_pre
       zakazuje zawijania tekstu w <pre> podczas zrzucania (-dump) i łażenia (-crawl),
       zaznacza zawinięte linie w sesji interaktywnej.

    -dump zrzuca na standardowe wyjście sformatowane wyjście domyślnego dokumentu lub
       dokumentu podanego w wierszu poleceń. Może to być używane w następujący sposób:
       lynx -dump http://www.nyu.edu/pages/wsn/subir/lynx.html.

    -editor=EDYTOR
       włącza zewnętrzną edycję, za pomocą podanego EDYTORA. (vi, ed, emacs, itp.)

    -emacskeys
       włącza klawisze przemieszczania w stylu emacsowym.

    -enable_scrollback
       przełącza zgodność z klawiszami scrollback programów komunikacyjnych.  (może być
       niezgodne z niektórymi wersjami curses).

    -error_file=PLIK
       definiuje plik, w którym lynx będzie zgłaszał kody dostępu HTTP.

    -fileversions
       włącza wszystkie wersje plików w lokalnych listingach katalogów VMS.

    -force_empty_hrefless_a
       wymusza opróżnianie elementów 'A' nie zawierających znacznika HREF (domyka je zaraz
       po napotkaniu).

    -force_html
       wymusza interpretację pierwszego dokumentu jako HTML.

    -force_secure
       przełącza wymuszanie flagi bezpieczeństwa dla ciasteczek SSL.

    -forms_options
       przełącza styl opcji (menu lub formularze).

    -from przełącza przekazywanie nagłówków From.

    -ftp  wyłącza dostęp do ftp.

    -get_data
       wysyła dane formularzy ze stdin przy użyciu metody GET i kopiuje wyniki.

    -head wysyła żądanie HEAD dla nagłówków mime.

    -help wypisuje informację o składni komend Lynx.

    -hiddenlinks=[opcja]
       steruje wyświetlaniem ukrytych odnośników. merge ukryte odnośniki są pokazywane
       jako liczby w nawiasach kwadratowych, numerowane wspólnie z innymi odnośnikami w
       kolejności występowania w dokumencie.

       listonly ukryte odnośniki są pokazywane tylko na ekranach L)ist i zestawieniach
       generowanych przez opcję -dump lub z menu P)rint, ale pojawiają się osobno na końcu
       tych list. Jest to zachowanie domyślne.

       ignore ukryte odnośniki na pojawiają się nawet na zestawieniach.

    -historical
       przełącza stosowanie '>' lub '-->' jako zakończeń komentarzy.

    -homepage=URL
       ustawia stronę domową niezależnie od strony startowej.

    -image_links
       przełącza zamieszczanie odnośników dla wszystkich obrazków.

    -index=URL
       ustala domyślny plik index dla podanego URL.

    -ismap przełącza zamieszczanie odnośników ISMAP gdy istnieją MAPy klienckie.

    -justify
       justuje (wyrównuje) tekst.

    -link=ICZBA
       początkowy licznik dla plików lnk#.dat, tworzonych przez -crawl.

    -localhost
       wyłącza URL-e, które wskazują na zdalne maszyny.

    -locexec
       zezwala na wywoływanie lokalnych programów tylko z plików lokalnych (jeśli Lynx był
       skompilowany z włączonym lokalnym wywoływaniem).

    -mime_header
       wraz ze źródłem pobranego dokumentu wypisuje jego nagłówek MIME.

    -minimal
       przełącza analizę komentarzy - minimalne kontra poprawne. W starych przeglądarkach,
       błędnie za zakończenie komentarza był uznawany jakikolwiek domykający nawias
       ostrokątny. Poprawne zakończenie wymaga pary kresek przed nawiasem.

    -newschunksize=LICZBA
       ilość artykułów w podzielonych na kawałki listingach z grup dyskusyjnych.

    -newsmaxchunk=LICZBA
       maksymalna ilość artykułów w listingach grup dyskusyjnych przed podziałem na
       części.

    -nobold
       wyłącza wyświetlanie atrybutu pogrubienia.

    -nobrowse
       wyłącza przeglądanie katalogów.

    -nocc wyłącza prośby o podanie Cc: w celu zyskania kopii listu do własnej wiadomości.
       Zauważ, że nie wyłącza tych CC, które są zamieszczone w samym URL-u typu mailto czy
       klauzuli ACTION formularza.

    -nocolor
       wymusza wyłączenie koloru, ignorując możliwości terminala, ewentualną flagę -color,
       zmienną COLORTERM i zachowane ustawienia .lynxrc.

    -noexec
       wyłącza wywoływanie lokalnych programów. (DOMYŚLNE)

    -nofilereferer
       wyłącza transmisje nagłówków Referer dla URL-i plikowych.

    -nolist
       wyłącza tworzenie listy odnośników w zrzutach.

    -nolog wyłącza wysyłanie pocztą elektroniczną komunikatów o błędach do właścicieli
       dokumentów.

    -nonrestarting_sigwinch
       Ta flaga nie jest dostępna na wszystkich systemach, Lynx powinien był skompilowany
       ze zdefiniowanym symbolem HAVE_SIGACTION. Jeśli jest dostępna, to ta flaga może
       powodować, że program będzie znacznie szybciej reagował na zmiany okna w przypadku
       uruchomienia w oknie xterm.

    -nopause
       wyłącza wymuszone przerwy na komunikaty w linii stanu.

    -noprint
       wyłącza większość funkcji wypisywania [drukowania].

    -noredir
       zapobiega automatycznym przekierowaniom i wypisuje komunikat z odnośnikiem do
       nowego URL-a.

    -noreferer
       wyłącza przekazywanie nagłówków Referer.

    -nosocks
       wyłącza używanie proxy SOCKS przez uSOCKSowanego Lynxa.

    -nostatus
       wyłącza komunikaty o stanie pobierania.

    -nounderline
       wyłącza wyświetlanie atrybutu podkreślenia.

    -number_fields
       wymusza numerowanie zarówno odnośników, jak i pól wejściowych formularzy.

    -number_links
       wymusza numerowanie odnośników.

    -partial
       przełącza wyświetlanie częściowe stron podczas pobierania.

    partial_thres=LICZBA
       liczba wierszy pokazywana przed ponownym utworzeniem obrazu podczas wyświetlania
       częściowego

    -pauth=ID:HASŁO
       ustalenie na starcie identyfikatora oraz hasła autoryzacji dla chronionych serwerów
       proxy. Należy upewnić się, że chronione są wszelkie pliki skryptów wykorzystujących
       ten przełącznik.

    -popup przełącza sposób obsługi opcji pojedynczego wyboru w SELECT: za pośrednictwem okna
       wyskakującego albo listy przycisków radiowych.

    -post_data
       wysyła dane formularzy ze stdin przy użyciu metody POST i kopiuje wyniki.

    -preparsed
       pokazuje wstępnie przetworzone i sformatowane źródło HTML, gdy użyto z -source lub
       w podglądzie źródła.

    -prettysrc
       pokazuje podgląd źródła HTML z kolorowymi elementami leksykalnymi i znacznikami.

    -print włącza funkcje wypisujące [drukujące]. (domyślne)

    -pseudo_inlines
       włącza pokazywanie zastępczych pseudoznaczników ALT dla elementów inline bez tekstu
       ALT.

    -raw  włącza domyślne ustawienie 8-bitowych translacji znaków, lub tryb CJK  dla
       startowego zestawu znaków.

    -realm ogranicza dostęp tylko do URL-i w sferze startowej.

    -reload
       wymiata bufor na serwerze proxy (dotyczy tylko pierwszego dokumentu).

    -restrictions=[opcja][,opcja][,opcja]...
       umożliwia selektywne wyłączenie listy usług. Jeśli nie poda się opcji, wypisywana
       jest następująca lista.

       ? - podane samo, wypisuje listę aktywnych ograniczeń

       all - zastrzega wszystkie wymienione niżej opcje.

       bookmark - zabrania zmieniania położenia pliku zakładek.

       bookmark_exec - zabrania uruchamiania programów poprzez odnośniki z pliku zakładek.

       change_exec_perms - zabrania zmieniania prawa eXecute plików (lecz wciąż zezwala
       dla katalogi) kiedy włączone jest lokalne zarządzanie plikami.

       default - to samo, co opcja wiersza poleceń -anonymous. Wyłącza domyślne usługi
       dla użytkownika anonimowego. Zabrania wszystkich usług, oprócz: inside_telnet,
       outside_telnet,  inside_ftp,  outside_ftp,  inside_rlogin,  outside_rlogin,
       inside_news, outside_news, telnet_port, jump, mail, print, exec oraz  goto.
       Konfiguracja dla tych usług oraz stosowane dodatkowe ograniczenia goto dla
       konkretnych schematów URL-i pochodzą z definicji zawartych w userdefs.h.

       dired_support - zabrania lokalnego zarządzania plikami.

       disk_save - zabrania zachowywania plików na dysk w menu download i print.

       dotfiles - zabrania dostępu do plików ukrytych (kropkowych), również ich tworzenia.

       download - zabrania użycia niektórych programów do pobierania plików w menu
       download. Nie pociąga to za sobą ograniczenia disk_save, nie wyłącza też polecenia
       DOWNLOAD).

       editor - zabrania zewnętrznej edycji.

       exec - wyłącza skrypty uruchamiania.

       exec_frozen - zabrania użytkownikowi zmieniania opcji lokalnego wykonywania.

       externals - zabrania niektórych wierszy  konfiguracyjnych  "EXTERNAL"  jeśli
       wkompilowana jest obsługa przesyłania URL-i do programów zewnętrznych (poleceniem
       EXTERN).

       file_url - zabrania używania G)oto, obsłużonych odnośników i zakładek w stosunku do
       URL-i typu file:

       goto - wyłącza polecenie 'g' (goto).

       inside_ftp - zabrania dostępu FTP dla osób pochodzących z wewnątrz naszej własnej
       domeny (dla selektywności wymagane jest utmp).

       inside_news - j.w., lecz dla wysyłania artykułów do grup dyskusyjnych USENET.

       inside_rlogin - j.w., lecz dla rlogin.

       inside_telnet - j.w., lecz dla telnet.

       jump - wyłącza polecenie 'j' (jump).

       multibook - zabrania używania wielu plików z zakładkami.

       mail - zabrania używania poczty elektronicznej.

       news_post - zabrania wysyłąnia do grup dyskusyjnych.

       options_save - zabrania zachowywania opcji w .lynxrc.

       outside_ftp - zabrania operacji FTP dla osób pochodzących spoza naszej własnej
       domeny (utmp jest wymagane dla selektywności).

       outside_news - zabrania czytania i wysyłania artykułów USENET dla osób pochodzących
       spoza naszej własnej domeny (utmp jest wymagane  dla  selektywności).  To
       ograniczenie odnosi się do URL-i "news", "nntp", "newspost" i "newsreply", ale nie
       do "snews", "snewspost" czy "snewsreply", jeśli tylko są obsługiwane.

       outside_rlogin - j.w., lecz dla rlogin.

       outside_telnet - j.w., lecz dla telnet.

       print - wyłącza większość opcji drukujących.

       shell - zabrania przechodzenia do powłoki i G)oto typu lynxexec lub lynxprog.

       suspend - zabrania zawieszenia pracy programu przez Control-Z i przechodzenia do
       powłoki.

       telnet_port - zabrania podawania portu w G)oto dla telnetu.

       useragent - zabrania modyfikowania nagłówka User-Agent.

    -resubmit_posts
       włącza wymuszane ponowne dostarczanie (bez bufora) formularzy z metodą POST, kiedy
       dokumenty, które one zwracają są można uzyskać poleceniem PREV_DOC lub z History
       List.

    -rlogin
       wyłącza rozpoznawanie poleceń rlogin.

    -selective
       wymaga plików .www_browsable do przeglądania katalogów.

    -short_url
       powoduje, że bardzo długie URL-e pokazywane są w wierszu stanu z "___" oznaczającym
       część, której nie da się wyświetlić. Wyświetlany jest początek i koniec URL-a,
       zamiast obcinania samej końcówki.

    -show_cursor
       Jeśli włączone, kursor nie będzie ukrywany w prawym narożniku, lecz będzie
       umieszczany na początku aktualnie zaznaczonego odnośnika. Jest to domyślna opcja
       dla systemów bez możliwości FANCY_CURSES, a domyślna konfiguracja może być
       zmieniana w userdefs.h lub lynx.cfg.  Przełącznik wiersza  poleceń  zmienia
       zachowanie domyślne.

    -soft_dquotes
       przełącza emulację starego błędu w Netscape i Mosaic, które traktowały '>' jako
       wspólny znak zamknięcia cudzysłowów (zawierających wartość atrybutu) i znacznika.

    -source
       działa tak jak dump, lecz produkuje źródło HTML zamiast przeformatowanego tekstu.

    -stack_dump
       wyłącza procedurę obsługi porządkowania po otrzymaniu SIGINT

    -startfile_ok
       zezwala na plik startowy niezgodny z http i stronę domową z -validate.

    -tagsoup
       inicjuje analizator składni, stosując "Tag Soup DTD" zamiast "SortaSGML".  Metody
       te różnią się rozpoznawaniem i usuwaniem błędów.  "Tag Soup DTD" dopuszcza
       niepoprawnie zagnieżdżone znaczniki, "SortaSGML" jest surowsza.

    -telnet
       wyłącza rozpoznawanie poleceń telnetu.

    -term=TERM
       mówi Lynxowi, jakiego rodzaju terminala ma on używać. (Może być przydatne przy
       zdalnym wykonywaniu, np. gdy Lynx łączy się ze zdalnym portem TCP/IP, który
       uruchamia skrypt, który z kolei rozpoczyna inny proces Lynxa.)

    -tlog przełącza wyjście śledzenia sesji między dziennikiem Lynxa (Lynx Trace Log) a
       standardowym wyjściem (stderr).

    -tna  włącza tryb "Textfields Need Activation" ("Pola tekstowe wymagają aktywacji").

    -trace włącza tryb śledzenia. Miejsce, do którego trafiają wyniki zależy od -tlog.

    -traversal
       podąża za wszystkimi odnośnikami http wywodzącymi się z pliku startowym. Gdy
       zostanie użyte z -crawl, każdy odnośnik, który zaczyna się tym samym napisem co
       plik startowy, jest wypisywany do pliku przeznaczonego do indeksowania. Zobacz
       CRAWL.announce dla dalszych informacji.

    -underscore
       włącza używanie formatu _podkreślonego_ w zrzutach.

    -use_mouse
       włącza obsługę myszy, jeśli jest dostępna.  Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
       odnośnika  powoduje pójście za nim.  Kliknięcie prawym przyciskiem powoduje
       zawrócenie. Kliknięcie górnego wiersza powoduje przewinięcie w górę.  Kliknięcie
       dolnego wiersza powoduje przewinięcie w dół. Pierwszych kilka pozycji w górnym i
       dolnym wierszu może wywoływać dodatkowe funkcje.  Lynx musi być skompilowany z
       ncurses lub slang, by udostępniał tę cechę. Jeśli wykorzystywana jest ncurses,
       środkowy przycisk myszy wywołuje proste menu. Przyciski myszy mogą działać
       bezproblemowo tylko wtedy, gdy Lynx pozostaje w stanie oczekiwania na wprowadzanie.

    -useragent=Nazwa
       ustala dla programu alternatywną nazwę nagłówka User-Agent.

    -validate
       przyjmuje tylko URL-e http (do sprawdzania uprawnień). Zaimplementowane są także
       pełne ograniczenia zabezpieczające.

    -verbose
       przełącza komentarze [LINK], [IMAGE] i [INLINE] na nazwy plików tych obrazków.

    -version
       wypisuje informację o wersji.

    -vikeys
       włącza klawisze przemieszczania w stylu vi.

    -wdebug
       włącza diagnostykę pakietów Waterloo tcp/ip (wypisuje do pliku diagnostycznego
       watt). Dotyczy to tylko wersji do DOS skompilowanych z WATTCP lub WATT-32.

    -width=LICZBA
       liczba kolumn znaków przy formatowaniu zrzutów, domyślnie 80.

    -with_backspaces
       umieszczanie znaków backspace w tworzonym wyjściu podczas zrzucania (-dump) i
       łażenia (-crawl), tak jak to czyni 'man'.

KOMENDY

    o Strzałki w górę i strzałki w dół służą do przewijania  pomiędzy  odnośnikami
    hipertekstowymi.
    o Strzałka w prawo lub Return podąży za podświetlonym odnośnikiem hipertekstowym.
    o Strzałka w lewo wycofa się z odnośnika.
    o Wciśnij "h" lub "?" aby uzyskać wbudowaną pomoc i opisy komend klawiszowych.
    o Wciśnij "k", by otrzymać pełną listę bieżących odwzorowań komend klawiszowych.

ŚRODOWISKO

    Oprócz rozmaitych "standardowych" zmiennych środowiskowych, jak HOME, PATH, USER, DISPLAY,
    TMPDIR itd., Lynx wykorzystuje kilka własnych, swoistych zmiennych, jeśli istnieją.

    Inne z kolei mogą być tworzone lub zmieniane przez Lynx w celu przekazania danych
    zewnętrznemu  programowi  czy  do  jakichś  innych celów.  Poniżej są one osobno
    wyszczególnione.

    Zobacz też sekcje SYMULACJA OBSŁUGI CGI i OBSŁUGA JĘZYKÓW NARODOWYCH, poniżej.

    Uwaga: Nie wszystkie zmienne środowiskowe mają zastosowanie na wszystkich rodzajach
    platform, na których działa Lynx, choć większość ma. Autorzy proszą o informacje o
    zależnościach od platform.

    Zmienne środowiskowe wykorzystywane przez Lynx:

    COLORTERM      Jeśli ustawiona, to podczas uruchamiania wymuszane jest włączenie
              możliwości wyświelania kolorów terminala. Faktyczna wartość przypisana
              tej zmiennej jest ignorowana. Zmienna COLORTERM ma znaczenie tylko
              wtedy, gdy Lynx zbudowano z wykorzystaniem biblioteki obsługi ekranu
              slang.

    LYNX_CFG      Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, przesłania domyślne położenie i
              nazwę globalnego pliku konfiguracyjnego (normalnie, lynx.cfg), które
              zostały zdefiniowane stałą LYNX_CFG_FILE w pliku userdefs.h, podczas
              instalacji. W pliku userdefs.h można znaleźć więcej informacji na ten
              temat.

    LYNX_LSS      Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, podaje położenie domyślnego pliku
              wzorca znaków strony (character style sheet file) Lynx. [Obecnie ma
              znaczenie tylko jeśli Lynx został zbudowany z eksperymentalną obsługą
              styli kolorów.]

    LYNX_SAVE_SPACE   Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, przesłania domyślny przedrostek
              ścieżki dla plików zachowywanych na dysk. Przedrostek ten jest
              zdefiniowany w lynx.cfg, w instrukcji SAVE_SPACE:. W pliku lynx.cfg
              można znaleźć więcej informacji na ten temat.

    LYNX_TEMP_SPACE   Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, przesłania domyślny przedrostek
              ścieżki dla plików tymczasowych, zdefiniowany podczas instalacji, jak
              również ewentualną wartość przypisaną zmiennej TMPDIR variable.

    MAIL        Ta zmienna określa domyślną skrzynkę odbiorczą, w której Lynx będzie
              szukać nowych listów, jeśli takie sprawdzanie włączono w pliku
              lynx.cfg.

    NEWS_ORGANIZATION  Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, podaje napis używany w nagłówku
              Organization:  artykułów wysyłanych do grup USENET-u. Przesłania
              ustawienie zmiennej środowiskowej ORGANIZATION, jeśli jest ona także
              ustawiona (i, na UNIX-ie, zawartość pliku /etc/organization, jeśli
              takowy istnieje).

    NNTPSERVER     Jeśli jest ustawiona, określa domyślny serwer NNTP, który będzie
              wykorzystywany do czytania i wysyłania za pomocą Lynx artykułów na
              grupy dyskusyjne USENET-u, za pośrednictwem URL-i news:.

    ORGANIZATION    Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, podaje napis używany w nagłówku
              Organization: artykułów wysyłanych do grup USENET-u.  Na UNIX-ie
              przesłania zawartość pliku /etc/organization, jeśli takowy istnieje.

    PROTOKÓŁ_proxy   Lynx udostępnia użycie serwerów proxy, które mogą funkcjonować jako
              bramki zapór ogniowych i serwerów buforujących. Są one preferowane w
              stosunku do starszych serwerów-bramek (zobacz WWW_access_GATEWAY,
              poniżej).  Każdy z protokoło używanych przez Lynx (http, ftp, gopher
              itd.) można odwzorować odrębnie, nadając zmiennym  środowiskowym
              postaci  PROTOKÓŁ_proxy  (mianowicie:  http_proxy,  ftp_proxy,
              gopher_proxy itd.), wartości "http://jakiś.serwer.domena:port/".  W
              Lynx Users Guide znajdują się dalsze szczegóły i przykłady.

    WWW_dostęp_GATEWAY Lynx nadal obsługuje korzystanie z serwerów-bramek, przez serwery
              podane za pomocą zmiennych "WWW_dostęp_GATEWAY" (gdzie "dostęp" jest
              napisaną małymi literami nazwą "http", "ftp", "gopher" lub "wais"),
              jednak większość serwerów-bramek została już wyłączona.  Zauważ, że
              dla bramek nie podaje się końcówki '/', jak się to robi dla serwerów
              proxy określanych zmiennymi środowiskowymi PROTOKÓŁ_proxy.  Szczegóły
              można znaleźć w Lynx Users Guide.

    WWW_HOME      Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, przesłania domyślny startowy URL
              podany w którymkolwiek z plików konfiguracyjnych programu.

    Zmienne środowiskowe tworzone lub zmieniane przez Lynx:

    LYNX_PRINT_DATE   Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość łańcucha Date:
              pokazanego na stronie "Information about" (polecenie =) aktualnego
              dokumentu, jeśli jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program zewnętrzny, określony w instrukcji definiującej PRINTER: pliku
              lynx.cfg. Jeśli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-ie lub "No Date" w
              VMS.

    LYNX_PRINT_LASTMOD Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość łańcucha Last Mod:
              pokazanego na stronie "Information about" (polecenie =) aktualnego
              dokumentu, jeśli jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program zewnętrzny, określony w instrukcji definiującej PRINTER: pliku
              lynx.cfg. Jeśli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-ie lub "No LastMod" w
              VMS.

    LYNX_PRINT_TITLE  Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość łańcucha Linkname:
              pokazanego na stronie "Information about" (polecenie =) aktualnego
              dokumentu, jeśli jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program zewnętrzny, określony w instrukcji definiującej PRINTER: pliku
              lynx.cfg. Jeśli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-ie lub "No Title" w
              VMS.

    LYNX_PRINT_URL   Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość łańcucha URL:
              pokazanego na stronie "Information about" (polecenie =) aktualnego
              dokumentu, jeśli jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program zewnętrzny, określony w instrukcji definiującej PRINTER: pliku
              lynx.cfg. Jeśli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-ie lub "No URL" w VMS.

    LYNX_VERSION    Tej zmiennej Lynx zawsze nadaje wartość. Może być wykorzystywana przez
              zewnętrzny program do stwierdzenia, czy został wywołany przez Lynx. W
              komentarzach w przykładowym mailcap z pakietu dystrybucyjnego znajdują
              się uwagi dotyczące sposobu użycia tej zmiennej w takim pliku.

    TERM        Normalnie zmienna ta jest używana przez Lynx do wyznaczenia typu
              terminala, jakiego użyto do wywołania programu. Jeśli jednak nie jest
              ustawiona przy uruchomieniu (lub ma wartość "unknown") lub jeśli użyto
              opcji-term wiersza poleceń, to Lynx nada lub zmieni jej wartość na
              podany przez użytkownika typ terminala (dla środowiska wykonywania
              Lynx).  Uwaga: jeśli Lynx nada/zmieni tę zmienną, wartości zmiennych
              środowiskowych LINES i COLUMNS mogą równiez ulec zmianie.

SYMULACJA OBSŁUGI CGI

    Jeśli zbudowano go z włączoną opcją cgi-links, to Lynx pozwala na dostęp do skryptów cgi
    bez potrzeby korzystania z demona http.

    Podczas wykonywania takich "skryptów lynxcgi" (jeśli są dostępne), do symulowania
    środowiska CGI można ustawić następujące zmienne:

    CONTENT_LENGTH

    CONTENT_TYPE

    DOCUMENT_ROOT

    HTTP_ACCEPT_CHARSET

    HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

    HTTP_USER_AGENT

    PATH_INFO

    PATH_TRANSLATED

    QUERY_STRING

    REMOTE_ADDR

    REMOTE_HOST

    REQUEST_METHOD

    SERVER_SOFTWARE

    Inne zmienne środowiska nie są dziedziczone przez skrypt, chyba że dostarczono je za
    pośrednictwem instrukcji LYNXCGI_ENVIRONMENT w pliku konfiguracyjnym. Definicje i sposób
    użycia tych zmiennych zawiera plik lynx.cfg oraz (szkic)  Specyfikacja  CGI  1.1
    <http://Web.Golux.Com/coar/cgi/draft-coar-cgi-v11-00.txt>.

    Po ogólne informacje o programowaniu skryptów CGI należy sięgnąć do Specyfikacji CGI i
    innej powiązanej dokumentacji.

OBSŁUGA JĘZYKÓW NARODOWYCH (NATIVE LANGUAGE SUPPORT - NLS)

    Jeśli został skonfigurowany i zainstalowany z obsługą języków narodowych (Native Language
    Support), Lynx będzie wyświetlał komunikaty o stanie i inne w naszym ojczystym języku.
    Więcej informacji o internacjonalizacji można znaleźć w pliku ABOUT_NLS z dystrybucji
    źródłowej lub na miejscowej witrynie GNU.

    Do zmiany domyślnych ustawień służą poniższe zmienne środowiska:

    LANG        Ta  zmienna,  jeśli  jest  ustawiona, przesłania domyślny język
              komunikatów. Jest to dwuliterowy kod ISO 639 identyfikujący język.
              Kody języków NIE są takie same, jak kody krajów podane w ISO 3166.

    LANGUAGE      Ta  zmienna,  jeśli  jest  ustawiona, przesłania domyślny język
              komunikatów. Jest to rozszerzenie GNU, mające wyższy priorytet przy
              ustalaniu katalogu komunikatów niż LANG czy LC_ALL.

    LC_ALL       i

    LC_MESSAGES     Te zmienne, jeśli są ustawione, określają sposób formatowania języka
              narodowego. Są zgodne z POSIX.

    LINGUAS       Ta zmienna, jeśli jest ustawiona przed konfiguracją,  ogranicza
              instalowane  języki do podanych przez jej wartość.  Jest listą
              rozdzielonych odstępami dwuliterowych kodów. Obecnie jest niezmienna,
              stosowna do życzeń.

    NLSPATH       Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, służy jako przedrostek ścieżki
              katalogów, w których znajdują się komunikaty.

UWAGI

    To jest wersja Lynx v2.8.2

    Jeśli chcesz przyczynić się do przyszłego rozwoju Lynxa, zapisz się na naszą listę
    dyskusyjną. Wyślij email do <majordomo@sig.net> z "subscribe lynx-dev" jako jedyną linijką
    ciała listu.

    Informacje o błędach, komentarze, sugestie wysyłaj do <lynx-dev@sig.net> (po zapisaniu
    się).

    Wypisać się z listy można wysyłając email na <majordomo@sig.net> z "unsubscribe lynx-dev"
    jako jedyną linijką ciała listu. Proszę nie wysyłać wiadomości unsubscribe na listę lynx-
    dev.

ZOBACZ TAKŻE

    catgets(3),  curses(3),  environ(7), execve(2), ftp(1), gettext(GNU), localeconv(3),
    ncurses(3), setlocale(3), slang(?), termcap(5), terminfo(5), wget(GNU)

    Zwróć uwagę, że dostępność stron podręcznika systemowego man i numeracja ich sekcji zależą
    do pewnego stopnia od używanej platformy i mogą odbiegać od powyższych odsyłaczy.

    Sekcja wskazana jako (GNU) ma oznaczać, że dany temat może być dostępny w postaci strony
    info, zamiast strony man (tj. należy spróbować "info temat", zamiast "man temat").

    Sekcja opisana (?) oznacza, że dokumentacja tego tematu istnieje, ale nie jest częścią
    ustalonego systemu wyszukiwania dokumentacji (więcej informacji można znaleźć w plikach
    dystrybucji powiązanych z tym tematem lub za pośrednictwem miejscowego Administratora
    Systemu).

PODZIĘKOWANIA

    Lynx zawiera kod z wielu różnych źródeł. Najwcześniejsze wersje lynxa zawierały kod od
    Earla Fogela z Computing Services z University of Saskatchewan, który zaimplementował
    HYPERREZ w środowisku Unix. HYPERREZ był stworzony przez Niela Larsona z Think.com i
    służył jako model dla pierwszych wersji Lynxa. Te wersje zawierały także biblioteki z
    klientów Gopher (Unix-owych), stworzonych na University of Minnesota, a późniejsze wersje
    lynxa bazują na kodzie biblioteki klienta WWW, stworzonej przez Tima Berners-Lee i
    wspólnotę WWW. Dodatkowo, szczególne podziękowania dla Foteos Macrides, który przeniósł
    większość z Lynxa na VMS i zrobił lub zorganizował większość z jego nowych elementów od
    czasu odejścia Lou Montulli i Garretta Blythe z University of Kansas w lecie 1994 do
    wersji v2.7.2, a także każdemu w sieci, kto włożył swoją pracę w rozwój lynxa, zarówno
    bezpośrednio  (przez  patche, komentarze, zgłaszanie błędów), lub pośrednio (przez
    natchnienie i rozwój innych systemów).

AUTORZY

    Lou Montulli, Garrett Blythe, Craig Lavender, Michael Grobe, Charles Rezac
    Academic Computing Services
    University of Kansas
    Lawrence, Kansas 66047

    Foteos Macrides
    Worcester Foundation for Biomedical Research
    Shrewsbury, Massachusetts 01545

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 lynx

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.