Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    merge - trójstronne scalanie plików

SKŁADNIA

    merge [ opcje ] plik1 plik2 plik3

OPIS

    merge nanosi na plik1 wszystkie zmiany, które z pliku plik2 uczyniły plik3. Wynik
    normalnie trafia do plik1. merge przydaje się do łączenia poczynionych osobno zmian tego
    samego oryginału.  Załóżmy, że plik2 jest oryginałem, a plik1 oraz plik3 niezależnymi
    modyfikacjami pliku2. Wówczas merge łączy obie zmiany.

    Jeśli zarówno plik1, jak i plik3 zawierają zmiany w tym samym wycinku wierszy, to
    występuje konflikt.  W takim przypadku merge normalnie wypisuje ostrzeżenie i ujmuje
    konflikt pomiędzy dwa wiersze złożone z nawiasów ostrych <<<<<<< i >>>>>>>.  Typowy
    konflikt wygląda tak:

       <<<<<<< plik A
       wiersze pliku A
       =======
       wiersze pliku B
       >>>>>>> plik B

    Jeśli wystąpiły konflikty, użytkownik powinien poprawić wynik ręcznie, usuwając jedną z
    alternatyw.

OPCJE

    -A   Wypisuje konflikty przy użyciu stylu -A programu diff3(1), jeśli jest  on
       udostępniany przez diff3.  Scala to wszystkie zmiany czyniące z pliku plik2 plik
       plik3 do pliku1 i tworzy najbardziej szczegółowe wyjście.

    -E, -e Te opcje określają style wypisywania konfliktów, które generują mniej informacji
       niż -A.  Szczegóły można znaleźć w diff3(1). Domyślnie używane jest -E. Z opcją
       -e, merge nie ostrzega o konfliktach.

    -L etykieta
       Tę opcję można podać do trzech razy. Określa etykiety, które w raportach o
       konfliktach mają być użyte zamiast odpowiednich nazw plików.  To znaczy, że
       merge -L x -L y -L z a b c tworzy wyjście wyglądające, tak jakby pochodziło z
       plików x, y i z, a nie z plików o nazwach a, b i c.

    -p   Wysyła wyniki na standardowe wyjście zamiast nadpisywania pliku1.

    -q   Tryb cichy. Nie ostrzega o konfliktach.

    -V   Wypisuje numer wersji programu.

DIAGNOSTYKA

    Kod zakończenia 0 oznacza pomyślnie ukończoną pracę, 1 napotkanie konfliktów, a 2 kłopoty.

IDENTYFIKACJA

    Autor: Walter F. Tichy.
    Data zmian strony podręcznika: 5.9.3; Data wydania: 2014-09-19.
    Copyright © 2010-2014 Thien-Thi Nguyen.
    Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Paul Eggert.
    Copyright © 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.

ZOBACZ TAKŻE

    diff3(1), diff(1), rcsmerge(1), co(1).

    Pełna dokumentacja RCS jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program info(1) i RCS jest
    poprawnie zainstalowany, to polecenie

       info rcs

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika. Dodatkowo, strona internetowa RCS:

       http://www.gnu.org/software/rcs/

    zawiera odnośniki i informacje na temat ostatnich wydań, rozwoju itp.

BŁĘDY

    Zwykle nie ma sensu scalanie plików binarnych tak, jakby były tekstowymi, ale merge i tak
    próbuje to robić.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne z wersją  5.9.3
    oryginału.