Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mformat - dodaje system plików MS-DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo
    pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na
    końcu strony.

OPIS

    Polecenie mformat jest używane do dodawania systemu plików MS-DOS do niskopoziomowo
    sformatowanej dyskietki. Ma następującą składnię:

    mformat [-t cylindry|-T całkowite_sektory] [-h głowice] [-s sektory]
     [-f rozmiar] [-1] [-4] [-8]
     [-v etykieta_wolumenu]
     [-F] [-S rozmiar_kodu]
     [-M rozmiar_sektora_sprzętowego]
     [-N numer_seryjny] [-a]
     [-C] [-H ukryte_sektory] [-I wersja_systemu_plików]
     [-r główne_sektory] [-L fat_len]
     [-B sektor_ładowania] [-k]
     [-m bajt_opisu_mediów]
     [-K kopia_sektora_ładowania]
     [-c klastrów_na_sektor]
     [-d kopie_fat]
     [-X] [-2 sectory_na_ścieżce_0] [-3]
     [-0 prędkość_ścieżki_0] [-A prędkość_innych_ścieżek]
     drive:

    Mformat dodaje minimalne elementy systemu plikowego MS-DOS (boot sector, FAT i katalog
    główny) do dyskietki, która została już sformatowana niskopoziomowo przez Unixa.

    Obsługiwane są następujące opcje (mogą nie być dostępne opcje S, 2, 1 oraz M, jeśli mtools
    zostały skompilowane bez opcji USE_2M):

    Następujące opcje są takie same jak w przypadku polecenia format z MS-DOS:

OPCJE

    v   Określa etykietę wolumenu. Etykieta identyfikuje dyski i może się składać z
       maksymalnie 11 znaków. Jeśli -v zostanie pominięte, to mformat nie nada dyskowi
       żadnej etykiety.

    f   Określa rozmiar systemu plików DOS do sformatowania. Opcja ta obsługuje tylko kilka
       predefiniowanych rozmiarów; opcji -h/-t/-s  należy użyć dla innych rozmiarów.
       Obsługiwane są następujące rozmiary:

       160  160K, jednostronna, 8 sektorów na ścieżce, 40 cylindrów (dla 5 1/4 DD)

       180  160K, jednostronna, 9 sektorów na ścieżce, 40 cylindrów (dla 5 1/4 DD)

       320  320K, dwustronna, 8 sektorów na ścieżce, 40 cylindrów (dla 5 1/4 DD)

       360  360K, dwustronna, 9 sektorów na ścieżce, 40 cylindrów (dla 5 1/4 DD)

       720  720K, dwustronna, 9 sektorów na ścieżce, 80 cylindrów (dla 3 1/2 DD)

       1200  1200K, dwustronna, 15 sektorów na ścieżce, 80 cylindrów (dla 5 1/4 HD)

       1440  1440K, dwustronna, 18 sektorów na ścieżce, 80 cylindrów (dla 3 1/2 HD)

       2880  2880K, dwustronna, 36 sektorów na ścieżce, 80 cylindrów (dla 3 1/2 HD)

    t   Określa liczbę ścieżek na dysku.

    T   Określa liczbę wszystkich sektorów na dysku. Tylko jedna z tych dwóch opcji (liczba
       ścieżek lub liczba sektorów) może być użyta.

    h   Liczba głowic (stron).

    s   Określa  liczbę sektorów na ścieżkę. Przy użyciu opcji 2m jest to liczba
       512-bajtowych równoważników sektora na typową ścieżkę (tj. inną niż głowica 0
       ścieżka 0). Jeśli nie użyto opcji 2m, jest to liczba fizycznych sektorów na ścieżkę
       (mogą być one większe niż 512 bajtów).

    1   Jednostronne formatowanie (odpowiednik -h 1)

    4   Formatowanie dwustronnego dysku 360K (odpowiednik -f 360). Użyty razem z opcją -1
       powoduje sformatowanie dysku 180K.

    8   Formatowanie dysku z 8 sektorami na ścieżce.

    Opcje q, u i b programu format z MS-DOS nie są obsługiwane. Opcja s ma inne znaczenie.

    Następujące opcje są specyficzne dla mtools:

    F   Formatowanie partycji jako FAT32.

    S   Rozmiar kodu. Rozmiar sektora wynosi 2 ^ (rozmiarkodu + 7).

    X   Formatuje dyskietkę jako dyskietkę XDF. Patrz sekcja XDF w mtools(1). Dyskietka
       musi być uprzednio sformatowana niskopoziomowo przy użyciu narzędzia xdfcopy
       zawartego w pakiecie fdutils. Dyski XDF są używane na przykład jako dyski
       instalacyjne systemu OS/2.

    2   Format 2m. Parametr tej opcji opisuje liczbę sektorów na ścieżce 0, głowicy 0.
       Opcja zalecana dla sektorów większych niż zwykłe.

    3   Nie używa formatu 2m, nawet jeśli obecna geometria dysku jest geometrią 2m.

    0   Prędkość transferu danych na ścieżce 0.

    A   Prędkość transferu danych na ścieżkach innych niż 0.

    M   Rozmiar sektora programowego. Parametr ten opisuje rozmiar w bajtach sektora
       używanego przez system plikowy MS-DOS. Domyślnie jest on równy rozmiarowi sektora
       fizycznego.

    N   Używa podanego numeru seryjnego, zamiast wygenerować go automatycznie.

    a   Podanie tej opcji powoduje generowanie numeru seryjnego jak dla Atari. Atari
       przechowują numer seryjny w etykiecie OEM.

    C   Tworzy plik obrazu dysku, na którym będzie zainstalowany system plików MS-DOS.
       Oczywiście, bezużyteczne w odniesieniu do fizycznych urządzeń takich jak dyskietki
       czy partycje dysku twardego.

    H   Liczba sektorów ukrytych. Parametr przydatny do formatowania partycji dysku
       twardego, które nie są wyrównane do granic ścieżek (tj. pierwsza głowica pierwszej
       ścieżki nie należy do partycji, ale zawiera tablicę partycji). W takim przypadku
       liczba ukrytych sektorów jest zwykle liczbą sektorów na cylinder. Nie testowano.

    I   Ustawia identyfikator wersji systemu plików przy formatowaniu napędu FAT32. Aby
       dowiedzieć się, jaki jest ten identyfikator, należy uruchomić minfo na istniejącym
       napędzie FAT32, a następnie powiadomić autora przez e-mail, aby mógł dołączyć
       poprawną wartość w przyszłych wersjach mtools.

    c   Ustawia rozmiar klastra (cluster) w sektorach. Jeśli rozmiar ten spowodowałby
       utworzenie zbyt dużej tablicy alokacji plików (FAT), to mtools automatycznie
       powiększy go, aż do uzyskania dostatecznie małego FAT-u.

    d   Ustawia liczbę kopii FAT. Domyślnie - 2. Opcja ta może być podana także za pomocą
       zmiennej środowiskowej MTOOLS_NFATS.

    r   Ustala rozmiar katalogu głównego (root) w sektorach. Odnosi się wyłącznie do 12- i
       16-bitowych tablic alokacji plików (FAT). Opcja ta może być podana także za pomocą
       zmiennej środowiskowej MTOOLS_DIR_LEN.

    L   Ustawia rozmiar FAT-u.

    B   Używa sektora startowego (boot sector) przechowywanego w zadanym pliku lub na
       zadanym urządzeniu, zamiast używać własnego. Aktualizowane są jedynie  pola
       geometrii, tak by pasowały do parametrów dysku docelowego.

    k   Zachowuje z istniejącego sektora startowego tyle, ile tylko możliwe. Aktualizowane
       są jedynie pola geometrii i inne podobne pola, tak by pasowały do parametrów dysku
       docelowego.

    K   Ustawia numer sektora, w którym będzie przechowywana kopia zapasowa sektora
       startowego (ma znaczenie tylko dla FAT32).

    m   Używa niestandardowego bajtu opisu mediów dysku. Bajt opisu mediów znajduje się na
       pozycji 21. sektora ładowania, a także jako pierwszy bajt każdej kopii FAT.
       Używanie tej opcji może wprawić DOS-a lub starsze wersje pakietu mtools w
       zakłopotanie i może spowodować, że dysku nie będzie się dało odczytać. Należy
       używać tej opcji tylko wtedy, gdy ma się pewność, co się robi.

    Chcąc sformatować dyskietkę o gęstości innej niż domyślna, należy podać co najmniej te
    parametry linii poleceń, które są różne od domyślnych.

    Mformat zwraca 0 w przypadku powodzenia lub 1 w przypadku błędu.

    Polecenie nie zapisuje informacji o błędnych blokach (bad blocks) w FAT. Należy w tym
    celu użyć mbadblocks.

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

    Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu
    mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy
    indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników
    w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały
    przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy  użycie
    oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak
    przeglądać dokumentację w tym formacie.

    *   Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając
       poniższe polecenia:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:

           ./configure; make html

    Już    utworzone    wersje    html    można    znaleźć   na   stronie
    `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

    *   Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy
       uruchomić:

           ./configure; make info

    Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info
    niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w
    formacie info.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  4.0.18
    oryginału.