Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo
    pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na
    końcu strony.

OPIS

    Polecenie mpartition tworzy system plików MS-DOS jako partycję. Przeznaczone jest do
    wykorzystania w systemach innych niż Linux, tj. w systemach, gdzie brak jest polecenia
    fdisk i łatwego dostępu do urządzeń SCSI. Polecenie to działa tylko na napędach, dla
    których ustawiono zmienną partycji.

    mpartition -p dysk
    mpartition -r dysk
    mpartition -I [-B sektorładujący] dysk
    mpartition -a dysk
    mpartition -d dysk
    mpartition -c [-s sektory] [-h głowice]
    [-t cylindry] [-v [-T typ] [-b
    początek] [-l długość] [-f]

    Mpartition przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

    p   Wyświetla linię poleceń do odtworzenia partycji napędu. Jeżeli dla napędu nie
       zdefiniowano partycji lub wykryto błędy logiczne, to nie pojawi się żaden wynik.
       Przy włączonej opcji wyświetlania szczegółów (-v) wyświetla bieżącą tablicę
       partycji.

    r   Usuwa partycję opisaną przez napęd.

    I   Inicjuje tablicę partycji i usuwa wszystkie partycje.

    c   Tworzy partycję opisaną przez napęd.

    a   "Aktywuje" partycję, tj. czyni ją partycją startową (bootable). Równocześnie może
       istnieć tylko jedna partycja startowa.

    d   "Dezaktywuje" partycję, tj. przestaje ona być partycją startową.

    Jeżeli nie podano żadnej operacji, to wyświetlane są bieżące ustawienia.

    Przy tworzeniu partycji dostępne są następujące opcje:

    s sektory
       Liczba sektorów na ścieżkę partycji (jest to również liczba sektorów na ścieżkę dla
       całego napędu).

    h głowice
       Liczba głowic partycji (jest to również liczba głowic dla całego napędu).
       Domyślnie informacja o geometrii (liczba sektorów i głowic) wyliczana jest z
       sąsiednich pozycji tablicy partycji lub odgadywana na podstawie rozmiaru.

    t cylindry
       Liczba cylindrów partycji (nie jest to liczba cylindrów całego napędu).

    b początek
       Początkowy offset partycji, wyrażony w sektorach. Jeśli nie podano początku, to
       mpartition rozpoczyna partycję od początku dysku (dla partycji numer 1) lub
       bezpośrednio za końcem poprzedniej partycji.

    l długość
       Rozmiar (długość) partycji, wyrażona w sektorach. Jeśli nie podano końca, to
       mpartition wylicza rozmiar na podstawie liczby sektorów, głowic i cylindrów. Jeśli
       również ich nie podano, nadaje partycji największy możliwy rozmiar, uwzględniając
       rozmiar dysku i początek następnej partycji.

    Dla wszystkich operacji modyfikujących tablicę partycji dostępne są opcje:

    f   Zwykle przed zapisem jakichkolwiek zmian partycji mpartition wykonuje pewne
       sprawdzenia spójności logicznej, jak kontrola nakładania się i prawidłowego
       wyrównywania partycji. Jeśli któreś z nich zawiedzie, to tablica partycji nie jest
       zmieniana. Opcja -f pozwala na obejście tych zabezpieczeń.

    Poniższe opcje dostępne są przy wszystkich operacjach:

    v   W połączeniu z -p wyświetla informację o bieżącej tablicy partycji (bez zmian) albo
       o tablicy partycji po zmianach.

    vv   Podanie podwojonej flagi włączenia szczegółów powoduje, że mpartition będzie
       wyświetlać szesnastkowo (hexdump) tablicę partycji przy odczycie i zapisie na
       urządzenie.

    Opcja dostępna przy inicjowaniu tablicy partycji:

    B sektorładowania
       Czyta wzorcowy główny  rekord  startowy  (master  boot  record)  z  pliku
       sektorładowania.

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

    Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu
    mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy
    indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników
    w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały
    przełożone  na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie
    oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak
    przeglądać dokumentację w tym formacie.

    *   Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając
       poniższe polecenia:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:

           ./configure; make html

    Już   utworzone   wersje    html    można    znaleźć    na    stronie
    `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

    *   Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy
       uruchomić:

           ./configure; make info

    Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info
    niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w
    formacie info.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  4.0.18
    oryginału.