Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mtools - narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie

WSTĘP

    Mtools jest zbiorem narzędzi pozwalających systemom uniksowym na operowanie plikami
    systemu MS-DOS: odczyt, zapis i przemieszczanie plików położonych na systemie plików
    MS-DOS (zwykle dyskietce). Gdy jest to uzasadnione, każdy z programów usiłuje emulować
    odpowiednie polecenie MS-DOS. Nie są jednak emulowane zbędne ograniczenia i osobliwości
    DOS-u. Na przykład, możliwe jest przesuwanie podkatalogów z jednego podkatalogu do innego.

    Mtools wystarczają do zapewnienia dostępu do systemów plikowych MS-DOS. Na przykład,
    polecenia takie jak mdir a: działają na napędzie a: bez uprzedniego  montowania
    (dołączania)  czy  inicjacji  (zakładając,  że  na  maszynie działa domyślny plik
    `/etc/mtools.conf'. Przy pomocy mtools można zmieniać dyskietki bez potrzeby  ich
    dołączania i odłączania.

Skąd wziąć mtools

    Mtools można znaleźć w następujących miejscach (i ich mirrorach):

     http://ftp.gnu.org/gnu/mtools/mtools-4.0.18.tar.gz
     http://mtools.linux.lu/mtools-4.0.18.tar.gz
     ftp://www.tux.org/pub/knaff/mtools/mtools-4.0.18.tar.gz
     ftp://ibiblio.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-management/mtools-4.0.18.tar.gz

    Przed zgłoszeniem błędu należy sprawdzić, że nie został już poprawiony w łatkach alfa,
    które można znaleźć na:

     http://ftp.gnu.org/gnu/mtools/
     http://mtools.linux.lu/
     ftp://www.tux.org/pub/knaff/mtools

    Łaty mają nazwy mtools-wersja-ddmm.taz, gdzie wersja oznacza wersję podstawową, dd -
    dzień, a mm - miesiąc. Z powodu braku miejsca zwykle pozostawiam jedynie najnowszą łatę.

    Pod adresem "mtools @ tux.org" jest lista dyskusyjna. Proszę przesyłać wszystkie
    zgłoszenia błędów na tę listę. Można zapisać się na listę wysyłając wiadomość o treści
    "subscribe mtools @ tux.org" do "majordomo @ tux.org". (Uwaga: proszę usunąć odstępy przed
    i po znaku "@". Pozostawiłem je dla oszukania spambotów). Zawiadomienia o nowych wersjach
    mtools, oprócz przesyłania na ogłoszeniowe grupy Linuksa, będą również wysyłane na tę
    listę. Archiwum listy prowadzone jest na http://lists.gnu.org/pipermail/info-mtools/.

Wspólne cechy wszystkich poleceń mtools

  Opcje i nazwy plików
    Nazwy plików MS-DOS składają się z litery napędu, po której następuje dwukropek,
    podkatalog i nazwa pliku. Tylko nazwa pliku jest obowiązkowa, litera napędu i podkatalog
    są opcjonalne. Nazwy plików bez litery napędu odnoszą się do plików unixowych. Nazwy
    podkatalogów mogą używać zarówno separatora \ jak i \. Użycie separatora \ lub znaków
    uogólniających wymaga otoczenia nazw znakami cytowania (apostrofami, cudzysłowami) dla
    ochrony przed ich interpretacją przez powłokę. Jednakże znaki uogólniające w nazwach
    plików unixowych nie powinny być cytowane, gdyż chcemy by powłoka je rozwinęła.

    Procedury "wyszukiwania wzorców" wyrażeń regularnych stosują się do reguł uniksowych. Na
    przykład, * oznacza wszystkie pliki DOSowe (zamiast *.*). Bity określające atrybuty pliku
    (archiwalny, ukryty, tylko-do-odczytu, systemowy) podczas  wyszukiwania  wzorca  są
    ignorowane.

    Wszystkie opcje używają znaku - (minus) jako pierwszego znaku, nie zaś / (ukośnika), jak
    mógłbyś się spodziewać w DOSie.

    Większość poleceń mtools pozwala na użycie wielu nazw plików jako parametrów, co nie jest
    zgodne z konwencjami DOSu, ale jest przyjaźniejsze dla użytkownika.

    Większość poleceń mtools posiada opcje informujące je, jak obsługiwać kolizje nazw plików.
    Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Kolizje nazw. Wszystkie polecenia akceptują opcję -V
    wyświetlającą wersję, a większość również opcję -v przełączającą tryb wyświetlania
    szczegółów (verbose). Patrz sekcja Polecenia, gdzie umieszczono szczegółowy opis opcji
    charakterystycznych dla poszczególnych poleceń.

  Litery napędów
    Znaczenie liter napędów zależy od konfiguracji sprzętowej. Przy większości konfiguracji
    jednak, napęd A jest pierwszym napędem dyskietek, napęd B drugim napędem dyskietek (jeśli
    jest dostępny), napęd J jest napędem Jaz (jeśli dostępny), zaś napęd Z - napędem typu Zip
    (jeśli dostępny). W systemach, gdzie nazwa urządzenia pochodzi od identyfikatora SCSI,
    napęd Jaz przyjmowany jest za 4 obiekt SCSI, a Zip za SCSI 5 (domyślne ustawienia
    fabryczne). W Linuksie, w przypadku obu tych napędów, przyjmuje się, że jest to drugi
    napęd szyny SCSI (/dev/sdb). Ustawienia domyślne mogą być zmienione przez zmianę pliku
    konfiguracyjnego (patrz opis konfiguracji w mtools(5)).

    Litera dysku : (dwukropek) ma specjalne znaczenia. Jest używana do uzyskania dostępu do
    plików, które są wprost podane w linii poleceń za pomocą opcji -i.

    Przykład:

      mcopy -i my-image-file.bin ::file1 ::file2 .

    Kopiuje to file1 i file2 z pliku obrazu (my-image-file.bin) do katalogu /tmp.

    Można także podać offset w pliku obrazu przez dodanie do nazwy pliku @@offset.

    Przykład:

      mcopy -i my-image-file.bin@@1M ::file1 ::file2 .

    Powyższe zaczyna szukać obrazu w pliku od offsetu 1M zamiast od początku pliku.

  Bieżący katalog roboczy
    Polecenie mcd jest używane do ustawienia urządzenia i bieżącego katalogu (odnoszącego się
    do systemu plikowego MS-DOS). Jeśli nie zostanie użyte to domyślnym katalogiem jest A:/.
    Jednak w przeciwieństwie do MS-DOS-u, istnieje tylko jeden katalog roboczy dla wszystkich
    napędów, nie zaś po jednym na napęd.

  Długie nazwy plików VFAT
    Niniejsza wersja mtools obsługuje długie nazwy plików stosowane w VFAT. Jeśli unixowa
    nazwa pliku jest zbyt długa, by zmieścić się w krótkiej nazwie DOSu, zachowywana jest jako
    długa nazwa VFAT i tworzona jest towarzysząca jej krótka nazwa. Tę krótką nazwę widzisz
    sprawdzając dysk DOSem w wersji wcześniejszej niż 7.0. Poniższe zestawienie pokazuje
    kilka przykładów krótkich nazw:

       Długa nazwa  Nazwa MS_DOS  Powód zmiany nazwy
       -----------  ------------  -----------------------
       ToJestTest  TOJEST~1    zbyt długa nazwa pliku
       alain.knaff  ALAIN~1.KNA  za długie rozszerzenie
       prn.txt    PRN~1.TXT   PRN jest nazwą urządzenia
       .abc     ABC~1     pusta nazwa pliku
       hot+cold   HOT_CO~1    niedozwolony znak

    Jak widać, w celu uzyskania krótkiej nazwy zastosowano następujące przekształcenia:

    *   Niedozwolone znaki są zastąpione  podkreśleniem.  Znakami  zabronionymi  są:
       ;+=[]',\"*\<>/?:|.

    *   Usunięte są dodatkowe kropki, które nie mogą być zinterpretowane jako główny
       separator nazwy/rozszerzenia.

    *   Tworzony jest licznik dla przyrostka ~n,

    *   Nazwa skracana jest tak, by spełnić ograniczenie 8+3.

    Początkowa, uniksowa nazwa pliku (długa lub krótka) zwana jest również nazwą pierwotną lub
    główną (primary), zaś pochodząca od niej nazwa krótka zwana jest wtórną lub dodatkową
    (secondary).

    Przykład:

      mcopy /etc/motd a:Reallylongname

    Mtools utworzą wpis w VFAT dla `DlugaNazwa' i użyją `DLUGANAZ' jako nazwy krótkiej.
    `DlugaNazwa' jest tutaj nazwą główną, zaś `DLUGANAZ' nazwą dodatkową.

      mcopy /etc/motd a:motd

    `motd' spełnia ograniczenia stawiane nazwom pliku DOS. Mtools nie musi tworzyć z niej
    innej nazwy. Nazwą pierwotną jest `motd', a nie ma nazwy wtórnej.

    W skrócie: nazwą główną jest długa nazwa, jeśli taka istnieje, lub krótka nazwa, jeśli nie
    ma długiej nazwy.

    Mimo,  iż  VFAT  jest dużo elastyczniejszy niż FAT, nawet w nim nadal istnieją
    niedopuszczalne nazwy plików. Pozostały jeszcze niektóre niedozwolone znaki (\"*\<>/?:|),
    zaś nazwy urządzeń w dalszym ciągu są zarezerwowane.

     Nazwa uniksowa  Długa nazwa  Powód zmiany
     -------------  -----------  -------------------------
     prn       prn-1     PRN jest nazwą urządzenia
     ab:c      ab_c-1    niedozwolony znak

    Jak  widać,  w  przypadku  niedozwolonej długiej nazwy, wykonywane są następujące
    przekształcenia:

    *   Niedozwolone znaki zastępowane są podkreśleniami,

    *   Tworzony jest licznik dla przyrostka ~n,

  Kolizje nazw
    Podczas zapisu pliku na dysk, jego długa lub krótka nazwa może kolidować z nazwą
    istniejącego pliku lub katalogu. Może się to zdarzyć dla każdego z poleceń tworzących nowy
    katalog lub wpis w katalogu, takiemu jak mcopy, mmd, mren, mmove. W przypadku kolizji nazw
    polecenia mtools pytają o sposób postępowania. Oferują kilka możliwości:

    overwrite
       Nadpisuje istniejący plik. Nie jest możliwe nadpisanie katalogu plikiem.

    rename
       Zmienia nazwę nowo tworzonego pliku. Mtools pytają o nową nazwę pliku.

    autorename
       Zmienia nazwę nowo tworzonego pliku. Mtools wybierają same nazwę, bez pytania.

    skip  Pomiń ten plik, zajmij się następnym (jeśli jest).

    By wybrać jedną z powyższych akcji, po zachęcie ze strony polecenia, wpisz jej pierwszą
    literę. Jeśli użyjesz małej litery, to akcja będzie się odnosić wyłącznie do tego pliku;
    użycie dużej litery spowoduje zastosowanie danej akcji do wszystkich plików bez dalszych
    pytań.

    Można również wybrać akcje (dla wszystkich plików) w linii poleceń, przy wywołaniu mtools:

    -D o  Domyślnie nadpisuje nazwy pierwotne.

    -D O  Domyślnie nadpisuje nazwy wtórne.

    -D r  Domyślnie zmienia nazwę pierwotną.

    -D R  Domyślnie zmienia nazwę wtórną.

    -D a  Domyślnie automatycznie zmienia nazwę pierwotną.

    -D A  Domyślnie automatycznie zmienia nazwę wtórną.

    -D s  Domyślnie przeskocz nazwę pierwotną.

    -D S  Domyślnie przeskocz nazwę wtórną.

    -D m  Pytaj użytkownika, co zrobić z nazwą pierwotną.

    -D M  Pytaj użytkownika, co zrobić z nazwą wtórną.

    Zauważ, że w linii poleceń przełączniki małe/duże odróżniają polecenia dla nazwy
    pierwotnej/wtórnej, podczas gdy przy wyborze interakcyjnym małe/duże różnicują zakres:
    tym-razem/zawsze.

    Nazwa pierwotna jest nazwą wyświetlaną w Windows 95 lub Windows NT, tj. nazwą długą, jeśli
    takowa istnieje, w przeciwnym razie krótką. Nazwa wtórna jest nazwą "ukrytą", tj. nazwą
    krótką jeśli istnieje długa.

    Przy domyślnym sposobie działania mtools użytkownik jest proszony o reakcję w przypadku
    kolizji nazw pierwotnych, zaś nazwy wtórne zmieniane są automatycznie.

    Jeśli kolizja nazw zdarzy się w katalogu Unixa, mtools pytają tylko czy nadpisać plik, czy
    go pominąć.

  Rozróżnianie dużych i małych liter w systemie VFAT
    System plików VFAT potrafi zapamiętać wielkość znaków (małe/duże litery)  w nazwach
    plików. W tym samym katalogu nie mogą jednak istnieć pliki o nazwach różniących się
    jedynie wielkością liter. Jeśli na przykład zapisano plik o nazwie DlugaNazwaPliku w
    systemie plikowym VFAT, mdir pokaże go jako DlugaNazwaPliku, a nie jako DlugaNazwapliku.
    Jednak polecenie odmówi dodania pliku DlugaNazwapliku do tego samego katalogu, gdyż
    wielkość liter jest ignorowana przy sprawdzaniu kolizji.

    System VFAT umożliwia przechowywanie wielkości liter nazwy pliku w bajcie atrybutu, jeśli
    wszystkie litery tej nazwy są duże (bądź małe) oraz wszystkie litery rozszerzenia też są
    duże (lub odpowiednio, małe). Mtools używają tej informacji do wyświetlania nazw plików
    oraz tworzenia nazw uniksowych przy kopiowaniu (mcopy) do katalogu Unixa. Może to dawać
    nieoczekiwane efekty w odniesieniu do plików zapisanych przy użyciu DOS w wersji
    wcześniejszej niż 7.0: nazwy takich plików będą w całości zamienione na duże litery.
    Zachowanie to różni się od poprzedniej wersji mtools, która tworzyła nazwy plików
    uniksowych złożone z małych liter.

  Formatowanie o dużej gęstości
    Mtools obsługują wiele sposobów formatowania, pozwalających na przechowywanie na dyskietce
    większej  niż  zwykle  ilości danych. W związku z różnymi możliwościami systemów
    operacyjnych, formaty te nie są obsługiwane we wszystkich systemach. Mtools rozpoznają te
    formaty tam, gdzie są one obsługiwane.

    W celu sformatowania takich dyskietek powinieneś użyć narzędzia odpowiedniego do systemu
    operacyjnego. Dla Linuksa, odpowiednie narzędzia obsługi dyskietek można znaleźć w
    pakiecie fdutils w następujących miejscach:

     ftp://www.tux.org/pub/knaff/fdutils/.
     ftp://ibiblio.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-management/fdutils-*

    Dalszych szczegółów szukaj w dokumentacji dołączonej do tego pakietu. Należy użyć
    superformat, by sformatować dyskietkę w dowolnym z formatów oprócz XDF, oraz xdfcopy do
    formatowania XDF.

  Więcej sektorów
    Najstarszą metodą umieszczenia większej ilości danych na dyskietce jest użycie większej
    liczy sektorów i cylindrów. Mimo, że standardowy format używa 80 cylindrów i 18 sektorów
    (na 3,5" dyskietkach dużej gęstości), to możliwe jest użycie do 83 cylindrów (na
    większości napędów) i do 21 sektorów. Metoda ta pozwala na zapisanie do 1743K na dyskietce
    3,5"HD. Dyskietki o 21 sektorach są jednak dwukrotnie wolniejsze od standardowych
    dyskietek o 18 sektorach, gdyż sektory są upakowane tak blisko siebie, że zachodzi
    potrzeba ich przeplotu. Problem ten nie istnieje przy formatach o 20 sektorach.

    Formaty te są obsługiwane przez liczne shareware'owe DOSowe programy narzędziowe takie jak
    fdformat i vgacopy. W swej nieskończonej arogancji Bill Gate$ wierzył, że to on to
    wynalazł i nazwał je "dyskami DMF" lub "Windows formatted disks". W rzeczywistości,
    rozwiązanie to istniało już od lat! Mtools obsługują te formaty w Linuksie, SunOS oraz
    DELL Unix PC.

  Większe sektory
    Użycie większych sektorów umożliwia przekroczenie pojemności możliwej do uzyskania przy
    standardowych sektorach 512-bajtowych. Powodem jest nagłówek sektora. Nagłówek sektora ma
    taki  sam rozmiar, niezależnie od liczby bajtów danych w sektorze. Możemy zatem
    zaoszczędzić nieco miejsca używając mniejszej liczby większych sektorów. Na przykład, 1
    sektor 4-kilobajtowy zabiera tylko jedno miejsce na nagłówek, podczas gdy 8 sektorów po
    512 bajtów ma 8 nagłówków, przy tej samej ilości danych użytkowych.

    Metoda ta umożliwia przechowanie do 1992K na dyskietkach 3,5HD.

    Mtools obsługują te formaty tylko w Linuksie.

   2m
    Format 2m został pierwotnie wynaleziony przez Ciriaco Garcia de Celis. On również używa
    większych niż zwykle sektorów, by pomieścić więcej danych na dyskietce. Posługuje się
    jednak standardowym formatem (18 sektorów po 512 bajtów każdy) na pierwszym cylindrze, by
    ułatwić obsługę tych dyskietek w DOS-ie. Faktycznie, metoda ta pozwala na użycie sektora
    startowego (bootsector) o standardowym rozmiarze, zawierającego opis, jak powinna być
    odczytana reszta dyskietki.

    Wadą tego rozwiązania jest to, że pierwszy cylinder może pomieścić mniej danych niż
    pozostałe. Niestety, DOS potrafi obsługiwać wyłącznie dyskietki o tej samej ilości danych
    na każdej ścieżce. A zatem 2m ukrywa fakt, iż pierwsza ścieżka zawiera mniej danych przez
    użycie shadow FAT. (Zwykle DOS przechowuje FAT w dwu identycznych kopiach, dla dodatkowego
    bezpieczeństwa. XDF przechowuje tylko jedną kopię, ale mówi DOS-owi, że przechowuje dwie.
    W ten sposób oszczędzane jest miejsce, jakie byłoby zajęte przez drugą kopię FAT). Oznacza
    to również, że nie powinno się nigdy używać dyskietek 2m do zapisywania czegokolwiek
    innego niż system plików DOS.

    Mtools obsługują te formaty tylko w Linuksie.

   XDF
    XDF jest formatem dużej gęstości używanym przez OS/2. Umożliwia przechowywanie na
    dyskietce do 1840K. Jest to mniej niż najlepsze formaty 2m, ale jego główną zaletą jest
    szybkość: 600 milisekund na ścieżkę. Jest to szybciej niż dla formatu 21-sektorowego i
    prawie tak szybko jak dla standardowego formatu o 18 sektorach. Chcąc zapewnić dostęp do
    tych dyskietek, należy sprawdzić, że mtools zostały skompilowane z obsługą XDF i ustawić
    zmienną use_xdf dla napędu w pliku konfiguracyjnym. Szczegóły można znaleźć w rozdziałach
    Kompilowanie mtools i Różne zmienne. Szybki dostęp XDF osiągalny jest przy jądrze Linuksa
    nowszym niż 1.1.34.

    Mtools obsługuje ten format tylko w Linuksie.

    Ostrzeżenie / Uwaga dystrybutorzy: mtools skompilowane pod jądrem Linuksa nowszym niż
    1.3.34 nie będzie działać przy starszym jądrze. Skompilowane jednak na starszym jądrze
    działa nadal na nowszym, z wyjątkiem tego, że dostęp XDF jest wolniejszy. Zaleca się, by
    autorzy dystrybucji dołączali binaria mtools skompilowane wyłącznie pod jądrze starszym
    niż 1.3.34, aż do ukazania się 2.0. Po ukazaniu się 2.0 mogą (i powinny) być
    rozpowszechniane binaria mtools kompilowane pod nowszymi jądrami.  Binaria  mtools
    kompilowane pod jądrami starszymi niż 1.3.24 nie będą działać przy żadnym z jąder 2.1 lub
    późniejszym.

  Kody zakończenia
    Wszystkie polecenia mtools zwracają 0 w przypadku powodzenia, 1 przy  kompletnym
    niepowodzeniu lub 2 przy częściowym. Wszystkie polecenia mtools przed pracą dokonują
    pewnych sprawdzeń poprawności, by upewnić się, że dysk jest rzeczywiście dyskiem MS-DOS (a
    nie, powiedzmy, dyskiem systemu ext2 czy MINIX). Kontrole te mogą odrzucić dyski częściowo
    uszkodzone, które mimo to mogą być czytelne. Można uniknąć tych kontroli przez ustawienie
    zmiennej środowiska MTOOLS_SKIP_CHECK lub odpowiedniej zmiennej pliku konfiguracyjnego
    (patrz rozdział Zmienne globalne w mtools(5)).

  BŁĘDY
    Niefortunnym efektem ubocznym odgadywania poprawnego urządzenia (przy obsługiwaniu wielu
    pojemności dyskietek) jest sporadyczny komunikat o błędzie ze sterownika urządzenia. Może
    być on spokojnie zignorowany.

    Kod sprawdzający formatowanie zatyka się na dyskietkach 1.72M formatowanych przy użyciu
    mformat z mtools wersji wcześniejszych niż 2.0.7. Należy ustawić zmienną środowiska
    MTOOLS_FAT_COMPATIBILITY (lub odpowiednią zmienną pliku konfiguracyjnego, patrz Zmienne
    globalne w mtools(5)), by pominąć sprawdzanie fat.

ZOBACZ TAKŻE

    floppyd_installtest mattrib mbadblocks mcd mclasserase mcopy mdel mdeltree mdir mdu
    mformat minfo mkmanifest mlabel mmd mmount mmove mrd mren mshortname mshowfat mtoolstest
    mtype

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  4.0.18
    oryginału.