Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    openssl - narzędzia wiersza poleceń do biblioteki OpenSSL

SKŁADNIA

    openssl polecenie [ opcje_polecenia ] [ argumenty_polecenia ]

    openssl [ list-standard-commands | list-message-digest-commands | list-cipher-commands |
    list-cipher-algorithms | list-message-digest-algorithms | list-public-key-algorithms]

    openssl no-XXX [ dowolne opcje ]

OPIS

    OpenSSL to zestaw narzędzi kryptograficznych implementujący protokoły sieciowe Secure
    Sockets Layer (SSL v2/v3) i Transport Layer Security (TLS v1) oraz wymagane przez nie
    standardy kryptograficzne.

    Program openssl to narzędzie wiersza poleceń przeznaczone do używania różnych funkcji
    kryptograficznych biblioteki crypto OpenSSL z poziomu powłoki. Można go używać do:

    o Tworzenia i zarządzania kluczami prywatnymi, publicznymi i ich parametrami
    o Operacji kryptograficznych na kluczach publicznych
    o Wystawiania certyfikatów X.509, CSR oraz CRL
    o Obliczania skrótów wiadomości
    o Szyfrowania i deszyfrowania
    o Testowania klientów i serwerów SSL/TLS
    o Obsługi poczty z podpisem S/MIME lub zaszyfrowanej
    o Generowania i weryfikowania żądań Time Stamp

PODSUMOWANIE POLECEŃ

    Program openssl dostarcza wielu różnych poleceń (polecenie w rozdziale SKŁADNIA powyżej),
    z których każde ma mnóstwo opcji i argumentów (opcje_polecenia i argumenty_polecenia w
    rozdziale SKŁADNIA).

    Pseudopolecenia list-standard-commands, list-message-digest-commands oraz
    list-cipher-commands wypisują listę nazw (po jednym elemencie w wierszu) odpowiednio:
    wszystkich standardowych poleceń, poleceń skrótu wiadomości lub poleceń szyfrowania
    dostępnych w bieżącej aplikacji openssl.

    Pseudopolecenia list-cipher-algorithms oraz list-message-digest-algorithms wyświetlają
    wszystkie algorytmy szyfrowania i funkcji skrótu, po jednym wpisie w linii. Aliasy są
    wyświetlane jako:

    z => do

    Pseudopolecenie list-public-key-algorithms wyświetla wszystkie obsługiwane algorytmy
    klucza publicznego.

    Pseudopolecenie no-XXX sprawdza obecność polecenia o podanej nazwie. Jeśli XXX nie jest
    dostępne, zwraca 0 (kod powodzenia) i wypisuje no-XXX; w przeciwnym razie zwraca 1 i
    wypisuje XXX. W obydwu przypadkach efekty są kierowane na stdout i nic nie pojawia się na
    stderr. Dodatkowe argumenty wiersza poleceń są zawsze ignorowane. Ponieważ każdy szyfr
    jest wywoływany przez polecenie o takiej samej nazwie jak on sam, łatwo sprawdzić
    dostępność szyfrów w openssl z poziomu powłoki. (no-XXX nie potrafi wykrywać pseudopoleceń
    takich jak quit, list-...-commands, czy samego no-XXX.)

  POLECENIA STANDARDOWE
    asn1parse Analiza składni sekwencji ASN.1.

    ca    Zarządzanie ośrodkami certyfikacji (CA).

    ciphers  Opis zestawu dostępnych szyfrów.

    cms    Narzędzie CMS (Cryptographic Message Syntax).

    crl    Zarządzanie listą unieważnionych certyfikatów (CRL).

    crl2pkcs7 Konwersja z CRL do PKCS#7.

    dgst   Obliczanie skrótu wiadomości.

    dh    Zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana. Przedawnione przez dhparam.

    dhparam  Tworzenie i zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana. Zastąpione przez genpkey i
         pkeyparam.

    dsa    Zarządzanie danymi DSA.

    dsaparam Tworzenie i zmienianie DSA. Zastąpione przez genpkey i pkeyparam.

    ec    Procesowanie klucza EC (Elliptic curve)

    ecparam  Tworzenie i zmienianie parametru EC.

    enc    Szyfrowanie.

    engine  Informacja o silnikach (modułach ładowalnych) i zarządzanie nimi.

    errstr  Konwersja numeru błędu na komunikat błędu.

    gendh   Tworzenie parametrów Diffie-Hellmana. Przedawnione przez dhparam.

    gendsa  Tworzenie prywatnego klucza DSA na podstawie parametrów. Zastąpione przez
         genpkey i pkey.

    genpkey  Tworzenie kluczy prywatnych lub parametrów.

    genrsa  Tworzenie klucza prywatnego RSA. Zastąpione przez genpkey.

    nseq   Tworzenie lub sprawdzanie sekwencji certyfikatów nestscape.

    ocsp   Narzędzie użytkowe protokołu stanu certyfikatu

    passwd  Generowanie skrótu hasła.

    pkcs12  Zarządzanie danymi PKCS#12.

    pkcs7   Zarządzanie danymi w formacie PKCS#7.

    pkey   Zarządzanie kluczami publicznymi i prywatnymi

    pkeyparam Zarządzanie parametrami algorytmu klucza publicznego.

    pkeyutl  Narzędzie użytkowe operacji algorytmu kryptograficznego klucza publicznego.

    rand   Tworzenie pseudolosowych bajtów.

    req    Zarządzanie żądaniami podpisu certyfikatu PKCS#10 X.509 (CSR).

    rsa    Zarządzanie kluczem RSA.

    rsautl  Narzędzie do podpisywania, weryfikowania, szyfrowania i deszyfrowania RSA.
         Zastąpione przez pkeyutl.

    s_client Implementacja podstawowego klienta SSL/TLS mogącego nawiązywać przeźroczyste
         połączenia z odległym serwerem na SSL/TLS. Służy jedynie do testowania i
         dostarcza tylko podstawowej funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie korzysta
         z niemal pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl.

    s_server Implementacja podstawowego serwera SSL/TLS przyjmującego połączenia od odległych
         klientów obsługujących SSL/TLS. Służy jedynie do testowania i dostarcza tylko
         podstawowej funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie korzysta z niemal
         pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl. Zawiera zarówno własny protokół
         wiersza poleceń do testowania funkcji SSL, jak i emuluje prosty serwer sieciowy
         SSL/TLS oparty na HTTP.

    s_time  Licznik czasu połączenia SSL.

    sess_id  Zarządzanie danymi sesji SSL.

    smime   Przetwarzanie poczty S/MIME.

    speed   Mierzenie szybkości algorytmu.

    spkac   Narzędzie wypisywania i generowania SPKAC.

    ts    Narzędzie Time Stamping Authorit (klient i serwer).

    verify  Weryfikacja certyfikatu X.509.

    version  Informacja o wersji OpenSSL.

    x509   Zarządzanie certyfikatami X.509.

  POLECENIA SKRÓTU WIADOMOŚCI
    md2    Skrót MD2

    md5    Skrót MD5

    mdc2   Skrót MDC2

    rmd160  Skrót RMD-160

    sha    Skrót SHA

    sha1   Skrót SHA-1

    sha224  Skrót SHA-224

    sha256  Skrót SHA-256

    sha384  Skrót SHA-384

    sha512  Skrót SHA-512

  POLECENIA KODOWANIA I SZYFROWANIA
    base64  Kodowanie Base64

    bf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb
         Szyfr Blowfish

    cast cast-cbc
         Szyfr CAST

    cast5-cbc cast5-cfb cast5-ecb cast5-ofb
         Szyfr CAST5

    des des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb des-ofb
         Szyfr DES

    des3 desx des-ede3 des-ede3-cbc des-ede3-cfb des-ede3-ofb
         Szyfr Triple-DES

    idea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb
         Szyfr IDEA

    rc2 rc2-cbc rc2-cfb rc2-ecb rc2-ofb
         Szyfr RC2

    rc4    Szyfr RC4

    rc5 rc5-cbc rc5-cfb rc5-ecb rc5-ofb
         Szyfr RC5

ARGUMENTY HASŁA

    Niektóre polecenia przyjmują argumenty hasła, zazwyczaj przy pomocy odpowiednio -passin i
    -passout dla haseł wchodzących i wychodzących. Pozwala to przyjmować hasła z rozmaitych
    źródeł. Obie te opcje pobierają pojedynczy argument w formacie opisanym poniżej. Jeżeli
    wymagane hasło nie zostało podane, użytkownik jest monitowany o wpisanie go. Zwykle
    zostanie ono wczytane z bieżącego terminalu z wyłączonym wyświetlaniem.

    pass:hasło
         właściwe hasło to hasło. Ponieważ jest ono widoczne dla aplikacji takich jak na
         przykład "ps" w Uniksie, tej formy należy używać tylko wtedy, kiedy nie zależy
         nam na bezpieczeństwie.

    env:zmienna
         pobranie hasła ze zmiennej środowiskowej zmienna. Ponieważ środowisko innych
         procesów jest widzialne na niektórych platformach (na przykład przez "ps" w
         niektórych Uniksach) należy ostrożnie korzystać z tej opcji.

    file:ścieżka
         pierwszy wiersz ścieżki stanowi hasło. Jeżeli ta sama nazwa ścieżki jest
         dołączona do argumentów -passin oraz -passout to pierwszy wiersz zostanie użyty
         w charakterze hasła wejściowego a następny w charakterze hasła wyjściowego.
         ścieżka nie musi się odnosić do zwykłego pliku: może się na przykład odnosić do
         urządzenia lub nazwanego potoku.

    fd:numer czytanie hasła z deskryptora pliku numer. Można tego używać na przykład do
         wysyłania danych przez potok.

    stdin   czytanie hasła ze standardowego wejścia.

ZOBACZ TAKŻE

    asn1parse(1), ca(1), config(5), crl(1), crl2pkcs7(1), dgst(1), dhparam(1), dsa(1),
    dsaparam(1), enc(1), gendsa(1), genpkey(1), genrsa(1), nseq(1), openssl(1), passwd(1),
    pkcs12(1), pkcs7(1), pkcs8(1), rand(1), req(1), rsa(1), rsautl(1), s_client(1),
    s_server(1), s_time(1), smime(1), spkac(1), verify(1), version(1), x509(1), crypto(3),
    ssl(3), x509v3_config(5)

HISTORIA

    Strona podręcznika systemowego openssl(1) pojawiła się w OpenSSL 0.9.2. Pseudopolecenia
    list-XXX-commands dodano w OpenSSL 0.9.3; pseudopolecenia list-XXX-algorithms zostały
    dodane w OpenSSL 1.0.0; pseudopolecenia no-XXX zostały dodane w OpenSSL 0.9.5a. O
    dostępności pozostałych poleceń można przeczytać na ich własnych stronach podręcznika.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Daniel Koć (PTM)
    <kocio@linuxnews.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.0.1i
    oryginału.