Provided by: pdf2djvu_0.9.17-1build1_amd64 bug

NAZWA

    pdf2djvu - tworzy pliki DjVu z plików PDF

STRESZCZENIE

    pdf2djvu [{-o | --output} plik-wyjściowy-djvu] [opcja...] plik-pdf...

    pdf2djvu {-i | --indirect} plik-indeksowy-djvu [opcja...] plik-pdf...

    pdf2djvu {--version | --help | -h}

OPIS

    Program ten tworzy plik DjVu na podstawie jednego lub więcej plików w formacie Portable
    Document Format.

OPCJE

    pdf2djvu przyjmuje następujące opcje:

  Typ dokumentu, nazwy plików
    -o, --output=plik-wyjściowy-djvu
      Utwórz spakowany dokument wielostronicowy. Zapisz wynik do wyjściowego-pliku-djvu
      zamiast na standardowe wyjście.

    -i, --indirect=indeksowy-plik-djvu
      Utwórz rozdzielony dokument wielostronicowy. Jako nazwy pliku indeksowego użyj
      pliku-indeksowego-djvu; pliki składowe umieść w tym samym katalogu. Katalog musi
      istnieć z prawami do zapisu.

    --page-id-template=szablon
      Określa schemat nazewnictwa identyfikatorów stron. Opis języka szablonów znajduje się
      w rozdziale „JĘZYK SZABLONÓW”.

      Domyślny szablon to „p{page:04*}.djvu”.

      Aby umożliwić przenośność, identyfikatory stron:

      ·  muszą składać się tylko z małych liter ASCII, cyfr, znaków _, +, - i kropki,

      ·  nie mogą zaczynać się od znaku +, - ani kropki,

      ·  nie mogą zawierać dwóch kropek z rzędu,

      ·  muszą kończyć się rozszerzeniem .djvu lub .djv.

    --page-id-prefix=prefiks
      Równoważność „--page-id-template=prefiks{page:04*}.djvu”.

    --page-title-template=szablon
      Określa schemat tytułów stron. Opis języka szablonów znajduje się w rozdziale „JĘZYK
      SZABLONÓW”.

      Domyślny szablon to „{label}”.

    --no-page-titles
      Nie ustawiaj tytułów stron.

  Rozdzielczość, wielkość strony
    -d, --dpi=rozdzielczość
      Określa, że pożądaną rozdzielczością jest rozdzielczość punktów na cal. Domyślną
      wartością jest 300 dpi. Dopuszczalny zakres to: 72 ≤ rozdzielczość ≤ 6000.

    --media-box
      Do określenia rozmiaru strony użyj MediaBox. Domyślnie używane jest CropBox.

    --page-size=szerokośćxwysokość
      Określa, że preferowanym rozmiarem strony jest szerokość pikseli × wysokość pikseli.
      Faktyczny rozmiar strony może zostać zmieniony, by zachować proporcje obrazu i wymogi
      DjVu dot. rozdzielczości. (Ta opcja ma pierwszeństwo nad -d/--dpi.)

    --guess-dpi
      Spróbuj odgadnąć pierwotną rozdzielczość poprzez ogląd osadzonych obrazów. Używać
      ostrożnie.

  Jakość obrazu
    --bg-slices=n+...+n, --bg-slices=n,...,n
      Określa jakość kompresji warstwy tła IW44. Opcja ta jest podobna do opcji -slice
      programu c44. Szczegóły znajdują się w podręczniku c44(1). Domyślną wartością jest
      72+11+10+10.

    --bg-subsample=n
      Określa współczynnik podpróbkowania tła. Domyślną wartością jest 3. Dopuszczalne
      wartości to liczby całkowite od 1 do 12 włącznie.

    --fg-colors=default
      Staraj zachować się wszystkie kolory pierwszego planu. Tak jest domyślnie.

    --fg-colors=web
      Zredukuj kolory pierwszego planu do palety WWW (216 kolorów). Ta opcja nie jest
      zalecana.

    --fg-colors=n
      Użyj GraphicsMagicka do zredukowania do n liczby różnych kolorów na pierwszym planie.
      Dopuszczalne wartości to liczby całkowite od 1 do 4080. Ta opcja nie jest zalecana.

    --fg-colors=black
      Odrzuć informacje o kolorach pierwszego planu.

    --monochrome
      Rastruj strony jako dwukolorowe bitmapy. W takim wypadku opcje --bg-... i --fg-...
      nie są respektowane.

    --loss-level=n
      Określa agresywność kompresji stratnej. Domyślną wartością jest 0 (kompresja
      bezstratna). Dopuszczalne wartości to liczby całkowite od 0 do 200 włącznie. Opcja ta
      jest podobna do opcji -losslevel programu cjb2; szczegóły znajdują się w podręczniku
      cjb2(1) . Opcja ta może być używana tylko razem z opcją --monochrome.

    --lossy
      Synonim --loss-level=100.

    --anti-alias
      Włącz antyaliasing fontów i grafiki wektorowej. Ta opcja nie jest zalecana.

  Wyodrębnianie
    --no-metadata
      Nie wyodrębniaj metadanych.

      Domyślnie:

      ·  Wyodrębniane są następujące hasła słownika informacji o dokumencie: Title, Author,
        Subject, Creator, Producer, CreationDate, ModDate. Zapisy daty i czasu są
        formatowane wg RFC 3999[1], z datą i czasem oddzielonymi pojedynczą spacją.

      ·  Metadane XMP są wyodrębniane (lub tworzone) i odpowiednio aktualizowane.

        Uwaga
        W przypadku wielu dokumentów wejściowych, tylko metadane pierwszego z nich są
        brane pod uwagę.

    --verbatim-metadata
      Zachowaj oryginalne metadane bez zmian.

    --no-outline
      Nie wyodrębniaj konspektu dokumentu.

    --hyperlinks=border-avis
      Spraw, by ramki hiperłączy były zawsze widoczne.

      Domyślnie ramka hiperłącza jest widoczna tylko gdy nad nim znajduje się kursor myszki.

    --hyperlinks=#RRGGBB
      Wymuś określony kolor ramki hiperłączy.

    --no-hyperlinks, --hyperlinks=none
      Nie wyodrębniaj hiperłączy.

    --no-text
      Nie wyodrębniaj tekstu.

    --words
      Wyodrębniaj tekst. Zapisz położenia każdego słowa. Tak jest domyślnie.

    --lines
      Wyodrębniaj tekst. Zapisz położenia każdej linii, a nie każdego słowa.

    --crop-text
      Nie wyodrębniaj tekstu, który znajduje się poza granicami strony.

    --no-nfkc
      Nie stosuj normalizacji NFKC[2], z wyjątkiem znaków z bloku Alfabetycznych Form
      Prezentacyjnych[3] (U+FB00–U+FB4F), które są normalizowane bezwarunkowo.

      Domyślnie normalizacja NFKC stosowana jest do wszystkich znaków.

    --filter-text=linia-poleceń
      Przefiltruj tekst przez linię-poleceń. Dany filtr musi zachowywać białe znaki, znaki
      kontrole i cyfry dziesiętne.

      Opcja ta implikuje --no-nfkc.

    -p, --pages=zakres stron
      Określa strony przeznaczone do konwersji. zakres-stron jest oddzielaną przecinkami
      listą podzakresów. Każdy podzakres to albo pojedyncza strona (np. 17), albo ciągły
      zakres stron (np. 37-42). Numery stron nie mogą się powtarzać. Strony numerowane są
      od 1.

      Domyślnie konwertowane są wszystkie strony.

  Wydajność
    -j, --jobs=n
      Użyj n wątków do przeprowadzenia konwersji. Domyślnie używany jest jeden wątek.

    -j0, --jobs=0
      Określ liczbę wątków używanych do przeprowadzenia konwersji automatycznie.

  Gadatliwość, pomoc
    -v, --verbose
      Wyświetlaj więcej komunikatów informacyjnych podczas konwersji pliku.

    -q, --quiet
      Nie wyświetlaj komunikatów informacyjnych podczas konwersji pliku.

    --version
      Wyświetl informację o wersji i wyjdź.

    -h, --help
      Wyświetl pomoc i wyjdź.

ŚRODOWISKO

    Następujące zmienne środowiskowe mają wpływ na działanie pdf2djvu w systemach uniksowych:

    OMP_*
      Zachowanie programu pod względem współbieżności można kontrolować za pomocą kilku
      zmiennych środowiskowych. Szczegóły opisane są w specyfikacji API OpenMP[4].

    TMPDIR
      pdf2djvu intensywnie używa plików tymczasowych. Są one składowane w katalogu
      określonym przez tę zmienną. Domyślną wartością jest/tmp.

JĘZYK SZABLONÓW

  Składnia szablonów
    Język szablonów jest z grubsza wzorowany na składni formatowania napisów w języku
    Python[5].

    Szablon to kawałek tekstu zawierający pola, otoczone klamrami {}. Kiedy szablon jest
    wyliczany, pola zastępowane są odpowiednio sformatowanymi wartościami. Ponadto ciąg {{
    jest zastępowany pojedynczym { a ciąg }} — pojedynczym }.

  Składnia pól
    Każde pole składa się z nazwy zmiennej, po której opcjonalnie następuje przesunięcie, po
    którym opcjonalnie następuje specyfikacja formatu.

    Przesunięcie jest liczbą całkowitą ze znakiem (tj. zaczynającą się znakiem + lub -).

    Specyfikacja formatu składa się z dwukropka, po którym następuje specyfikacja szerokości.

    Specyfikacja szerokości jest liczbą całkowitą definiującą minimalną szerokość pola. W
    przypadku braku definicji, szerokość zostanie określona na podstawie treści. Poprzedzenie
    specyfikacji szerokości zerem (0) powoduje dopełnianie zerami.

    Po specyfikacji szerokości może opcjonalne nastąpić znak gwiazdki (*), który zwiększa
    minimalną szerokość pola do największej możliwej długości zawartości zmiennej.

  Dostępne zmienne
    dpage
      Numer strony w dokumencie DjVu.

    page, spage
      Numer strony w dokumencie PDF.

    label
      Etykieta strony (logiczny numer strony) w dokumencie PDF.

      Ta zmienna jest dostępna tylko w tytułach stron.

SZCZEGÓŁY IMPLEMENTACJI

  Algorytm separacji warstw
    Jeżeli nie użyto opcji --monochrome, pdf2djvu używa następującego naiwnego algorytmu
    separacji warstw:

    1. Dla każdej strony wykonaj co następuje:

      1. Zrastruj stronę do mapy pikseli w zwykły sposób.

      2. Zrastruj stronę do innej mapy pikseli, z pominięciem następujących elementów
        strony:

        ·  tekst,

        ·  obrazy rastrowe o głębokości 1 bit na piksel,

        ·  elementy wektorowe (oprócz wypełnień o dużej powierzchni).

      3. Porównaj obie mapy pikseli, piksel po pikselu:

        1. Jeżeli kolory się zgadzają, zaklasyfikuj piksel jako część warstwy tła.

        2. W przeciwnym wypadku, zaklasyfikuj piksel jako część pierwszego planu.

RAPORTY O BŁĘDACH

    Błędy znalezione w pdf2djvu proszę zgłaszać w systemie śledzenia problemów[6] lub na
    liście dyskusyjnej[7].

ZOBACZ TEŻ

    djvu(1), djvudigital(1), csepdjvu(1)

PRZYPISY

    1. RFC 3999
      https://www.ietf.org/rfc/rfc3339

    2. NFKC
      https://unicode.org/reports/tr15/

    3. bloku Alfabetycznych Form Prezentacyjnych
      https://unicode.org/charts/PDF/UFB00.pdf

    4. specyfikacji API OpenMP
      https://www.openmp.org/specifications/

    5. składni formatowania napisów w języku Python
      https://docs.python.org/2/library/string.html#format-string-syntax

    6. systemie śledzenia problemów
      https://github.com/jwilk/pdf2djvu/issues

    7. liście dyskusyjnej
      https://groups.io/g/pdf2djvu