Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    pico - prosty edytor tekstu w stylu Pine

SKŁADNIA

    pico [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Pico jest prostym, zorientowanym ekranowo edytorem tekstowym opartym o program obsługi
    wiadomości pocztowych Pine. Tak jak w Pine, polecenia wyświetlane są u dołu ekranu.
    Zapewniona jest też pomoc kontekstowa.  Wszystkie znaki bezpośrednio po wpisaniu są
    wstawiane w tekst.

    Polecenia edycyjne wprowadzane są przy pomocy kombinacji klawiszy sterujących [Ctrl+znak].
    Jako obejście programów komunikacyjnych połykających niektóre znaki strujące możesz
    emulować znak sterujące naciskając dwukrotnie ESCAPE, a następnie żądany znak sterujący,
    np. "ESC ESC c" jest równoważne wprowadzeniu Ctrl-c. Edytor posiada pięć podstawowych
    funkcji: wyrównywanie akapitów, wyszukiwanie, wycinanie/wstawianie bloków, sprawdzanie
    pisowni i przeglądarkę plików.

    Wyrównywanie (lub wypełnianie) akapitu działa na akapicie zawierającym kursor lub, jeśli
    kursor znajduje się pomiędzy wierszami, bezpośrednio poniższym.  Akapity rozdzielane są
    pustymi wierszami lub wierszami rozpoczynającymi się spacją bądź tabulatorem. Cofnięcie
    wyrównywania możliwe jest przy pomocy kombinacji klawiszy control-U użytej bezpośrednio po
    przeprowadzonym wyrównywaniu.

    Wyszukiwanie łańcuchów znakowych nie rozróżnia małych i dużych liter [tłum:łacińskich;
    niestety polskie nie są rozpoznawane]. Wyszukiwanie rozpoczyna się od bieżącej pozycji
    kursora i po dojściu do końca tekstu jest kontynuowane od jego początku. Przy kolejnych
    wyszukiwaniach proponowany jest jako domyślny ostatnio szukany łańcuch.

    Bloki tekstu mogą być przenoszone, kopiowane lub kasowane przez twórcze zastosowanie
    poleceń zaznaczania (ctrl-^), kasowania (ctrl-k) i cofnięcia operacji (ctrl-u). Polecenie
    kasowania usuwa tekst pomiędzy "znacznikiem" a bieżącą pozycją kursora i umieszcza go w
    buforze "wycinania". Polecenie cofnięcia operacji spowoduje "wstawienie" zawartości bufora
    w bieżącym położeniu kursora.

    Kontroler pisowni sprawdza wszystkie wyrazy tekstu. Następnie, podświetlając błędnie
    napisane słowa proponuje ich poprawienie. Sprawdzanie pisowni może zostać anulowane w
    dowolnym momencie. Alternatywnie pico zastąpi domyślną procedurę sprawdzania pisowni
    procedurą zdefiniowaną przez zmienną środowiskową SPELL. Procedura zastępcza powinna
    czytać ze standardowego wejścia i zapisywać na standardowe wyjście.

    Przeglądarka plików proponowana jest jako opcja przy poleceniach "Read File" (czytaj plik)
    i "Write Out" (zapisz). Jej zadaniem jest pomoc w poszukiwaniu konkretnych plików i
    nawigacji w drzewie katalogów. Do wybrania przedstawiane są nazwy plików z rozmiarami i
    nazwy podkatalogów z bieżącego katalogu.  Bieżący katalog roboczy wyświetlany jest w
    górnym wierszu, zaś lista dostępnych poleceń zajmuje dwa dolne. Obsługiwane jest kilka
    podstawowych operacji: zmiana nazw plików, kopiowanie i usuwanie.

    Bardziej szczegółowa pomoc zawarta jest w pomocy wbudowanej pico.

OPCJE

    +n   Powoduje, że pico wystartuje z kursorem umieszczonym w n-tym wierszu pliku.
       (Zauważ: bez odstępu między znakiem "+" a liczbą)

    -b   Włącz opcję zastępowania tekstu (Replace) dopasowaniami znalezionymi przy pomocy
       polecenia "Where is".

    -d   Przypisz klawisz "delete" do wymazywania znaku w miejscu kursora zamiast znaku
       przed kursorem.

    -e   Włącz uzupełnianie nazw plików.

    -f   Użyj klawiszy funkcyjnych dla poleceń. Opcja ta jest obsługiwana wyłącznie w
       połączeniu z UW Enhanced NCSA telnet.

    -h   Podaje dostępne opcje wiersza poleceń.

    -j   Włącz polecenie "Goto" w przeglądarce plików. Pozwala to poleceniu na jawne
       wskazanie pilotowi, który katalog odwiedzić.

    -g   Włącz tryb "Show Cursor" (pokazywania kursora) w przeglądarce plików. Powoduje, że
       kursor ustawiany jest przed bieżącym wyborem a nie w dolnym lewym rogu ekranu.

    -k   Powoduje, że polecenie "Cut Text" (wytnij tekst) usuwa znaki od pozycji kursora do
       końca wiersza zamiast usuwania całego wiersza.

    -m   Włącza obsługę myszką. Działa tylko wtedy, gdy pico uruchomiony jest w oknie
       "xterm" systemu X Window.

    -nn  Opcja -nn włącza powiadamianie o nowej korespondencji. Argument n jest opcjonalny i
       podaje jak często, w sekundach, będzie sprawdzana twoja skrzynka pocztowa. Na
       przykład, -n60 powoduje, że pico będzie co minutę sprawdzać, czy nadeszła nowa
       przesyłka pocztowa. Domyślnym odstępem jest 180 sekund, dozwolonym minimum zaś 30.
       (Uwaga: bez spacji między "n" i liczbą)

    -o katalog
       Ustawia katalog pracy. Dostępne będą wyłącznie pliki z tego katalogu. Podobnie,
       przeglądarka plików ograniczona jest do poddrzewa podanego katalogu.

    -rn  Ustawia kolumnę używaną jako prawy margines w poleceniu wyrównywania akapitu
       ("Justify").

    -s speller
       Określa alternatywny program sprawdzania pisowni.

    -t   włącza "tryb narzędzia" ("tool mode"). Przeznaczony do sytuacji, gdy pico używany
       jest jako edytor wewnątrz innych narzędzi (np. Elm, Pnews). Pico nie będzie
       monitował o zapisanie przy kończeniu pracy i nie będzie zmieniał nazwy bufora przy
       operacji zapisu (polecenie "Write Out").

    -v   Tylko przeglądanie pliku, wyłączenie edycji.

    -w   Wyłączenie zawijania wyrazów [przenoszenia do następnego wiersza]. Pozwala więc na
       edycję długich wierszy.

    -x   Wyłącz menu klawiszy na dole ekranu.

    -z   Włącza możliwość zawieszania pracy pico przez ^Z.

    -q   Definicje sekwencji specjalnych z termcap czy terminfo będą mieć pierwszeństwo nad
       domyślnie zdefiniowanymi sekwencjami. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy pico
       został skompilowany z włączoną dyrektywą define TERMCAP_WINS.

    Na koniec, kiedy uruchomiony pico zostanie rozłączony (tj. otrzyma SIGHUP), to w razie
    potrzeby zapisze on przed zakończeniem bieżącą pracę. Zapisywana jest ona do pliku o
    nazwie edytowanego z dodaną końcówką ".save". Jeśli aktualna praca nie była nazwana, to
    zachowywana jest w pliku o nazwie "pico.save".

BŁĘDY

    Sposób, w jaki obsługiwane są wiersze dłuższe niż szerokość wyświetlania, nie jest od razu
    oczywisty. Wiersze mające kontynuację poza granicą ekranu wskazywane są znakiem '$' na ich
    końcu. Długie wiersze przewijane są poziomo podczas przesuwania kursora.

PLIKI

    pico.save    Zachowuje przerwaną pracę nad nie nazwanym plikiem.
    *.save      Zachowuje pracę nad nazwanym plikiem.

AUTORZY

    Michael Seibel <mikes@cac.washington.edu>
    Laurence Lundblade <lgl@cac.washington.edu>
    Pico powstał pierwotnie na podstawie MicroEmacs 3.6, napisanego przez Dave'a G. Conroy.
    Pico jest znakiem handlowym University of Washington.
    Copyright 1989-1999 by the University of Washington.

ZOBACZ TAKŻE

    pine(1).

    Dystrybucja ze źródłami (część Pine Message System):
     ftp://ftp.cac.washington.edu/mail/pine.tar.Z

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 pico.alpine

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                      Version 3.5                  pico(1)