Provided by: po4a_0.57-2_all bug

NAZWA

    po4a - aktualizowanie w jednym przebiegu zarówno plików PO, jak i przetłumaczonych
    dokumentów

SKŁADNIA

    po4a [opcje] plik_konfiguracyjny

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Program po4a jest użyteczny, jeżeli jest wiele plików do przetłumaczenia, różne formaty
    tych plików lub istnieje potrzeba przekazywania różnych opcji dla różnych dokumentów oraz
    chce się uniknąć wywoływania po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1) i po4a-translate(1) w
    złożonych Makefile'ach.

Spis treści

    Dokument jest zorganizowany następująco:

  OPIS
  WPROWADZENIE
  SKŁADNIA PLIKU KONFIGURACYJNEGO
    Określanie języków szablonów

    Podawanie ścieżek plików wejściowych tłumaczenia

    Automatyczne wykrywanie ścieżek i języków

    Określanie dokumentów do przetłumaczenia

    Określanie opcji modułów

    Podawanie aliasów

    Tryb rozdzielony

  OPCJE
  PRZYKŁAD
  MANKAMENTY
  ZOBACZ TAKŻE
  AUTORZY
  PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

WPROWADZENIE

    Program po4a odpowiada za aktualizowanie zarówno plików PO (żeby zsynchronizować z
    oryginalnymi dokumentami), jak i tłumaczonych dokumentów (żeby zsynchronizować je z
    plikami PO). Głównym celem jest uproszczenie użycia po4a, tak żeby nie trzeba było
    pamiętać opcji linii poleceń.

    Pozwala także mieszać dokumenty mające różne formaty w tym samym pliku POT, tak że można
    mieć tylko jeden taki plik w projekcie.

    Inne narzędzia pakietu po4a mogą naśladować to zachowanie (na przykład w Makefile'ach),
    jednak jest to raczej trudne do wykonania, przerabianie zaś tych samych skomplikowanych
    plików Makefile dla każdego projektu używającego po4a może być męczące.

    Przepływ danych może być podsumowany następująco. Jakakolwiek zmiana w głównym dokumencie
    będzie przeniesiona do plików PO, a wszystkie zmiany w plikach PO (albo ręczne, albo
    spowodowane przez poprzedni krok) będą przeniesione do przetłumaczonych dokumentów.

    Normal case without specifying pot_in:

    <- source files ->|<--------- build results --------------->

    addendum ----------------------------------+
                          |
    master document --+---------------------+ |
             V           +--+--> translations
    old PO files -----+--> updated PO files +
       ^           |
       |           V
       +<.....................+
      (the updated PO files are manually
      copied to the source of the next
      release while manually updating
      the translation contents)

    Special case with specifying pot_in:

    <- source files ->|<--------- build results ----------------->

    master document --+--------------------------+
             :             |
    external     :  filtered       |
    filtering ========X..> master        |
    program        document       |
                |           |
                V           +--> translations
    old PO files ----------+--> updated PO files +
       ^              |
       |              V
       +<..........................+
      (the updated PO files are manually
      copied to the source of the next
      release while manually updating
      the translation contents)

    Przepływ danych w tym narzędziu nie może zostać odwrócony, więc zmiany w tłumaczeniach są
    zawsze nadpisane przez zawartość plików PO. Tak więc nie można go użyć do skonwertowania
    istniejących tłumaczeń do systemu po4a. Proszę przeczytać po4a-gettextize(1), aby
    dowiedzieć się, jak wykonać to zadanie.

SKŁADNIA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

    Argument (obowiązkowy) jest ścieżką do pliku konfiguracyjnego, który zostanie użyty. Jego
    składnia jest prosta i zbliżona do składni plików konfiguracyjnych używanych przez
    projekty intl-tools.

    Komentarze w plikach są oznaczane przez znak "#". Komentują wszystko, aż do napotkania
    końca linii. Linie mogą być kontynuowane przez wycytowanie końca linii znakiem "\".
    Wszystkie niepuste linie muszą zaczynać się poleceniem [], po którym następują jego
    argumenty. (Wygląda to na trudne, ale mam nadzieję, że jest raczej łatwe ;)

  Określanie języków szablonów
    Uwaga: Zaleca się używanie [po_directory] zamiast [po4a_langs] i [po4a_paths]. Proszę
    przeczytać akapit Automatyczne wykrywanie ścieżek i języków poniżej.

    Jest to nieobowiązkowe polecenie, które może uprościć cały plik konfiguracyjny i uczynić
    go bardziej skalowalnym. Należy określić listę języków, na które dokumenty zostaną
    przetłumaczone. Jest to bardzo proste:

    [po4a_langs] fr de

    Umożliwi to rozszerzenie $lang do wszystkich języków podanych w pozostałej części pliku
    konfiguracyjnego.

  Podawanie ścieżek plików wejściowych tłumaczenia
    Uwaga: Zaleca się używanie [po_directory] zamiast [po4a_langs] i [po4a_paths]. Proszę
    przeczytać akapit Automatyczne wykrywanie ścieżek i języków poniżej.

    Najpierw należy określić, gdzie znajdują się pliki wejściowe tłumacza (tj. pliki używane
    przez tłumaczy w czasie ich pracy). Może być to wpisane w takiej linii:

    [po4a_paths] doc/l10n/project.doc.pot \
           fr:doc/l10n/fr.po de:doc/l10n/de.po

    Poleceniem tym jest [po4a_paths]. Pierwszym argumentem jest ścieżka używanego pliku POT.
    Wszystkie kolejne argumenty mają następującą samotłumaczącą się formę:

      <język>:<ścieżka do pliku PO dla tego języka>

    Jeśli zdefiniowano szablony języków, można zapisać powyższe linie w ten sposób:

    [po4a_paths] doc/l10n/project.doc.pot $lang:doc/l10n/$lang.po

    Można także użyć zmiennej $master, aby odwołać się do nazwy bazowej dokumentu. W takim
    przypadku po4a użyje trybu rozdzielonego: dla każdego dokumentu podanego w pliku
    konfiguracji po4a zostanie utworzony jeden plik POT i jeden plik PO (dla każdego języka).
    Patrz rozdział Tryb rozdzielony.

    [po4a_paths] doc/$master/$master.pot $lang:doc/$master/$lang.po

  Automatyczne wykrywanie ścieżek i języków
    Można użyć jeszcze innego polecenia dookreślenia nazwy katalogu zawierającego pliki PO i
    POT. Kiedy jest używane, to po4a wykryje plik POT jako jedyny plik *.pot w podanym
    katalogu. po4a użyje także listy plików *.po do określenia listy języków (przez usunięcie
    rozszerzenia pliku). Języki te będą użyte w podstawieniach zmiennej $lang w dalszej części
    pliku konfiguracyjnego.

    Polecenie to nie powinno być używane razem z poleceniami [po4a_langs] lub [po4a_paths].

    Przed pierwszym użyciem tego polecenia, należy utworzyć pusty plik POT, tak aby po4a mógł
    poznać jego nazwę.

    [po_directory] po4a/po/

  Określanie dokumentów do przetłumaczenia
    Oczywiście należy podać, które dokumenty są tłumaczone, jaki jest ich format i gdzie
    umieścić tłumaczenia. Może to być zrobione za pomocą takich linii:

    [type: sgml] doc/my_stuff.sgml fr:doc/fr/mon_truc.sgml \
           de:doc/de/mein_kram.sgml
    [type: pod] script fr:doc/fr/script.1 de:doc/de/script.1 \
          add_fr:doc/l10n/script.fr.add
    [type: docbook] doc/script.xml fr:doc/fr/script.xml \
          de:doc/de/script.xml \
          pot_in:doc/script.filtered.xml

    Powinno być to zrozumiałe bez dodatkowych wyjaśnień. Proszę zauważyć, że w drugim wypadku
    doc/l10n/script.fr.add jest załącznikiem do francuskiej wersji tego dokumentu. Dalsze
    szczegóły na temat załączników można znaleźć w po4a(7).

    Bardziej formalnie, format jest następujący:

    [type: <format>] <master_doc> (<lang>:<localized_doc>)* \
             (pot_in:<filtered_master_doc>)? \
             (add_<lang>:<modifier>*<addendum_path>)*

    If pot_in is specified, filtered_master_doc is used to create POT file instead of
    master_doc. This feature allows user to create flexible ways to avoid contents which
    shouldn't be included in the PO files. Tools such as C preprocessor (cpp) or XSL
    Transformation utility (e.g., xsltproc) can be used to create the external filtering
    program and call it before invoking po4a.

    Jeżeli nie podano żadnych modyfikatorów ścieżka_do_załącznika jest ścieżką do pliku
    załącznika. Modyfikatory są następujące:

    ? Włącza plik ścieżka_do_załącznika, jeśli taki plik istnieje. W przeciwnym wypadku nic
     nie robi.

    @ ścieżka_do_załącznika nie jest zwykłym załącznikiem, ale plikiem zawierającym listę
     załączników, po jednym w każdej linii. Każdy załącznik może być poprzedzony
     modyfikatorem.

    ! Plik ścieżka_do_załącznika jest całkowicie ignorowany - nie jest ładowany i nie będzie,
     nawet jeśli pojawia się w późniejszych specyfikacjach załączników.

    Jeśli zdefiniowano szablony języków, można zapisać powyższe linie w ten sposób:

    [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
          add_fr:doc/l10n/script.fr.add

    Jeśli wszystkie języki mają załączniki o podobnych ścieżkach, można napisać coś takiego:

    [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
          add_$lang:doc/l10n/script.$lang.add

  Określanie opcji modułów
    po4a akceptuje opcje, które będą przekazane do modułu. Te opcje są specyficzne dla modułu
    i mogą być określone w przełączniku -o.

    Jeśli jest potrzeba użycia określonej opcji tylko dla jednego z dokumentów, które mają być
    przetłumaczone, to można to także podać w pliku konfiguracyjnym. Opcje są wprowadzane
    słowem kluczowym opt. Jeżeli argument słowa kluczowego opt zawiera spacje (np. gdy się
    podaje wiele opcji lub opcję z argumentem), to musi być ujęty w cudzysłowy. Można także
    podać opcje, które będą stosowane tylko do określonego języka, używając słowa kluczowego
    opt_język.

    Tu jest przykład:
    [type:man] t-05-config/test02_man.1 $lang:tmp/test02_man.$lang.1 \
          opt:"-k 75" opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:-v

    Argumenty mogą zawierać spacje, jeżeli zostaną otoczone pojedynczymi cudzysłowami lub
    cytowanymi (tj. poprzedzonymi znakiem \) podwójnymi cudzysłowami:
    [po4a_alias:man] man opt:"-o \"mdoc=NAME,SEE ALSO\" -k 20"

    Aby podać te same opcje dla wielu dokumentów, można użyć aliasów (patrz poniżej, sekcja
    Podawanie aliasów).

    Można określić także zbiór opcji dla wszystkich dokumentów określonych
    w pliku konfiguracyjnym:
    [options] opt:"..." opt_fr:"..."

  Podawanie aliasów
    Jeśli zachodzi potrzeba podania tej samej opcji w wielu plikach, można rozważyć
    zdefiniowania aliasu modułu. Można to zrobić tak:

    [po4a_alias:test] man opt:"-k 21" opt_es:"-o debug=splitargs"

    Powyższe definiuje alias modułu nazwany test, oparty na module man z opcją -k 21 stosowaną
    do wszystkich języków i z opcją -o debug-splitargs zastosowaną do tłumaczenia na język
    hiszpański.

    Alias modułu może być użyty jako zwykły moduł:

    [type:test] t-05-config/test02_man.1 $lang:tmp/test02_man.$lang.1 \
          opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:-v

    Proszę zauważyć, że można podać dodatkowe opcje osobno dla każdego pliku.

  Tryb rozdzielony
    Tryb rozdzielony jest używany, jeżeli w linii [po4a_paths] używana jest zmienna $master.

    W trybie rozdzielonym używane są tymczasowy duży plik POT i tymczasowy duży PO. Pozwala to
    na współdzielenie tłumaczeń pomiędzy wszystkimi plikami PO.

    Jeżeli dwa pliki PO mają różne tłumaczenia tego samego komunikatu, po4a zaznaczy ten
    komunikat jako niepewny i umieści oba tłumaczenia we wszystkich plikach PO, które
    zawierają ten komunikat. Następnie, jeżeli tłumacz zaktualizuje tłumaczenie i usunie
    znacznik niepewności ("fuzzy"), to tłumaczenie tego komunikatu zostanie automatycznie
    zaktualizowane w każdym pliku PO.

    If there are name conflicts because several files have the same filename, the name of the
    master file can be specified by adding a "master:file="name option:

    [po4a_langs] de fr ja
    [po4a_paths] l10n/po/$master.pot $lang:l10n/po/$master.$lang.po
    [type: xml] foo/gui.xml $lang:foo/gui.$lang.xml master:file=foo-gui
    [type: xml] bar/gui.xml $lang:bar/gui.$lang.xml master:file=bar-gui

OPCJE

    -k, --keep
      Minimalny procentowy próg tłumaczeń pozwalający zachować (tj. zapisać) plik wynikowy
      (domyślnie: 80). Czyli, domyślnie, aby pliki zostały zapisane, muszą być
      przetłumaczone co najmniej w 80%.

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków plików zawierających dokumenty do przetłumaczenia. Proszę zauważyć,
      że wszystkie pliki muszą mieć to samo kodowanie znaków.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znaków plików zawierających dokumenty do przetłumaczenia. Proszę zauważyć,
      że wszystkie pliki muszą mieć to samo kodowanie znaków.

    -A, --addendum-charset
      Kodowanie znaków załącznika. Proszę zauważyć, że wszystkie załączniki powinny mieć to
      samo kodowanie znaków.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

    -v, --verbose
      Zwiększa gadatliwość programu.

    -q, --quiet
      Zmniejsza gadatliwość programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna być w formacie
      "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych opcjach i ich znaczeniu można znaleźć
      w dokumentacji każdego modułu.

    -f, --force
      Zawsze generuje pliki POT i PO, nawet jeżeli po4a uważa to za niepotrzebne.

      Domyślne zachowanie (jeśli nie podano --force) jest następujące:

        Jeżeli plik POT już istnieje i jest starszy niż plik z oryginalnym dokumentem lub
        plik konfiguracyjny, to jest ponownie generowany. Plik POT jest zapisywany do
        pliku tymczasowego, a po4a sprawdza, czy rzeczywiście jest potrzeba jego
        zmieniania.

        Ponadto tłumaczenie zostanie ponownie wygenerowane, jeżeli oryginalny dokument,
        plik PO, jeden z załączników lub plik konfiguracyjny są od niego nowsze. Aby
        uniknąć prób ponownego generowania tłumaczeń, które są poniżej zdefiniowanego
        progu (patrz --keep), można utworzyć plik z rozszerzeniem .po4a-stamp (patrz
        --stamp).

      Jeśli jakieś pliki są włączane (include) do oryginalnego dokumentu, należy użyć flagi
      --force, ponieważ czasy modyfikacji włączanych plików nie są brane pod uwagę.

      Pliki PO są zawsze ponownie generowane na podstawie plików POT za pomocą msgmerge -U.

    --stamp
      Nakazuje programowi po4a tworzenie plików ze znacznikiem czasowym, jeżeli tłumaczenie
      nie zostanie wygenerowane z powodu nieprzekroczenia zdefiniowanego progu. Pliki
      znaczników mają nazwę taką jak oczekiwany przetłumaczony dokument z dodanym
      rozszerzeniem .po4a-stamp.

      Uwaga: Ta opcja aktywuje tworzenie plików .po4a-stamp. Pliki znaczników, jeżeli tylko
      istnieją, to są zawsze używane. Pliki te są usuwane za pomocą --rm-translations, albo
      gdy plik zostanie w końcu przetłumaczony.

    --no-translations
      Nie generuje przetłumaczonych dokumentów, aktualizuje tylko pliki POT i PO.

    --no-update
      Do not change the POT and PO files, only the translation may be updated.

    --keep-translations
      Keeps the existing translation files even if the translation doesn't meet the
      threshold specified by --keep. This option does not create new translation files with
      few content, but it will save existing translations which decay because of changes to
      the master files.

      WARNING: This flag changes the po4a behavior in a rather drastic way: your translated
      files will not get updated at all until the translation improves. Only use this flag
      if you prefer shipping an outdated translated documentation rather than only shipping
      an accurate untranslated documentation.

    --rm-translations
      Usuwa przetłumaczone pliki (wymusza --no-translations).

    --no-backups
      Od wersji 0.41 ta flaga nic nie robi i może zostać usunięta w kolejnych wersjach.

    --rm-backups
      Od wersji 0.41 ta flaga nic nie robi i może zostać usunięta w kolejnych wersjach.

    --translate-only plik_przetłumaczony
      Tłumaczy tylko podany plik. Może być to użyteczne do przyspieszenia przetwarzania, gdy
      plik konfiguracyjny zawiera odwołania do wielu plików. Proszę zauważyć, że ta opcja
      nie aktualizuje plików PO i POT. Można tej opcji użyć wiele razy.

    --variable zmienna=wartość
      Definiuje zmienną, która będzie rozwinięta w pliku konfiguracyjnym po4a. Każde użycie
      $(zmienna) zostanie zastąpione przez wartość. Tę opcję można podać wielokrotnie.

    --srcdir KATALOG_ŹRÓDŁOWY
      Określa katalog bazowy dla wszystkich dokumentów wejściowych podanych w pliku
      konfiguracyjnym po4a.

    --destdir KATALOG_DOCELOWY
      Określa katalog bazowy dla wszystkich dokumentów wyjściowych podanych w pliku
      konfiguracyjnym po4a.

  OPTIONS WHICH MODIFY POT HEADER
    --porefs type[,wrap|nowrap]
      Specify the reference format. Argument type can be one of never to not produce any
      reference, file to only specify the file without the line number, counter to replace
      line number by an increasing counter, and full to include complete references
      (default: full).

      Argument can be followed by a comma and either wrap or nowrap keyword. References are
      written by default on a single line. The wrap option wraps references on several
      lines, to mimic gettext tools (xgettext and msgmerge). This option will become the
      default in a future release, because it is more sensible. The nowrap option is
      available so that users who want to keep the old behavior can do so.

    --msgid-bugs-address adres@e-mail
      Ustawia adres, pod który należy zgłaszać błędy w polach msgid. Domyślnie, utworzone
      pliki POT nie zawierają nagłówków Report-Msgid-Bugs-To.

    --copyright-holder string
      Ustawia właściciela praw autorskich w nagłówku POT. Domyślną wartością jest "Free
      Software Foundation, Inc."

    --package-name nazwa
      Ustawia nazwę pakietu w nagłówku POT. Domyślną wartością jest "PACKAGE".

    --package-version wersja
      Ustawia wersję pakietu w nagłówku pliku POT. Domyślną wartością jest "VERSION".

  OPTIONS TO MODIFY PO FILES
    --msgmerge-opt options
      Dodatkowe opcje przekazywane programowi msgmerge(1).

      Uwaga: $lang zostanie zastąpione nazwą bieżącego języka.

    --no-previous
      Opcja usuwa --previous z opcji przekazywanych programowi msgmerge. Pozwala to na
      używanie wersji wcześniejszych niż 0.16 pakietu gettext.

    --previous
      Opcja dodaje --previous do opcji przekazywanych programowi msgmerge. Wymaga wersji
      0.16 lub późniejszej pakietu gettext i jest domyślnie włączona.

  PRZYKŁAD
    Załóżmy, że opiekujemy się programem o nazwie foo, który zawiera stronę podręcznika
    ekranowego man/foo.1 napisaną tylko w języku angielskim, i chcemy dodać tłumaczenia.
    Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest utworzenie pliku POT, niezbędnego do wysłania
    go do tłumaczy, używając w tym celu po4a-gettextize(1).

    W naszym przypadku wywołalibyśmy:

    cd man && po4a-gettextize -f man -m foo.1 -p foo.pot

    Następnie wygenerowany plik należałoby wysłać na odpowiednią listę dystrybucyjną dotyczącą
    tłumaczeń lub umieścić na stronach www do pobrania.

    Następnie załóżmy, że otrzymaliśmy trzy tłumaczenia: de.po (wraz z załącznikiem de.add),
    sv.po oraz pt.po. Ponieważ nie chcemy zmieniać plików Makefile za każdym razem, gdy
    dodawane jest nowe tłumaczenie, możemy w Makefile'u użyć po4a z odpowiednim plikiem
    konfiguracyjnym - nazwijmy go po4a.cfg. W naszym przypadku wyglądałby on tak:

    [po_directory] man/po4a/po/

    [type: man] man/foo.1 $lang:man/translated/$lang/foo.1 \
          add_$lang:?man/po4a/add_$lang/$lang.add opt:"-k 80"

    W tym przykładzie założyliśmy, że wygenerowane strony podręcznika ekranowego (wraz z
    wszystkimi plikami PO i załącznikami) będą przechowywane w katalogu man/translated/$lang/
    (odpowiednio man/po4a/po/ i man/po4a/add_$lang/) poniżej katalogu bieżącego. Tak więc
    katalog man/po4a/po/ zawierałby pliki de.po, pt.po i sv.po, a katalog man/po4a/add_de/
    zawierałby de.add.

    Proszę zwrócić uwagę na użycie modyfikatora ?. Jest potrzebny, ponieważ załącznik
    występuje tylko dla tłumaczenia na język niemiecki (de.po).

    Aby zbudować przetłumaczone strony podręcznika, należy (jednokrotnie!) dodać następującą
    linię w celu build odpowiedniego pliku Makefile:

        po4a po4a.cfg

    Dzięki takiej konfiguracji, nie będzie trzeba zmieniać Makefile'a, gdy przybędzie nowe
    tłumaczenie. Jeżeli na przykład zespół francuski przyśle pliki fr.po i fr.add, to jedyne
    co trzeba zrobić, to umieścić je w katalogach man/po4a/po/ i man/po4a/add_fr/ - podczas
    następnego budowania programu, tłumaczenia na język francuski zbudują się automatycznie i
    zostaną umieszczone w man/translated/fr/.

    Proszę zauważyć, że wciąż będzie potrzebny odpowiedni cel w makefile'u instalujący
    przetłumaczone strony podręcznika razem z ich angielską wersją.

    W końcu, jeżeli wygenerowane pliki nie są przechowywane w systemie kontroli wersji, to
    należy dodać odpowiednie linie w celu clean, np.:
        -rm -rf man/translated

MANKAMENTY

    ·  Duplikuje część kodu innych programów po4a-*.

    Łata (patch) mile widziana ;)

ZOBACZ TAKŻE

    po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2012 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).