Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ps - zgłasza status procesu

SKŁADNIA

    ps [opcje]

OPIS

    ps wyświetla informacje o wybranych aktywnych procesach. Jeśli potrzebujesz powtarzającego
    się statusu, użyj programu top(1).

    Ta wersja programu ps akceptuje kilka rodzajów opcji:

    1  Opcje w stylu UNIX, które mogą być grupowane i muszą być poprzedzone myślnikiem.
    2  Opcje BSD, które mogą być grupowane i nie mogą być użyte z myślnikiem.
    3  Długie opcje GNU, które są poprzedzone dwoma myślnikami.

    Różne typy opcji można ze sobą dowolnie mieszać, jednakże mogą pojawić się konflikty.
    Niektóre opcje są synonimiczne, ich funkcjonalność jest identyczna z powodu mnogości
    standardów i implementacji ps, z którymi ta wersja programu ps jest zgodna.

    Proszę zauważyć, że "ps -aux" to nie jest to samo, co "ps aux". Standardy POSIX i UNIX
    wymagają, aby "ps -aux" wypisało wszystkie procesy, których właścicielem jest użytkownik o
    nazwie "x", oraz te procesy, które byłyby wybrane przez podanie opcji -a. Jeżeli
    użytkownik o nazwie "x" nie istnieje, to ps może zinterpretować tę komendę jako "ps aux" i
    wypisać ostrzeżenie. To zachowanie ma pomóc w przechodzeniu ze starych skryptów i nawyków.
    Może się to zmienić, nie należy na tym zachowaniu polegać.

    Domyślnie ps wyświetla procesy mające ten sam efektywny identyfikator użytkownika
    (euid=EUID), co bieżący użytkownik, oraz podłączone do tego samego terminala, do którego
    podłączona jest osoba uruchamiająca ps. Wyświetlany jest identyfikator procesu (pid=PID),
    terminal (tty), do którego proces jest podłączony (tname=TTY), łączny czas procesora w
    formacie [DD-]hh:mm:ss (time=TIME) oraz nazwa pliku wykonywalnego (ucmd=CMD). Domyślnie
    wyjście nie jest sortowane.

    Użycie opcji w stylu BSD doda do domyślnego wyjścia kolumnę ze stanem procesu (stat=STAT)
    i wyświetli argumenty polecenia (args=COMMAND) zamiast nazwy pliku wykonywalnego. Można to
    nadpisać za pomocą zmiennej środowiskowej PS_FORMAT. Użycie opcji w stylu BSD zmieni także
    wybór wyświetlanych procesów, włączając te procesy podłączone do innych terminali (TTY),
    których właścicielem jest użytkownik uruchamiający program ps; może to zostać opisane
    jako wybór wszystkich procesów bez tych, których właścicielami są inni użytkownicy, i
    tych, które nie są podłączone do żadnego terminala. Te efekty nie są brane pod uwagę, gdy
    poniżej opcje są opisane jako "identyczne" - na przykład opcja -M jest uważana za
    identyczną z Z itd.

    Poza przypadkiem opisanym poniżej, opcje wyboru procesów są dołączające. Nie bierze się
    pod uwagę domyślnego wyboru procesów, lecz procesy wybrane przez użytkownika są dołączane
    do zbioru procesów do wyświetlenia. Tak więc proces będzie pokazany, jeżeli spełnia
    którekolwiek z kryteriów wyboru podanych przez użytkownika.

PRZYKŁADY

    Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie, używając standardowej składni:
     ps -e
     ps -ef
     ps -eF
     ps -ely

    Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie, używając składni BSD:
     ps ax
     ps axu

    Aby wypisać drzewo procesów:
     ps -ejH
     ps axjf

    Aby wyświetlić informację o wątkach:
     ps -eLf
     ps axms

    Aby wyświetlić informacje związane z bezpieczeństwem:
     ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
     ps axZ
     ps -eM

    Aby zobaczyć w formacie użytkownika wszystkie procesy działające jako root (rzeczywiste i
    efektywne ID):
     ps -U root -u root u

    Aby wyświetlić wszystkie procesy w formacie zdefiniowanym przez użytkownika:
     ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
     ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
     ps -Ao pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan

    Wyświetlenie tylko identyfikatora procesu syslogd:
     ps -C syslogd -o pid=

    Wyświetlenie tylko nazwy procesu o identyfikatorze 42:
     ps -q 42 -o comm=

PROSTY WYBÓR PROCESÓW

    a   Uruchamia restrykcję w stylu BSD "tylko własne", która jest nakładana na zbiór
       wszystkich procesów, jeżeli są używane jakieś opcje w stylu BSD (bez "-"), lub gdy
       osobowość ps jest z rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest dołączany
       do zbioru procesów wybranych w inny sposób. Alternatywny opis jest taki, że ta
       opcja powoduje wypisanie przez ps wszystkich procesów mających przypisany terminal
       (tty) lub wypisanie wszystkich procesów, jeżeli użyta łącznie z opcją x.

    -A   Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -e.

    -a   Wybór wszystkich procesów oprócz zarówno liderów sesji (zobacz getsid(2)), jak i
       procesów niepodłączonych do żadnego terminala.

    -d   Wybór wszystkich procesów poza liderami sesji.

    --deselect
       Wybór wszystkich procesów, poza tymi, które spełniają określone warunki (odwraca
       wybór). Identyczne z -N.

    -e   Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -A.

    g   Naprawdę wszystkie, nawet liderzy sesji. Ta flaga jest przestarzała i może zniknąć
       w przyszłych wersjach programu. Jest włączana przez flagę a i jest użyteczna tylko
       podczas pracy w osobowości sunos4.

    -N   Wybór wszystkich procesów, poza tymi, które spełniają określone warunki (odwraca
       wybór). Identyczne z --deselect.

    T   Wybór wszystkich procesów podpiętych do tego terminala. Identyczny z opcją t bez
       żadnych argumentów.

    r   Zawęża wybór tylko do uruchomionych procesów.

    x   Uruchamia restrykcję w stylu BSD "musi mieć tty", która jest nakładana na zbiór
       wszystkich procesów, jeżeli są używane jakieś opcje w stylu BSD (bez "-"), lub gdy
       osobowość ps jest z rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest dołączany
       do zbioru procesów wybranych w inny sposób. Alternatywny opis jest taki, że ta
       opcja powoduje wymienienie wszystkich procesów, których właścicielem jest bieżący
       użytkownik (EUID taki sam, jak procesu ps), lub wymienienie wszystkich procesów,
       jeśli użyta łącznie z opcją a.

WYBÓR PROCESÓW PRZEZ PODANIE LISTY

    Te opcje akceptują pojedynczy argument w postaci listy rozdzielonej spacjami bądź
    przecinkami. Mogą być używane wiele razy. Przykład: ps -p "1 2" -p 3,4

    -123  Identyczne z --pid 123.

    123  Identyczne z --pid 123.

    -C cmdlist
       Wybór przez nazwę polecenia. Wybiera procesy, których nazwa pliku wykonywalnego
       jest podana w cmdlist.

    -G grplist
       Wybór przez rzeczywiste ID lub nazwę grupy (RGID). Wybiera nazwy procesów, których
       rzeczywista nazwa grupy bądź identyfikator występuje w liście grplist. Rzeczywisty
       identyfikator grupy określa grupę użytkownika, który utworzył proces, patrz
       getgid(2).

    -g grplist
       Wybór przez podanie sesji LUB nazwy efektywnej grupy. Wiele standardów określa
       wybór przez podanie sesji, ale wybór przez podanie efektywnej nazwy grupy jest
       logicznym zachowaniem, używanym przez wiele systemów operacyjnych. Ta wersja
       programu ps wyszuka po sesjach, jeżeli lista zawiera tylko liczby (którymi są
       sesje). Numeryczne identyfikatory grup będą działać tylko wtedy, gdy podane zostaną
       również jakieś nazwy grup. Patrz opcje -s i --group.

    --Group grplist
       Wybór przez podanie rzeczywistego ID grupy (RGID) bądź nazwy. Identyczne z -G.

    --group grplist
       Wybór przez efektywne ID lub nazwę grupy (EGID). Wybiera procesy, których efektywna
       nazwa grupy lub ID występuje w grouplist. Efektywny identyfikator grupy określa
       grupę, której prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz getegid(2)).
       Opcja -g jest często alternatywą dla --group.

    p pidlist
       Wybór przez podanie identyfikatorów procesów. Identyczne z -p i --pid.

    -p pidlist
       Wybór przez PID. Wybiera procesy, których identyfikatory pojawiają się w pidlist.
       Identyczne z p i --pid.

    --pid pidlist
       Wybór przez ID procesu. Identyczne z -p i p.

    --ppid pidlist
       Wybór przez ID procesu nadrzędnego. Wybiera procesy, których ID procesu nadrzędnego
       występuje w pidlist. To znaczy, że wybiera procesy, których dzieci określono w
       pidlist.

    q pidlist
       Wybór przez podanie identyfikatorów procesów (tryb szybki). Identyczne z -q i
       --quick-pid.

    -q pidlist
       Wybór przez ID procesu (tryb szybki). Wybiera to procesy, których numery ID
       pojawiają się w pidlist. Gdy ta opcja jest używana, ps czyta potrzebne informacje
       tylko dla identyfikatorów procesów wymienionych w pidlist i nie aplikuje
       dodatkowych reguł filtrujących. Porządek identyfikatorów jest zachowywany. W tym
       trybie nie jest możliwe podawanie dodatkowych opcji wybierania procesów, sortowania
       i drzewiastego wyświetlania. Identyczne z q oraz --quick-pid.

    --quick-pid pidlist
       Wybór przez ID procesu (tryb szybki). Identyczne z -q i q.

    -s sesslist
       Wybór przez ID sesji. Wybiera procesy mające identyfikator sesji podany w sesslist.

    --sid sesslist
       Wybór przez ID sesji. Identyczne z -s.

    t ttylist
       Wybór przez tty. Prawie identyczne z -t i --tty, jednak może być także użyte z
       pustą listą ttylist, aby określić terminal skojarzony z ps. Używanie opcji T jest
       uważane za lepsze niż podanie opcji t z pustą ttylist.

    -t ttylist
       Wybór przez tty. Wybiera procesy podłączone do terminali podanych w liście ttylist.
       Terminale (tty lub ekrany dla wyjścia tekstowego) mogą być podane na różne sposoby:
       /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Można użyć "-", aby określić procesy niepodłączone do
       żadnego terminala.

    --tty ttylist
       Wybór przez podanie terminala. Identyczne z -t i t.

    U userlist
       Wybór przez efektywną ID lub nazwę użytkownika (EUID). Wybiera procesy, których
       efektywna nazwa użytkownika lub ID jest w userlist. Efektywne ID użytkownika
       opisuje użytkownika, którego prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz
       geteuid(2)). Identyczne z -u i --user.

    -U userlist
       Wybór przez rzeczywiste ID lub nazwę użytkownika (RUID). Wybiera procesy, których
       rzeczywista nazwa użytkownika lub ID jest w userlist. Rzeczywiste ID użytkownika
       opisuje użytkownika, który utworzył proces (patrz getuid(2)).

    -u userlist
       Wybór przez podanie efektywnego ID użytkownika (EUID) bądź nazwy. Wybiera procesy,
       których efektywna nazwa użytkownika lub ID jest w userlist.

       Efektywne ID użytkownika opisuje użytkownika, którego prawa dostępu do plików są
       używane przez proces (patrz geteuid(2)). Identyczne z U i --user.

    --User userlist
       Wybór przez podanie rzeczywistego ID użytkownika (RUID) bądź nazwy. Identyczne
       z -U.

    --user userlist
       Wybór przez podanie efektywnego ID użytkownika (EUID) bądź nazwy. Identyczne z -u
       i U.

KONTROLOWANIE FORMATU WYJŚCIA

    Poniższe opcje są używane do wyboru informacji wyświetlanych przez ps. Wyjście może
    zależeć od osobowości.

    -c   Wyświetla inne informacje schedulera, w połączeniu z opcją -l.

    --context
       Wyświetla format kontekstu bezpieczeństwa (dla SELinuksa).

    -f   Wyjście w pełnym formacie. Ta opcja może być połączona z wieloma innymi opcjami w
       stylu UNIX, aby dodać dodatkowe kolumny. Także powoduje wypisywanie argumentów
       poleceń. Użyta z -L dodaje kolumny NLWP (liczba wątków) i LWP (ID wątku). Patrz
       opcja c, słowo kluczowe formatu args i słowo kluczowe formatu comm.

    -F   Format ekstrapełny. Patrz opcja -f, którą włącza -F.

    --format format
       Format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o i o.

    j   Format kontroli zadań BSD.

    -j   Format zadań.

    l   Długi format BSD.

    -l   Długi format. Opcja -y jest często przydatna w połączeniu z tą opcją.

    -M   Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Identyczne z Z (dla SELinuksa).

    O format
       jest predefiniowanym o (nadpisanym). Opcja BSD O może zachowywać się jak -O
       (wyjście zdefiniowane przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi) albo może
       być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest używana do określenia
       pożądanego zachowania się tej opcji. Aby wprost określić wymagane zachowanie
       (sortowanie lub formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (np. jako -O lub
       --sort). Używana jako opcja formatowania jest identyczna z -O, z osobowością BSD.

    -O format
       Jak -o, ale z paroma kolumnami domyślnie predefiniowanymi. Identyczne z -o pid,
       format,state,tname,time,command lub -o pid,format,tname,time,cmd, patrz -o niżej.

    o format
       Określa format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o i --format.

    -o format
       Format definiowany przez użytkownika. format jest pojedynczym argumentem w formie
       listy rozdzielonej spacjami bądź przecinkami, określającej poszczególne kolumny
       wyjścia. Rozpoznawane słowa kluczowe opisano poniżej, w sekcji STANDARDOWE
       SPECYFIKATORY FORMATU. Można zmienić nazwę nagłówków
       (ps -o pid,ruser=RzeczywistyUżytkownik -o comm=Polecenie), jeśli jest to pożądane.
       Jeśli wszystkie nagłówki kolumn są puste (ps -o pid= -o comm=), linia nagłówka nie
       jest wyświetlana. Szerokość kolumn jest zwiększana w razie potrzeby dla szerokich
       nagłówków; może być to użyte do poszerzania kolumn takich jak WCHAN (ps -o pid,
       wchan=SZEROKA-KOLUMNA-WCHAN -o comm). Oferowana jest także bezpośrednia kontrola
       szerokości kolumn (ps opid,wchan:42,cmd). Zachowanie polecenia ps -o pid=X,comm=Y
       zależy od osobowości: wyjściem może być jedna kolumna o nazwie "X,comm=Y" lub dwie
       kolumny nazwane "X" i "Y". W razie wątpliwości, prosimy użyć wielu opcji -o. W
       razie potrzeby, w zmiennej środowiskowej PS_FORMAT można podać domyślny format.
       DefSysV i DefBSD to makra, których można użyć, aby wybrać domyślne kolumny w stylu
       Uniksa lub BSD.

    s   Wyświetla format sygnałów.

    u   Wyświetla format zorientowany na użytkownika

    v   Wyświetla format pamięci wirtualnej.

    X   Format rejestru.

    -y   Nie pokazuje flag, wyświetla rss zamiast addr. Może być użyta tylko z -l.

    Z   Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Identyczne z -M (dla
       SELinuksa).

MODYFIKATORY WYJŚCIA

    c   Wyświetla prawdziwą nazwę polecenia. Bazuje ona na nazwie pliku wykonywalnego, a
       nie na wartości tablicy argumentów procesu (argv). Dlatego też argumenty i ich
       modyfikacje nie są wyświetlane. Ta opcja efektywnie przekształca słowo kluczowe
       args na comm i jest użyteczna w połączeniu z opcją formatowania -f i z różnymi
       opcjami formatowania w stylu BSD, które wszystkie wyświetlają argumenty poleceń.
       Patrz opis opcji -f i słów kluczowych formatowania args oraz comm.

    --cols n
       Ustawia szerokość ekranu.

    --columns n
       Ustawia szerokość ekranu.

    --cumulative
       Dołącza kilka danych zmarłych procesów-dzieci (jako sumę z rodzicem).

    e   Wyświetla środowisko za poleceniem.

    f   Hierarchia procesów jako ASCII-art (las).

    --forest
       Drzewo procesów jako ASCII-art.

    h   Brak nagłówka (lub - w osobowości BSD - jeden nagłówek na ekran). Opcja h sprawia
       problemy. Standardowe ps z BSD używa tej opcji do wyświetlenia nagłówka na każdej
       stronie wyjścia, ale starsze ps z Linuksa używa tej opcji do całkowitego wyłączenia
       nagłówka. Ta wersja programu ps zachowuje się jak wersja linuksowa i nie wypisuje
       nagłówka, chyba że wybrano osobowość BSD - w tym przypadku wypisuje nagłówek na
       każdej stronie wyjścia. Niezależnie od osobowości, można użyć opcji --headers i
       --no-headers, aby - odpowiednio - włączyć wypisywanie nagłówka na każdej stronie
       bądź całkowicie wyłączyć wypisywanie nagłówka.

    -H   Pokazuje hierarchię procesów (las).

    --headers
       Powtarza linie nagłówka, po jednej na stronę wyjścia.

    k spec Określa porządek sortowania. Składnia sortowania jest następująca:
       [+|-]klucz[,[+|-]klucz[,...]]. Proszę wybrać wieloliterowy klucz z sekcji
       STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU. "+" jest opcjonalny, ponieważ domyślnym
       porządkiem jest rosnący porządek numeryczny lub leksykograficzny. Identyczne z
       --sort.

           Przykłady:
           ps jaxkuid,-ppid,+pid
           ps axk comm o comm,args
           ps kstart_time -ef

    --lines n
       Ustawia wysokość ekranu.

    -n namelist
       Ustawia plik z listą nazw. Identyczne z N. Plik z listą nazw jest potrzebny do
       poprawnego wyświetlania kolumny WCHAN i dla poprawnego wyjścia musi dokładnie
       odpowiadać obecnej wersji jądra Linuksa. Bez tej opcji, domyślna ścieżka poszukiwań
       pliku z listą nazw jest następująca:

           $PS_SYSMAP
           $PS_SYSTEM_MAP
           /proc/*/wchan
           /boot/System.map-$(uname -r)
           /boot/System.map
           /lib/modules/$(uname -r)/System.map
           /usr/src/linux/System.map
           /System.map

    n   Wyjście liczbowe dla kolumn WCHAN i USER (włączając wszystkie typu UID i GID).

    N namelist
       Określa plik z listą nazw funkcji jądra. Identyczne z -n, patrz poniżej -n.

    --no-headers
       Nie wyświetla żadnej linii nagłówka. --no-heading jest aliasem tej opcji.

    O order
       Porządek sortowania (nadpisana). Opcja BSD O albo może zachowywać się jak -O
       (wyjście zdefiniowane przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi), albo
       może być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest używana do
       określenia pożądanego zachowania się tej opcji. Aby wprost określić wymagane
       zachowanie (sortowanie lub formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (na
       przykład jako -O lub --sort).

       Dla sortowania, przestarzała składnia BSD opcji O jest następująca
       O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]. Sortuje listę procesów zgodnie z wielopoziomowym kluczem
       określonym przez sekwencję jednoliterowych krótkich kluczy k1, k2, ... opisanych w
       sekcji PRZESTARZAŁE KLUCZE SORTOWANIA poniżej. "+" jest obecnie opcjonalny, służy
       jedynie do powtórnej iteracji w domyślnym kierunku po kluczu, jednak może on pomóc
       rozróżnić O sortujące od O formatującego. "-" odwraca kierunek sortowania tylko w
       kluczu, przed którym występuje.

    --rows n
       Ustawia wysokość ekranu.

    S   Sumuje niektóre informacje, jak użycie CPU, od umarłych procesów-dzieci do ich
       rodziców. Użyteczne przy badaniu systemu, w którym proces-rodzic do wykonania
       zadania wielokrotnie uruchamia krótko żyjące dzieci.

    --sort spec
       Określa porządek sortowania. Składania sortowania jest następująca:
       [+|-]klucz[,[+|-]klucz[,...]] Proszę podać wieloliterowy klucz z sekcji STANDARDOWE
       SPECYFIKATORY FORMATU. "+" jest opcjonalny, ponieważ domyślne sortowanie odbywa się
       w rosnącym porządku numerycznym lub leksykograficznym. Identyczny z k. Przykład: ps
       jax --sort=uid,-ppid,+pid

    w   Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać nielimitowaną szerokość
       wyjścia.

    -w   Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać nielimitowaną szerokość
       wyjścia.

    --width n
       Ustawia szerokość ekranu.

WYŚWIETLANIE WĄTKÓW

    H   Wyświetla wątki tak, jakby były procesami

    -L   Wyświetla wątki, być może z kolumnami LWP i NLWP.

    m   Wyświetla wątki za procesami.

    -m   Wyświetla wątki za procesami.

    -T   Wyświetla wątki, być może z kolumną SPID.

INNE INFORMACJE

    --help sekcja
       Wyświetla komunikat pomocy. Argument sekcja może być jednym z simple (prosty), list
       (lista), output (wyjście), threads (wątki), misc (różne) lub all (wszystko).
       Argument może zostać skrócony do jednej z zaznaczonych liter, tak jak w:
       s|l|o|t|m|a.

    --info Wyświetla informacje przydatne przy debugowaniu.

    L   Wyświetla listę wszystkich specyfikatorów formatu.

    V   Wyświetla wersję pakietu procps-ng.

    -V   Wyświetla wersję pakietu procps-ng.

    --version
       Wyświetla wersję pakietu procps-ng.

UWAGI

    Ta wersja ps używa do działania wirtualnych plików z katalogu /proc. To ps do działania
    nie wymaga uprawnień "setuid kmem " ani żadnych innych przywilejów. Nie należy dawać tej
    wersji ps żadnych specjalnych uprawnień.

    Aby poprawnie wyświetlić kolumnę WCHAN, ta wersja ps musi mieć dostęp do danych listy
    nazw. Dla wersji jądra niższych niż 2.6, plik System.map musi być zainstalowany.

    Użycie CPU jest obecnie wyrażone jako procent czasu spędzonego na wykonywaniu procesu
    podczas całego czasu życia procesu. Nie jest to idealne i nie jest zgodne ze standardami,
    z którymi ps jest zgodne, poza tym przypadkiem. Jest mało prawdopodobne, aby użycie CPU
    dodało się dokładnie do 100%.

    Pola SIZE i RSS nie liczą pewnych części procesu, włączając to tablice stron, stos jądra,
    struktury thread_info i task_struct. Jest to zazwyczaj 20 KiB pamięci, która jest zawsze
    wykorzystywana. SIZE oznacza wirtualny rozmiar procesu (kod+dane+stos).

    Procesy oznaczone jako <defunct> są procesami zmarłymi (tak zwane "zombi"), które
    pozostały, ponieważ ich rodzic nie zniszczył ich odpowiednio. Te procesy będą zniszczone
    przez init(8), gdy ich rodzic zakończy działanie.

    Jeśli długość nazwy użytkownika jest większa niż długość wyświetlanej kolumny, to używany
    jest numeryczny identyfikator użytkownika.

    Używanie opcji poleceń takich jak ps -aux nie jest zalecane, ponieważ jest to pomieszanie
    dwóch różnych standardów. Zgodnie ze standardami POSIX i UNIX powyższe polecenie prosi o
    wyświetlenie wszystkich poleceń mających przypisany terminal, czyli ogólnie wszystkich
    poleceń wykonywanych przez użytkowników, oraz wszystkich poleceń należących do użytkownika
    o nazwie "x". Jeśli taki użytkownik nie istnieje, to ps założy, że tak naprawdę chodziło o
    ps aux.

FLAGI PROCESU

    Suma poniższych wartości jest wyświetlana w kolumnie "F", dostarczanej przez specyfikator
    wyjścia flags:

        1  sforkowany, ale nie wykonał exec.
        4  używał uprawnień superużytkownika.

KODY STANU PROCESU

    Poniżej są różne wartości, które specyfikatory wyjścia s, stat oraz state (nagłówek
    "STAT" lub "S") wyświetlą, aby opisać stan procesu:

        D  Nieprzerywalnie uśpiony (zazwyczaj wejście/wyjście)
        R  Wykonywany lub możliwy do wykonania (w kolejce do wykonania)
        S  Przerywalnie uśpiony (czekający na zakończenie zdarzenia)
        T  Zatrzymany przez sygnał kontroli zadań
        t  Zatrzymany przez program debugujący podczas śledzenia
        W  Stronicowany (niepoprawne od wersji jądra 2.6.xx)
        X  Zmarły (nigdy nie powinno wystąpić)
        Z  Proces niefunkcjonujący ("zombie"), zakończony, ale nieusunięty przez rodzica

    Dla formatów BSD, jeżeli użyto słowa kluczowego stat, mogą zostać wyświetlone dodatkowe
    znaki:

        <  O wysokim priorytecie (niemiły dla innych użytkowników)
        N  O niskim priorytecie (miły dla innych użytkowników)
        L  Mający zablokowane strony w pamięci (dla czasu rzeczywistego lub IO)
        s  Będący liderem sesji
        l  Wielowątkowy (używając CLONE_THREAD, jak to robi NPTL pthreads)
        +  Będący w pierwszoplanowej grupie procesów

PRZESTARZAŁE KLUCZE SORTOWANIA

    Te klucze są używane przez opcję O BSD (jeśli jest używana do sortowania). Opcja GNU
    --sort nie używa tych kluczy, lecz specyfikatorów opisanych poniżej w sekcji STANDARDOWE
    SPECYFIKATORY FORMATOWANIA. Proszę zauważyć, że wartości używane do sortowania są
    wewnętrznymi wartościami programu ps, a nie gotowymi wartościami używanymi w którymś z
    wyjściowych pól formatu (tj. sortowanie po tty posortuje po numerze urządzenia, a nie
    zgodnie z wyświetlaną nazwą terminala). Proszę przepuścić wyjście ps przez polecenie
    sort(1), aby posortować po gotowych wartościach.

    KLUCZ  DŁUGI    OPIS
    c    cmd     Sama nazwa programu wykonywalnego
    C    pcpu     Wykorzystanie procesora
    f    flags    Flagi jak w polu F długiego listingu
    g    pgrp     ID grupy procesu
    G    tpgid    Id grupy procesu kontrolującego tty
    j    cutime    Łączny czas użytkownika
    J    cstime    Łączny czas systemu
    k    utime    Czas użytkownika
    m    min_flt   Liczba mniejszych błędów stron
    M    maj_flt   Liczba większych błędów stron
    n    cmin_flt   Łączne mniejsze błędy stron
    N    cmaj_flt   Łączne większe błędy stron
    o    session   ID sesji
    p    pid     ID procesu
    P    ppid     ID procesu rodzicielskiego
    r    rss     Wartość "resident set size"
    R    resident   Wartość "resident pages"
    s    size     Rozmiar pamięci w kilobajtach
    S    share    Wielkość stron dzielonych
    t    tty     Numer urządzenia terminala kontrolującego
    T    start_time  Czas uruchomienia procesu
    U    uid     Id użytkownika
    u    user     Nazwa użytkownika
    v    vsize    Całkowity rozmiar VM (pamięci) w KiB
    y    priority   Priorytet w schedulerze jądra

SPECYFIKATORY FORMATU AIX

    Ta wersja ps wspiera specyfikatory formatu AIX, które działają trochę jak kody formatujące
    printf(1) i printf(3). Na przykład, normalne domyślne wyjście można uzyskać za pomocą: ps
    -eo "%p %y %x %c". ZWYKŁE kody opisano w następnym rozdziale.

    KOD  ZWYKŁY  NAGŁÓWEK
    %C  pcpu   %CPU
    %G  group  GROUP
    %P  ppid   PPID
    %U  user   USER
    %a  args   COMMAND
    %c  comm   COMMAND
    %g  rgroup  RGROUP
    %n  nice   NI
    %p  pid   PID
    %r  pgid   PGID
    %t  etime  ELAPSED
    %u  ruser  RUSER
    %x  time   TIME
    %y  tty   TTY
    %z  vsz   VSZ

STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU

    Sekcja ta zawiera słowa kluczowe, które mogą być użyte do kontrolowania formatu wyjścia
    (np. z opcją -o) albo do sortowania wybranych procesów z opcją GNU --sort.

    Przykład: ps -eo pid,user,args --sort user

    Ta wersja ps próbuje rozpoznawać większość słów kluczowych używanych w innych
    implementacjach ps.

    Następujące definiowane przez użytkownika specyfikatory formatu mogą zawierać spacje:
    args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

    Niektóre słowa kluczowe mogą nie być dostępne przy sortowaniu.

    KOD     NAGŁÓWEK OPIS

    %cpu    %CPU   Użycie procesora dla procesu w formacie "##.#". Jest to użyty czas
               CPU podzielony przez czas, w którym proces był wykonywany
               (współczynnik cputime/realtime), wyrażony w procentach. Nie sumuje
               się do 100%, chyba że ma się szczęście (alias pcpu).

    %mem    %MEM   Stosunek współczynnika "resident set size" procesu do fizycznej
               pamięci wyrażony w procentach (alias pmem).

    args    COMMAND  Polecenie ze wszystkimi jego argumentami. Mogą być pokazane
               zmodyfikowane argumenty. Wyjście w tej kolumnie może zawierać
               spacje. Proces oznaczony jako <defunct> jest częściowo martwy i
               czeka, na całkowite zniszczenie przez rodzica. Czasami argumenty
               procesu nie są dostępne; jeśli tak się stanie, to ps zamiast nich
               wyświetli nazwę programu wykonywalnego w nawiasach (aliasy
               cmd, command). Patrz także opis słowa kluczowego formatowania comm
               oraz opis opcji -f ic.
               Jeśli podana ostatnia, ta kolumna rozszerzy się aż do granic ekranu.
               Jeśli ps nie jest w stanie określić szerokości ekranu, na przykład
               gdy wyjście jest przekierowane (w potoku) do pliku lub innego
               polecenia, to szerokość wyjścia nie jest zdefiniowana (może wynosić
               80, może być nieograniczona, może być określona na podstawie
               zmiennej TERM i tak dalej). W takim przypadku można użyć zmiennej
               środowiskowej COLUMNS albo opcji--cols, aby dokładnie określić
               szerokość. Można także dostosować szerokość, używając opcji w lub
               -w.

    blocked   BLOCKED  Maska zablokowanych sygnałów, patrz signal(7). Zgodnie z
               szerokością pola, wyświetlana jest jako 32- lub 64-bitowa maska w
               formacie liczby szesnastkowej (aliasy sig_block, sigmask).

    bsdstart  START   Czas od uruchomienia polecenia. Jeśli proces został uruchomiony
               mniej niż 24 godziny temu, formatem wyjścia jest "HH:MM", w
               przeciwnym wypadku jest to "Mmmm:SS" (gdzie Mmm oznacza trzyliterowy
               skrót nazwy miesiąca). Patrz także lstart, start, start_time
               oraz stime.

    bsdtime   TIME   Połączony czas procesora, użytkownika + systemu. Formatem
               wyświetlania jest zazwyczaj "MMM:SS", jednak może być przesunięty w
               prawo, jeśli proces użył więcej niż 999 minut czasu procesora.

    c      C     Wartość liczbowa procentu użycia procesowa. Obecnie jest to wartość
               całkowita procentowego użycia podczas całego życia procesu (patrz
               %cpu).

    caught   CAUGHT  Maska przechwyconych sygnałów, patrz signal(7). Zgodnie z
               szerokością pola, wyświetlana jest jako 32- lub 64-bitowa maska w
               formacie liczby szesnastkowej (aliasy sig_catch, sigcatch).

    cgroup   CGROUP  Wyświetla grupy kontrolne, do których proces należy.

    class    CLS    Klasa schedulera procesu (aliasy policy, cls). Możliwe wartości
               tego pola są następujące:

                   - nieraportowany
                   TS SCHED_OTHER
                   FF SCHED_FIFO
                   RR SCHED_RR
                   B SCHED_BATCH
                   ISO     SCHED_ISO
                   IDL     SCHED_IDLE
                   ? wartość nieznana

    cls     CLS    Klasa schedulera procesu (aliasy policy, cls). Możliwe wartości
               tego pola są następujące:

                   - nieraportowany
                   TS SCHED_OTHER
                   FF SCHED_FIFO
                   RR SCHED_RR
                   B SCHED_BATCH
                   ISO     SCHED_ISO
                   IDL     SCHED_IDLE
                   ? wartość nieznana

    cmd     CMD    Patrz args (aliasy args, command).

    comm    COMMAND  Nazwa polecenia (tylko nazwa programu wykonywalnego). Zmiany nazwy
               polecenia nie będą wyświetlane. Proces oznaczony jako <defunct> jest
               częściowo martwy i czeka, na całkowite zniszczenie przez rodzica.
               Wyjście w tej kolumnie może zawierać spacje (aliasy ucmd, ucomm).
               Patrz także opis słowa kluczowego formatowania args oraz opis opcji
               -f i c.
               Jeśli podana ostatnia, ta kolumna rozszerzy się aż do granic ekranu.
               Jeśli ps nie jest w stanie określić szerokości ekranu, na przykład
               gdy wyjście jest przekierowane (w potoku) do pliku lub innego
               polecenia, to szerokość wyjścia nie jest zdefiniowana (może wynosić
               80, może być nieograniczona, może być określona na podstawie
               zmiennej TERM i tak dalej). W takim przypadku można użyć zmiennej
               środowiskowej COLUMNS albo opcji--cols, aby dokładnie określić
               szerokość. Można także dostosować szerokość, używając opcji w lub B.

    command   COMMAND  Patrz args. (aliasy args, command).

    cp     CP    Promil (dziesiąta część procentu) użycia CPU (patrz %cpu).

    cputime   TIME   Łączny czas CPU w formacie "[DD-]hh:mm:ss" (alias time).

    drs     DRS    Resident set size danych, czyli rozmiar fizycznej pamięci
               przeznaczonych na wszystko, co nie jest kodem wykonywalnym.

    egid    EGID   Efektywny identyfikator grupy procesy jako liczba dziesiętna (alias
               gid).

    egroup   EGROUP  Efektywne ID grupy procesu. Będzie to identyfikator tekstowy, jeśli
               jest znany, a pole ma wystarczającą szerokość, lub liczba dziesiętna
               w przeciwnym wypadku (alias group).

    eip     EIP    Wskaźnik do instrukcji.

    esp     ESP    Wskaźnik do stosu.

    etime    ELAPSED  Wartość czasu, jaki minął od uruchomienia procesu w formacie
               [[DD-]hh:]mm:ss.

    etimes   ELAPSED  Wartość czasu, jaki minął od uruchomienia procesu w sekundach.

    euid    EUID   Efektywny identyfikator użytkownika (alias uid).

    euser    EUSER   Efektywny identyfikator użytkownika Będzie to tekstowa nazwa
               użytkownika, jeśli jest dostępna i szerokość pola jest
               wystarczająca, lub liczba dziesiętna w przeciwnym wypadku (aliasy
               uname, user).

    f      F     Flagi skojarzone z procesem, patrz sekcja FLAGI PROCESU (aliasy
               flag, flags).

    fgid    FGID   ID grupy dostępu do systemu plików (alias fsgid).

    fgroup   FGROUP  ID grupy dostępu do systemu plików. Będzie to identyfikator
               tekstowy, jeśli jest znany, a pole ma wystarczającą szerokość, lub
               liczba dziesiętna w przeciwnym wypadku (alias fsgroup).

    flag    F     Patrz f (aliasy f, flags).

    flags    F     Patrz f (aliasy f, flag).

    fname    COMMAND  Pierwszych 8 bajtów nazwy pliku wykonywalnego procesu. Wyjście w tej
               kolumnie może zawierać spacje.

    fuid    FUID   ID użytkownika dostępu do systemu plików (alias fsuid).

    fuser    FUSER   ID użytkownika dostępu do systemu plików. Będzie to tekstowa nazwa
               użytkownika, jeżeli jest dostępna, a szerokość pola jest
               wystarczająca, lub liczba dziesiętna w przeciwnym wypadku.

    gid     GID    Patrz egid (alias egid).

    group    GROUP   Patrz egroup (alias egroup).

    ignored   IGNORED  Maska ignorowanych sygnałów, patrz signal(7). Zgodnie z szerokością
               pola, wyświetlana jest jako 32- lub 64-bitowa maska w formacie
               liczby szesnastkowej (aliasy sig_ignore, sigignore).

    ipcns    IPCNS   Unikatowy numer i-węzła opisujący przestrzeń nazw, do której należy
               proces. Patrz namespaces(7).

    label    LABEL   Etykieta bezpieczeństwa, najczęściej używana w danych kontekstowych
               SELinuksa. Jest to potrzebne dla Mandatory Access Control ("MAC"),
               występującego w systemach o wysokim bezpieczeństwie.

    lstart   STARTED  Czas uruchomienia systemu. Patrz także bsdstart, start, start_time,
               oraz stime.

    lsession  SESSION  Wyświetla identyfikator sesji logowania procesu, jeśli zostało
               włączone wsparcie dla systemd.

    lwp     LWP    Identyfikator LWP [light weight process (lub thread)] samodzielnego
               podmiotu (dispatchable entity) (aliasy spid, tid). Dodatkowe
               informacje można znaleźć w opisie tid.

    machine   MACHINE  Wyświetla nazwę maszyny dla procesu przypisanego do maszyny
               wirtualnej lub zasobnika, jeśli zostało włączone wsparcie dla
               systemd.

    maj_flt   MAJFLT  Liczba większych błędów stron, które wystąpiły w tym procesie.

    min_flt   MINFLT  Liczba mniejszych błędów stron, które wystąpiły w tym procesie.

    mntns    MNTNS   Unikatowy numer i-węzła opisujący przestrzeń nazw, do której należy
               proces. Patrz namespaces(7).

    netns    NETNS   Unikatowy numer i-węzła opisujący przestrzeń nazw, do której należy
               proces. Patrz namespaces(7).

    ni     NI    Wartość nice procesu. Zakres od 19 (najmilszy) to -20 (niemiły dla
               innych), patrz nice(1) (alias nice).

    nice    NI    Patrz ni (alias ni).

    nlwp    NLWP   Liczba LWP-ów (wątków) procesu (alias thcount).

    nwchan   WCHAN   Adres funkcji jądra, w której proces został uśpiony (proszę użyć
               wchan, aby dostać nazwę funkcji jądra). Zadania obecnie uruchomione
               będą miały w tej kolumnie wyświetlony myślnik ("-").

    ouid    OWNER   Wyświetla uniksowy identyfikator użytkownika będącego właścicielem
               sesji procesu, jeśli zostało włączone wsparcie dla systemd.

    pcpu    %CPU   Patrz %cpu (alias %cpu).

    pending   PENDING  Maska oczekujących sygnałów, patrz signal(7). Sygnały oczekujące
               procesu są inne niż sygnały oczekujące jego poszczególnych wątków.
               Aby zobaczyć oba rodzaje, prosimy użyć opcji m lub -m. Zgodnie z
               szerokością pola, wyświetlana jest jako 32- lub 64-bitowa maska w
               formacie liczby szesnastkowej (alias sig).

    pgid    PGID   ID grupy procesów lub - równoważnie - ID procesu będącego przywódcą
               grupy procesów (alias pgrp).

    pgrp    PGRP   Patrz pgid (alias pgid).

    pid     PID    Liczba oznaczająca identyfikator procesu (alias tgid).

    pidns    PIDNS   Unikatowy numer i-węzła opisujący przestrzeń nazw, do której należy
               proces. Patrz namespaces(7).

    pmem    %MEM   Patrz %mem (alias %mem).

    policy   POL    Klasa schedulera procesu (aliasy class, cls). Możliwe wartości
               pola:

                   - nieraportowany
                   TS SCHED_OTHER
                   FF SCHED_FIFO
                   RR SCHED_RR
                   B SCHED_BATCH
                   ISO     SCHED_ISO
                   IDL     SCHED_IDLE
                   ? wartość nieznana

    ppid    PPID   Identyfikator procesu-rodzica.

    pri     PRI    Priorytet procesu. Większe wartości oznaczają niższy priorytet.

    psr     PSR    Procesor, do którego proces jest obecnie przypisany.

    rgid    RGID   Rzeczywisty identyfikator grupy.

    rgroup   RGROUP  Nazwa rzeczywistej grupy. Będzie to tekstowa nazwa grupy, jeśli
               jest dostępna i szerokość pola jest wystarczająca, lub liczba
               dziesiętna w przeciwnym wypadku.

    rss     RSS    Resident set size, czyli niewyswapowana pamięć, której zadanie
               używało w kilobajtach) (alias rssize, rsz).

    rssize   RSS    Patrz rss (aliasy rss, rsz).

    rsz     RSZ    Patrz rss (aliasy rss, rssize).

    rtprio   RTPRIO  Priorytet czasu rzeczywistego.

    ruid    RUID   Rzeczywisty identyfikator użytkownika.

    ruser    RUSER   Rzeczywisty identyfikator użytkownika. Będzie to tekstowa nazwa
               użytkownika, jeśli jest dostępna i szerokość pola jest
               wystarczająca, lub liczba dziesiętna w przeciwnym wypadku.

    s      S     Wyświetla stan procesu w minimalnej postaci (jeden znak). Znaczenie
               wartości opisano w rozdziale KODY STANU PROCESU. Aby wyświetlić
               dodatkowe informacje, patrz opis stat alias state).

    sched    SCH    Zasady planowania (scheduling policy) procesu. Zasady SCHED_OTHER
               (SCHED_NORMAL), SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_BATCH, SCHED_ISO i
               SCHED_IDLE są wyświetlane jako odpowiednio 0, 1, 2, 3, 4 i 5.

    seat    SEAT   Wyświetla identyfikator skojarzony ze wszystkimi urządzeniami
               sprzętowymi, przypisanymi do określonego miejsca pracy jeśli zostało
               włączone wsparcie dla systemd.

    sess    SESS   ID sesji bądź - równoważnie - ID procesu przywódcy sesji (aliasy
               session, sid).

    sgi_p    P     Procesor, na którym proces się obecnie wykonuje. Wyświetla "*",
               jeśli proces nie jest obecnie wykonywany ani nie jest zdatny do
               wykonywania.

    sgid    SGID   Zachowany identyfikator grupy (alias svgid).

    sgroup   SGROUP  Rzeczywisty identyfikator grupy. Będzie to tekstowa nazwa grupy,
               jeśli jest dostępna i szerokość pola jest wystarczająca, lub liczba
               dziesiętna w przeciwnym wypadku.

    sid     SID    Patrz sess (aliasy sess, session).

    sig     PENDING  Patrz pending (aliasy pending, sig_pend).

    sigcatch  CAUGHT  Patrz caught (aliasy caught, sig_catch).

    sigignore  IGNORED  Patrz ignored (aliasy ignored, sig_ignore).

    sigmask   BLOCKED  Patrz blocked (aliasy blocked, sig_block).

    size    SIZE   Szacowana ilość przestrzeni wymiany, która byłaby wymagana, gdyby
               proces zajął wszystkie zapisywalne strony, a następnie by został
               przeniesiony do przestrzeni wymiany. Ilość ta jest bardzo
               przybliżona!

    slice    SLICE   Wyświetla jednostkę plastra (slice), do którego należy proces, jeśli
               zostało włączone wsparcie dla systemd.

    spid    SPID   Patrz lwp (alias lwp, tid).

    stackp   STACKP  Adres początku stosu procesu.

    start    STARTED  Czas od uruchomienia polecenia. Jeśli proces został uruchomiony
               mniej niż 24 godziny temu, formatem wyjścia jest "HH:MM:SS", w
               przeciwnym wypadku jest to " Mmm dd" (gdzie Mmm oznacza
               trzyliterowy skrót nazwy miesiąca). Patrz także
               lstart, bsdstart, start_time oraz stime.

    start_time START   Czas lub data uruchomienia procesu. Wyświetlony będzie tylko rok,
               jeśli proces nie został uruchomiony w tym samym roku, w którym
               wywołano ps, lub "MmmDD", jeśli nie został uruchomiony w tym samym
               dniu, lub "HH:MM" w przeciwnym wypadku. Patrz także
               bsdstart, start, lstart, oraz stime.

    stat    STAT   Wieloznakowy stan procesu. Znaczenie wartości opisano w rozdziale
               KODY STANU PROCESU. Aby wyświetlić tylko pierwszy znak, patrz opis
               s i state

    state    S     Patrz s (alias s).

    suid    SUID   Zachowany identyfikator użytkownika (alias svuid).

    supgid   SUPGID  Identyfikatory dodatkowych grup, jeśli takowe występują. Patrz
               getgroups(2).

    supgrp   SUPGRP  Nazwy dodatkowych grup, jeśli występują. Patrz getgroups(2).

    suser    SUSER   Zachowany identyfikator użytkownika Będzie to tekstowa nazwa
               użytkownika, jeśli jest dostępna i szerokość pola jest
               wystarczająca, lub liczba dziesiętna w przeciwnym wypadku (alias
               svuser).

    svgid    SVGID   Patrz sgid (alias sgid).

    svuid    SVUID   Patrz suid (alias suid).

    sz     SZ    Rozmiar w fizycznych stronach głównego obrazu pamięci procesu,
               włączając w to obszary tekstu, danych i przestrzeń stosu. Obecnie
               nie obejmuje to mapowań urządzeń, ale może się to zmienić w
               przyszłości. Patrz vsz oraz rss.

    tgid    TGID   Liczba reprezentująca grupę wątków, do której należy zadanie (alias
               pid). Jest to identyfikator procesu przywódcy grupy wątków.

    thcount   THCNT   Patrz nlwp (alias nlwp). Liczba wątków jądra, których proces jest
               właścicielem.

    tid     TID    Unikatowa liczba reprezentująca samodzielny podmiot (dispatchable
               entity) (alias lwp, spid). Ta wartość może się także pojawić jako
               identyfikator procesu (pid); identyfikator grupy procesów (pgrp);
               identyfikator sesji lidera sesji (sid); identyfikator grupy wątków
               dla lidera grupy wątków (tgid); identyfikator grupy procesów
               terminala dla lidera grupy procesów (tpgid).

    time    TIME   Łączny czas CPU w formacie "[DD-]HH:MM:SS" (alias cputime).

    tname    TTY    Kontrolujący tty (terminal) (aliasy tt, tty).

    tpgid    TPGID   ID pierwszoplanowej grupy procesów na tty (terminalu), do której
               proces jest podłączony, lub -1, jeśli proces nie jest podłączony do
               terminala.

    trs     TRS    Resident set size teksu, czyli ilość fizycznej pamięci przeznaczona
               na kod wykonywalny.

    tt     TT    Kontrolujący tty (terminal) (aliasy tname, tty).

    tty     TT    Kontrolujący tty (terminal) (aliasy tname, tt).

    ucmd    CMD    Patrz comm (aliasy comm, ucomm).

    ucomm    COMMAND  Patrz comm (aliasy comm, ucmd).

    uid     UID    Patrz euid (alias euid).

    uname    USER   Patrz euser (aliasy euser, user).

    unit    UNIT   Wyświetla jednostkę, do której należy proces, jeśli zostało włączone
               wsparcie dla systemd.

    user    USER   Patrz euser (aliasy euser, uname).

    userns   USERNS  Unikatowy numer i-węzła opisujący przestrzeń nazw, do której należy
               proces. Patrz namespaces(7).

    utsns    UTSNS   Unikatowy numer i-węzła opisujący przestrzeń nazw, do której należy
               proces. Patrz namespaces(7).

    uunit    UUNIT   Wyświetla jednostkę użytkownika, do której należy proces, jeśli
               zostało włączone wsparcie dla systemd.

    vsize    VSZ    Patrz vsz (alias vsz).

    vsz     VSZ    Użycie wirtualnej pamięci dla całego procesu w KiB (jednostka
               1024-bajtowa). Obecnie nie obejmuje to mapowań urządzeń, ale może
               się to zmienić w przyszłości (alias vsize).

    wchan    WCHAN   Nazwa funkcji jądra, w której proces jest uśpiony, lub "-", jeśli
               proces jest wykonywany, lub "*", jeśli proces jest wielowątkowy, a
               ps nie wyświetla wątków.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    Następujące zmienne środowiska mogą mieć wpływ na ps:

    COLUMNS
     Nadpisuje domyślną szerokość wyjścia.

    LINES
     Nadpisuje domyślną wysokość wyjścia.

    PS_PERSONALITY
     Jedno z posix, old, linux, bsd, sun, digital... (patrz poniżej sekcja OSOBOWOŚĆ).

    CMD_ENV
     Jedno z posix, old, linux, bsd, sun, digital... (patrz poniżej sekcja OSOBOWOŚĆ).

    I_WANT_A_BROKEN_PS
     Wymusza przestarzałą interpretację linii poleceń.

    LC_TIME
     Format daty.

    PS_COLORS
     Obecnie nieobsługiwana.

    PS_FORMAT
     Nadpisanie domyślnego formatu wyjścia. Można ustawić tę zmienną na dowolny typ
     formatowania używany przez opcję -o. Szczególnie użyteczne są wartości DefSysV i
     DefBSD.

    PS_SYSMAP
     Domyślna lokalizacja pliku nazw (System.map).

    PS_SYSTEM_MAP
     Domyślna lokalizacja pliku nazw (System.map).

    POSIXLY_CORRECT
     Nie ignoruje złych opcji.

    POSIX2
     Ustawione na "on", działa tak, jak POSIXLY_CORRECT.

    UNIX95
     Nie ignoruje złych opcji.

    _XPG
     Wyłącza niestandardowe zachowanie CMD_ENV=irix.

    Ogólnie, ustawianie tych zmiennych jest złym pomysłem. Jedynym wyjątkiem jest CMD_ENV lub
    PS_PERSONALITY, które dla normalnych systemów mogą być ustawione na wartość "Linux". Bez
    tego ustawienia, ps jest zgodny z nieużytecznymi i złymi częściami standardu Unix98.

OSOBOWOŚĆ

    390    jak ps z S/390 OpenEdition
    aix    jak ps z AIX
    bsd    jak ps z FreeBSD (zupełnie niestandardowy)
    compaq   jak ps z Digital Unix
    debian   jak ps ze starego Debiana
    digital  jak ps z Tru64 (wcześniej Digital Unix, wcześniej OSF/1)
    gnu    jak ps ze starego Debiana
    hp     jak ps z HP-UX
    hpux    jak ps z HP-UX
    irix    jak ps z Irix
    linux   ***** zalecany *****
    old    jak ps z oryginalnego Linuksa (zupełnie niestandardowy)
    os390   jak ps z OS/390 Open Edition
    posix   standardowy
    s390    jak ps z OS/390 Open Edition
    sco    jak ps z SCO
    sgi    jak ps z Irix
    solaris2  jak ps z Solaris 2+ (SunOS 5)
    sunos4   jak ps z SunOS 4 (Solaris 1) (zupełnie niestandardowy)
    svr4    standardowy
    sysv    standardowy
    tru64   jak ps z Tru64 (wcześniej Digital Unix, wcześniej OSF/1)
    unix    standardowy
    unix95   standardowy
    unix98   standardowy

ZOBACZ TAKŻE

    pgrep(1), pstree(1), top(1), proc(5).

STANDARDY

    Ta wersja programu ps jest zgodna z:

    1  Wersją drugą Single Unix Specification
    2  The Open Group Technical Standard Base Specifications, Issue 6
    3  IEEE Std 1003.1, 2004 Edition
    4  X/Open System Interfaces Extension [UP XSI]
    5  ISO/IEC 9945:2003

AUTOR

    ps początkowo był napisany przez Branko Lankestera ⟨lankeste@fwi.uva.nl⟩. Michael K.
    Johnson ⟨johnsonm@redhat.com⟩ znacząco go zmodyfikował, aby używał systemu plików proc.
    Michael Shields ⟨mjshield@nyx.cs.du.edu⟩ dodał właściwość pid-listy. Charles Blake
    ⟨cblake@bbn.com⟩ dodał wielopoziomowe sortowanie, bibliotekę w stylu dirent, bazę mapowań
    nazwy na numer dla urządzeń, szukanie bezpośrednio w System.map i sporo usprawnień
    estetycznych i oczyszczeń w kodzie źródłowym i dokumentacji. David Mossberger-Tang napisał
    wsparcie BFD dla psupdate. Albert Cahalan ⟨albert@users.sf.net⟩ przepisał ps dla pełnego
    wsparcia Unix98 i BSD, wraz z pewnymi brzydkimi hackami dla przestarzałej i obcej składni.

    Proszę przesyłać zgłoszenia o błędach do ⟨procps@freelists.org⟩. Subskrybowanie tej listy
    nie jest wymagane ani sugerowane.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3.10
    oryginału.