Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    sed - edytor strumieniowy do filtrowania i przekształcania tekstu

SKŁADNIA

    sed [OPCJA]... {skrypt-tylko-jeśli-nie-ma-ich-więcej} [plik-wejściowy]...

OPIS

    Sed jest edytorem strumieniowym. Edytor strumieniowy jest używany do wykonywania prostych
    przekształceń tekstu na strumieniu wejściowym (pliku lub strumienia z potoku). Sed jest w
    jakimś stopniu podobny do edytorów przestrzegających edycji skryptowych (np. ed), jednak
    działa czyniąc tylko jeden przebieg na strumieniu wejściowym i dlatego jest znacznie
    wydajniejszy. Możliwość filtrowania tekstu w potoku przez seda jest cechą, która w
    największym stopniu wyróżnia go spośród innych edytorów innego typu.

    -n, --quiet, --silent

       hamuje automatyczne wypisywanie bufora tekstowego

    -e skrypt, --expression=skrypt

       dodaje skrypt do poleceń do wykonania

    -f plik-skryptu, --file=plik-skryptu

       dodaje zawartość pliku-skryptu do poleceń do wykonania

    --follow-symlinks

       podąża za dowiązaniami symbolicznymi podczas przetwarzania w miejscu

    -i[PRZYROSTEK], --in-place[=PRZYROSTEK]

       edytuje pliki w miejscu (tworzy kopię zapasową, jeśli podano przyrostek)

    -l N, --line-length=N

       określa pożądaną długość zawijania wierszy do polecenia l

    --posix

       wyłącza wszystkie rozszerzenia GNU

    -r, --regexp-extended

       używa w skrypcie rozszerzonych wyrażeń regularnych

    -s, --separate

       traktuje pliki jako oddzielne, zamiast jako jeden, ciągły strumień

    -u, --unbuffered

       ładuje minimalną ilość danych z plików wejściowych i opróżnia bufory wyjściowe
       znacznie częściej

    -z, --null-data

       oddziela wiersze znakiem NUL

    --help
       wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Jeśli nie podano żadnej z opcji -e, --expression, -f ani --file, to pierwszy argument
    niebędący opcją jest interpretowany jako skrypt seda. Wszystkie pozostałe argumenty są
    nazwami plików wejściowych; jeśli nie podano żadnych, to czytane jest standardowe wejście.

SKŁADNIA POLECEŃ

    Jest to zwięzłe podsumowanie poleceń sed, przeznaczone jako przypomnienie dla osób
    znających program sed; aby przeczytać pełniejszy opis konieczne jest sięgnięcie po inny
    typ dokumentacji (np. texinfo).

  "Polecenia" nie przyjmujące adresów
    : etykieta
       Etykieta do poleceń b i t.

    #komentarz
       Komentarz kończy się wraz ze znakiem nowego wiersza (lub końcem fragmentu skryptu
       -e).

    }   Nawias klamrowy zamykający blok { }.

  Polecenia z zerem lub jednym adresem
    =   Wypisuje bieżący numer wiersza

    a \

    tekst Dołącza (dodaje za) tekst, w którym każdy ewentualny znak nowego wiersza jest
       poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.

    i \

    tekst Wstawia (dodaje przed) tekst, w którym każdy ewentualny znak nowego wiersza jest
       poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.

    q [status-zakończenia]
       Natychmiast wychodzi ze skryptu seda bez przetwarzania dalszego wejścia, z
       wyjątkiem sytuacji, gdy nie wyłączono automatycznego wypisywania bieżącego bufora
       tekstowego, który będzie wówczas nadal wypisywany. Argument statusu zakończenia
       jest rozszerzeniem GNU.

    Q [status-zakończenia]
       Natychmiast wychodzi ze skryptu seda bez przetwarzania dalszego wejścia. Argument
       statusu zakończenia jest rozszerzeniem GNU.

    r nazwa-pliku
       Dołącza (dodaje za) tekst odczytany z nazwy-pliku.

    R nazwa-pliku
       Dołącza (dodaje za) tekst odczytany z nazwy-pliku. Każde wywołanie tego polecenia
       odczytuje jeden wiersz z pliku. Jest to rozszerzenie GNU.

  Polecenia, które przyjmują zakresy adresów
    {   Rozpoczyna blok poleceń (który kończy się znakiem } ).

    b etykieta
       Przechodzi do etykiety; jeśli jej nie podano, przechodzi na koniec skryptu.

    c \

    tekst Zastępuje wybrane wiersze tesktem, w którym każdy ewentualny znak nowego wiersza
       jest poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.

    d   Usuwa bufor tekstowy. Rozpoczyna nowy cykl.

    D   Jeśli wzorzec nie zawiera znaku nowego wiersza, rozpoczyna nowy zwykły cykl jak
       gdyby użyto polecenia d. W przeciwnym razie usuwa bufor tekstowy aż do pierwszego
       znaku nowego wiersza i rozpoczyna cykl od nowa z powstałym w ten sposób buforem
       tekstowym, bez odczytywania znaku nowego wiersza z wejścia.

    h H  Kopiuje/dołącza bieżący bufor tekstowy do wewnętrznego schowka.

    g G  Kopiuje/dołącza wewnętrzny schowek do bufora tekstowego.

    l   Wypisuje bieżący wiersz w formie "wizualnie jednoznacznej".

    l szerokość
       Wypisuje bieżący wiersz w formie "wizualnie jednoznacznej", przełamując go po
       szerokość znaków. Jest to rozszerzenie GNU.

    n N  Czyta/dołącza następny wiersz do bufora tekstowego.

    p   Wypisuje bieżący bufor tekstowy.

    P   Wypisuje bieżący bufor tekstowy aż do jego pierwszego znaku nowego wiersza.

    s/wyrażenie-regularne/zamiennik/
       Podejmuje próbę dopasowania wyrażenia-regularnego do bieżącego bufora tekstowego.
       Jeśli się to uda, zastępuje dopasowaną część zamiennikiem. Zamiennik może zawierać
       znak specjalny &, aby odnieść się do dopasowanej części bufora tekstowego, oraz
       sekwencje specjalne od \1 do \9, aby odnieść się do odpowiedniej pasującej części
       wyrażenia w wyrażeniu-regularnym.

    t etykieta
       Jeśli s/// wykonało pomyślnie zastąpienie od czasu odczytania ostatniego wiersza
       wejściowego oraz ostatniego polecenia t lub T, przechodzi do etykiety. Jeśli nie
       podano etykiety, przechodzi do końca skryptu.

    T etykieta
       Jeśli żadne s/// nie wykonało pomyślnie zastąpienia od czasu odczytania ostatniego
       wiersza wejściowego oraz ostatniego polecenia t lub T, przechodzi do etykiety.
       Jeśli nie podano etykiety, przechodzi do końca skryptu. Jest to rozszerzenie GNU.

    w nazwa-pliku
       Zapisuje bieżący bufor tekstowy do nazwy-pliku.

    W nazwa-pliku
       Zapisuje pierwszy wiersz bieżącego bufora tekstowego do nazwy-pliku. Jest to
       rozszerzenie GNU.

    x   Zamienia zawartość bufora tekstowego i wewnętrznego schowka.

    y/źródło/cel/
       Zamienia znaki w buforze tekstowym, które znajdują się w źródle, na odpowiadające
       znaki w celu.

Adresy

    Polecenia Seda mogą:
     * nie zawierać adresów - wtedy polecenia są wykonywane na wszystkich wierszach
    wejściowych;
     * zawierać jeden adres - są wówczas wykonywane na wierszach wejściowych pasujących do
    tego adresu;
     * zawierać dwa adresy - polecenia są wykonywane na wszystkich wierszach wejściowych od
    pierwszego adresu aż do drugiego adresu.
    Należy odnotować trzy rzeczy o zakresach adresów:
     * składnia to adres1,adres2 (tzn. adresy są oddzielone przecinkami);
     * wiersz z dopasowanym adresem1 jest zawsze akceptowany, nawet jeśli adres2 wybiera
    wcześniejszy wiersz;
     * jeśli adres2 jest wyrażeniem-regularnym, to nie jest testowany w odniesieniu do
    wiersza, do którego dopasowano adres1.

    Po adresie (lub zakresie adresu), a przed poleceniem, można wstawić znak !, który
    powoduje, że polecenie powinno być wykonane tylko na adresie (lub zakresie adresu), który
    nie pasuje.

    Obsługiwane są następujące typy adresów:

    numer Dopasowuje jedynie wiersz o podanym numerze (zwiększającym się wraz z kolejnymi
       plikami, chyba że podano też opcję -s).

    pierwszy~krok
       Dopasowuje co krok wiersz, zaczynając od wiersza o numerze pierwszy. Na przykład
       "sed -n 1~2p" wypisuje wszystkie nieparzyste wiersze w strumieniu wejściowym, a
       adres 2~5 dopasuje co piąty wiersz, zaczynając od drugiego. Pierwszy może wynosić
       zero, w takim przypadku sed działa identycznie, gdyby wynosił on tyle co krok (jest
       to rozszerzenie).

    $   Dopasowuje ostatni wiersz.

    /wyrażenie-regularne/
       Dopasowuje wiersze pasujące do wyrażenia regularnego wyrażenie-regularne.

    \zwyrażenie-regularnez
       Dopasowuje wiersze pasujące do wyrażenia regularnego wyrażenie-regularne. Za z
       można podstawić dowolny znak.

    GNU sed obsługuje również specjalne formy dwuadresowe:

    0,adres2
       Rozpoczyna w stanie "dopasowany pierwszy adres", aż do momentu znalezienia adresu2.
       Jest to podobne do 1,adres2 , z wyjątkiem tego, że gdy adres2 zostanie dopasowany
       do pierwszego wiersza wejścia, to forma 0,adres2 będzie na końcu swojego zakresu,
       podczas gdy forma 1,adres2 będzie wciąż na początku swojego zakresu. Działa to
       tylko gdy adres2 jest wyrażeniem regularnym.

    adres1,+N
       Dopasowuje adres1 do N-tego wiersza znajdującego się za adresem1

    adres1,~N
       Dopasowuje adres1 i wiersze za adresem1 do następnego wiersza wejściowego, którego
       numer wiersza jest wielokrotnością N.

WYRAŻENIA REGULARNE

    Podstawowe wyrażenia regularne (BRE) określone przez POSIX.2 powinny być obsługiwane, ale
    nie są obsługiwane całkowicie, ze względu na problemy z wydajnością. Sekwencja \n w
    wyrażeniu regularnym pasuje do znaku nowego wiersza, podobnie dla wyrażeń \a, \t i innych
    sekwencji.

BŁĘDY

    Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres bug-sed@gnu.org (po angielsku). Proszę również
    umieścić wynik polecenia "sed --version" w treści wiadomości, jeśli to możliwe.

AUTOR

    Napisane przez Jaya Fenlasona, Toma Lorda, Kena Pizziniego i Paolo Bonziniego. Strona
    internetowa  GNU  sed:  <http://www.gnu.org/software/sed/>.  Ogólna  pomoc dotycząca
    oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>. Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na
    adres: <bug-sed@gnu.org>. Proszę upewnić się, że gdzieś w polu "Temat:" znajduje się słowo
    "sed".

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2012 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    awk(1), ed(1), grep(1), tr(1), perlre(1), sed.info, dowolna z wielu książek o sedzie, FAQ
    seda (http://sed.sf.net/grabbag/tutorials/sedfaq.txt), http://sed.sf.net/grabbag/.

    Pełna dokumentacja sed jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i sed są
    poprawnie zainstalowane, to polecenie

       info sed

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.2.2
    oryginału.