Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    smbclient - klient zasobów SMB/CIFS podobny do ftp

SKŁADNIA

    smbclient nazwausługi [hasło] [-s smb.conf] [-B adres IP] [-O opcje gniazd] [-R porządek
    sprawdzania nazw] [-M nazwa NetBIOS] [-i zasięg] [-N] [-n nazwa NetBIOS] [-d poziom
    debugowania] [-P] [-p port] [-l podstawa nazwy logów] [-h] [-I adres IP] [-E] [-U nazwa
    użytkownika] [-L nazwa NetBIOS] [-t kod terminala] [-m maksymalny poziom protokołu] [-W
    grupa robocza] [-T<c|x>IXFqgbNan] [-D katalog] [-c lista komend]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Ten program jest częścią pakietu Samba.

    smbclient jest klientem, który potrafi ´rozmawiać´ z serwerem SMB/CIFS. Oferuje on
    interfejs podobny do tego z programu ftp (zobacz ftp (1)). Umożliwia on rzeczy takie jak
    pobieranie plików z serwera na lokalny komputer, umieszczanie plików z lokalnego komputera
    na serwer, pobieranie informacji o katalogach z serwera itp.

OPCJE

    nazwa usługi
       nazwa usługi jest nazwą usługi na serwerze, z której chcesz skorzystać.  Nazwa
       usługi na postać //serwer/usługa, gdzie serwer jest nazwą NetBIOS serwera SMB/CIFS
       oferującego pożądaną usługę, a usługa jest nazwą pożądanej usługi. Aby w taki
       sposób połączyć się z usługą drukarka na serwerze SMB/CIFS serwersmb, powinieneś
       użyć nazwy usługi

       //serwersmb/drukarka

       Zauważ, że nazwą serwera nie musi być nazwą IP (DNS) hosta tego serwera.  Wymaganą
       nazwą jest nazwa NetBIOS serwera, która nie musi być taka sama jak adres IP (DNS)
       serwera.

       Nazwa serwera jest sprawdzana zgodnie z parametrem -R smbclienta lub używając
       parametru name resolve order z pliku smb.conf, pozwalającego administratorowi na
       zmianę porządku i metod znajdywania nazw.

    hasło parametr hasło jest hasłem wymaganym do uzyskania dostępu do określonej usługi na
       określonym serwerze. Jeśli ten parametr jest podany, opcja -N (pomiń zapytanie o
       hasło) jest brana pod uwagę.

       Nie ma domyślnego hasła. Jeśli nie podano hasła przy wywołaniu programu (używając
       tego parametru lub dodając hasło do opcji -U (zobacz niżej)) i nie została podana
       opcja -N klient zapyta się o hasło, nawet jeśli pożądana usługa nie wymaga
       takowego. (Jeśli hasło nie jest potrzebne, po prostu wciśnij ENTER aby podać zerowe
       hasło.)

       Uwaga: Niektóre serwery (włączając w to OS/2 i Windows for Workgroups) wymagają
       hasła pisanego dużymi literami. Hasła pisane małymi literami lub mieszane mogą być
       odrzucone przez te serwery.

       Bądź ostrożny w dodawaniu haseł do skryptów.

    -s smb.conf
       Ten parametr określa ścieżkę do pliku konfiguracyjnego pakietu Samba, smb.conf. Ten
       plik kontroluje wszystkie aspekty konfiguracji Samby na komputerze. Smbclient także
       musi przeczytać ten plik.

    -B adres IP
       Adres IP używany przy wysyłaniu pakietu rozgłoszeniowego.

    -O opcje gniazd
       Opcje gniazd TCP do ustawienia przez klienta. Zobacz parametr opcje gniazd na
       stronie podręcznika systemowego smb.conf (5) aby sprawdzić listę poprawnych opcji.

    -R porządek sprawdzania nazw
       Ta opcja pozwala użytkownikowi programu smbclient na ustalenie, jakie usługi
       sprawdzania nazw zostaną użyte do sprawdzenia nazwy NetBIOS hosta, z którym chcesz
       się połączyć.

       Opcjami są:

    o   lmhosts : Sprawdzanie adresów IP w pliku lmhosts Samby.  Plik lmhosts jest
       przechowywany w tym samym katalogu, co plik smb.conf.

    o   host : Przeprowadź standardową zamianę nazwy hosta na adres IP korzystając z pliku
       systemowego /etc/hosts, służącego do przeszukiwań NIS i DNS. Ta metoda sprawdzania
       nazw jest zależna od systemu operacyjnego.

    o   wins : zapytaj o nazwę komputer z adresem IP podanym w parametrze wins server z
       pliku smb.conf. Jeśli nie podano żadnego serwera WINS ta metoda jest pomijana.

    o   bcast : Rozgłoś zapytanie na każdym ze znanych lokalnych interfejsów sieciowych
       wymienionych w parametrze interfaces z pliku smb.conf. Jest to najmniej wiarygodna
       metoda sprawdzania nazw, ponieważ zależy ona od tego, czy docelowy host jest
       aktualnie podłączony do podsieci. Aby podać konkretny adres rozgłoszeniowy można
       użyć opcji -B.

       Jeśli ten parametr nie jest ustawiony, użyta zostanie opcja name resolve order z
       pliku smb.conf.

       Domyślną kolejnością jest lmhosts, host, wins, bcast. Bez parametru -R lub bez
       żadnego wpisu w parametrze "name resolve order" z pliku smb.conf metody sprawdzania
       nazw będą używane w tej kolejności.

    -M nazwa NetBIOS
       Ta opcja umożliwia ci wysłanie wiadomości na inny komputer przy użyciu protokołu
       "WinPopup". Po ustanowieniu połączenia wpisz swoją wiadomość. Aby zakończyć
       wpisywanie wciśnij ^D (control-D).

       Jeśli na komputerze docelowym jest uruchomiony WinPopup, użytkownik otrzyma wpisaną
       wiadomość i prawdopodobnie usłyszy sygnał dźwiękowy. Jeśli WinPopup nie jest
       uruchomiony, wiadomość nie zostanie doręczona a żadna wiadomość o błędzie się nie
       pojawi.

       Wiadomość zostanie obcięta, jeśli jej rozmiar przekracza 1600 bajtów. Jest to
       ograniczenie protokołu.

       Przydatną sztuczką jest wysłanie wiadomości na standardowe wejście programu
       smbclient. Na przykład

       cat mojawiadomość.txt | smbclient -M JANEK

       wyśle wiadomość z pliku mojawiadomość.txt na komputer JANEK.

       Mogą się też przydać opcje -U i -I, które kontrolują części OD i DO wiadomości.

       Zobacz opcję message command z pliku smb.conf (5) opisującą zachowanie się Samby w
       przypadku otrzymania wiadomości WinPopup.

       Uwaga: skopiuj skrót do programu WinPopup do grupy autostart systemu Windows, jeśli
       chcesz zawsze mieć możliwość odbierania wiadomości.

    -i zasięg
       Ta opcja określa zasięg NetBIOS, który smbclient będzie używał do komunikowania się
       przy generowaniu nazw NetBIOS. Szczegółowe informacje dotyczące zasięgów NetBIOS
       możesz znaleźć w rfc1001.txt i rfc1002.txt.  Zasięgi NetBIOS są bardzo rzadko
       używane. Zmieniaj te ustawienia tylko jeśli jesteś administratorem wszystkich
       systemów NetBIOS, z którymi chcesz się komunikować.

    -N   Jeśli ta opcja jest ustawiona, pomijane jest normalne zapytanie klienta o hasło
       użytkownika. Ta opcja jest przydatna przy łączeniu się z usługą, która nie wymaga
       hasła.

       Normalnie klient pyta o hasło, chyba że hasło podane jest w linii poleceń lub
       posłużono się tym parametrem.

    -n nazwa NetBIOS
       Domyślnie klient użyje nazwy lokalnego hosta (dużymi literami) jako swojej nazwy
       NetBIOS. Ten parametr pozwala na ustalenie dowolnej nazwy NetBIOS.

    -d poziom debugowania
       poziom debugowania jest liczbą od 0 do 10, lub literą ´A´.

       Jeśli ten parametr nie jest podany, domyślną wartością jest zero.

       Im wyższa jest ta wartość, tym więcej szczegółów będą zawierały logi. Przy
       poziomie 0 raportowane będą tylko krytyczne błędy i poważne ostrzeżenia. Poziom 1
       jest sensowny dla normalnej pracy - generuje małą, ale wystarczającą ilość
       informacji o przeprowadzanych operacjach.

       Poziomy powyżej 1 wygenerują znaczną ilość danych i powinny być używane tylko przy
       poszukiwaniu przyczyn problemów. Poziomy powyżej 3 są zaprojektowane tylko dla
       deweloperów i generują OGROMNĄ ilość danych, przy czym większość jest nieczytelna.
       Jeśli poziom debugowania będzie ustawiony na ´A´, zostaną zapisane wszystkie
       informacje. Ta opcja jest tylko dla deweloperów, i to tylko takich, którzy naprawdę
       chcą wiedzieć, jak działa kod.

       Ten parametr unieważni opcję log level z pliku smb.conf (5).

    -P   Ta opcja nie jest już używana. Kod programu Samba2.0 pozwala serwerowi na
       decydowanie o typie urządzenie, więc nie jest potrzebna flaga drukarki.

    -p port
       To jest numer portu TCP, który zostanie użyty przy ustanawianiu połączenia z
       serwerem. Standardowy ("dobrze znany" - well-known) numer portu TCP dla serwera
       SMB/CIFS to 139; jest on ustawieniem domyślnym.

    -l podstawa nazwy logów
       Jeśli ten parametr jest ustawiony, decyduje on o podstawie nazwy pliku, do którego
       będą zapisywane informacje o działaniach klienta.

       Domyślna podstawa nazwy jest określana przy kompilacji.

       Podstawa nazwy jest używana do utworzenia ostatecznej nazwy pliku. Na przykład
       jeśli podaną podstawą jest "log", ostateczną nazwą pliku będzie log.client.

       Utworzony plik dziennika (logu) nigdy nie jest usuwany przez klienta.

    -h   Wyświetl informacje o użytkowaniu klienta.

    -I adres IP
       Jest to adres IP serwera, do którego chcesz się podłączyć. Powinna to być
       standardowa notacja "a.b.c.d".

       Normalnie klient próbuje zlokalizować serwer SMB/CIFS przez mechanizm sprawdzania
       nazw NetBIOS opisany powyżej w parametrze name resolve order Użycie tego parametru
       wymusza na kliencie użycie podanego adresu IP i podana nazwa NetBIOS będzie
       zignorowana.

       Nie ma domyślnej wartości dla tego parametru. Jeśli ta wartość nie zostanie podana,
       będzie ona ustalona automatycznie przez klienta w sposób opisany powyżej.

    -E   Ten parametr wywołuje zapisywanie wiadomości przez klienta do standardowego
       strumienia błędów (stderr).

       Normalnie te wiadomości są wysyłane do standardowego strumienia wyjścia - zazwyczaj
       konsola użytkownika.

    -U nazwa użytkownika
       Ten parametr określa nazwę użytkownika, która zostanie użyta przy nawiązywaniu
       połączenia, zakładając że twój serwer nie używa wersji protokołu, który łączy hasła
       z udziałami, ale z nazwami użytkowników.

       Niektóre serwery są wybredne co do wielkości znaków tej nazwy, a niektóre wymagają,
       aby była to ważna nazwa NetBIOS.

       Jeśli nie podano żadnej nazwy użytkownika, użyta zostanie wersja pisana dużymi
       literami zmiennej środowiskowej USER lub LOGNAME (w takiej kolejności). Jeśli nie
       podano żadnej nazwy użytkownika i żadna ze zmiennych środowiskowych nie istnieje,
       to użyta zostanie nazwa użytkownika "GUEST".

       Jeśli zmienna środowiskowa USER zawiera znak ´%´, wszystko po tym znaku będzie
       traktowane jako hasło. To pozwala na ustawienie zmiennej środowiskowej  na
       USER=użytkownik%hasło, w związku z czym hasło nie jest podawane w linii poleceń,
       gdzie może być podejrzane przez komendę ps.

       Jeśli usługa, do której chcesz się podłączyć wymaga hasła, może ono być podane przy
       pomocy opcji -U, przez dodanie symbolu procentu ("%") i hasła do nazwy użytkownika.
       Na przykład, aby podłączyć się do usługi jako użytkownik "janek" z hasłem "sekret",
       możesz użyć opcji

       -U janek%sekret

       w linii poleceń. Zauważ, że nie ma spacji wokół symbolu procentu.

       Jeśli podasz hasło jako część nazwy użytkownika, to ustawiana jest opcja -N (pomiń
       zapytanie o hasło).

       Jeśli podasz hasło jako parametr i jako część nazwy użytkownika, to pierwszeństwo
       ma hasło podane jako część nazwy użytkownika. Nie podanie niczego przed lub po
       znaku procentu spowoduje użycie odpowiednio pustej nazwy użytkownika lub pustego
       hasła.

       Hasło może też być podane przez ustawienie zmiennej środowiskowej PASSWORD, która
       zawiera hasło użytkownika. Zauważ, że może to być bardzo niebezpieczne na
       niektórych systemach, ale na innych umożliwia to użytkownikom skryptowanie komend
       smbclienta bez możliwości podejrzenia hasła na liście procesów w przypadku podania
       go w linii poleceń.

       Uwaga: Niektóre serwery (włączając w to OS/2 i Windows for Workgroups) wymagają
       hasła pisanego dużymi literami. Hasła pisane małymi literami lub mieszane mogą być
       odrzucone przez te serwery.

       Bądź ostrożny przy dopisywaniu haseł do skryptów lub przy ustawianiu zmiennej
       środowiskowej PASSWORD. Na wielu systemach linia poleceń działającego procesu może
       być podejrzana przy pomocy polecenia ps. Aby mieć pewność bezpieczeństwa pozwalaj
       programowi smbclient na pytanie o hasło i wpisuj je bezpośrednio.

    -L   Ta opcja pozwala na obejrzenie usług dostępnych na serwerze. Lista pojawi się po
       użyciu w taki sposób: "smbclient -L host". Opcja -I może być przydatna jeśli twoje
       nazwy NetBIOS nie są takie same jak nazwy DNS hostów TCP/IP lub jeśli próbujesz
       połączyć się z hostem z innej sieci.

    -t kod terminala
       Ta opcja mówi programowi smbclient jak interpretować nazwy plików pochodzące ze
       zdalnego serwera. Zazwyczaj azjatyckojęzyczne wielobajtowe implementacje Uniksów
       używają innych zestawów znaków niż serwery SMB/CIFS (na przykład EUC zamiast SJIS).
       Prawidłowe ustawienie tego parametru programowi smbclient na prawidłową konwersję
       między nazwami plików Uniksowymi a tymi pochodzącymi z serwerów SMB. Ta opcja nie
       została porządnie sprawdzona i mogą być z nią problemy.

       Do kodów terminali należą: sjis, euc, jis7, jis8, junet, hex, cap. To nie jest
       pełna lista. Pełna lista znajduje się w kodzie źródłowym pakietu Samba.

    -m maksymalny poziom protokołu
       Wraz z nowym kodem w pakiecie Samba2.0 smbclient zawsze próbuje nawiązać połączenie
       z najwyższym poziomem protokołu jaki serwer obsługuje. Ten parametr jest zachowany
       dla wstecznej kompatybilności, ale dowolny ciąg, który znajduje się po opcji -m
       zostanie zignorowany.

    -W grupa robocza
       Unieważnia domyślną grupę roboczą określoną w parametrze workgroup z pliku smb.conf
       dla tego połączenia.  Ta opcja może być niezbędna do połączenia się z niektórymi
       serwerami.

    -T opcje programu tar
       smbclient może być użyty do stworzenia kopii zapasowej  wszystkich  plików
       znajdujących  się  na udziale SMB/CIFS, kompatybilnego z formatem tar (1).
       Drugorzędne flagi tar, które mogą być podane to:

    c   Stwórz plik tar na Uniksie. Po tej opcji musi znajdować się nazwa pliku, pliku
       urządzenia  streamera  lub  "-"  dla  standardowego wyjścia.  Jeśli użyjesz
       standardowego wyjścia musisz użyć najniższej wartości poziomu debugowania -d0, aby
       uniknąć uszkodzenia pliku tar. Ta flaga nie może być podana razem z flagą x.

    x   Rozpakuj lokalny plik tar z powrotem na udział. Jeśli opcja -D nie została podana,
       struktura plików i katalogów pliku tar zostanie odtworzona od głównego katalogu
       udziału. Po tej opcji musi znajdować się nazwa pliku tar, urządzenia lub -D dla
       standardowego wejścia. Flaga ta nie może być łączona z flagą c. Odtworzonym plikom
       zostanie nadana taka data stworzenia (modyfikacji), jaka została zapisana w pliku
       tar. Nie zostaje natomiast przywrócona data katalogom.

    I   Włącz pliki i katalogi. Jest to domyślne zachowanie, kiedy pliki są wymienione
       powyżej. Powoduje to branie pod uwagę plików tar przy rozpakowywaniu lub tworzeniu
       (a zatem wszystko inne zostaje wyłączone z tych działań). Zobacz przykład poniżej.

    X   Wyłącz pliki i katalogi. Powoduje to wyłączenie pliku tar z działań rozpakowywania
       lub tworzenia. Zobacz przykład poniżej.

    b   Rozmiar bloku. Po nim musi następować dozwolona (większa niż zero) wielkość bloku.
       Powoduje zapisanie pliku tar na rozmiar_bloku*TBLOCK (TBLOCK wynosi zazwyczaj 512)
       blokach.

    g   Przyrostowe. Archiwizuj tylko te pliki, które mają ustawiony bit "archive".
       Przydatne tylko z flagą c.

    q   Ciche. Powstrzymuje tara przed wypisywaniem informacji diagnostycznych podczas
       pracy. Ten sam efekt daje tarmode quiet.

    r   Włączanie  lub wyłączanie oparte na wyrażeniach regularnych.  Używa wyrażeń
       regularnych aby sprawdzić, czy dany plik należy włączyć lub wyłączyć z działań.
       Działa to jedynie jeśli Samba została skompilowana z HAVE_REGEX_H. Jednakże ten
       tryb może być bardzo wolny. Jeśli Samba nie została skompilowana z HAVE_REGEX_H,
       wykonywane jest porównywanie oparte na maskach (użycie znaków * i ?).

    N   Nowszy niż. Po tej opcji musi być nazwa pliku, którego data będzie porównywana z
       plikami znalezionymi w udziale podczas tworzenia archiwum. Tylko pliki nowsze niż
       podany plik zostaną zarchiwizowane do pliku tar. Przydatne tylko z flagą c.

    a   Ustaw bit "archive". Powoduje usunięcie bitu "archive" podczas archiwizowania
       pliku. Przydatne z flagami g i c.

       Długie nazwy w plikach tar

       Tar smbclienta obsługuje obecnie długie nazwy plików zarówno przy archiwizowaniu
       jak i rozpakowywaniu. Jednakże pełna ścieżka razem z nazwą pliku musi mieć mniej
       niż 1024 bajty. Kiedy smbclient tworzy archiwum tar zapisywane są ścieżki względne,
       nie absolutne.

       Nazwy plików w archiwach tar

       Wszystkie nazwy plików mogą być podane jako ścieżki DOS'owe (z \ jako separatorem)
       lub jako ścieżki Unixowe (z / jako separatorem)

       Przykłady

    o   Odtworzenie pliku tar backup.tar do mójudział na mójpc (bez hasła).

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -Tx backup.tar

    o   Odtwórz wszystko oprócz users/docs

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -TXx backup.tar users/docs

    o   Stwórz plik tar złożony z plików poniżej users/docs.

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -Tc backup.tar users/docs

    o   Stwórz taki sam plik tar jak powyżej, ale używając ścieżki DOS.

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -tc backup.tar users\edocs

    o   Stwórz plik tar złożony ze wszystkich plików i katalogów z udziału.

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -Tc backup.tar *

    -D początkowy katalog
       Zmień początkowy katalog przed uruchomieniem. Prawdopodobnie jedynym wykorzystaniem
       jest opcja tar -T.

    -c lista komend
       Lista komend jest to ciąg komend oddzielony średnikami, które mają być wykonane
       zamiast oczekiwania na podawanie komend przez standardowe wejście.  -N jest
       wymuszana przez -c.

       Ta opcja jest przydatna przy skryptowaniu i przekazywaniu standardowego wejścia do
       serwera, np. -c ´print -´.

OPERACJE

    Jeśli klient już działa, użytkownikowi powinien pokazać się znak zachęty:

    smb:\>

    Symbol odwrotnego ukośnika ("\") wskazuje bieżący katalog roboczy na serwerze, który
    zmieni się, jeśli zostanie zmieniony bieżący katalog roboczy.

    Znak zachęty wskazuje na to, że klient jest gotowy i czeka na polecenia. Każda komenda
    jest pojedynczym słowem, opcjonalnie po nim mogą nastąpić parametry specyficzne dla danej
    komendy. Komendy i parametry są rozdzielone spacjami, chyba że opis konkretnej komendy
    stanowi inaczej. Wszystkie komendy są niewrażliwe na wielkość znaków. To, czy istotna jest
    wielkość znaków parametrów przekazywanych do komend zależy od konkretnych komend.

    Parametry pokazane w nawiasach kwadratowych (np. "[parametr]") są opcjonalne. Jeśli nie
    zaznaczono inaczej, do komendy stosują się zasady ogólne. Parametry podane w nawiasach
    kątowych (np. "<parametr>") są obowiązkowe.

    Zauważ, że wszystkie komendy wykonywane na serwerze są wykonywane przez przekazanie
    żądania do serwera. Tak więc zachowanie jest zależne od tego, jak serwer został
    zaimplementowany.

    Komendy podane są w porządku alfabetycznym.

    ? [komenda]
       Jeśli "komenda" jest określona, to komenda ? wyświetli krótką informację dotyczącą
       podanej komendy. Jeśli pominięty zostanie parametr "komenda", wyświetlona zostanie
       lista dostępnych komend.

    ! [komenda powłoki]
       Jeśli podana jest "komenda powłoki", komenda ! uruchomi lokalnie powłokę i wykona
       zadaną komendę. Jeśli nie zostanie podana żadna komenda powłoki, uruchomiona
       zostanie lokalna powłoka.

    cd [nazwa katalogu]
       Jeśli zostanie podana "nazwa katalogu", to bieżący katalog roboczy na serwerze
       zostanie zmieniony na zadany. Ta operacja nie powiedzie się, jeśli z jakiegokolwiek
       powodu do katalogu nie ma dostępu.

       Jeśli nie zostanie podana żadna nazwa katalogu, wyświetlona zostanie nazwa
       bieżącego katalogu roboczego na serwerze.

    del <maska>
       Klient zażąda od serwera próby usunięcia wszystkich plików pasujących do maski z
       bieżącego katalogu roboczego na serwerze.

    dir <maska>
       Wyświetla listę plików pasujących do maski w bieżącym katalogu roboczym na
       serwerze.

    exit  Przerwij połączenie z serwerem i wyjdź z programu.

    get <nazwa pliku zdalnego> [nazwa pliku lokalnego]
       Skopiuj z serwera plik o nazwie "nazwa pliku zdalnego" na lokalny komputer.  Jeśli
       drugi parametr jest podany, to plik zostanie skopiowany do lokalnego pliku o nazwie
       "nazwa pliku lokalnego". Zauważ, że wszystkie transfery są binarne. Zobacz też
       komendę lowercase.

    help [komenda]
       Zobacz komendę ? powyżej.

    lcd [nazwa katalogu]
       Jeśli "nazwa katalogu" jest podana, to bieżący roboczy na komputerze lokalnym
       zostanie zmieniony na zadany. Ta operacja nie powiedzie się, jeśli z jakiegokolwiek
       powodu do katalogu nie ma dostępu.

       Jeśli nie zostanie podana nazwa katalogu, wyświetlona zostanie nazwa bieżącego
       katalogu roboczego na lokalnym komputerze.

    lowercase
       Włącza wyświetlanie nazw plików małymi literami dla komend get i mget.

       Kiedy wyświetlanie nazw plików małymi literami jest włączone, przy używaniu komend
       get i mget lokalne nazwy plików będą konwertowane do małych liter. Jest to często
       przydatne przy kopiowaniu plików MSDOS z serwera, ponieważ małe litery w nazwach
       plików są standardem w systemach Uniksowych.

    ls <maska>
       Zobacz komendę dir powyżej.

    mask <maska>
       Ta komenda pozwala użytkownikowi na ustawienie maski, która będzie używana podczas
       wykonywania operacji rekurencyjnych przez komendy get i mget.

       Kiedy rekurencja jest włączona, maski przekazane do komend get i mget działają jak
       filtry do plików, nie do katalogów.

       Maska określona komendą mask jest niezbędna do filtrowania plików zawartych w tych
       katalogach. Na przykład, jeśli maską podaną komendzie mget jest "source*" a maską
       podaną komendzie mask jest "*.c" a rekurencja jest włączona, komenda mget pobierze
       wszystkie pliki pasujące do maski "*&.c" we wszystkich katalogach  poniżej
       pasujących do maski "source*" w bieżącym katalogu roboczym.

       Zauważ, że domyślna wartość dla maski jest pusta (jej równoważnością jest "*") i
       pozostaje taka dopóki nie zostanie użyta komenda mask do jej zmiany. Najczęściej
       maska pozostaje niezdefiniowana. Aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów dobrze jest
       przywrócić wartość maski na "*" po użyciu komendy mget lub mput.

    md <nazwa katalogu>
       Zobacz komendę mkdir.

    mget <maska>
       Skopiuj wszystkie pliki pasujące do maski na komputer, na którym uruchomiony jest
       klient.

       Zauważ, że maska jest interpretowana inaczej przy operacjach rekurencyjnych i
       nierekurencyjnych - zobacz komendy recurse i mask aby zdobyć więcej informacji.

    mkdir <nazwa katalogu>
       Tworzy nowy katalog na serwerze (jeśli pozwalają na to uprawnienia) z podaną nazwą.

    mput <maska>
       Skopiuj wszystkie pliki pasujące do maski z bieżącego katalogu roboczego komputera
       lokalnego do bieżącego katalogu roboczego na serwerze.

       Zauważ, że maska jest interpretowana inaczej przy operacjach rekurencyjnych i
       nierekurencyjnych - zobacz komendy recurse i mask aby zdobyć więcej informacji.

    print <nazwa pliku>
       Wydrukuj podany plik z lokalnego komputera używając drukarki podłączonej do
       serwera.

       Zobacz też komendę printmode.

    printmode <graphics lub text>
       Ustawia tryb drukowania tak, aby obsługiwać dane binarne (takie jak grafika) albo
       tekst. Późniejsze komendy drukowania będą używały trybu ustawionego przez to
       polecenie.

    prompt Przełącza pytanie o nazwy plików podczas działania komend mget i mput.

       Kiedy jest włączone, użytkownik będzie proszony o potwierdzenie transferu każdego z
       plików podczas działania tych komend. Kiedy jest wyłączone, wszystkie pliki zostaną
       przesłane bez zapytania o potwierdzenie.

    put <nazwa pliku lokalnego> [nazwa pliku zdalnego]
       Skopiuj plik o nazwie "nazwa pliku lokalnego" z komputera lokalnego na serwer.
       Jeśli zostanie podany drugi parametr, plik na serwerze zostanie nazwany "nazwa
       pliku zdalnego". Zauważ, że wszystkie transfery są binarne. Zobacz też komendę
       lowercase.

    queue Wyświetla kolejkę drukowania, pokazując identyfikator zadania, nazwę, rozmiar i
       aktualny stan.

    quit  Zobacz komendę exit.

    rd <nazwa katalogu>
       Zobacz komendę rmdir.

    recurse
       Przełącza stosowanie rekurencji dla komend mget i mput.

       Kiedy jest włączona, te komendy będą przetwarzały wszystkie katalogi znajdujące się
       w katalogu początkowym i będą przeglądały ich zawartość jeśli nazwa danego katalogu
       pasuje do maski podanej komendzie. Pobrane będą tylko pliki pasujące do maski
       ustalonej za pomocą polecenia mask. Zobacz także polecenie mask.

       Jeśli rekurencja jest wyłączona, kopiowane będą tylko pliki znajdujące się w
       bieżącym katalogu roboczym na komputerze źródłowym pasujące do maski podanej jako
       parametr polecenia mget lub mput, a maska ustalona za pomocą polecenia mask będzie
       zignorowana.

    rm <maska>
       Usuwa z bieżącego katalogu roboczego serwera wszystkie pliki pasujące do maski.

    rmdir <nazwa katalogu>
       Usuwa podany katalog (jeśli pozwalają na to prawa dostępu) z serwera.

    tar <c|x>[IXbgNa]
       Przeprowadza operację tar - zobacz opcję -T powyżej. Na zachowanie może wpływać
       komenda tarmode (zobacz poniżej). Użycie g (przyrostowe) i N (nowsze niż) wpłynie
       na ustawienia tarmode. Zauważ, że użycie opcji "-" z opcją x może nie działać -
       zamiast tego użyj linii poleceń.

    blocksize <rozmiar bloku>
       Rozmiar bloku. Po nim musi następować dopuszczalna (większa niż zero) wielkość
       bloku.  Powoduje zapisanie pliku tar na rozmiar_bloku*TBLOCK (TBLOCK wynosi
       zazwyczaj 512) blokach.

    tarmode <full|inc|reset|noreset>
       Zmienia zachowanie polecenia tar względem bitu "archive". W trybie "full" polecenia
       tar zarchiwizuje wszystko nie zwracając uwagi na ustawienie bitu "archive" (jest to
       tryb domyślny). W trybie "inc" (incremental - przyrostowy) tar zarchiwizuje tylko
       pliki z ustawionym bitem "archive". W trybie "reset" tar usunie bit "archive" ze
       wszystkich plików, które archiwizuje (wymaga możliwości zapisywania w udziale).

    setmode <nazwa pliku> <perm=[+|\-]rsha>
       Wersja DOSowej komendy attribm służącej do ustawiania atrybutów pliku. Na przykład:

       setmode mójplik +r

       sprawi, że plik "mójplik" będzie tylko do odczytu.

UWAGI

    Niektóre serwery są wybredne, co do wielkości znaków podanej nazwy użytkownika, hasła,
    nazwy udziału (nazywanego także nazwą usługi) i nazw serwerów. Jeśli nie możesz się
    połączyć z serwerem spróbuj podać wszystkie parametry dużymi literami.

    Często niezbędne jest użycie opcji -n przy łączeniu się z niektórymi typami serwerów. Na
    przykład LanManager OS/2 wymaga użycia prawidłowej nazwy NetBIOS, więc musisz podać
    prawidłową nazwę, która może być znana serwerowi.

    smbclient obsługuje długie nazwy plików, jeśli serwer obsługuje protokół LANMAN2 lub
    nowszy.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Zmienna USER może zawierać nazwę użytkownika osoby używającej klienta. Ta informacja jest
    użyta tylko wtedy, gdy poziom protokołu jest na tyle wysoki, że obsługuje hasła na
    poziomie sesji.

    Zmienna PASSWORD może zawierać hasło osoby używającej klienta. Ta informacja jest użyta
    tylko jeśli poziom protokołu jest na tyle wysoki, że obsługuje hasła na poziomie sesji.

INSTALACJA

    Lokalizacja programu klienta jest indywidualną kwestią administratora systemu. Dalej
    znajdują się tylko sugestie.

    Zaleca  się,  aby  oprogramowanie  smbclienta  było  zainstalowane  w  katalogu
    /usr/local/samba/bin lub /usr/samba/bin. Ten katalog może być czytany przez wszystkich a
    zapisywany tylko przez roota. Każdy powinien mieć możliwość uruchomienia klienta. Klient
    nie powinien mieć ustawionych uprawnień setuid czy setgid!

    Pliki z dziennikami pracy (logami) klienta powinny być umieszczane w katalogu, którego
    zawartość może być odczytywana i zapisywana tylko przez danego użytkownika.

    Aby przetestować klienta, będziesz potrzebował nazwy serwera SMB/CIFS. Istnieje możliwość
    uruchomienia smbd (8) jako zwykły użytkownik - uruchomienie serwera jako demona na porcie
    dostępnym dla użytkownika (zazwyczaj dowolny port powyżej 1024) dostarczy serwera, na
    którym będzie można przeprowadzać testy.

DIAGNOSTYKA

    Większość informacji diagnostycznych wysyłanych przez klienta jest rejestrowana  w
    odpowiednim pliku. Nazwa tego pliku jest ustalana podczas kompilacji, ale może być
    zmieniona przez parametr podany z linii poleceń.

    Liczba i źródło informacji diagnostycznych zależy od poziomu debugowania ustalonego przez
    klienta. Jeśli masz problemy, ustaw poziom debugowania na 3 i przejrzyj pliki z logami.

WERSJA

    Ta strona podręcznika systemowego obowiązuje dla wersji 2.0 pakietu Samba.

AUTOR

    Oryginalne oprogramowanie Samba i związane z nim narzędzia zostały stworzone przez Andrew
    Tridgella samba-bugs@samba.org. Samba jest teraz rozwijana przez Samba Team jako projekt
    typu Open Source, podobny do sposobu rozwijania jądra Linuksa.

    Oryginalne strony podręcznika systemowego pakietu Samba zostały napisane przez Karla
    Auera. Strony podręcznika systemowego zostały skonwertowane do formatu YODL (kolejne
    wspaniałe    oprogramowanie    Open   Source,   dostępne   pod   adresem
    ftp://ftp.icce.rug.nl/pub/unix/) i odświeżone dla wersji 2.0 pakietu  Samba  przez
    Jeremy'ego Allisona. samba-bugs@samba.org.

    Zobacz samba (7). Znajdziesz tam pełną listę współpracowników i informacje jak wysłać
    informacje o błędach, komentarze itp.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 smbclient

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.