Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    split - dzieli pliki na części

SKŁADNIA

    split [OPCJA]... [PLIK [PRZEDROSTEK]]

OPIS

    Wypisuje równe części PLIKU do plików PRZEDROSTEKaa PRZEDROSTEKab, ...; domyślnym
    rozmiarem jest 1000 wierszy, a domyślnym PRZEDROSTKIEM jest x.

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -a, --suffix-length=N
       używa przyrostków długości N (domyślnie 2)

    --additional-suffix=PRZYROSTEK
       dodaje dodatkowy PRZYROSTEK do nazw plików

    -b, --bytes=ROZMIAR
       określa rozmiar każdego z plików wyjściowych na ROZMIAR

    -C, --line-bytes=ROZMIAR
       używa najwyżej ROZMIARU bajtów na rekord w każdym pliku wyjściowym

    -d   używa przyrostków liczbowych poczynając od 0, nie alfabetycznych

    --numeric-suffixes[=OD]
       jak -d, ale pozwala wybrać wartość początkową

    -e, --elide-empty-files
       nie wypisuje pustych wierszy dla opcji -n

    --filter=POLECENIE
       pisze do POLECENIA powłoki, nazwą pliku jest $FILE

    -l, --lines=LICZBA
       używa LICZBY wierszy/rekordów na każdy plik wyjściowy

    -n, --number=CZĘŚCI
       dzieli plik na podaną liczbę CZĘŚCI, patrz niżej

    -s, --separator=SEPARATOR
       używa SEPARATORA zamiast nowego wiersza jak separatora rekordów; "\0" (zero)
       wybiera znak NUL

    -u, --unbuffered
       natychmiast kopiuje wejście na wyjście z opcją -n r/...

    --verbose
       wyświetla informacje diagnostyczne zaraz przed otwarciem każdego pliku wynikowego

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki
    to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

  CZĘŚCIĄ może być:
    N   dzieli na N części w oparciu o wielkość wejścia

    K/N  wypisuje K-tą część z N na standardowe wyjście

    1/N  dzieli na N plików, bez rozdzielania wierszy/rekordów

    l/K/N wypisuje K-tą część z N na standardowe wyjście, bez rozdzielania wierszy/rekordów

    r/N  jak l, lecz używa algorytmu karuzelowego (ang. round robin)

    r/K/N podobnie, lecz wypisuje tylko K-tą część z N na standardowe wyjście

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu   split   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/split>
    lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) split invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.