Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    strace - śledź wywołania systemowe i sygnały

SKŁADNIA

    strace [ -dffhiqrtttTvxx ] [ -akolumna ] [ -ewyraż ] ... [ -oplik ] [ -ppid ] ... [
    -srozmiarnapisu ] [ -uużytkownik ] [ komenda [ arg ... ] ]

    strace -c [ -ewyraż ] ... [ -Owydatki ] [ -Ssortuj ] [ komenda [ arg ... ] ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    W najprostszym przypadku, strace wykonuje zadaną komendę `komenda' aż się ona nie skończy.
    Strace przechwytuje i nagrywa wywołania systemowe, dokonane przez proces, oraz sygnały,
    które do niego dotarły. Nazwa każdego wywołania, oraz jego argumenty, są wypisywane na
    wyjście standardowe błędu, lub do pliku podanego w opcji -o.

    strace jest użytecznym narzędziem diagnostyki, debuggowania. Administratorzy systemów,
    diagnostycy i napotykacze problemów zauważą, że jest nieocenione dla rozwiązywania
    problemów z programami, których źródeł nie ma wprost dostępnych. Strace bowiem nie
    potrzebuje rekompilacji aby go użyć. Studenci, hackerzy i ogólnie zainteresowani zauważą,
    że z śledzenia wywołań systemowych można się wiele nauczyć o systemie. Programiści
    zauważą, że skoro wywołania systemowe i sygnały są zdarzeniami zachodzącymi na interfejsie
    użytkownik/jądro, to ich bliska obserwacja może być bardzo użyteczna do izolowania błędów,
    sprawdzania czystości i próbowania wyłapywania ulotnych warunków.

    Każda śledzona linia zawiera nazwę wywołania systemowego, za którą następują jego
    argumenty, otoczone nawiasami, oraz jego wartość zwracana. Przykładowe śledzenie komendy
    ``cat /dev/null'' daje:

    open("/dev/null", O_RDONLY) = 3

    Do błędów (zwykle wartości zwracane -1) dopisywany jest symbol errno i napis błędu.

    open("/foo/bar", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Sygnały są drukowane jako symbol, oraz napis sygnału. Fragment śledzenia i przerwania
    komendy ``sleep 666'' to:

    sigsuspend([] <unfinished ...>
    --- SIGINT (Interrupt) ---
    +++ killed by SIGINT +++

    Argumenty są namiętnie drukowane w formie symbolicznej. Przykład ten pokazuje dokonanie
    przekierowania ``>>xyzzy'':

    open("xyzzy", O_WRONLY|O_APPEND|O_CREAT, 0666) = 3

    Tutaj, wymienione trzy argumenty z open są zdekodowane poprzez rozbicie argumentu flagi na
    jego bitowe składniki i wydrukowanie ich tradycyjnych nazw, oraz wartości ósemkowej praw.
    Choć tradycyjne, lub natywne używanie różni się od ANSI lub POSIX, to te ostatnie formy są
    jednak preferowane. W niektórych wypadkach, wyjście strace może być bardziej czytelne niż
    źródła.

    Wskaźniki struktury są dereferencjonowane, a członkowie są odpowiednio wyświetlani. We
    wszystkich wypadkach argumenty są formatowane w stylu C. Na przykład, istota komendy ``ls
    -l /dev/null'' jest przechwytywana jako:

    lstat("/dev/null", {st_mode=S_IFCHR|0666, st_rdev=makedev(1, 3), ...}) = 0

    Zauważ, jak zdereferencjonowano argument `struct stat' i jak wyświetlono każdego członka.
    Praktycznie, zauważ jak ostrożnie został zdekodowany członek st_mode na jego maskę bitową.
    Zauważ też, że w tym przykładzie, pierwszym argumentem lstat jest wejście wywołania
    systemowego, a drugim jego wyjście. Ponieważ argumenty wyjściowe nie są modyfikowane jeśli
    wywołanie zawiedzie, argumenty nie zawsze mogą zostać zdereferencjonowane. Na przykład
    próba ``ls -l'' na nieistniejącym pliku da następującą linię:

    lstat("/foo/bar", 0xb004) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Wskaźniki znakowe są dereferencjonowane i wyświetlane jako napisy C. Niedrukowalne znaki
    są reprezentowane w kodach eskejpowych. Drukowanych jest tylko pierwszych rozmiarnapisu
    (domyślnie 32) bajtów napisu; dłuższe napisy mają za zamykającym cytatem dołączone
    wielokropki. Oto przykład ``ls -l'', gdzie funkcja biblioteki getpwuid odczytuje plik z
    hasłem:

    read(3, "root::0:0:System Administrator:/"..., 1024) = 422

    Podczas gdy struktury są notowane przy użyciu nawiasów klamrowych, zwykłe wskaźniki i
    tablice są drukowane przy użyciu nawiasów kwadratowych, z przecinkami oddzielającymi
    elementy. Oto przykład wywołania komendy ``id'' na systemie z dodatkowymi id grup:

    getgroups(32, [100, 0]) = 2

    Z drugiej strony, zbiory bitowe też są pokazywane w nawiasach kwadratowych, lecz elementy
    są oddzielane tylko przez spację. Oto powłoka, przygotowująca się do wywołania komendy
    zewnętrznej:

    sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD TTOU], []) = 0

    Drugi argument jest zbiorem bitowym dwóch sygnałów, SIGCHLD i SIGTTOU. W niektórych
    wypadkach, zbiory bitowe są tak pełne, że bardziej sensowne jest drukowanie nieustawionych
    elementów. W takiej sytuacji zbiór jest poprzedzony tyldą, jak w następującym przykładzie:

    sigprocmask(SIG_UNBLOCK, ~[], NULL) = 0

    Drugi argument wskazuje, że ustawiono cały zestaw sygnałów.

OPCJE

    -c     Zliczaj czas, wywołania i błędy dla każdego wywołania systemowego i zgłoś na
          końcu raport.

    -d     Przekaż na stderr wyjście debuggowe strace.

    -f     Śledź procesy potomne, tworzone prze obecnie śledzone procesy, jako rezultat
          wywołania systemowego fork(2). Nowe procesy są dołączane tak szybko, jak
          szybko zostaje uzyskany ich pid (poprzez wartość zwracaną fork(2) w procesie
          rodzicielskim). Oznacza to, że takie dzieci mogą na chwilę być niekontrolowane
          (szczególnie w wypadku vfork(2)), aż rodzic nie zostanie znów wyshedulowany do
          dokończenia wywołania (v)fork(2). Jeśli rodzic zdecyduje zaczekać (wait(2))
          na dziecko, które obecnie jest śledzone, zostaje on zawieszony aż potomek się
          nie zakończy.

    -ff     opcja -o nazwapliku będzie działać, śledzenie każdego procesu jest zapisywane
          do nazwapliku.pid, gdzie pid jest numerycznym identyfikatorem procesu.

    -F     Na SunOS 4.x opcja ta powoduje próbę podążania za vforkami poprzez triki
          dynamicznego linkowania. W przeciwnym wypadku, vforki nie będą śledzone, nawet
          z podaną opcją -f.

    -h     Wydrukuj podsumowanie pomocy.

    -i     Drukuj podczas wywołania systemowego wskaźnik instrukcji.

    -q     Zahamuj komunikaty o przyłączaniu,  odłączaniu,  etc.  Dzieje  się  to
          automatycznie gdy wyjście jest przekierowywane do pliku, a komenda jest
          wykonywana bezpośrednio, zamiast przyłączania.

    -r     Drukuj względny timestamp podczas każdego wywołania systemowego. Nagruwa to
          różnicę czasu między początkami kolejnych wywołań systemowych.

    -t     Poprzedź każdą linię trace czasem dnia.

    -tt     Jeśli podane dwukrotnie, wydrukowany czas włącza mikrosekundy.

    -ttt    Jeśli podane trzykrotnie, wydrukowany czas włącza mikrosekundy, a prowadząca
          porcja będzie zawierać liczbę sekund od epoki.

    -T     Pokaż czas spędzony na wywołaniach systemowych. Nagrywa to różnice czasowe
          między początkiem i końcem każdego wywołania systemowego.

    -v     Drukuj nieskrócone wersje wywołań environment, stat, termios, itp. Struktury
          te są wspólne w wywołaniach, więc domyślne zachowanie wyświetla rozsądny
          podzbiór członków. Gdy uzyjesz tej opcji, wyświetlone zostanie wszystko.

    -V     Wydrukuj numer wersji strace.

    -x     Drukuj wszystkie niedrukowalne napisy w formacie szesnastkowym.

    -xx     Drukuj wszystkie napisy w formacie szesnastkowym.

    -a kolumna Justuj zwracane wartości w konkretnej kolumnie (domyślnie 40).

    -e wyraż  Wyrażenie kwalifikujące, określające które zdarzenia śledzić, lub jak je
          śledzić. Formatem wyrażenia jest:
          [kwalifikator=][!]wartość1[,wartość2]...
          gdzie kwalifikator jest jednym z trace, abbrev, verbose, raw, signal, read,
          lub write, a wartość jest zależnaym od kwalifikatora symbolem, lub liczbą.
          Domyślnym kwalifikatorem jest trace (śledź). Użycie wykrzyknika neguje zbiór
          wartości. Na przykład -eopen oznacza -e trace=open, co z kolei oznacza, by
          śledzić tylko wywołania systemowe open. Odwrotnie, -etrace=!open oznacza, by
          śledzić  wszystkie wywołania poza wywołaniami open. Dodatkowo, istnieją
          specjalne wartości all (wszystko) i none (nic).

    Zauważ, że niektóre powłoki używają wykrzyknika dla rozszerzenia histori; nawet wewnątrz
    cytowanych  argumentów. Jeśli tak będzie, musisz wyeskejpować wykrzyknik odwrotnym
    ukośnikiem.

    -e trace=zbiór
       Śledź tylko podany zbiór wywołań systemowych. Opcja -c jest użyteczna dla
       określania, które wywołania systemowe mogą być użyteczne do śledzenia. Na przykład
       trace=open,close,read,write oznacza, by śledzić tylko  te  cztery  wywołania
       systemowe.  Uważaj  z  wyciąganiem  wniosków o ramce użytkownik/jądro jeśli
       monitorujesz tylko podzbiór używanych wywołań systemowych. Domyślnie, trace=all.

    -e trace=file
       Śledź wszystkie wywołania systemowe, które biorą nazwę pliku jako argument. Możesz
       myśleć o tym jak o skrócie dla -e trace=open,stat,chmod,unlink,... co może być
       użyteczne dla sprawdzenia, które pliki są ważne dla procesu.  Co więcej, użycie
       skrótu zapewni, że przypadkiem nie zapomnisz dołączyć wywołania w rodzaju lstat.

    -e trace=process
       Śledź wszystkie wywołania systemowe, które zajmują się zarządzaniem procesami. Jest
       to przydatne do obserwowania kroków fork, wait i exec procesu.

    -e trace=network
       Śledź wszystkie wywołania związane z siecią.

    -e trace=signal
       Śledź wszystkie wywołania związane z sygnałami.

    -e trace=ipc
       Śledź wszystkie wywołania związane z IPC.

    -e abbrev=zbiór
       Skróć wyjście przez niedrukowanie każdego członka dużych struktur.  Domyślnie
       abbrev=all. Opcja -v ma efekt abbrev=none.

    -e verbose=zbiór
       Dereferencjuj struktury podanego zestawu wywołań systemowych. Domyślnie jest
       verbose=all.

    -e raw=zbiór
       Drukuj czyste, niezdekodowane argumenty podanych wywołań systemowych. Opcja te
       powoduje, że wszystkie argumenty są drukowane szesnastkowo. Jest to najbardziej
       użyteczne, jeśli nie ufasz dekodowaniu, lub jeśli potrzebujesz znać właściwe
       wartości numeryczne argumentów.

    -e signal=zbiór
       Śledź  tylko podany zbiór sygnałów. Domyślnie jest signal=all. Na przykład
       signal=!SIGIO (lub signal=!io) powoduje, że sygnały SIGIO nie będą śledzone.

    -e read=zbiór
       Dokonuj zrzutów szesnastkowych i ascii wszystkich  danych  odczytywanych  z
       deskryptorów podanych w zbiorze. Na przykład, by zobaczyć co dzieje się na wejściu
       deskryptorów 3, 5, użyj: -e read=3,5. Zauważ, że jest to niezależne od normalnego
       śledzenia wywołania read, które jest kontrolowane opcją -e trace=read.

    -e write=zbiór
       Dokonuj  zrzutów  szesnastkowych  i ascii wszystkich danych zapisywanych do
       deskryptorów podanych w zbiorze. Na przykład, by zobaczyć co dzieje się na wyjściu
       deskryptorów 3, 5, użyj: -e write=3,5. Zauważ, że jest to niezależne od normalnego
       śledzenia wywołania write, które jest kontrolowane opcją -e trace=write.

    -o nazwapliku
       Zapisuj wyjście śledzenia do pliku nazwapliku, a nie na standardowy błąd.  Użyj
       nazwapliku.pid jeśli użyto opcji -ff. Jesli argument zaczyna się od `|' lub od
       `!', reszta argumentu traktowana jest jak komenda i całe wyjście jest do niej
       przesyłane. Jest to przydatne dla przekierowywania wyjścia debuggowego, nie
       dotykając przekierowań normalnego wyjścia programu.

    -O wydatki
       Ustaw wydatki na śledzenie wywołań systemowych na wydatki mikrosekund.  Jest to
       użyteczne dla przeciążenia domyślnej heurystyki dla zgadywania ile czasu jest
       spędzanego na czystym mierzeniu podczas timingowaniu wywołań systemowych przy
       użyciu opcji -c. Dokładność heurystyki może być ocenione przez timingowanie danego
       programu bez śledzenia i porównanie zebranego czasu wywołań systemowych do
       całkowitego, wydanego przy użyciu -c .

    -p pid Podwieś się do procesu o podanym identyfikatorze ID pid i rozpocznij śledzenie.
       Śledzenie może być zakończone w dowolnym momencie przez przerwanie z klawiatury
       (CTRL-C).  strace odpowie przez odwieszenie się od śledzonego procesu(ów),
       pozostawiając go (je) w spokoju. Do podwieszenia się do kolejnych 32 procesów,
       można używać wielu opcji -p, jako uzupełnienie komendy komenda (która jest
       opcjonalna, jeśli podano przynajmniej jedną opcję -p).

    -s wielkośćnapisu
       Podaj maksymalną długość drukowanego napisu (domyślnie 32). Zauważ, że nazwy plików
       nie są uważane za napisy i zawsze są drukowane w całości.

    -S sortuj
       Sotruj  wyjściowy  histogram  opcji -c według podanego kryterium. Legalnymi
       wartościami są time, calls, name, i nothing (domyślne to time).

    -u użytkownik
       Uruchom komendę z userid i groupid, oraz dodatkowymi grupami użytkownika. Opcja ta
       jest użyteczna tylko podczas pracy z roota i umożliwia właściwe wywołanie binariów
       z ustawionymi sgid/suid. Bez tej opcji, programy suid/sgid są wywoływane bez
       efektywnych przywilejów.

INSTALACJA SETUID

    Jeśli strace jest zainstalowane z suid root, to użytkownik wywołujący będzie mógł się
    podłączyć i śledzić procesy dowolnego innego użytkownika. Dodatkowo, programy suid i sgid
    będą wywoływane i śledzonez właściwymi efektywnymi przywilejami. Ponieważ robić to powinni
    tylko zaufani użytkownicy z przywilejami roota, takie instalowanie strace ma sens tylko,
    jeśli użytkownicy uprawnieni do jego wywoływania mają odpowiednie przywileje. Na przykład
    sensowne jest instalowanie specjalnej wersji strace z prawami `rwsr-xr--', dla użytkownika
    root i grupy trace, gdzie członkowie grupy trace są zaufanymi osobami. Jeśli używasz tej
    właściwości, pamiętej by zainstalować niesuidowaną wersję strace dla zwykłych luserów.

ZOBACZ TAKŻE

    ptrace(2), proc(4), time(1), trace(1), truss(1)

UWAGI

    Szkoda, że w systemach z bibliotekami dzielonym jest produkowanych tyle śmieci podczas
    śledzenia.

    Jest dobrze myśleć o wejściach i wyjściach wywołań systemowych jak o przepływie danych
    między przestrzenią użytkownika i jądra. Ponieważ przestrzeń użytkownika i przestrzeń
    jądra są oddzielone granicą ochrony adresów, można czasem wyciągać wnioski dedukcyjne o
    zachowaniu procesu na podstawie wartości wejścia i wyjścia.

    W niektórych wypadkach wywołanie systemowe może różnić się od udokumentowanego zachowania,
    lub mieć inną nazwę. Na przykład na systemach zgodnych z System V, rzeczywiste wywołanie
    time(2) nie pobiera argumentu, a funkcja stat nazywana jest xstat i bierze dodatkowy
    argument.  Różnice te są normalne, lecz uczulone charakterystyki interfejsu wywołań
    systemowych są obsługiwane przez wrappery biblioteki C.

    Na niektórych platformach proces, który ma załączone śledzenie wywołań systemowych z opcją
    -p otrzyma SIGSTOP.  Sygnał ten może przerwać wywołanie systemowe, które nie jest
    restartowalne. Może to mieć nieprzewidziane efekty na procesie, jeśli proces nie
    podejmuje działań do restartowania wywołania systemowego.

BŁĘDY

    Programy, które używają bitu setuid nie będą miały efektywnych uprawnień użytkownika
    podczas śledzenia.

    Śledzony proces ignoruje SIGSTOP (poza platformami SVR4).

    Śledzony proces, próbujący zablokować SIGTRAP otrzyma SIGSTOP w próbie kontynuacji
    śledzenia.

    Śledzony program działa powoli.

    Śledzone procesy, które schodzą z komendy komenda mogą zostać pozostawione po sygnale
    przerwania (CTRL-C).

    Pod Linuksem, śledzenie procesu init jest zabronione.

    Opcja -i jest słabo wspierana.

HISTORIA

    strace Oryginalny strace został napisany przez Paula Kranenburga dla SunOS, który został
    zinspirowany narzędziem trace.  Wersja SunOS strace została przeniesiona na Linuksa i
    rozszerzona przez Branko Lankestera, który również napisał wsparcie jądra Linuksa.  Mimo,
    że Paul w 1992 wypuścił wersję 2.5 strace, prace Branko opierały się na strace 1.5 z 1991.
    W 1993 Rick Sladkey połączył zmiany strace 2.5 z SunOS ze zmianami wersji linuksowej,
    dodał wiele właściwości z truss'a z SVR4 i wydał wersję strace, która działała na obydwu
    platformach. W 1994 Rick przeportował strace na SVR4 i Solaris, oraz napisał wsparcie
    automatycznej konfiguracji. W 1995 przeportował strace na Irixa i zmęczył się pisaniem o
    sobie w trzeciej osobie.

PROBLEMY

    Problemy związane ze strace powinny być zgłaszane do obecnego opiekuna strace, którym jest
    Rick Sladkey <jrs@world.std.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 strace

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                       96/02/13                  STRACE(1)