Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   tar — tar - wersja GNU programu archiwizującego tar

SKŁADNIA

   tar [-] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | --delete | r --append
   | t --list | --test-label | u --update | x --extract --get [opcje] [nazwa ścieżki ...]

OPIS

   Tar przechowuje i wyodrębnia pliki z archiwum z taśmy lub dysku.

   Pierwszym argumentem do tara powinna być funkcja: albo jedna z liter Acdrtux, albo jedna z
   długich nazw funkcji. Litera funkcji nie musi być poprzedzona "-" i może był połączona z
   innymi opcjami pojedynczych liter. Długa nazwa funkcji musi być poprzedzona --. Część opcji
   przyjmuje parametr; przy postaci jednoliterowej muszą być one podane jako oddzielne
   argumenty. W długiej postaci mogą być podane przez dołączenie =wartość do opcji.

FUNKCJE LITEROWE

   Główny tryb pracy:

   -A, --catenate, --concatenate
      dołączenie istniejących plików .tar do archiwum

   -c, --create
      utworzenie nowego archiwum

   -d, --diff, --compare
      znalezienie różnic między archiwum, a systemem plików

   --delete
      usunięcie plików z archiwum (opcji nie można użyć na taśmach magnetycznych!)

   -r, --append
      dołączenie plików do archiwum na jego końcu

   -t, --list
      wypisanie zawartości archiwum

   --test-label
      sprawdzenie etykiety woluminu archiwum i wyjście

   -u, --update
      dołączenie tylko tych plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum

   -x, --extract, --get
      ekstrakcja plików z archiwum

INNE OPCJE

   Modyfikatory operacji:

   -[0-7][lmh]
      określenie napędu i gęstości

   -a, --auto-compress
      używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego

   --acls
      Włącza obsługę ACL POSIX

   --no-acls
      Wyłącza obsługę ACL POSIX

   --add-file=PLIK
      dodaje podany PLIK do archiwum (przydatne jeśli nazwa zaczyna się minusem)

   --anchored
      wzorzec dopasowuje początek nazwy pliku

   --no-anchored
      wzorzec dopasowuje po dowolnym "/" (domyślne przy wyłączeniu)

   --atime-preserve
      zachowuje czasy dostępu zrzucanych plików, albo przez przywrócenie czasów po odczycie
      (METODA="replace", domyślnie), albo przez nieustawianie czasów w pierwszym miejscu
      (METODA="system")

   --no-auto-compress
      nie używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego

   -b, --blocking-factor BLOKI
      BLOKI x 512 bajtów na rekord

   -B, --read-full-records
      zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do używania z nazwanymi potokami
      4.2BSD)

   --backup
      przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, kontroluje wybór wersji

   -C, --directory KATALOG
      zmienia katalog na KATALOG

   --check-device
      sprawdza numer urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych (domyślnie)

   --no-check-device
      nie sprawdza numerów urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych

   --checkpoint
      wyświetla informacje o postępie co LICZBA rekord (domyślnie 10)

   --checkpoint-action=AKCJA
      wykonuje AKCJĘ po każdym checkpoincie

   --delay-directory-restore
      opóźnia ustawianie czasów modyfikacji i opóźnień rozpakowanych katalogów aż do końca
      rozpakowywania

   --no-delay-directory-restore
      odwołuje działanie opcji --delay-directory-restore

   --exclude=WZORZEC
      wyłącza pliki podane jako WZORZEC

   --exclude-backups
      wyłącza pliki kopii zapasowej i blokady

   --exclude-caches
      wyłącza zawartość katalogów zawierających CACHEDIR.TAG, z wyłączeniem samego pliku tag

   --exclude-caches-all
      wyłącza katalogi zawierające CACHEDIR.TAG

   --exclude-caches-under
      wyłącza wszystko w katalogach zawierających CACHEDIR.TAG

   --exclude-tag=PLIK
      wyłącza zawartość katalogów zawierających PLIK, z wyjątkiem samego PLIKU

   --exclude-tag-all=PLIK
      wyłącza katalogi zawierające PLIK

   --exclude-tag-under=PLIK
      wyłącza wszystko w katalogach zawierających PLIK

   --exclude-vcs
      wyłącza katalogi systemu kontroli wersji

   -f, --file ARCHIWUM
      używa pliku archiwum lub urządzenia ARCHIWUM

   -F, --info-script, --new-volume-script NAZWA
      na końcu każdej taśmy uruchamia podany skrypt (implikuje funkcjonalność opcji -M)

   --force-local
      plik z archiwum jest lokalny nawet, jeżeli w jego nazwie występuje dwukropek

   --full-time
      wypisuje czas pliku do jego pełnej rozdzielczości

   -g, --listed-incremental PLIK
      obsługuje archiwum przyrostowe w nowym formacie GNU

   -G, --incremental
      obsługuje archiwum przyrostowe w starym formacie GNU

   --group=NAZWA
      wymusza NAZWĘ jako grupę dodanych plików

   -h, --dereference
      podąża za dowiązaniami symbolicznymi; archiwizuje pliki, na które one wskazują

   -H, --format FORMAT
      tworzy archiwum w podanym FORMACIE, który jest jednym z poniższych:

      --format=gnu
         format GNU tar 1.13.x

      --format=oldgnu
         format GNU w programie tar <= 1.12

      --format=pax
         format POSIX 1003.1-2001 (pax)

      --format=posix
         równoważne pax

      --format=ustar
         format POSIX 1003.1-1988 (ustar)

      --format=v7
         stary format tar V7

   --hard-dereference
      podąża za dowiązaniami zwykłymi (twardymi); archiwizuje i zrzuca pliki do których się
      one odnoszą

   -i, --ignore-zeros
      ignoruje bloki zawierające same zera (normalnie taki blok w archiwum oznacza koniec
      pliku)

   -I, --use-compress-program PROGRAM
      filtruje archiwum programem PROGRAM (który musi akceptować opcję -d oznaczającą
      dekompresję)

   --ignore-case
      ignoruje wielkość znaków

   --no-ignore-case
      dopasowanie zwracające uwagę na wielkość znaków (domyślne)

   --ignore-command-error
      ignoruje kody zakończenia procesów potomnych

   --no-ignore-command-error
      traktuje niezerowe kody zakończenia procesów potomnych jako błąd

   --ignore-failed-read
      zakazuje kończenia działania programu z niezerowym kodem wyjścia po napotkaniu plików,
      które nie dają się odczytać

   --index-file=PLIK
      wypisuje szczegółowe informacje do PLIKU

   -j, --bzip2

   -J, --xz

   -k, --keep-old-files
      nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, traktuje je jako błędy

   -K, --starting-file NAZWA-CZĘŚCI
      zaczyna od części NAZWA-CZĘŚCI przy odczytywaniu archiwum

   --keep-directory-symlink
      zachowuje istniejące dowiązania symboliczne przy wypakowywaniu

   --keep-newer-files
      nie zastępuje istniejących plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum

   -l, --check-links
      wypisuje komunikat, jeśli nie wszystkie dowiązania są zrzucone

   -L, --tape-length LICZBA
      zmiana taśmy po zapisaniu LICZBA x 1024 bajtów

   --level=LICZBA
      zrzuca poziom do tworzenia archiwum przyrostowego

   --lzip

   --lzma

   --lzop

   -m, --touch
      nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plików

   -M, --multi-volume
      tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum wieloczęściowe

   --mode=ZMIANY
      wymusza ZMIANY trybu (symbolicznego) dodanych plików

   --mtime=DATA-lub-PLIK
      ustawia mtime dodawanych plików na DATA-lub-PLIK

   -n, --seek
      archiwum jest przeszukiwalne

   -N, --newer, --after-date DATA-lub-PLIK
      archiwizuje wyłącznie pliki nowsze, niż DATA-lub-PLIK

   --newer-mtime=DATA
      porównuje datę i czas gdy zmieniła się tylko data

   --null
      opcja -T odczytuje nazwy plików zakończone znakiem '\0', opcja -C wówczas nie działa

   --no-null
      odwołuje działanie opcji --null

   --numeric-owner
      posługiwanie się numerami użytkowników i grup, zamiast ich nazw

   -O, --to-stdout
      dearchiwizuje pliki na standardowe wyjście

   --occurrence
      przetwarza tylko WYSTĄPIENIE każdego pliku w archiwum; opcja ta jest prawidłowa tylko
      w połączeniu z jednym z podpoleceń: --delete, --diff, --extract lub --list i gdy lista
      plików została podana albo w wierszu poleceń albo opcją -T; WYSTĄPIENIE domyślnie
      wynosi 1.

   --old-archive, --portability
      równoważne --format=v7

   --one-file-system
      archiwizuje pliki tylko z bieżącego systemu plików

   --overwrite
      nadpisuje istniejące pliki podczas wypakowywania

   --overwrite-dir
      nadpisuje metadane istniejących katalogów podczas wypakowywania (domyślne)

   --no-overwrite-dir
      zachowuje metadane istniejących katalogów

   --owner=NAZWA
      wymusza NAZWĘ jako właściciela dodanych plików

   -p, --preserve-permissions, --same-permissions
      wyodrębnia informacje o uprawnieniach pliku (domyślne dla superużytkownika)

   -P, --absolute-names
      nie usuwa z nazw plików początkowych znaków "/"

   --pax-option=keyword[[:]=wartość][,keyword[[:]=wartość]]...
      kontroluje słowa kluczowe pax

   --posix
      równoważne --format=posix

   --preserve
      równoważne -p i -s

   --quote-chars=ŁAŃCUCH
      dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA

   --no-quote-chars=ŁAŃCUCH
      wyłącza dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA

   --quoting-style=STYL
      ustawia styl cytowania nazw; patrz niżej, aby poznać prawidłowe wartości STYLU

   -R, --block-number
      wypisywanie numeru rekordu wewnątrz archiwum przy każdym komunikacie

   --record-size=LICZBA
      LICZBA bajtów na rekord, wielokrotność 512

   --recursion
      obsługuje katalogi rekurencyjnie (domyślnie)

   --no-recursion
      zapobiega automatycznemu zagłębianiu się w katalogi

   --recursive-unlink
      oczyszcza hierarchię w stosunku do wypakowywanego katalogu

   --remove-files
      usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum

   --restrict
      wyłącza część potencjalnie szkodliwych opcji

   --rmt-command=POLECENIE
      używa podanego POLECENIA rmt zamiast rmt

   --rsh-command=POLECENIE
      używa podanego zdalnego POLECENIA zamiast rsh

   -s, --preserve-order, --same-order
      przy wypisywaniu zachowywana jest kolejność części taka jak plików w archiwum

   -S, --sparse
      efektywna obsługa plików rozrzedzonych (z "dziurami")

   --same-owner
      próbuje wypakować pliki z tymi samymi właścicielami jak w archiwum (domyślne dla
      superużytkownika)

   --no-same-owner
      wypakowuje pliki jako użytkownik uruchamiający program tar (domyślne dla zwykłych
      użytkownik)

   --no-same-permissions
      stosuje umask użytkownika przy wypakowywaniu uprawnień z archiwum (domyślne dla
      zwykłych użytkowników)

   --no-seek
      archiwum jest nieprzeszukiwalne

   --selinux
      Włącza obsługę kontekstu SELinux

   --no-selinux
      Wyłącza obsługę kontekstu SELinux

   --show-defaults
      pokazuje domyślne ustawienia tar

   --show-omitted-dirs
      podczas wypisywania lub wypakowywania, wypisuje każdy katalog niepasujący do kryteriów
      wyszukiwania

   --show-snapshot-field-ranges
      pokazuje prawidłowe zakresy pól do plików-migawek

   --show-transformed-names, --show-stored-names
      pokazuje nazwy pliku lub archiwum po przetworzeniu

   --skip-old-files
      nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, po chichu je pomija

   --sparse-version=GŁÓWNY[.POBOCZNY]
      ustawia wersję formatu plików rzadkich ("z dziurami") (implikuje --sparse)

   --strip-components=LICZBA
      usuwa LICZBĘ początkowych części z nazw plików podczas wypakowania

   --suffix=ŁAŃCUCH
      przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, przesłania zwykły przyrostek ("~", chyba że
      został przesłonięty przez zmienną środowiskową SIMPLE_BACKUP_SUFFIX)

   -T, --files-from PLIK
      nazwy plików do archiwizacji lub dearchiwizacji są pobierane z pliku PLIK

   --to-command=POLECENIE
      przesyła wyodrębnione pliki potokiem do innego programu

   --totals
      wypisuje sumę bajtów po przetworzeniu archiwum; z argumentem - wypisuje sumę bajtów po
      otrzymaniu danego SYGNAŁU. Dozwolone sygnały to: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 lub
      SIGUSR2; nazwy bez przedrostka SIG są również dozwolone

   --transform, --xform WYRAŻENIE
      używa WYRAŻENIA zamieniającego seda do przetworzenia nazw plików

   -U, --unlink-first
      usuwa każdy plik przed wypakowaniem do niego

   --unquote
      nie cytuje nazw plików odczytanych za pomocą -T (domyślnie)

   --no-unquote
      zapobiega niecytowaniu nazw plików odczytanych za pomocą -T

   --utc
      wypisuje czasy modyfikacji pliku w UTC

   -v, --verbose
      szczegółowe wypisywanie nazw przetwarzanych plików

   -V, --label TEKST
      tworzy archiwum z nazwą woluminu TEKST, przy wypisywaniu/rozpakowywaniu używa TEKSTU
      jako wzorzec maski do nazwy woluminu

   --volno-file=PLIK
      używa/aktualizuje numer woluminu w PLIKU

   -w, --interactive, --confirmation
      pyta o zgodę na każdą operację

   -W, --verify
      weryfikacja archiwum po jego utworzeniu

   --warning=SŁOWO-KLUCZOWE
      kontrola ostrzeżeń

   --wildcards
      używa wieloznacznika (domyślne przy wyłączeniach)

   --wildcards-match-slash
      wieloznacznik dopasowuje "/" (domyślne przy wyłączeniach)

   --no-wildcards-match-slash
      wieloznacznik nie dopasowuje "/"

   --no-wildcards
      dosłowne dopasowanie łańcuchów

   -X, --exclude-from PLIK
      wyłączenie z archiwizacji plików o nazwach wymienionych w pliku PLIK

   --xattrs
      Włącza obsługę atrybutów rozszerzonych

   --xattrs-exclude=WZORZEC
      określa wzorzec wyłączenia kluczy atrybutów rozszerzonych

   --xattrs-include=WZORZEC
      określa wzorzec włączenia kluczy atrybutów rozszerzonych

   --no-xattrs
      Wyłącza obsługę atrybutów rozszerzonych

   -z, --gzip, --gunzip --ungzip

   -Z, --compress, --uncompress

ŚRODOWISKO

   Zachowanie programu tar jest kontrolowane przez między innymi przez następujące zmienne
   środowiskowe:

   TAR_LONGLINK_100

   PRISTINE_TAR_COMPAT

   SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
       Przedrostek kopii zapasowej przy wypakowaniu, jeśli nie podano --suffix. Jeśli nie
       podano żadnego z nich, domyślnie używany jest "~".

   TAR_OPTIONS
       Opcje dodawane przed opcjami podanymi w wierszu polecenia, oddzielone spacjami.
       Odwrotne ukośniki mogą zostać użyte do zacytowania spacji lub odwrotnego ukośnika w
       opcji.

   TAPE  Urządzenie lub plik użyty do archiwizacji, jeśli nie podano --file. Jeśli ta
       zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, używane jest standardowe wejście lub
       wyjście.

PRZYKŁADY

   Tworzenie archive.tar z plików foo i bar.
      tar -cf archive.tar foo bar
   Szczegółowe wypisanie wszystkich plików z archive.tar.
      tar -tvf archive.tar
   Wypisanie wszystkich plików z archive.tar.
      tar -xf archive.tar

ZOBACZ TAKŻE

   tar(5), symlink(7), rmt(8)

HISTORIA

   Polecenie tar pojawiło się w Version 7 AT&T UNIX.

BŁĘDY

   Ludzie ze środowiska GNU zwykle nie znoszą stron podręcznika systemowego man i tworzą w
   zamian dokumenty info. Niestety, dokument info opisujący tara jest licencjonowany na
   warunkach GFDL z niezmiennymi tekstami okładki, przez nie można było wykorzystać z niego
   jakiegokolwiek tekstu w niniejszej stronie podręcznika. Większość zamieszczonego tu tekstu
   została wyodrębniona automatycznie, z tekstu opisującego użycie, w źródle programu. W
   związku z tym, ten podręcznik może nie być kompletny.

TŁUMACZENIE

   Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM)
   <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i
   Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
   stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.27.1
   oryginału.