Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tclsh - Prosta powłoka zawierająca interpreter Tcl

SKŁADNIA

    tclsh ?nazwapliku param param ...?
_________________________________________________________________

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Tclsh jest powłokopodobną aplikacją, która odczytuje i interpretuje polecenia Tcl ze
    standardowego wejścia lub pliku. Jeśli zostanie uruchomiona bez parametrów działa w
    trybie interaktywnym czytając polecenia Tcl ze standardowego wejścia i wyświetla rezultaty
    i komunikaty o błędach na standardowym wyjściu. Swoje działanie kończy w momencie podania
    komendy exit lub jeśli standardowe wejście dotrze do końca pliku. Jeśli w katalogu domowym
    użytkownika istnieje plik .tclshrc, tclsh zinterpretuje ten plik jako skrypt Tcl tuż przed
    odczytaniem pierwszego polecenia ze standardowego wejścia.

PLIKI SKRYPTÓW

    Jeśli tclsh jest wywołany z parametrami, wtedy pierwszy parametr jest nazwą pliku skryptu,
    a reszta parametrów jest dostępna w skrypcie jako zmienne (patrz niżej).  Zamiast czytać
    polecenia ze standardowego wejścia tclsh będzie odczytywać polecenia Tcl z pliku o podanej
    nazwie. Tclsh zakończy działanie kiedy dotrze do końca pliku.  W tym przypadku nie
    następuje automatyczne przetwarzanie .tclshrc, ale w razie potrzeby plik skryptu może
    zawsze z niego korzystać.

    Jeśli utworzysz plik ze skryptem Tcl, którego pierwsza linia zawierać będzie
       #!/usr/local/bin/tclsh
    i jeśli nadasz mu prawa do wykonywania, możesz wtedy uruchomić plik skryptu bezpośrednio z
    powłoki.  Zakładamy, że tclsh został zainstalowany domyślnie w /usr/local/bin. Jeśli
    został zainstalowany w innym miejscu, będziesz musiał zmodyfikować powyższą linię, tak aby
    była zgodna z twoją instalacją. Wiele systemów UNIX nie pozwala aby linia zaczynająca się
    od #! miała długość większą niż 30 znaków, więc upewnij się czy plik wykonywalny tclsh
    może być dostępny przy użyciu krótkiej nazwy pliku.

    Lepszym sposobem może być rozpoczynanie plików ze skryptami tymi trzema liniami:
       #!/bin/sh
       # następna linia uruchamia tclsh \
       exec tclsh "$0" "$@"
    Sposób ten można uznać za lepszy od poprzedniego z trzech powodów. Po pierwsze, położenie
    binariów tclsh nie musi być ściśle określone w skrypcie: mogą być one umieszczone
    gdziekolwiek w ścieżce szukania twojej powłoki (PATH). Po drugie, dzięki temu można obejść
    30-znakowe ograniczenie nazwy pliku z poprzedniego przypadku.  Po trzecie, ten sposób
    zadziała nawet wtedy, kiedy tclsh sam jest skryptem powłoki (tak dzieje się w niektórych
    systemach, żeby obsłużyć wiele architektur lub systemów operacyjnych: tclsh wybiera jeden
    z kilku binariów do uruchomienia). Te trzy linie sprawiają, że zarówno sh jak i tclsh
    wykonują skrypt, ale exec jest wykonywany jedynie przez sh. Powłoka sh przetwarza skrypt
    jako pierwsza, traktuje drugą linię jako komentarz i wykonuje linię trzecią. Polecenie
    exec sprawia, że powłoka sh zaprzestaje dalszego przetwarzania i zamiast tego uruchamia
    tclsh, który przetworzy cały skrypt jeszcze raz. W momencie uruchomienia, tclsh traktuje
    trzy pierwsze linie jako komentarz, ponieważ na końcu drugiej linii jest backslash, który
    powoduje, że trzecia linia jest traktowana jako część komentarza z linii drugiej.

ZMIENNE

    Tclsh posiada następujące zmienne:

    argc      Zawiera liczbę parametrów param (0 jeśli brak) z wyłączeniem nazwy pliku
           skryptu.

    argv      Zawiera listę Tcl, której elementami są parametry param lub jest pusta
           jeśli nie ma parametrów param.

    argv0     Zawiera nazwępliku jeśli była podana.  W innym przypadku zawiera nazwę
           pliku, z którego uruchomiono tclsh.

    tcl_interactive
           Zawiera wartość 1 jeśli tclsh był uruchomiony w trybie interaktywnym (nie
           podano nazwypliku i wejście standardowe jest urządzeniem terminalowym), w
           innym przypadku zawiera 0.

ZNAKI ZACHĘTY

    Kiedy tclsh jest uruchomiony w trybie interaktywnym, normalnie, po każdym poleceniu
    wyświetla znak zachęty ``% ''. Można jednak zmienić znak zachęty poprzez ustawienie
    zmiennych tcl_prompt1 i tcl_prompt2. Jeżeli zmienna tcl_prompt1 jest ustawiona, musi ona
    zawierać skrypt Tcl wyświetlający znak zachęty. Zamiast wyświetlania znaku zachęty tclsh
    wykona skrypt zawarty w zmiennej tcl_prompt1. Zmienna tcl_prompt2 jest używana jeżeli
    bieżące polecenie nie jest skończone, a jego wpisywanie zostało przeniesione do nowej
    linii. W przypadku, gdy tcl_prompt2 nie jest ustawione nie jest wyświetlany znak zachęty
    dla niedokończonych poleceń.

SŁOWA KLUCZOWE

    parametr, interpreter, znak zachęty, plik skryptu, powłoka

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 tclsh

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.