Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    top - wyświetl najważniejsze procesy CPU

SKŁADNIA

    top [-] [d opóźnienie] [p pid] [q] [c] [C] [S] [s] [i] [n] [b]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    top daje spojrzenie w czasie rzeczywistym na działalność procesora. Wyświetla listę
    najbardziej zasobożernych zadań systemu i udostępnia interakcyjny interfejs obsługi
    procesów. Może sortować zadania wg zużycia CPU, pamięci i czasu działania. top może być
    lepiej skonfigurowany niż standardowy top z procps. Większość właściwości można wybrać
    albo przez komendę interakcyjną, albo przez podanie właściwości w pliku konfiguracyjnym.
    Zobacz niżej szczegóły.

OPCJE LINII POLECEŃ

    d  Określa opóźnienie między odświeżeniami ekranu.  Można  to  zmieniać  komendą
      interakcyjną s.

    p  Monitoruje jedynie procesy o danym id procesu. Opcję tę można podawać do dwudziestu
      razy. Jest ona niedostępna interakcyjnie ani nie może być ustawiona w pliku
      konfiguracyjnym.

    q  Powoduje  to,  że  top  odświeża  się bez opóźnienia. Jeśli wywołujący jest
      superużytkownikiem, top działa z najwyższym możliwym priorytetem.

    S  Określa tryb kumulacyjny, gdzie każdy proces jest wypisywany z czasem CPU, który
      spożytkowanym przez niego oraz jego martwe dzieci. Jest to podobne do flagi -S
      programu ps(1). Zobacz dyskusję poniżej o komendzie interakcyjnej S.

    s  Nakazuje programowi top pracę  w  trybie  bezpiecznym.  Wyłącza  potencjalnie
      niebezpieczne  komendy  interakcyjne  (patrz niżej). Szykownie jest pozostawić
      bezpiecznego topa na dodatkowym terminalu.

    i  Uruchamia topa, ignorując wszelkie procesy duchy i procesy próżnujące. Zobacz też
      komendę interakcyjną i poniżej.

    C  wyświetla oprócz indywidulnych stanów CPU również łączne stany CPU. Opcja ta ma
      znaczenie jedynie w systemach SMP.

    c  wyświetla linię poleceń zamiast samej nazwy polecenia. Domyślne zachowanie zostało
      zmienione, gdyż wydaje się to bardziej przydatne.

    n  Liczba iteracji. Odświeża wyświetlacz tyle razy i zakończ działanie.

    b  Tryb wsadowy. Przydatne do wysyłania wyjścia z top do innych programów lub do pliku.
      W trybie tym top nie przyjmuje wejścia z linii poleceń. Działa dopóki nie wykona
      określonej za pomocą opcji n liczby iteracji lub dopóki nie zostanie zabity. Wyjście
      jest czystym tekstem, nadającym się do wyświetlenia na zwykłym terminalu.

OPISY PÓL

    top wyświetla różne informacje o stanie procesora. Wyświetlacz domyślnie jest odświeżany
    co 5 sekund, lecz można to zmienić opcją d linii poleceń, lub komendą interakcyjną s.

    uptime
      Ta linia wyświetla czas, przez jaki system pracuje oraz trzy miary obciążenia
      systemu. Określaja one średnią liczbę procesów gotowych do uruchomienia w ostatniej
      minucie, ostatnich 5 i 15 minutach. Linia ta jest podobna do wyniku polecenia
      uptime(1). Wyświetlanie uptime może być przełączane komendą interakcyjną l.

    processes
      Całkowita liczba procesów, pracujących podczas ostatniego odświeżenia.  Jest to
      rozbite na liczbę zadań, które aktualnie się wykonują, śpią, są zatrzymane, lub
      niemartwe. Wyświetlanie procesów i stanów może być przełączane komendą interakcyjną
      t.

    CPU states
      Pokazuje zajętość czasu CPU w trybie użytkownika, w trybie systemowym, w trybie zadań
      z ujemną wartością nice i trybie bezczynności. Czas spędzony na zadaniach z ujemną
      wartością nice jest wliczany do czasu systemowego i użytkownika, więc całość
      przekroczy 100%. Wyświetlanie procesów i stanów może być przełączane komendą
      interakcyjną t.

    Mem Statystyki użycia pamięci, obejmujące całkowitą dostępną pamięć, wolną pamięć, pamięć
      zajętą, pamięć dzieloną i pamięć przeznaczoną na bufory. Wyświetlanie informacji o
      pamięci można przełączać komendą interakcyjną m.

    Swap Statystyki obszaru wymiany, opisujące całkowity obszar wymiany, dostępny obszar
      wymiany i użyty obszar wymiany. Linia ta, wraz z Mem są podobne do wyjścia komendy
      free(1).

    PID Identyfikator procesu danego zadania.

    PPID Identyfikator procesu rodzicielskiego danego zadania.

    UID Identyfikator użytkownika, który jest właścicielem zadania.

    USER Nazwa użytkownika, który jest właścicielem zadania.

    PRI Priorytet zadania.

    NI  Wartość nice zadania. Ujemne wartości nice oznaczają wyższy priorytet.

    SIZE Pokazywany jest tu w kilobajtach rozmiar kodu zadania plus obszar danych plus rozmiar
      stosu.

    TSIZE
      Rozmiar kodu zadania. Podaje to dziwne wartości dla procesów jądra i jest zepsute dla
      procesów ELF.

    DSIZE
      Rozmiar danych + stosu. Jest to zepsute dla procesów ELF.

    TRS Rozmiar rezydentnet sekcji text (Text Resident Size).

    SWAP Rozmiar części zadania, która uległa wymianie.

    D  Rozmiar stron, zaznaczonych jako brudne.

    LC  Ostatnio używany procesor. (Wartość zmienia się od czasu do czasu - nie jest to błąd;
      Linux celowo używa słabego powinowactwa. Zauważ również, że sam fakt uruchomienia
      topa może naruszyć słabe powinowactwo i spowodować, że więcej procesów częściej
      będzie zmieniać aktualny CPU ze względu na dodatkowe żądania czasu CPU.)

    RSS Całkowity rozmiar pamięci fizycznej używanej przez zadanie, w kilobajtach.  Dla
      procesów ELF wliczane są użyte strony biblioteki, dla a.out nie.

    SHARE
      Rozmiar pamięci dzielonej, używanej przez zadanie.

    STAT Stan pokazywanego zadania. Stan to albo S - spanie, D - nieprzerywane spanie, R -
      działanie, Z - duchy albo T dla procesów zatrzymanych, bądź śledzonych. Stany te są
      modyfikowane przez dalsze < dla procesów o ujemnej wartości nice, N dla procesów o
      dodatniej wartości nice, W dla procesów, które uległy wymianie (nie działa to
      prawidłowo dla procesów jądra).

    WCHAN
      zależnie  od  dostępności  /boot/psdatabase  lub  mapy  konsolidacji  jądra
      /boot/System.map, pokazuje adres lub nazwę funkcję jądra, podczas wykonywania której
      zadanie aktualnie śpi.

    TIME Całkowity czas CPU, zużyty przez zadanie od uruchomienia. Jeśli włączony jest tryb
      kumulacyjny, wliczany jest też czas zużyty przez zmarłe dzieci procesu. Tryb
      kumulacyjny można ustawić opcją S linii poleceń lub przełączać komendą interakcyjną
      S. Linia nagłówka zmieni się wtedy na CTIME.

    %CPU Udział zadania w czasie CPU od ostatniego odświeżenia ekranu, wyrażony jako procent
      całkowitego czasu CPU.

    %MEM Udział zadania w pamięci fizycznej.

    COMMAND
      Nazwa polecenia zadania, która jest skracana, jeśli jest zbyt długa, by zmieścić się
      w jednej linii. Zadania w pamięci mają pełną linię poleceń, lecz zadania, które
      uległy wymianie (swapped-out) mają tylko nazwę programu, ujętą w nawiasy (np.
      "(getty)").

    A , WP
      te pola z kmem top nie są obsługiwane.

KOMENDY INTERACYJNE

    Podczas pracy, top rozpoznaje parę jednoklawiszowych funkcji. Część z nich jest wyłączona
    po przekazaniu opcji s z linii poleceń.

    spacja
      Odświeża natychmiast ekran.

    ^L  Przerysowywuje ekran.

    h lub ?
      Wyświetla ekran pomocy, podając krótki opis komend i status trybu bezpiecznego i
      kumulacyjnego.

    k  Zabija proces. Zostaniesz zapytany o PID zadania i sygnał, który mu wysłać.  Dla
      normalnego zabicia, wyślij sygnał 15. Dla pewnego, lecz brutalnego zabicia, wyślij
      sygnał 9. Domyślnym sygnałem, jak dla kill(1), jest 15, SIGTERM. Komenda ta nie jest
      dostępna w trybie bezpiecznym.

    i  Ignoruj procesy bezczynne i procesy duchy. Jest to przełącznik.

    I  Przełącz pomiędzy widokiem w stylu Solarisa (procentowa zajętość CPU rozdzielona
      pomiędzy łączną liczbę CPU) a widokiem w stylu Iriksa (procentowa zajętość CPU
      obliczna wyłącznie jako ilość czasu). Jest to przełącznik, który ma znaczenie tylko w
      stystemach SMP.

    n lub #
      Zmień liczbę pokazywanych procesów. Zostaniesz zapytany o liczbę. Zastępuje to
      automatyczne liczbę pokazywanych procesów określoną na podstawie rozmiaru okna. Jeśli
      podane zostanie 0, top pokaże tyle procesów, ile zmieści się na ekranie. Tak jest
      domyślnie.

    q  Koniec pracy.

    r  Zmień wartość nice dla procesu. Zostaniesz zapytany o PID zadania i wartość nice,
      jaką mu ustawić. Wstawianie wartości dodatniej spowoduje utratę priorytetu. Jeśli top
      jest uruchomiony przez roota, można wstawić wartość ujemną powodującą, że proces
      uzyska większy priorytet. Domyślną wartością renice jest 10. Komenda ta nie jest
      dostępna w trybie bezpiecznym.

    S  Przełącza do/z trybu kumulacyjnego, równoważnego ps -S, tj. czasy CPU będą zawierać
      czasy zakończonych procesów potomnych. Dla niektórych programów,  takich  jak
      kompilatory, które pracują przez rozwidlanie wielu zadań, tryb normalny powoduje, że
      wydają się mniej wymagające niż mówi rzeczywistość. Dla innych jednak, takich jak
      powłoki czy init, zachowanie to jest prawidłowe. W każdym razie, zawsze można
      wypróbować tryb kumulacyjny jako inne spojrzenie na zajętość CPU.

    s  Zmienia opóźnienie między odświeżeniami. Zostaniesz zapytany o czas opóźnienia w
      sekundach. Rozpoznawane są wartości ułamkowe, aż do mikrosekund. Wstawienie 0
      powoduje stałe odświeżanie. Domyślną wartością jest 5 sekund. Zauważ, że niskie
      wartości powodują niemal nieczytelnie szybkie zmiany obrazu i mocno zwiększają
      obciążenie. Komenda ta nie jest dostępna w trybie bezpiecznym.

    f lub F
      Dodaje pola do wyświetlacza lub je usuwa. Zobacz niżej dla dalszych informacji.

    o lub O
      Zmienia kolejność wyświetlanych pól. Dalsze informacje poniżej.

    l  przełączaj wyświetlanie informacji o obciążeniu i uptime.

    m  przełączaj wyświetlanie informacji o pamięci.

    t  przełączaj wyświetlanie informacji o procesach i stanach CPU.

    c  przełączaj wyświetlanie nazwy komendy i jej pełnej nazwy.

    A  sortuj zadania według wieku (najnowsze najpierw).

    M  sortuj zadania według zajętości pamięci.

    N  sortuj zadania według PIDu (numerycznie).

    P  sortuj zadania według zajętości CPU (domyślne).

    T  sortuj zadania według czasu / czasu skumulowanego.

    W  Zapisz konfigurację do ~/.toprc. Jest to zalecany sposób zapisywania konfiguracji
      topa.

Ekrany pól i kolejności

    Po naciśnięciu f, F, o lub O pokaże ci się ekran, pokazujący w górnej linii kolejność pól
    oraz krótkie opisy ich zawartości. Łańcuch kolejności pól ma następującą składnię: Jeśli
    odpowiadająca danemu polu litera w łańcuchu pól jest wielka, to pole jest wyświetlane.
    Jest to dodatkowo oznaczane gwiazdką na początku opisu pola.  Kolejność pól odpowiada
    kolejności liter w łańcuchu.
    Z ekranu wyboru `f' pola można łatwo przełączać wyświetlanie danego pola, naciskając
    odpowiednią literę.
    Z ekranu kolejności `o' można przesuwać pole w lewo, naciskając odpowiadającą mu wielką
    literę, a w prawo, naciskając małą.

Pliki konfiguracyjne

    Top odczytuje domyślną konfigurację z dwóch plików, /etc/toprc i ~/.toprc. Globalny plik
    konfiguracyjny może służyć do ograniczenia  dla  nieuprzywilejowanych  użytkowników
    możliwości topa do trybu bezpiecznego. Jeśli to jest wymagane, plik powinien zawierać
    's', określające tryb bezpieczny oraz cyfrę d (2<=d<=9), określającą domyślne opóźnienie
    (w sekundach) w jednej linii.  Prywatny plik konfiguracyjny składa się z dwóch linii.
    Pierwsza zawiera małe i wielkie litery określające, które pola i w jakiej kolejności mają
    być wyświetlane. Litery te odpowiadają literom z ekranu wyboru topa. Jako że nie jest to
    zbyt pouczające, zaleca się wybieranie pól interacyjnie i zapisanie kolejności za pomocą
    polecenia W. Druga linia jest bardziej interesująca (i ważniejsza). Zawiera informacje o
    innych opcjach. Najważniejsze, jeśli zachowałeś konfigurację w trybie bezpiecznym, jest
    to, że nie uzyskasz niebezpiecznego topa bez usunięcia 's' ze swojego ~/.toprc. Cyfra
    określa czas opóźnienia między odświeżeniami, wielkie 'S' - tryb kumulacyjny, małe 'i' -
    tryb bez-próżnowania, wielkie 'I' - widok w stylu Iriksa. Podobnie jak w trybie
    interakcyjnym, małe 'm', 'l', 't' powstrzymują wyświetlanie informacji o pamięci i czasie
    działania odp. procesów oraz o stanie CPU. Zmiana domyślnej kolejności sortowania (wg
    zajętości CPU) nie jest obecnie wspierana.

UWAGI

    Ten oparty o proc top działa przez odczyt plików z systemu plików proc, zamontowanego w
    /proc. Jeśli /proc nie jest zamontowany, top nie będzie działać.

    %CPU Pokazuje procent czasu_cpu/czasu_rzeczywistego w okresie czasu między odświeżeniami.
    Dla pierwszego odświeżenia używane jest krótkie opóźnienie i dominuje tam top.  Później,
    top spadnie na dalsze pozycje i widoczne stanie się bardziej sensowne zestawienie
    zajętości CPU.

    Pola SIZE i RSS nie liczą tablic stron i task_struct procesu; jest to co najmniej 12K
    pamięci,  która  jednak  pozostaje użyta.  SIZE jest rozmiarem wirtualnym procesu
    (kod+dane+stos).

    Pamiętaj, że proces musi umrzeć, aby jego czas został zanotowany przez rodzica w trybie
    kumulacyjnym. Być może przydatniejsze byłoby śledzenie takich procesów i dodawanie czasu,
    lecz byłoby to dość kosztowne. Poza tym wtedy zachowanie top byłoby niekompatybilne z ps.

PLIKI

    /etc/toprc Globalny plik konfiguracyjny. ~/.toprc Prywatny plik konfiguracyjny.

ZOBACZ TAKŻE

    ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1)

BŁĘDY

    Jeśli okno jest mniejsze niż ok. 70x7, top nie będzie prawidłowo formatował danych.
    Wiele pól wciąż ma problemy z procesami ELF.
    Ekrany pomocy nie są jeszcze zoptymalizowane na okna mniejsze niż 25 linii.

AUTOR

    top został początkowo napisany przez Rogera Binnsa, w oparciu o program ps Branko
    Lankestera  <lankeste@fwi.uva.nl>.  Robert Nation <nation@rocket.sanders.lockheed.com>
    zmodyfikował go znacząco do używania systemu plików proc, w oparciu o program ps Michaela
    K. Johnsona <johnsonm@redhat.com>. Michael Shields <mjshield@nyx.cs.du.edu> dokonał wielu
    zmian, łącznie z bezpiecznym i kumulacyjnym trybem działania.  Tim Janik <timj@gtk.org>
    dodał sortowanie według wieku oraz możliwość monitorowania poszczególnych procesów na
    postawie ich identyfikatorów.

    Helmut Geyer <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de> zmienił znacząco program w celu obsługi
    konfigurowalnych pól i innych nowych opcji oraz dokonał dalszych czystek kodu i skorzystał
    z nowego interfejsu readproc.

    Opcje "b" i "n" zostały przekazane przez George'a Bonsera <george@captech.com> dla CapTech
    IT Services.

    Obecnym opiekunem jest Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

    Zgłoszenia błędów wysyłaj do <procps-bugs@redhat.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 top

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.