Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tput - inicjalizuj terminal lub pytaj bazę terminfo

SKŁADNIA

    tput [-Ttyp] nazwawłaściwości [parm ... ]
    tput [-Ttyp] init
    tput [-Ttyp] reset
    tput [-Ttyp] longname
    tput -S <<

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Narzędzie tput robi użytek z bazy terminfo, dając możlwiość dojścia do zależnych od
    terminala właściwości z poziomu powłoki (zobacz sh(1)), a także inicjalizowania lub
    resetowania terminala, lub zwracania długiej nazwy żądanego typu terminala.

    Jeśli atrybut (nazwawłaściwości) jest typu łańcuchowego, tput wydaje wartość łańcuchową, a
    jeśli jest typu całkowitego, wydaje liczbę całkowitą.  Jeśli atrybut jest wartością
    logiczną, tput po prostu ustawia kod wyjścia (0 to prawda, jeśli terminal ma daną
    właściwość, a 1 to fałsz, jeśli terminal żądanej właściwości nie posiada) i nie wydaje
    żadnego wyjścia tekstowego.

    Przed użyciem zwróconej wartości, użytkownik powinien przetestować kod wyjscia i upewnić
    się, że wynosi on 0. (Zobacz sekcje KODY WYJŚCIA i DIAGNOSTYKA.)  Dla kompletnej listy
    właściwości i nazwwłaściwości związanych z każdą z nich, zobacz terminfo(5).

    -Ttyp określa typ terminala. Normalnie opcja ta jest niepotrzebna, gdyż wartość domyślna
       jest pobierana ze zmiennej środowiskowej TERM. Jeśli podane jest -T, zmienne
       powłoki LINES i COLUMNS będą ignorowane, a system operacyjny nie będzie zapytywany
       o rzeczywisty rozmiar ekranu.

    nazwawłaściwości
       określa atrybut z bazy terminfo. Gdy wkompilowana jest obsługa termcap, można
       podawać również termcapowe nazwy atrybutów.

    parm  Jeśli atrybut jest łańcuchem, który wymaga parametrów, argumenty param zostaną
       przeniesione do tego łańcucha. Wszystkie argumenty numeryczne zostaną atrybutowi
       przekazane jako liczby.

    -S   umożliwiwa używanie więcej niż jednej właściwości na jedno wywołanie tput.
       Właściwości muszą być przekazywane do tput ze standardowego wejścia, a nie przez
       linię  poleceń  (zobacz  przykład).  Na  linię  dozwolona jest tylko jedna
       nazwawłaściwości. Opcja -S zmienia znaczenie kodów wyjścia 0 i 1 (zobacz sekcję
       KODY WYJŚCIA).

    init  Jeśli baza terminfo istnieje i znajduje się w niej opis dla terminala użytkownika
       (zobacz wyżej -Ttyp), to stanie sie co następuje: (1) jeśli istnieją łańcuchy
       inicjalizacyjne, to zostaną one wysłane (is1, is2, is3, if, iprog), (2) wszelkie
       opóźnienia (np. nowej linii), podane w opisie zostaną ustawione w sterowniku tty,
       (3)  rozszerzanie  tabulacji  zostanie  włączone lub wyłączone, zależnie od
       specyfikacji w opisie i (4) jeśli tabulacje nie są rozszerzane, ustawione zostaną
       standardowe tabulacje (co 8 spacji). Jeśli opis nie zawiera informacji wymaganej
       dla któregoś z tych czterech działań, to zostanie ono cicho pominięte.

    reset Zamiast wystawiania łańcuchów inicjalizacji, wysłane zostaną (o ile są obecne)
       łańcuchy resetowania (rs1, rs2, rs3, rf).  Jeśli łańcuchy resetowania nie są
       zdefiniowane, lecz zdefiniowane są łańcuchy inicjalizacji, to wysłane zostaną
       łańcuchy inicjalizacji. W przeciwnym wypadku, reset działa analogicznie do init.

    longname
       Jeśli obecna jest baza terminfo i istnieje w niej opis dla terminala użytkownika
       (zobacz wyżej -Ttyp), to wyświetlona zostanie długa nazwa terminala. Długa nazwa
       jest ostatnią nazwą w pierwszej linii opisu terminala w bazie terminfo [zobacz
       term(5)].

PRZYKŁADY

    tput init
      Inicjalizuj terminal według typu terminala ze zmiennej środowiskowej TERM. Komenda ta
      powinna być załączona do .profile każdego użytkownika po wyeksportowaniu zmiennej
      środowiskowej TERM, jak pokazano w podręczniku profile(4).

    tput -T5620 reset
      Resetuj terminal AT&T 5620, przeciążając rodzaj terminala ze zmiennej środowiskowej
      TERM.

    tput cup 0 0
      Wyślij sekwencję do przesunięcia kursora do wiersza 0, kolumny 0 (lewy górny narożnik
      ekranu, znany zwykle jako "domowa" (home) pozycja kursora).

    tput clear
      Wyślij na bieżący terminal sekwencję czyszczącą ekran.

    tput cols
      Wydrukuj liczbę kolumn w bieżącym terminalu.

    tput -T450 cols
      Wydrukuj liczbę kolumn terminala 450.

    bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`
      Ustaw zmienne powłoki bold na początek sekwencji trybu standout i offbold na koniec
      sekwencji trybu standout bieżącego terminala. Może to być użyte w znaku zachęty: echo
      "${bold}Proszę wpisać imię: ${offbold}\c"

    tput hc
      Ustaw kod wyjścia, określający czy terminal jest terminalem hard copy.

    tput cup 23 4
      Wyślij sekwencję przesuwającą kursor do wiersza 23 w 4 kolumnie.

    tput longname
      Wydrukuj długą nazwę terminala TERM, określoną w bazie terminfo.

    tput -S <<!
    > clear
    > cup 10 10
    > bold
    > !

      Ten przykład pokazuje przetwarzania przez tput kilku właściwości w jednym wywołaniu.
      Przykład ten czyści ekran, przesuwa kursor do pozycji 10, 10 i włącza tryb
      wytłuszczenia. Lista jest kończona znakiem wykrzyknika, znajdującym się w osobnej
      linii.

PLIKI

    /usr/share/terminfo
       skompilowana baza opisu terminala

    /usr/include/curses.h
       plik nagłówkowy curses(3X)

    /usr/include/term.h
       plik nagłówkowy terminfo

    /usr/share/tabset/*
       ustawienia tab dla niektórych terminali w formacie odpowiednim do wysyłania na
       terminal (sekwencje specjalne, ustawiające marginesy i tabulacje); dla dalszych
       informacji, zobacz sekcję "Tabs and Initialization" terminfo(4).

ZOBACZ TAKŻE

    clear(1), stty(1), tabs(5). profile(5), terminfo(4) w podręczniku System Administrator's
    Reference Manual. Rozdział 10 podręcznika Programmer's Guide.

KODY WYJŚCIA

    Jeśli nazwawłaściwości jest typu logicznego, dla prawdy zwracana jest wartość 0, a dla
    fałszu 1. Wyjątkiem jest użycie opcji -S.

    Jeśli nazwawłaściwości jest typu łańcuchowego, zwracane jest 0, gdy własciwość jest
    zdefiniowana dla tego terminala (wartość nazwywłaściwości jest zwracana na standardowe
    wyjście); zwracane jest 1 jeśli właściwość nazwawłaściwości nie jest zdefiniowana dla tego
    terminala (na stdout nie jest nic wypisywane).

    Jeśli nazwawłaściwości jest typu logicznego, lub łańcuchowego i użyto opcji -S, w wypadku
    gdy wszystkie linie były pomyślne zwracane jest 0. Ponieważ nie można określić, która z
    linii się nie powiodła, nie jest zwracana wartość 1. Kody wyjścia 2, 3 i 4 mają swoją
    tradycyjną interpretację.

    Jeśli nazwawłaściwości jest typu całkowitego, zwracane jest zawsze 0. Aby określić czy
    własciwość jest zdefiniowana, użytkownik musi testować wartość standardowego wyjścia.
    Wartość -1 oznacza, że własciwość nie jest zdefiniowana dla tego terminala.

    Wszystkie inne kody wyjścia oznaczają błędy; zobacz sekcję DIAGNOSTYKA.

DIAGNOSTYKA

    tput drukuje następujące komunikaty o błędach i ustawia odpowiednie kody błędów:

    kod błędu  komunikat błędu
    0      (nazwawłaściwości jest zmienną numeryczną, która nie jest
          podana w bazie terminfo(5) tego typu terminala, np.
          tput -T450 lines i tput -T2621 xmc)
    1      nie jest drukowany żaden komunikat błędu, zobacz sekcję
          KODY WYJŚCIA.
    2      błąd użycia.
    3      nieznany typ terminala, lub brak bazy terminfo.
    4      nieznana własciwość nazwawłaściwości terminfo

PRZENOŚNOŚĆ

    Opcje longname i -S oraz właściwości podstawiania parametrów, używane w przykładzie cup
    nie są obsługiwane w BSD curses i w AT&T/USL curses przed SVr4.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 tput

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                                             tput(1)