Provided by: konwert_1.8-13build1_amd64 bug

NAZWA

    trs - filtr zastępujący łańcuchy

UŻYCIE

    trs [-[r]e] 'ZASTĘPUJ_TO TYM [A_TO TYM]...'
    trs [-[r]f] PLIK

OPIS

    Kopiuje stdin na stdout zastępując każde wystąpienie danych napisów innymi. Podobnie jak
    tr(1), ale zamienia napisy, a nie tylko pojedyncze znaki.

    Reguły (oddzielone odstępami) mogą być podane bezpośrednio po opcji -e albo mogą być
    przeczytane z PLIKU.  Argument niepoprzedzony przez -e ani -f jest interpretowany jako
    skrypt, jeśli zawiera jakieś odstępy, a jako nazwa pliku, jeśli nie zawiera.

    Komentarze można umieszczać od # do końca linii. Znak # w napisach musi być zapisany jako
    \#.

    Można używać standardowych eskejpów jak w C: \a \b \e \f \n \r \t \v \\ \nnn. Dodatkowo
    \s oznacza spację, a \! - pusty łańcuch.

    Można określić zbiory dopuszczalnych znaków na danej pozycji pomiędzy \[ a ].  Zakresy
    ASCII w zbiorach mogą być krótko zapisane jako PIERWSZY-OSTATNI. Jeśli zbiór składa się
    tylko z pojedynczego zakresu, \[ i \] mogą być pominięte.

    Jeśli część napisu do zastąpienia jest ujęta w \{...\}, to tylko ta część jest
    zastępowana. Tekst poza \{...\} pełni rolę warunku: napis jest tłumaczony tylko jeśli jest
    poprzedzony danym tekstem i za nim jest inny. \{ na początku albo \} na końcu napisu mogą
    być pominięte. Tekst poza \{...\} jest traktowany jako nieprzetłumaczony.

    Przed początkiem pliku i poza jego końcem są tylko znaki \n. Na przykład \n\{.\}\n
    znajduje . stojącą samodzielnie w linii, włączając w to pierwszą linię, albo ostatnią
    nawet bez znacznika 0f[R].

    Fragment postaci \?x=N, gdzie x jest literą A-Za-z, a N jest cyfrą 0-9, zawarty w napisie
    docelowym przypisuje zmiennej x wartość N, kiedy dana reguła jest użyta. Taki fragment w
    napisie źródłowym powoduje, że dana reguła jest brana pod uwagę tylko jeśli ta zmienna ma
    taką wartość. Początkowo wszystkie zmienne mają wartość 0. Może być wiele przypisań lub
    warunków w jednej regule - warunki muszą być wtedy wszystkie prawdziwe i wykonywane są
    wszystkie przypisania.

  OPCJE
    -e   Podaje reguły konwersji bezpośrednio w linii poleceń.

    -f   Pobiera je z danego pliku.

    -r   Odwraca każdą regułę. Dotyczy to tylko następnej opcji -e albo -f.  Oczywiście to
       nie  musi  dać  odwrotnego  tłumaczenia! Każda reguła zawierająca któreś z
       \{\}\[\]\{\}\- jest uwzględniana tylko w jednym kierunku. Można wymusić, żeby
       dowolna reguła była uwzględniana tylko w jednym kierunku, umieszczając napis do
       przetłumaczenia w \{...\}.

    --help wyświetla opis i wychodzi

    --version
       wyświetla informację o wersji i wychodzi

    Może być wiele opcji -e albo -f. Wszystkie reguły są wtedy ładowane razem, przy czym
    wcześniejsze mają pierwszeństwo.

PRZYKŁAD

    $ echo Leeloo |trs -e 'el n e i i aqq o\}\n x o u'
    Linux

CZYM SIĘ TO RÓŻNI OD seda

    Podstawowa różnica pomiędzy trsem a sed 's///g; ...' (wyłączając sedowe wyrażenia
    regularne) jest taka, że sed patrzy na każdą regułę w kolejności ich podania i stosuje ją
    do całej linii filtrowanego pliku, podczas gdy trs bada każdą pozycję i próbuje wszystkich
    reguł na tej pozycji najpierw. W sedzie każda reguła dostaje tekst wyprodukowany przez
    poprzednią, a w trsie każdy kawałek tekstu jest tłumaczony najwyżej raz (jeśli więcej niż
    jedna reguła pasuje na danej pozycji, reguła wymieniona wcześniej wygrywa). Właśnie
    dlatego sed niezbyt nadaje się do tłumaczenia między zestawami znaków. Z drugiej strony,
    tr tłumaczy tylko pojedyncze bajty, więc nie może być użyty do konwersji Unikodu ani
    TeXowych / SGMLowych sposobów zapisu rozszerzonych znaków.

    Inny przykład:
    $ echo 642 |trs -e '4 7 72 66 64 4'
    42
    $ echo 642 |sed 's/4/7/g; s/72/66/g; s/64/4/g'
    666

    Napis do zamiany może być pusty; musi wtedy być coś poza \{\}. W tym szczególnym
    przypadku tylko jedna taka reguła tworząca z niczego może być zastosowana na danej
    pozycji. Na przykład \}\x80\-\xFF @ poprzedza każdy znak z ustawionym najwyższym bitem
    przez @. Reguła postaci coś\{ tam nie działa na końcu pliku.

ZOBACZ TEŻ

    tr(1), konwert(1)

COPYRIGHT

    Konwert jest pakietem służącym do konwersji między różnymi kodowaniami znaków.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go rozprowadzać dalej i/lub
    modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację
    Wolnodostępnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z
    późniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ
    JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet  domyślnej  gwarancji  PRZYDATNOŚCI  HANDLOWEJ  albo
    PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna
    Licencja Publiczna GNU.

    Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU; jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place,
    Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-