Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

SKŁADNIA

    uniq [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

    Filtruje powtarzające się, sąsiadujące wiersze z WEJŚCIA (lub standardowego wejście),
    wypisując wynik na WYJŚCIE (lub standardowego wyjście).

    Jeśli nie podano żadnej opcji, pozostawia pierwszy z identycznych wierszy.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -c, --count
       poprzedza wiersz liczbą jego powtórzeń

    -d, --repeated
       wypisuje tylko powtarzające się wiersze, po jednym dla każdej grupy

    -D   wypisuje wszystkie powtarzające się wiersze

    --all-repeated[=METODA]
        jak -D, lecz pozwala na oddzielanie grup za pomocą pustego wiersza;
        METODA={none(domyślna),prepend,separate}

    -f, --skip-fields=N
       zapobiega porównywaniu pierwszych N pól

    --group[=METODA]
        pokazuje wszystkie wpisy, oddzielając grupy pustym wierszem
        METODA={separate(domyślna),prepend,append,both}

    -i, --ignore-case
       ignoruje różnice pomiędzy małymi i wielkimi literami podczas porównywania

    -s, --skip-chars=N
       zapobiega porównywaniu pierwszych N znaków

    -u, --unique
       wypisuje jedynie wiersze, które się nie powtarzają

    -z, --zero-terminated
       kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    -w, --check-chars=N
       porównuje co najwyżej N znaków w wierszu

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Pole jest definiowane jako odstępy (z reguły spacje i/lub tabulacje), wydzielone znakami
    nie będącymi znakami odstępu. Pola są pomijane przed pominięciem znaków.

    Uwaga: uniq nie wykrywa powtórzeń wierszy, jeśli nie sąsiadują one ze sobą. Dane wejściowe
    powinny być wcześniej posortowane; można również użyć sort -u, zamiast programu uniq.
    Porównywanie przestrzega reguł opisanych przez zmienną LC_COLLATE.

AUTOR

    Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   uniq   proszę   wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    comm(1), join(1), sort(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uniq invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.