Provided by: weechat-curses_2.6-2ubuntu1_amd64 bug

NAZWA

    weechat - rozszerzalny klient rozmów

SKŁADNIA

    weechat [-a|--no-connect] [-d|--dir <ścieżka>] [-t|--temp-dir] [-p|--no-plugin] [-P|--plugins <wtyczki>] [-r|--run-command <komenda>] [-s|--no-script] [--upgrade] [debug-option...] [wtyczka:opcja...]
    weechat [-c|--colors]
    weechat [-h|--help]
    weechat [-l|--license]
    weechat [-v|--version]

OPIS

    WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) to darmowy klient rozmów, szybki i lekki,
    przeznaczony dla wielu systemów operacyjnych. Posiada dużo opcji konfiguracyjnych i
    dodatkowych wtyczek.

OPCJE

    -a, --no-connect
      Wyłącza automatyczne łączenie się z serwerami podczas uruchamiania WeeChat.

    -c, --colors
      Wyświetla domślne kolory w terminalu.

    --daemon
      Uruchamia WeeChat w tle jako demona (działa tylko z komendą weechat-headless).

    -d, --dir <ścieżka>
      Ustawia ścieżkę jako katalog domowy WeeChat (używany dla plików konfiguracyjnych,
      logów, wtyczek użytkownika i skryptów), domyślna wartość to "~/.weechat" (katalog
      zostanie utworzony jeśli nie istnieje). Jeśli ta opcja nie zostanie podada, użyta
      zostanie zawartość zmiennej WEECHAT_HOME (jeśli została ustawiona).

    -t, --temp-dir
      Tworzy tymczasowy katalog dla ustawień WeeChat, który jest kasowany po wyłączeniu
      aplikacji (nie kompatybilne z opcją "-d").
      Nazwa katalogu jest automatyczne tworzona według wzoru: "weechat_temp_XXXXXX" (gdzie
      "XXXXXX" jest losowe). Katalog jest tworzony w pierwszym dostępnym miejscu według tej
      listy: zmienna środowiskowa "TMPDIR", "/tmp" (może być inaczej na niektórych systemach
      operacyjnych), zmienna środowiskowa "HOME", obecny katalog.
      Utworony katalog ma uprawnienia 0700 (tylko właściciel może czytać, pisać i
      wykonywać).

    -h, --help
      Wyświetla pomoc.

    -l, --license
      Wyświetla licencję.

    -p, --no-plugin
      Wyłącza automatyczne ładowanie wtyczek.

    -P, --plugins <wtyczki>
      Załaduje przy starcie tylko podane wtyczki (zobacz /help weechat.plugin.autoload).
      Jeśli ta opcja zotanie użyta, opcja weechat.plugin.autoload zostanie zignorowana.

    -r, --run-command <komenda>
      Uruchamia komende(-y) po uruchomieniu; kilka komend należy oddzielić średnikiem, ta
      opcja może zotać podana kilka razy.

    -s, --no-script
      Wyłącza automatyczne ładowanie skryptów.

    --upgrade
      Aktualizuje WeeChat z użyciem plików sesji wygenerowanych przez komende /upgrade
      -quit.

    -v, --version
      Wyświetla wersję WeeChat.

    wtyczka:opcja
      Opcja dla wtyczki.

OPCJE DEBUGUJĄCE

    WARNING: these options are for debug purposes only, DO NOT USE IN PRODUCTION!

    --no-dlclose
      Nie wołaj funkcji dlclose po wyładowaniu wtyczek. Jest to przydatne przy użyciu
      narzędzi jak Valgrind do wyświetlania stosu wyładowywanych wtyczek.

    --no-gnutls
      Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki GnuTLS. Jest to przydatne przy
      użyciu narzędzi jak Valgrind i electric-fence, aby zapobiec błędą pamięci GnuTLS.

    --no-gcrypt
      Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki Gcrypt. Jest to przydatne przy
      użyciu narzędzi jak Valgrind, aby zapobiec błędą pamięci Gcrypt.

OPCJE WTYCZEK

    Kompletna dokumentacja na temat opcji wtyczek dostępna jest w WeeChat user’s guide
    <https://weechat.org/doc>.

    Dzięki wtyczce irc możliwe jest połączenie z serwerami tymczasowymi za pomocą URLi jak:

      irc[6][s]://[[nick][:hasło]@]serwer[:port][/#kanał1[,#kanał2...]]

    Aby wejść na kanał IRC poświęcony WeeChat pod nickiem "mójnick":

      irc://mójnick@chat.freenode.net/#weechat

    Adresy IPv6 mogą być otoczone nawiasami kwadratowymi, aby możliwe było podanie numeru
    potyu po adresie, na przykład:

      irc://mójnick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

PLIKI

    $HOME/.weechat/weechat.conf
      główny plik konfiguracyjny WeeChat

    $HOME/.weechat/plugins.conf
      plik konfiguracyjny wtyczek

    $HOME/.weechat/sec.conf
      plik konfiguracyjny z zabezpieczonymi danymi

    $HOME/.weechat/alias.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki alias

    $HOME/.weechat/buflist.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki buflist

    $HOME/.weechat/charset.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki charset

    $HOME/.weechat/exec.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki exec

    $HOME/.weechat/fifo.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki fifo

    $HOME/.weechat/fset.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki fset

    $HOME/.weechat/guile.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki guile

    $HOME/.weechat/irc.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki irc

    $HOME/.weechat/javascript.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki javascript

    $HOME/.weechat/logger.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki logger

    $HOME/.weechat/lua.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki lua

    $HOME/.weechat/perl.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki perl

    $HOME/.weechat/php.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki php

    $HOME/.weechat/python.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki python

    $HOME/.weechat/relay.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki relay

    $HOME/.weechat/ruby.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki ruby

    $HOME/.weechat/script.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki script

    $HOME/.weechat/spell.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki spell

    $HOME/.weechat/tcl.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki tcl

    $HOME/.weechat/trigger.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki trigger

    $HOME/.weechat/xfer.conf
      plik konfiguracyjny wtyczki xfer

    $HOME/.weechat/weechat.log
      plik z logami WeeChat

ZOBACZ RÓWNIEŻ

    weechat-headless(1)

AUTORZY

    Autorem tej strony pomocy Sébastien Helleu.

    Tłumaczenie Krzysztof Korościk.

PRAWA AUTORSKIE

    WeeChat jest tworzony przez Sébastien Helleu i społeczność (pełna lista dostępna jest w
    pliku AUTHORS.adoc).

    Copyright © 2003-2019 Sébastien Helleu

    WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
    GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3
    of the License, or (at your option) any later version.

    Pełna licencja znajduje się w pliku COPYING.

    Strona www: https://weechat.org/

WSPARCIE / ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    W celu uzyskania pomocy, lub zgłoszenia błędu zajrzyj na:
    https://weechat.org/about/support

AUTHOR

    Sébastien Helleu