Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    wget - nieinteraktywny program do pobierania z sieci

SKŁADNIA

    wget [opcja]... [URL]...

OPIS

    GNU Wget jest wolnym programem narzędziowym do pobierania plików z sieci. Obsługuje
    protokoły HTTP, HTTPS i FTP, a także pobieranie poprzez serwery proxy HTTP.

    Wget jest nieinteraktywny, co pozwala mu działać w tle, w czasie gdy użytkownik nie jest
    zalogowany. Dzięki temu użytkownik może rozpocząć pobieranie i rozłączyć się z komputerem,
    pozwalając Wgetowi na zakończenie pracy. Większość przeglądarek WWW wymaga ciągłej
    obecności człowieka, co staje się uciążliwe przy pobieraniu dużej ilości danych.

    Wget potrafi podążać za odnośnikami zawartymi w stronach HMTL, XHTML i CSS oraz tworzyć
    lokalne wersje zdalnych witryn, w pełni odtwarzając strukturę katalogów oryginalnej
    strony. Jest to czasami nazywane "pobieraniem rekurencyjnym". Podczas takiego działania
    Wget respektuje ustalenia Standardu Robot Exclusion (/robots.txt). Możliwe jest
    poinstruowanie programu, by w pobieranych plikach przekształcał odnośniki tak, aby
    wskazywały na lokalne kopie, do przeglądania bez połączenia.

    Wget został zaprojektowany tak, by działać solidnie również przy powolnych bądź
    niestabilnych połączeniach. Jeżeli pobieranie nie udaje się z powodu problemów z siecią,
    ponawia próby aż do ściągnięcia całości pliku. Jeśli dany serwer obsługuje taką możliwość,
    Wget nakaże kontynuację pobierania od miejsca, w którym przerwano.

OPCJE

  Składnia opcji
    Wget używa GNU getopt do przetwarzania argumentów wiersza poleceń, więc każda opcja ma
    długi i krótki format. Długie opcje są łatwiejsze do zapamiętania, lecz wpisuje się je
    dłużej. Można dowolnie łączyć oba style zapisu lub podać opcje po argumentach wiersza
    poleceń. Można więc użyć:

        wget -r --tries=10 http://fly.srk.fer.hr/ -o log

    Spacja pomiędzy opcją akceptującą argument i argumentem może być pomięta. Zamiast -o log
    można wpisać -olog.

    Można umieścić kilka opcji, które nie wymagają argumentów razem, tak jak poniżej:

        wget -drc <URL>

    Jest to równoważne zapisowi:

        wget -d -r -c <URL>

    Ponieważ opcje mogą być podane po argumentach, może być konieczne oddzielenie ich za
    pomocą --. Poniższe polecenie spróbuje pobrać URL -x, zapisując niepowodzenie do log:

        wget -o log -- -x

    Opcje, które akceptują listy oddzielone przecinkami, respektują konwencję podania pustej
    listy, która usuwa ich wartosć. Jest to przydatne do wyczyszczenia ustawień .wgetrc np.
    jeśli .wgetrc użytkownika ustawia "exclude_directories" na /cgi-bin, to poniższy przykład
    najpierw zresetuje wartość, a następnie ustawi ją na /~nobody i /~somebody. Można również
    wyczyścić listę w .wgetrc.

        wget -X " -X /~nobody,/~somebody

    Większość opcji, która nie akceptuje argumentów są opcjami logicznymi tzn. takimi, których
    stan można opisać zmienną zero-jedynkową ("logiczną"). Na przykład --follow-ftp mówi
    Wgetowi, aby podążał za linkami FTP z plików HTML, a --no-glob nakazuje nieprzeprowadzania
    rozwijania masek URL-i FTP. Opcje logiczną są albo pozytywne, albo negatywne (te zaczynają
    się od --no). Wszystkie takie opcje mają kilka własności.

    Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to przyjmuje się, że domyślne zachowanie jest przeciwne niż
    to, które zapewnia opcja. Na przykład udokumentowane istnienie --follow-ftp wskazuje, że
    domyślnie nie podąża się za linkami FTP ze stron HTML.

    Działanie opcji pozytywnych można odwrócić dodając --no- do ich nazw; analogicznie w
    przypadku opcji negatywnych (wyłączających) - usuwając przedrostek --no-. Może to wyglądać
    na niepotrzebne -- skoro domyślnym działaniem opcji pozytywnych jest nie robienie czegoś,
    to po co zapewniać metodę jawnego wyłączania ich? Wynika to z działania pliku startowego,
    który może zmienić wartości domyślne. Przykładowo, skorzystanie z wpisu follow_ftp = on w
    pliku .wgetrc powoduje, że Wget domyślnie podąża (follow) za dowiązaniami FTP, natomiast
    opcja --no-follow-ftp jest jedynym sposobem na przywrócenie wartości pierwotnie domyślnych
    z wiersza poleceń.

  Podstawowe opcje uruchamiania
    -V
    --version
      Wyświetla wersję Wgeta.

    -h
    --help
      Wypisuje komunikat pomocy, opisujący wszystkie opcje, jakie można przekazać Wgetowi w
      wierszu poleceń.

    -b
    --background
      Przechodzi w tło natychmiast po rozpoczęciu pracy. Jeśli nie podano pliku wyjściowego
      za pomocą -o, wyjście jest przekierowywane do wget-log.

    -e polecenie
    --execute polecenie
      Wykonuje polecenie tak, jakby było częścią .wgetrc. Polecenie wywołane w ten sposób
      zostanie wykonane po poleceniach z .wgetrc, więc będzie mieć nad nimi priorytet. Aby
      podać kilka poleceń wgetrc, należy użyć opcji -e wielokrotnie.

  Opcje dziennika i pliku wejściowego
    -o dziennik
    --output-file=dziennik
      Rejestruje wszystkie komunikaty w pliku dziennika. Normalnie są zgłaszane na
      standardowym wyjściu błędów.

    -a dziennik
    --append-output=dziennik
      Dodaje komunikaty na końcu pliku dziennika. Jest to to samo, co -o, tyle że dopisuje
      do dziennika zamiast nadpisywać stary. Jeśli plik dziennik nie istnieje, jest
      tworzony.

    -d
    --debug
      Włącza wyjście diagnostyczne, czyli wypisywanie rozmaitych informacji ważnych dla
      twórców Wget, gdy nie działa on poprawnie. Administrator systemu mógł skompilować Wget
      bez obsługi trybu usuwania błędów, wówczas -d nie będzie działać. Należy zauważyć, że
      kompilacja z obsługą diagnostyki jest zawsze bezpieczna -- Wget skompilowany w ten
      sposób nie będzie wypisywał żadnych informacji diagnostycznych dopóki nie zażąda się
      tego opcją -d.

    -q
    --quiet
      Tryb cichy. Wyłącza wyjście Wget.

    -v
    --verbose
      Pełne wyjście, z wszystkimi dostępnymi danymi. Jest to opcja domyślna.

    -nv
    --non-verbose
      Niepełne wyjście -- wyłącza pełne wyjście, ale nie ucisza całkowicie (to robi się
      opcją -q); komunikaty o błędach i podstawowe informacje będą nadal wypisywane.

    --report-speed=typ
      Wypisuje przepustowość jako typ. Jedyną akceptowaną wartością są bity (bits).

    -i plik
    --input-file=plik
      Odczytuje URL-e z lokalnego lub zewnętrznego pliku. Jeśli jako plik podano -, to URL-e
      są czytane ze standardowego wejścia (aby czytać z pliku nazwanego -, należy użyć
      zapisu ./-).

      Czyta URL-e z pliku wejściowego plik, w związku z czym nie trzeba ich podawać w
      wierszu poleceń. Jeśli URL-e podano zarówno w wierszu poleceń, jak i w pliku
      wejściowym, to pierwsze zostaną pobrane pliki wymienione w wierszu poleceń. Jeśli nie
      podano opcji --force-html, to plik powinien składać się z zestawu URL-i - po jednym na
      wiersz.

      Jednakże jeśli zostanie podana opcja --force-html, to plik będzie traktowany jak
      dokument html. Mogą się wówczas pojawić kłopoty z odnośnikami względnymi, które można
      rozwiązać dodając "<base href="url">" do pliku lub podając --base=url w wierszu
      poleceń.

      Jeśli plik jest plikiem zewnętrznym, to dokument zostanie potraktowany automatycznie
      jako html, jeśli jego Content-Type pasuje do text/html. Co więcej, położenie pliku
      zostanie użyte jako href, jeśli nie podano innego.

    -F
    --force-html
      Kiedy wejście jest czytane z pliku, wymusza aby było traktowane jako plik HTML.
      Pozwala to na pobieranie względnych odnośników z istniejących plików HTML znajdujących
      się na lokalnym dysku naszego komputera, przez dodanie znacznika "<base href="url">"
      do pliku HTML lub użycie opcji --base.

    -B URL
    --base=URL
      Przekształca linki względne używając URL-i jako punktu odniesienia, przy odczytywaniu
      linków z pliku HTML określonego opcją -i/--input-file (razem z --force-html lub gdy
      plik został pobrany z serwera zewnętrznego, opisującego go jako HTML). Jest to
      odpowiednik obecności znacznika BASE w pliku wejściowym HTML, z wartością URL jako
      wartość atrybutu href.

      Na przykład przy podaniu http://foo/bar/a.html do URL i odczytaniu przez Wgeta
      ../baz/b.html z pliku wejściowego, zostanie on przekształcony do
      http://foo/baz/b.html.

    --config=plik
      Domyślne położenie pliku startowego, który ma być użyty.

  Opcje pobierania
    --bind-address=adres
      Podczas tworzenia klienckich połączeń TCP/IP, wiąże z lokalnym komputerem, przez
      "bind()", zadany adres. Adres można podać jako nazwę hosta lub adres IP. Może się
      przydać jeśli dany komputer ma przypisane kilka adresów IP.

    -t liczba
    --tries=liczba
      Ustawia liczbę prób na liczbę. 0 lub inf oznacza próbowanie bez końca. Domyślna
      wartość wynosi 20, z wyjątkiem błędów krytycznych, takich jak "connection refused"
      (odrzucono połączenie) lub "not found" (nie znaleziono - 404), gdy nie podejmuje się
      ponownych prób.

    -O plik
    --output-document=plik
      Dokumenty nie będą zapisywane do odpowiednich plików, ale wszystkie zostaną sklejone i
      zapisane do pliku. Jeśli jako plik podano -, dokumenty będą zapisane na standardowe
      wyjście, wyłączając konwersję linków (proszę użyć ./-, aby zapisać do pliku o nazwie
      -).

      Użycie -O nie jest przeznaczone jako "użyj nazwy pliku zamiast tej z URL-a", lecz jest
      to odpowiednik przekierowania powłoki: wget -O plik http://foo jest zaprojektowane do
      działania jak wget -O - http://foo > plik; plik zostanie natychmiast przycięty, i cała
      zawartość pobierania zostanie do niego zapisana.

      Z tego powodu, -N (sprawdzanie znacznika czasowego) nie jest obsługiwane w połączeniu
      z -O: ponieważ plik jest zawsze nowo tworzony, będzie miał on zawsze całkiem nowy
      znacznik czasowy. Przy użyciu tej kombinacji wyświetlane jest ostrzeżenie.

      Podobnie, używanie -r lub -p z -O może nie działać zgodnie z przewidywaniami: Wget nie
      będzie pobierał pierwszego pliku do pliku, a reszty do zwykłych plików; cała zawartość
      pobierania zostanie umieszczona w pliku. Zostało to wyłączone w wersji 1.11, lecz
      powróciło (z ostrzeżeniem) w 1.11.2, ponieważ są przypadki, gdzie takie zachowanie
      może mieć sens.

      Proszę zauważyć, że kombinacja z -k jest dozwolona tylko przy pobieraniu pojedynczego
      dokumentu, ponieważ w takim przypadku, wszystkie relatywne URI zostaną przekształcone
      w URI zewnętrzne. Opcja -k nie ma sensu przy wielu URI, które zostały pobrane do
      pojedynczego pliku, stąd -k może być użyte tylko, jeśli wyjściem jest zwykły plik.

    -nc
    --no-clobber
      Jeśli plik jest pobierany więcej niż raz do tego samego katalogu, zachowanie Wgeta
      zależy od kilku opcji, między innymi -nc. W pewnych przypadkach istniejący lokalny
      plik będzie nadpisany lub przebity (ang. clobbered), przy powtórzeniu ściągania. W
      innych przypadkach zostanie zachowany.

      Przy uruchomieniu Wget bez opcji -N, -nc, -r lub -p pobranie tego samego pliku do tego
      samego katalogu spowoduje pozostawienie pierwotnego egzemplarza pliku i nadanie
      drugiemu nazwy plik.1. Gdy plik będzie ściągany kolejny raz, trzeci egzemplarz
      otrzyma nazwę file.2, i tak dalej (jest tak również z opcją -nd, nawet jeśli działa
      równocześnie -r lub -p). Przy podanej opcji -nc, zachowanie takie jest wstrzymywane,
      a Wget odmawia pobrania nowszych kopii pliku. Dlatego też, "no-clobbe" jest w
      rzeczywistości złą nazwą dla tego trybu -- nie chroni on przed nadpisywaniem (gdyż
      temu zapobiegają już numeryczne przyrostki), ale przed zachowywaniem wielu wersji
      pliku.

      Przy uruchomieniu Wget z -r lub -p, ale bez -N, -nd czy -nc, ponowne ściągnięcie pliku
      powoduje, że nowa kopia po prostu nadpisuje starą. Dodanie -nc zapobiega takiemu
      zachowaniu, skutkując zamiast tego zachowaniem pierwotnej wersji i ignorowaniem
      ewentualnych nowych kopii z serwera.

      Przy uruchomieniu Wget z -N, z opcją -r lub -p albo bez niej, decyzja, czy ściągać
      nową wersję pliku czy też nie, zależy od znaczników czasu (dat modyfikacji) i
      rozmiarów lokalnego i zdalnego pliku. -nc nie można podawać równocześnie z -N.

      Proszę zauważyć, że jeśli podano -nc, pliki z przyrostkami .html lub .htm będą
      odczytywane z dysku i przetwarzane tak, jakby zostały pobrane z sieci.

    --backups=kopia-zapasowa
      Przed nadpisaniem pliku, istniejący jest zachowywany poprzez dodanie przyrostka .1 (_1
      w VMS) do nazwy pliku. Przy kolejnym przebiegu kolejne kopie zapasowe mają nazwy
      zmieniane na .2, .3 itd., aż do osiągnięcia liczby kopii-zapasowych (gdy ją przekroczą
      są usuwane).

    -c
    --continue
      Kontynuuje pobieranie częściowo ściągniętego pliku. Przydatne, gdy chcemy dokończyć
      ściąganie rozpoczęte w poprzednim przebiegu Wgeta lub przez inny program. Przykład:

          wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z

      Jeśli w bieżącym katalogu istnieje plik ls-lR.Z, Wget przyjmie, że jest to początkowy
      fragment zdalnego pliku i zażąda od serwera kontynuacji pobierania od przesunięcia
      równego długości lokalnego pliku.

      Proszę zauważyć, że nie ma potrzeby podawania tej opcji jeśli chcemy tylko, by
      aktualnie wywołany Wget ponownie próbował ściągać plik, w połowie którego zostało
      zerwane połączenie. Jest to zachowanie domyślne. Opcja -c wpływa tylko na wznawianie
      pobrań zaczętych przed bieżącym wywołaniem Wget i tylko dla tych plików, których
      lokalne kopie nadal istnieją.

      Bez -c, polecenie z poprzedniego przykładu pobrałby po prostu zdalny plik do
      ls-lR.Z.1, zostawiając w spokoju obcięty plik ls-lR.Z.

      Począwszy od Wget 1.7, jeśli użyjemy -c dla niepustego pliku, a okaże się, że serwer
      nie obsługuje kontynuacji ściągania, to program odmówi rozpoczęcia ściągania od zera,
      które prowadziłoby do zniszczenia istniejącej zawartości. Jeśli naprawdę chcemy
      ściągać od początku, powinniśmy usunąć taki plik.

      Również od wersji 1.7, jeśli użyjemy -c dla pliku, którego rozmiar jest taki sam, jak
      na serwerze, to Wget odmówi ściągnięcia pliku i wypisze komunikat objaśniający. Tak
      samo dzieje się, gdy plik jest mniejszy na serwerze niż lokalnie (prawdopodobnie
      dlatego, że został zmieniony na serwerze od czasu naszej ostatniej próby ściągania) --
      ponieważ "kontynuacja" jest bezsensowna, pobieranie nie zachodzi.

      Z drugiej strony, przy stosowaniu -c, każdy plik, który jest większy na serwerze niż
      lokalnie będzie uważany za nie w pełni ściągnięty. Wówczas pobranych i doczepionych
      na koniec pliku lokalnego zostanie tylko "(wielkość(zdalny) - wielkośc(lokalny))"
      bajtów. W pewnych przypadkach takie zachowanie jest pożądane -- na przykład, można
      skorzystać z wget -c do ściągnięcia tylko nowej porcji danych, dopisanej na końcu
      zbioru danych czy pliku dziennika.

      Jednakże, jeśli plik na serwerze jest większy dlatego, że został zmieniony, a nie
      tylko doklejono do niego dane, to w efekcie otrzymamy zniekształcony plik. Wget w
      żaden sposób nie może sprawdzić, czy lokalny plik jest poprawną częścią początkową
      zdalnego. Należy na to szczególnie uważać stosując -c w połączeniu z -r, gdyż każdy
      plik będzie uważany za kandydata na "nieukończone ściąganie".

      Inną sytuacja, w której przy korzystaniu z -c uzyskuje się zniekształcony plik,
      zachodzi, gdy mamy do czynienia z ułomnym serwerami pośredniczącymi HTTP, wstawiającym
      łańcuch "transfer interrupted" do lokalnego pliku. W przyszłości będzie może dodana
      opcja "rollback", obsługująca ten przypadek.

      Proszę zauważyć, że -c działa tylko z serwerami FTP i HTTP, które obsługują nagłówek
      "Range".

    --progress=typ
      Umożliwia wskazanie typu wskaźnika postępu. Dozwolonymi rodzajami wskaźnika są "dot"
      (kropka) i "bar" (pasek).

      Domyślnie stosowany jest wskaźnik "bar". Rysowany jest wówczas pasek postępu złożony
      ze znaków graficznych ASCII (zwany czasem wskaźnikiem "termometrowym"), wskazujący
      stan pobierania. Jeżeli wyjściem programu nie jest TTY, to domyślnie zostanie użyty
      wskaźnik typu "dot".

      Aby przełączyć się na zapis kropkowy należy użyć opcji --progres=dot. Śledzi on
      pobieranie wypisując kropki, a każda oznacza określoną ilość pobranych danych.

      Przy korzystaniu z tego wskaźnika, można także ustalić styl. Wykonuje się to podając
      typ wskaźnika w postaci dot:styl. W różnych stylach pojedynczej kropce przypisuje się
      różne znaczenie. W stylu "default" każda kropka oznacza 1K (tysiąc), grupa liczy
      dziesięć kropek, a wiersz 50 kropek. Styl "binary" jest bardziej "komputerowy" -- 8K
      dla kropki, 16-kropkowe grupy i 48 kropek w wierszu (co daje 384K na wiersz). Przy
      pobieraniu dużych plików odpowiedni jest styl "mega" -- każda kropka symbolizuje
      pobrane 64K, w grupie jest osiem kropek, a w wierszu 48 (więc każdy wiersz zawiera
      3M). Jeśli "mega" jest niewystarczające, można użyć "giga" - każda kropka symbolizuje
      1M, w grupie jest osiem kropek, a w wierszu 32 (co daje 32M na wiersz).

      Proszę zauważyć, że domyślny styl można ustawić za pomocą polecenia "progress" w swoim
      pliku .wgetrc. Ustawienie można przesłonić w wierszu poleceń. Wyjątkiem jest tu
      wyjście nie będące TTY, gdy pasek kropkowy jest faworyzowany w stosunku do paska
      kreskowego. Aby wymusić pasek kreskowy, należy użyć polecenia --progress=bar:force.

    -N
    --timestamping
      Włącza stosowanie znaczników czasu (time-stamping).

    --no-use-server-timestamps
      Nie ustawia znacznika czasu pliku lokalnego na podstawie znacznika z serwera.

      Domyślnie, gdy plik jest pobierany, używany jest znacznik czasu pliku zdalnego.
      Pozwala to na użycie opcji --timestamping w kolejnych wywołaniach wgeta. Czasem
      korzystniej jest ustawić znacznik czasu na podstawie rzeczywistego czasu pobierania; w
      tym celu powstała opcja --no-use-server-timestamps.

    -S
    --server-response
      Wypisuje nagłówki wysyłane przez serwery HTTP i odpowiedzi wysyłane przez serwery FTP.

    --spider
      Wywołany z tą opcją, Wget będzie zachowywał się jak sieciowy pająk (Web spider), to
      znaczy, że nie będzie pobierał stron, a jedynie sprawdzał, czy tam są. Można to
      wykorzystać to sprawdzenia zakładek (bookmarks), na przykład tak:

          wget --spider --force-html -i bookmarks.html

      Ta funkcja wymaga jeszcze wiele pracy, by Wget osiągnął możliwości zbliżone do
      prawdziwych pająków WWW.

    -T seconds
    --timeout=sekundy
      Ustawia sieciowy czas oczekiwania na sekundy sekund. Jest to odpowiednik jednoczesnego
      podania --dns-timeout, --connect-timeout i --read-timeout.

      Podczas interakcji z siecią, Wget może sprawdzić czas oczekiwania i przerwać operację,
      gdy zabiera zbyt dużo czasu. Zapobiega to takim anomaliom jak zawieszenie odczytu i
      niekończące się łączenie. Jedynym domyślnym czasem oczekiwania jest 900 sekundowe
      oczekiwanie na odczyt. Ustawienie "0", wyłączy go. Nie poleca się zmian domyślnych
      ustawień, chyba że wie się, co się robi.

      Wszystkie opcje związane z czasami oczekiwania akceptują wartości dziesiętne oraz
      ułamki sekundowe, np. 0.1 jest poprawną (choć bezsensowną) wartością czasu
      oczekiwania. Wartości mniejsze od sekundy są przydatne do sprawdzania czasu odpowiedzi
      serwera lub w celu testowania opóźnienia sieciowego.

    --dns-timeout=sekundy
      Ustawia czas translacji adresów DNS na sekundy sekund. Jeśli translacja DNS nie
      zostanie ukończona w podanym czasie, zakończy się błędem. Domyślnie, nie ma ograniczeń
      czasowych innych niż wynikających z implementacji bibliotek systemowych.

    --connect-timeout=sekundy
      Ustawia czas oczekiwania połączenia na sekundy sekund. Połączenia TCP, które
      potrzebują więcej czasu do poprawnego nawiązania, zostaną przerwane. Domyślnie, czas
      oczekiwania połączenia nie jest zdefiniowany, z wyłączeniem rozwiązań
      zaimplementowanych w bibliotekach systemowych.

    --read-timeout=sekundy
      Ustawia czasy oczekiwania odczytu (i zapisu) na sekundy sekund. "Czas" odnosi się tu
      do czasu bezczynności, tzn. jeśli w dowolnej chwili pobierania, dane nie są
      otrzymywane przez więcej niż podana liczba sekund, to odczyt zwraca błąd, a pobieranie
      jest restartowane. Opcja ta nie wpływa bezpośrednio na czas trwania samego pobierania.

      Zdalny serwer może oczywiście przerwać połączenie wcześniej, niż wynika to z wymagań
      tej opcji. Domyślny czas oczekiwania odczytu wynosi 900 sekund.

    --limit-rate=wielkość
      Ogranicza prędkość pobierania do wielkość bajtów na sekundę. Wielkość może być
      wyrażona w bajtach, kilobajtach (z przyrostkiem k lub megabajtach (z przyrostkiem m.
      Na przykład --limit-rate=20k ograniczy prędkość pobierania do 20 KB/s. Jest to
      przydatne, gdy z jakiegoś powodu nie chce się pozwolić Wgetowi na zajęcie całej
      przepustowości łącza.

      Opcja wymaga liczb dziesiętnych, połączonych z reguły z odpowiednim przyrostkiem;
      poprawną wartością jest na przykład --limit-rate=2.5k.

      Proszę zauważyć, że implementację Wgeta jest wstrzymywanie transferu na pewny czas po
      tym, gdy odczyt sieciowy zabiera mniej czasu niż wynikałoby to z żądanej
      przepustowości. Ta strategia skutkuje ostatecznie spowolnieniem transferu TCP do
      wartości przybliżonej do podanej. Osiągnięcie zbalansowanego poziomu może chwilę
      potrwać, dlatego proszę się nie dziwić, że ograniczanie przepustowości nie działa zbyt
      dobrze w przypadku bardzo małych plików.

    -w sekundy
    --wait=sekundy
      Odczekuje zadaną liczbę sekund pomiędzy kolejnymi pobraniami. Zaleca się używanie tej
      opcji, gdyż zmniejsza obciążenie serwera dzięki rzadszym żądaniom. Czas, zamiast w
      sekundach, można podać w minutach dodając przyrostek "m", w godzinach - dodając "h"
      lub w dniach - dodając "d".

      Określanie dużej wartości tej opcji przydaje się jeśli sieć lub komputer docelowa są
      wyłączone. Wówczas Wget może odczekać wystarczająco długo, by rozsądnie spodziewać
      się, że przed ponowną próbą błąd sieci został naprawiony. Na czas oczekiwania
      określony przez tę opcję wpływa --random-wait.

    --waitretry=sekundy
      Opcję tę stosujemy jeśli nie chcemy, by Wget czekał pomiędzy każdym pobraniem, a tylko
      pomiędzy ponawianymi próbami nieudanych pobrań. Wget zastosuje odczekiwanie liniowe
      (linear backoff), czekając 1 sekundę po pierwszym niepowodzeniu z danym plikiem,
      następnie 2 sekundy po drugim niepowodzeniu z tym plikiem, aż do maksymalnej liczby
      sekund, jaką podano. Zatem, wartość 10 faktycznie spowoduje, że Wget będzie
      odczekiwał łącznie do (1 + 2 + ... + 10) = 55 sekund na każdy plik.

      Domyślna wartość jaka zostanie przyjęta, wynosi 10 sekund.

    --random-wait
      W niektórych z ośrodków wykonywana jest analiza plików dziennikowych (tzw. logów),
      która ma na celu zidentyfikowanie programów do pobierania, takich jak Wget. Polega ona
      na wyszukiwaniu statystycznie znaczących podobieństw między różnicami czasu, jaki
      upłynął pomiędzy kolejnymi żądaniami. Ta opcja powoduje, że dla zamaskowania przed
      takimi analizami obecności Wgeta czas pomiędzy żądaniami będzie się wahać od 0,5 do
      1,5 * sekundy, gdzie sekundy podano opcją --wait (-w).

      W artykule z 2001, w pewnej publikacji poświęconej rozwijaniu oprogramowania na
      popularnych platformach klienckich, podano kod wykonujący taką analizę na bieżąco.
      Autor sugerował blokowanie na poziomie adresu klasy C, co ma gwarantować, że programy
      pobierające zostaną zablokowane niezależnie od zmiany adresów przedzielanych przez
      DHCP.

      Opcja --random-wait powstała z powodu tej właśnie nierozważnej porady, zalecającej
      blokowanie wielu postronnych użytkowników ośrodka z powodu działań jednego z nich.

    --no-proxy
      Wyłącza używanie serwerów pośredniczących, nawet jeśli zdefiniowano odpowiednią
      zmienną środowiskową *_proxy.

    -Q wielkość
    --quota=wielkość
      Określa ograniczenie wielkości pobieranych danych przy ściąganiu automatycznym. Limit
      podawany jest w bajtach (domyślnie), kilobajtach (z przyrostkiem k) lub megabajtach (z
      przyrostkiem m).

      Warto pamiętać, że ograniczenie to nigdy nie dotyczy pobierania pojedynczego pliku.
      Tak więc, jeśli podamy wget -Q10k ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz, to zostanie
      ściągnięty cały plik ls-lR.gz. Tak samo dzieje się nawet wówczas, gdy w wierszu
      poleceń zostanie wyszczególnionych kilka URL-i. Ograniczenie wielkości jest jednak
      przestrzegane podczas pobierania rekurencyjnego lub według pliku wejściowego. Zatem,
      można spokojnie napisać wget -Q2m -i witryny -- po przekroczeniu ograniczenia
      ściąganie zostanie przerwane.

      Ustawienie limitu na 0 lub na inf znosi ograniczenie pobierania.

    --no-dns-cache
      Wyłącza buforowanie translacji DNS. Wget zwykle zapamiętuje przetłumaczone adresy IP z
      DNS, dzięki czemu nie musi odpytywać ponownie serwera DNS w sprawie tego samego
      (zwykle małego) zestawu hostów, z których następuje pobieranie. Bufor istnieje
      wyłącznie w pamięci; nowa kopia Wgeta ponownie odpyta serwery DNS.

      W niektórych przypadkach zostało zgłoszone, że buforowanie nazw hostów nie jest
      pożądane nawet, gdy trwa to tylko tyle, ile działanie Wgeta. Po użyciu tej opcji, Wget
      wysyła nowe żądanie translacji DNS (bardziej precyzyjnie: nowe wywołanie gethostbyname
      lub getaddrinfo) przy każdym zestawianiu nowego połączenia. Proszę zauważyć, że opcja
      ta nie wpływa na buforowanie, które może być wykonywane przez odpowiednią bibliotekę
      lub w zewnętrznej warstwie buforowania, takiej jak NSCD.

      Jeśli przeznaczenie tej opcji nie jest całkowicie jasne, prawdopodobnie nie ma
      potrzeby jej stosowania.

    --restrict-file-names=tryby
      Zmienia znaki, które mają być cytowane w odnośnikach zewnętrznych podczas tworzenia
      lokalnych nazw plików. Znaki, które są ograniczone przez tę opcję, są cytowane - tzn.
      zastępowane przez %HH, gdzie HH jest liczbą szesnastkową odpowiadającą ograniczonemu
      znakowi. Opcję można wykorzystać również do wymuszenia określonej wielkości liter.

      Domyślnie, Wget cytuje znaki, które nie są prawidłowe lub bezpieczne jako część nazwy
      pliku w danym systemie operacyjnym, jak również znaki kontrolne, które zwykle nie są
      wyświetlane. Opcja jest przydatna do zmiany wartości domyślnych, np. ponieważ plik
      został pobrany na partycję nienatywną, aby wyłączyć cytowanie znaków kontrolnych lub
      aby jeszcze bardziej ograniczyć zestaw znaków, do wartości ASCII.

      Tryby są zestawem wartości tekstowych, oddzielonych przecinkiem. Akceptowanymi
      wartościami są: unix, windows, nocontrol, ascii, lowercase i uppercase. Wartości unix
      i windows są wzajemnie sprzeczne (jedna przesłoni drugą), podobnie jak lowercase i
      uppercase. Dwie ostatnie są wartościami specjalnymi, ponieważ nie zmieniają one
      zestawu znaków do cytowania, lecz wymuszają przekształcenie ścieżek plików lokalnych
      na, odpowiednio, małe litery i duże litery.

      Jeśli użyje się trybu unix, to Wget będzie cytował znak / oraz znaki kontrolne z
      przedziałów 0-31 i 128-159. Jest to domyślne zachowanie w systemach uniksowych.

      Przy podaniu trybu windows, Wget cytuje znaki \, |, /, :, ?, ", *, <, > oraz znaki
      kontrolne w przedziałach 0-31 i 128-159. Dodatkowo, w lokalnych nazwach plików, w
      trybie windowsowym Wget oddziela nazwę komputera i port znakiem + zamiast :, oraz
      używa @ zamiast ? do oddzielenia części zapytania w nazwie pliku od reszty. Dlatego,
      URL który w trybie uniksowym zostałby zachowany jako
      www.xemacs.org:4300/search.pl?input=blah, w trybie windowsowym zostanie zapisany jako
      www.xemacs.org+4300/search.pl@input=blah. Jest to domyślny tryb w systemie Windows.

      Tryb nocontrol wyłącza cytowanie znaków kontrolnych. Opcja ta ma sens, gdy pobierane
      są URL-e zawierające znaki UTF-8 w systemie, który może zapisywać i wyświetlać nazwy
      plików w UTF-8 (część możliwych wartości bajtów używanych w sekwencjach UTF-8 mieści
      się w zakresie wartości opisywanych przez Wgeta jako "kontrolne".

      Tryb ascii cytuje wszystkie bajty spoza zakresu znaków ASCII (czyli większe niż 127).
      Przydatne, gdy kodowanie nazw plików nie pasuje do tego używanego lokalnie.

    -4
    --inet4-only
    -6
    --inet6-only
      Wymusza połączenia z adresami IPv4 lub IPv6. Z opcją --inet4-only lub -4, Wget połączy
      się wyłącznie z adresami IPv4, ignorując rekordy AAAA w DNS i odmawiając połączenia z
      adresami IPv6 podanymi w URL-u. Analogicznie, opcja --inet6-only lub -6 spowoduje
      łączenie się wyłącznie z adresami IPv6 i ignorowanie rekordów A i adresów IPv4.

      Nie powinno się zwykle używać żadnej z tych opcji. Domyślnie, Wget obsługujący adresy
      IPv6 będzie używał rodziny adresów określonych przez rekord DNS hosta. Jeśli DNS
      odpowie zarówno adresem IPv4 jak i IPv6, to Wget spróbuje połączyć się z nimi po
      kolei, dopóki mu się to nie uda (zob. też opcja --prefer-family opisana poniżej).

      Opcje te mogą posłużyć do celowego wymuszenia użycia rodzin adresów IPv4 lub IPv6 w
      systemach o podwójnej rodzinie adresów, zwykle w celu pomocy w debugowaniu lub do
      obsługi nieprawidłowej konfiguracji sieci. W tym samym czasie można użyć tylko jednej
      z opcji --inet6-only i --inet4-only. Żadna z nich nie jest dostępna we Wgecie
      skompilowanym bez obsługi IPv6.

    --prefer-family=none/IPv4/IPv6
      Gdy do wyboru będzie kilka adresów, łączy się najpierw z adresami z podanej rodziny.
      Kolejność adresów zwrócona przez DNS domyślnie jest używana bez zmian.

      Zapobiega się w ten sposób fałszywym błędom i próbom łączenia przy dostępnie do
      hostów, które obsługują zarówno adresy IPv6 jak i IPv4 z sieci IPv4. Na przykład
      www.kame.net tłumaczy się na 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085 i 203.178.141.194.
      Jeśli preferowaną rodziną adresów jest "IPv4", to one są używane jako pierwsze; jeśli
      preferowaną rodziną jest "IPv6", adresy IPv6 mają pierwszeństwo. Jeśli podaną
      wartością jest "none", to używana jest kolejność adresów zwracana przez DNS.

      W przeciwieństwie do opcji -4 i -6, ta opcja nie wyklucza dostępu do którejś rodziny
      adresów - zmienia jedynie kolejność wykorzystania adresów. Proszę również zauważyć, że
      zmiana kolejności wykonywana za pomocą tej opcji jest stabilna - nie dotyka kolejności
      adresów w tej samej rodzinie. Oznacza to, że względna kolejność adresów IPv4 i adresów
      IPv6, we wszystkich przypadkach pozostaje bez zmian.

    --retry-connrefused
      Uznaje "odrzucenie połączenia" za błąd przejściowy i próbuje ponownie. Zwykle Wget
      poddaje się w przypadku URL-i, przy których nie może się połączyć, ponieważ taki błąd
      uznawany jest za znak całkowitego niedziałania serwera i ponowne próby zwykle nie
      przyniosłyby rezultatu. Opcja jest przeznaczona do tworzenia kopii lustrzanych stron
      na niestabilnych serwerach, które mają tendencję do znikania na krótki czas z sieci.

    --user=użytkownik
    --password=hasło
      Określa użytkownika użytkownik i hasło hasło do pobierania plików za pomocą FTP i
      HTTP. Można przesłonić te parametry za pomocą opcji --ftp-user i --ftp-password w
      przypadku połączeń FTP oraz --http-user i --http-password w przypadku połączeń HTTP.

    --ask-password
      Pyta o hasło po zestawieniu każdego połączenia. Nie można użyć tej opcji z --password,
      ponieważ wzajemnie się wykluczają.

    --no-iri
      Wyłącza obsługę URI ze znakami narodowymi (IRI). Opcja --iri włącza ją. Obsługa IRI
      jest domyślnie włączona.

      Można ustawić domyślną wartość obsługi IRI za pomocą polecenia iri w .wgetrc, które
      może być przesłonięte z wiersza poleceń.

    --local-encoding=kodowanie
      Wymusza użycie kodowania jako domyślnego kodowania systemowego. Wpływa to na sposób, w
      jaki Wget przekształca URL-e podane jako argumenty do kodowania UTF-8, w celu obsługi
      IRI.

      Wget używa funkcji nl_langinfo(), a następnie zmiennej środowiskowej CHARSET w celu
      ustalenia kodowania. Jeśli nie powiedzie się to, używane jest ASCII.

      Można ustawić domyślne kodowanie lokalne za pomocą polecenia local_encoding w .wgetrc,
      które może być przesłonięte z wiersza poleceń.

    --remote-encoding=kodowanie
      Wymusza użycie kodowania jako domyślnego kodowania serwera zdalnego. Wpływa to na
      sposób tłumaczenia URI znajdowanych w plikach, z kodowania zdalnego na UTF-8 podczas
      pobierania rekurencyjnego.Opcja jest przydatna tylko do obsługi IRI, w celu
      interpretacji znaków spoza ASCII.

      W przypadku HTTP, kodowanie zdalne można znaleźć w nagłówku HTTP Content-Type i w
      metaznaczniku Content-Type http-equiv.

      Można ustawić domyślne kodowanie za pomocą polecenia remoteencoding w .wgetrc, które
      może być przesłonięte z wiersza poleceń.

    --unlink
      Wymusza wykonywanie unlink na plikach, zamiast przebijania plików istniejących. Opcja
      jest przydatna w przypadku pobierania do katalogu zawierającego dowiązania zwykłe
      (twarde).

  Opcje katalogów
    -nd
    --no-directories
      Nie tworzy hierarchii katalogów przy pobieraniu rekurencyjnym. Po włączeniu tej opcji
      wszystkie pliki będą zapisywane do bieżącego katalogu bez przebijania (jeśli nazwa
      pojawi się więcej niż raz, nazwy plików otrzymają rozszerzenie .n).

    -x
    --force-directories
      Przeciwieństwo -nd. Wymusza utworzenie hierarchii katalogów nawet jeśli nie miałaby
      być stworzona. Np. wget -x http://fly.srk.fer.hr/robots.txt zapisze ściągnięty plik
      jako fly.srk.fer.hr/robots.txt.

    -nH
    --no-host-directories
      Wyłącza tworzenie katalogów z nazwą hosta jako przedrostkiem. Domyślnie, -r
      http://fly.srk.fer.hr/ spowoduje utworzenie struktury katalogów zaczynającej się od
      fly.srk.fer.hr/, gdzie trafi cała reszta. Ta opcja wyłącza takie zachowanie.

    --protocol-directories
      Używa nazwy protokołu jako części nazwy katalogu plików lokalnych. Na przykład, po
      użyciu tej opcji wget -r http://host zostanie zapisane do katalogu http/host/...
      zamiast do host/....

    --cut-dirs=liczba
      Ignoruje podaną liczbę składowych katalogu. Przydatne do precyzyjnego sterowania
      katalogami, w których będą składowane pliki z pobierania rekurencyjnego.

      Weźmy, na przykład, katalog ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Jeżeli pobierzemy go z
      -r, to lokalnie zostanie zachowany jako ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Mimo że opcja -nH
      pozwala na usunięcie części ftp.xemacs.org/, nadal utkniemy z pub/xemacs. Tu właśnie
      z pomocą przychodzi --cut-dirs. Powoduje, że Wget "nie widzi" zadanej liczby
      składowych zdalnego katalogu. Oto kilka przykładów pokazujących, jak działa opcja
      --cut-dirs.

          Brak opcji -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/
          -nH -> pub/xemacs/
          -nH --cut-dirs=1 -> xemacs/
          -nH --cut-dirs=2 -> .

          --cut-dirs=1 -> ftp.xemacs.org/xemacs/
          ...

      Jeśli chcemy po prostu pozbyć się struktury katalogów, to opcja ta jest podobna do
      kombinacji -nd i -P. Jednak --cut-dirs, w przeciwieństwie do -nd, nie pozbywa się
      podkatalogów -- na przykład, przy -nH --cut-dirs=1, podkatalog beta/ będzie, zgodnie z
      oczekiwaniami, umieszczony w xemacs/beta.

    -P prefiks
    --directory-prefix=prefiks
      Ustawia przedrostek katalogów na prefiks. Przedrostek katalogów oznacza katalog,
      zostaną zapisane wszystkie inne pliki i katalogi, tzn. wierzchołek drzewa pobierania.
      Domyślnym przedrostkiem jest ., katalog bieżący.

  Opcje HTTP
    --default-page=nazwa
      Używa nazwy jako domyślnej nazwy pliku, gdy nie jest ona znana (np. w przypadku URL-ów
      kończących się ukośnikiem), zamiast index.html.

    -E
    --adjust-extension
      Jeśli pobierany jest plik typu application/xhtml+xml lub text/html a jego URL nie
      kończy się wyrażeniem regularnym \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, to opcja ta spowoduje dodanie
      przyrostka .html do lokalnej nazwy pliku. Przydatne, na przykład, gdy tworzymy kopię
      lustrzaną witryny, która używa stron .asp, ale chcemy, by pozyskane strony dawały się
      przeglądać za pomocą własnego serwera Apache. Innym dobrym zastosowaniem jest
      pobieranie wyjścia generowanego przez skrypty CGI. URL typu
      http://site.com/article.cgi?25 zostanie zachowany jako article.cgi?25.html.

      Proszę zauważyć, że pliki o zmienionych w ten sposób nazwach będą ponownie pobierane
      za każdym razem gdy będziemy odświeżać kopię lustrzaną witryny. Dzieje się tak,
      ponieważ Wget nie potrafi stwierdzić, że lokalny plik X.html odpowiada zdalnemu
      URL-owi X (gdyż nie wie, że ten URL tworzy wyjście typu text/html lub
      application/xhtml+xml).

      Wget upewni się też (stan na wersję 1.12), że pobierane pliki typu text/css kończą się
      przyrostkiem .css. Zmieniono nazwę tej opcji z --html-extension, aby lepiej oddać to
      nowe zachowanie. Stara nazwa opcji jest wciąż akceptowana, ale jest przestarzała.

      W przyszłości, opcja może zostać poszerzona, aby objąć również przyrostki innych typów
      zawartości, w tym takich, które nie są przetwarzane przez Wget.

    --http-user=użytkownik
    --http-password=hasło
      Określa nazwę użytkownika i hasło, które Wget prześle serwerowi HTTP. W zależności od
      rodzaju protokołu wezwanie-odpowiedź, Wget koduje je stosując albo uwierzytelnianie
      podstawowe (basic, niechronione), albo w oparciu o skrót (digest) lub też korzystając
      z metody Windowsa (NTLM).

      Inną metodę podania nazwy i hasła użytkownika jest wyszczególnienie ich w samym URL-u.
      Obie te metody ujawniają hasło każdemu, kto zechce uruchomić ps. Żeby uchronić hasła
      przed podpatrzeniem, należy przechowywać je w pliku .wgetrc lub .netrc i, za pomocą
      chmod, zapewnić tym plikom ochronę przed innymi użytkownikami. Jeżeli hasła są
      naprawdę ważne, w tych plikach też nie należy trzymać ich na stałe -- proszę usunąć je
      z plików zaraz po rozpoczęciu pobierania przez Wgeta.

    --no-http-keep-alive
      Wyłącza funkcję "keep-alive" pobierań HTTP. Wget zwykle prosi serwer o utrzymywanie
      otwartego połączenia, dzięki czemu, jeśli pobiera się więcej niż jeden dokument z tego
      samego serwera, są przesyłane tym samym połączeniem TCP. Oszczędza to czas i redukuje
      obciążenie serwera.

      Opcja jest przydatna, gdy połączenia stałe (keep-alive) nie działają poprawnie, np. z
      powodu błędu serwera lub niemożności obsługi takich połączeń przez skrypty po stronie
      serwera.

    --no-cache
      Wyłącza buforowanie po stronie serwera. W takim przypadku Wget wysyła zdalnemu
      serwerowi odpowiednią komendę (Pragma: no-cache), dzięki której plik zostanie pobrany
      z usługi zdalnej, a nie zwrócona zostanie wersja buforowana. Jest to szczególnie
      przydatne do pobierania i wymiatania przeterminowanych dokumentów z serwerów proxy.

      Domyślnie, buforowanie jest dozwolone.

    --no-cookies
      Wyłącza używanie ciasteczek (cookies). Ciasteczka są mechanizmem do przechowywania
      stanu po stronie serwera. Serwer przesyła klientowi ciasteczko stosując nagłówek
      Set-Cookie, a klient przy późniejszych żądaniach odpowiada tym samym ciasteczkiem.
      Ponieważ ciasteczka umożliwiają właścicielom serwera prowadzenie rejestrów gości i
      wymianę się tymi informacjami z innymi ośrodkami, niektórzy uważają je za pogwałcenie
      prywatności. Domyślnie cookies są używane, jednak ich zapisywanie nie jest domyślnie
      włączone.

    --load-cookies plik
      Przed pierwszym pobraniem HTTP wczytuje ciasteczka z pliku. Plik jest plikiem
      tekstowym w formacie, jaki pierwotnie zastosowano dla pliku cookies.txt przeglądarki
      Netscape.

      Na ogół korzysta się z tej opcji przy tworzeniu kopii lustrzanych tych ośrodków, które
      do skorzystania z części lub całości zasobów wymagają zalogowania się. Proces
      logowania się zwykle polega na tym, że po otrzymaniu od nas informacji
      uwierzytelniającej i jej zweryfikowaniu serwer WWW wysyła ciasteczko HTTP. Następnie,
      gdy przeglądarka sięga do zasobów, odsyła serwerowi otrzymane ciasteczko,
      potwierdzając w ten sposób naszą tożsamość.

      Utworzenie kopii tego rodzaju witryny wymaga wysyłania przez Wget takich samych
      ciasteczek, jakie podczas komunikowania się z tym ośrodkiem przesyła nasza
      przeglądarka. Osiąga się to za pomocą --load-cookies -- wystarczy wskazać programowi
      lokalizację pliku cookies.txt, a on wyśle te same ciasteczka, które w tej samej
      sytuacji wysłałaby przeglądarka. Poszczególne przeglądarki przechowują tekstowe pliki
      ciasteczek w różnych miejscach:

      "Netscape 4.x."
        Ciasteczka są w ~/.netscape/cookies.txt.

      "Mozilla and Netscape 6.x."
        Plik ciasteczek Mozilli nazywa się również cookies.txt, jest położony gdzieś w
        ~/.mozilla, w katalogu właściwym dla profilu użytkownika. Pełna ścieżka zazwyczaj
        kończy się czymś w rodzaju ~/.mozilla/default/coś-dziwnego/cookies.txt.

      "Internet Explorer."
        Ciasteczko, jakiego mógłby użyć Wget, można utworzyć korzystając z menu "Plik" i
        opcji "Importuj i Eksportuj", "Eksportuj pliki cookie". Zostało to przetestowane
        z Internet Explorerem 5 -- nie ma gwarancji, że będzie działać z wcześniejszymi
        wersjami.

      "Other browsers."
        Jeżeli do tworzenia ciasteczek korzysta się z innej przeglądarki, --load-cookies
        będzie działać tylko wtedy, gdy uda się je zlokalizować lub utworzyć plik
        ciasteczek w formacie Netscape, jakiego oczekuje Wget.

      Jeśli nie można skorzystać z --load-cookies, jest jeszcze inna możliwość. Jeśli
      używana przeglądarka udostępnia "menedżera plików cookie", można z niego skorzystać,
      żeby podglądnąć ciasteczka, jakie zostały wykorzystane podczas uzyskiwania dostępu do
      witryny, której kopię chce się utworzyć. Proszę zapisać nazwę i wartość ciasteczka, a
      następnie ręcznie nakazać Wgetowi wysłanie ciasteczka o zadanej postaci, obchodząc
      równocześnie "oficjalny" kod odpowiedzialny za obsługę ciasteczek:

          wget --no-cookies --header "Cookie:I<nazwa>=I<wartość>"

    --save-cookies plik
      Zachowuje ciasteczka do pliku przed wyjściem. Nie zostaną zapisane ciasteczka
      przeterminowane lub nieposiadające daty ważności (zwane "ciasteczkami sesyjnymi");
      por. --keep-session-cookies.

    --keep-session-cookies
      Po podaniu, powoduje że --save-cookies zachowuje również ciasteczka sesyjne, które
      zwykle nie są zapisywane, ponieważ są przeznaczone do zachowania w pamięci i usunięcia
      z niej po zamknięciu przeglądarki. Zachowywanie ich może być przydatne na stronach,
      które wymagają logowania lub odwiedzenia strony głównej przed uzyskaniem dostępu do
      innych stron. Po skorzystaniu z tej opcji, różne przebiegi Wgeta mogą być traktowane
      jako jedna sesja przeglądarki, w zależności od strony internetowej.

      Ponieważ format pliku ciasteczek nie przechowuje zwykle ciasteczek sesyjnych, Wget
      oznacza je znacznikiem czasowym przedawnienia równym 0. Opcja --load-cookies
      rozpoznaje je jako ciasteczka sesyjne, lecz może to zmylić inne przeglądarki. Proszę
      zwrócić uwagę, że tak załadowane ciasteczka będą traktowane jak inne ciasteczka sesji,
      co oznacza, że trzeba użyć opcji --keep-session-cookies ponownie, aby zachować je za
      pomocą opcji --save-cookies.

    --ignore-length
      Niestety, niektóre serwery HTTP (dokładniej mówiąc, programy CGI) wysyłają błędne
      nagłówki Content-Length, co powoduje, że Wget głupieje, sądząc, że nie została pobrana
      całość dokumentu. Syndrom ten można uchwycić, gdy Wget próbuje w kółko pobierać ten
      sam dokument, za każdym razem twierdząc, że (inaczej niż zwykle) połączenie zostało
      zamknięte na dokładnie tym samym bajcie.

      Wywołany z tą opcją, Wget będzie ignorował nagłówek Content-Length, tak jakby nie
      istniał.

    --header=wiersz-nagłówka
      Wysyła wiersz-nagłówka razem z pozostałą częścią nagłówka w każdym żądaniu HTTP.
      Podany nagłówek jest wysyłany bez zmian, tak więc musi zawierać nazwę i wartość (po
      dwukropku) i nie może zawierać znaku nowego wiersza.

      Możliwe jest określenie więcej niż jednego dodatkowego nagłówka przez kilkakrotne
      podanie opcji --header.

          wget --header='Accept-Charset: iso-8859-2' \
          --header='Accept-Language: hr' \
          http://fly.srk.fer.hr/

      Podanie pustego łańcucha jako nagłówka kasuje wszystkie uprzednio zdefiniowane przez
      użytkownika nagłówki.

      Od Wgeta 1.10, można użyć tej opcji do przesłonięcia nagłówków, które byłyby
      wygenerowane automatycznie. Oto przykład nakazania Wgetowi połączenie z komputerem
      lokalnym, jednak podając foo.bar w nagłówku Host:

          wget --header="Host: foo.bar" http://localhost/

      W wersjach poniżej 1.10, takie użycie opcji --header powodowało wysyłanie
      zduplikowanych nagłówków.

    --max-redirect=liczba
      Określa maksymalną liczbę przekierowań w celu dotarcia do zasobu. Domyślnie jest to
      20, czyli znaczniej więcej niż z reguły potrzeba. Opcja może się przydać, jeśli
      zajdzie potrzeba pozwolenia na więcej (lub mniej) przekierowań.

    --proxy-user=użytkownik
    --proxy-passwd=hasło
      Określają nazwę użytkownika i hasło, które zostaną użyte do uwierzytelnianiana
      serwerze pośredniczącym. Wget koduje je stosując podstawowy (basic) schemat
      uwierzytelniania.

      Odnoszą się do tego podobne zagadnienia związane z bezpieczeństwem, jak w przypadku
      opcji --http-password.

    --referer=url
      Zamieszcza nagłówek "Referer: url" w żądaniu HTTP. Przydatne do pobierania dokumentów
      z takim przetwarzaniem po stronie serwera, które zakłada, że są one zawsze pobierane
      przez interaktywne przeglądarki internetowe i uznawane za poprawne tylko wtedy, gdy
      Referer jest ustawione na jedną ze stron, które na nie wskazują.

    --save-headers
      Zapisuje nagłówki wysyłane przez serwer HTTP do pliku, przed właściwą zawartością, z
      pustym wierszem jako separatorem.

    -U nazwa-agenta
    --user-agent=nazwa-agenta
      Serwerowi HTTP przedstawia się jako agent o podanej nazwie.

      Protokół HTTP pozwala klientom na podanie, za pomocą pola User-Agent nagłówka swojej
      tożsamości. Umożliwia to rozróżnianie oprogramowania WWW, zwykle do celów
      statystycznych lub śledzenia naruszeń protokołu. Wget normalnie przedstawia się jako
      Wget/wersja, gdzie wersja jest aktualnym numerem wersji programu.

      Znane są jednak pewne witryny narzucające politykę przykrawania wyników stosownie do
      informacji dostarczonej im w polu User-Agent. Mimo iż koncepcyjnie nie jest to taki
      zły pomysł, zaczął być nadużywany przez serwery odmawiające informacji klientom innym
      niż (kiedyś) Netscape lub, częściej, Internet Explorer. Ta opcja umożliwia zmianę
      linii User-Agent wysyłanej przez Wget. Nie zachęcamy do używania tej opcji, chyba że z
      pełną świadomością.

      Podanie pustego łańcucha za pomocą --user-agent="" powoduje, że Wget nie będzie
      wysyłał nagłówka User-Agent w żądaniach HTTP.

    --post-data=łańcuch
    --post-file=plik
      Używa metody POST do wszystkich żądań HTTP i wysyła podane dane w ciele żądania.
      --post-data wysyła łańcuch jako dane, podczas gdy --post-file wysyła zawartość pliku.
      W pozostałych aspektach ich działanie jest identyczne. W szczególności obie opcje
      oczekują zawartości w postaci klucz=wartość&klucz2=wartość2, kodowaniem znaków
      specjalnych w postaci procentowej; jedyną różnicą jest, że jedna oczekuje zawartości
      jako parametru wiersza polecenia, a druga akceptuje swą treść z pliku. W
      szczególności, --post-file nie przysyła plików w postaci załączników, muszą być to
      dane w postaci klucz=wartość (z właściwym kodowaniem "procentowym"), jak zaznaczono
      wyżej. Wget nie obsługuje obecnie multipart/form-data przy przesyłaniu danych POST, a
      jedynie application/x-www-form-urlencoded. Proszę użyć jedynie jednej z opcji
      --post-data i --post-file.

      Proszę zauważyć, że wget nie wymaga aby zawartość była w postaci
      "klucz1=wartość1&klucz2=wartość2" ani nie sprawdza tego. Wget przesyła takie dane,
      jakie mu dostarczono. Większość serwerów oczekuje jednak, aby dane POST występowały w
      powyższej postaci przy przetwarzaniu formularzy HTML.

      Proszę zwrócić uwagę, że Wget musi znać rozmiar danych POST z góry. W związku z tym,
      argumentem do opcji --post-file musi być zwykły plik; przekazanie potoku FIFO lub
      czegoś takiego jak /dev/stdin nie zadziała. Nie jest do końca jasne, jak obejść to
      ograniczenie wpisane w protokół HTTP/1.0. Choć HTTP/1.1 wprowadza transfer
      fragmentaryczny, który nie wymaga wiedzy o długości żądania z góry, to klient nie może
      go używać, dopóki nie wie, że komunikuje się z serwerem HTTP/1.1. Nie może tego
      wiedzieć, dopóki nie otrzyma odpowiedzi, która wymaga pełnego żądania...

      Uwaga: Według stanu na wersję 1.15 przy przekierowaniu Wgeta po sfinalizowaniu żądania
      POST, zachowanie programu będzie zależało od kodu zwróconego przez serwer. Jeśli
      będzie to 301 Moved Permanently, 302 Moved Temporarily lub 307 Temporary Redirect,
      Wget, zgodnie z RFC2616,, będzie kontynuował wysyłanie żądania POST. Jeśli serwer chce
      zmienić metodę żądań klienta przy przekierowaniu powinien wysłać kod 303 See Other.

      Przykład pokazuje, jak zalogować się do serwera używającego POST, a następnie przejść
      do pobierania żądanych stron, dostępnych prawdopodobnie tylko dla użytkowników
      uwierzytelnionych:

          # Logowanie do serwera. Można to zrobić tylko raz.
          wget --save-cookies cookies.txt \
            --post-data 'user=foo&password=bar' \
            http://server.com/auth.php

          # Teraz przechwytujemy stronę lub strony o które nam chodzi.
          wget --load-cookies cookies.txt \
            -p http://server.com/interesting/article.php

      Jeśli serwer używa ciasteczek sesji do śledzenia uwierzytelnienia użytkownika, to
      powyższy przykład nie zadziała, ponieważ --save-cookies nie zachowa ich (podobnie jak
      przeglądarki), a plik cookies.txt będzie pusty. W takim przypadku, oprócz
      --save-cookies należy użyć również --keep-session-cookies.

    --method=metoda-HTTP
      Do skryptów "restowych" (RESTfull, gdzie REST oznacza Representational State Transfer)
      Wget pozwala na wysłanie innych metod HTTP bez konieczności jawnego ustawiania ich
      przy pomocy opcji --header=Header-Line. Wget użyje takiego łańcucha, jaki jest mu
      podany po --method jako metoda HTTP do serwera.

    --body-data=łańcuch-danych
    --body-file=plik-danych
      Opcja musi być ustawiona gdy konieczne jest wysłanie dodatkowych danych do serwera
      przy użyciu metody podanej w --method. --body-data wysyła łańcuch-danych jako dane, a
      --body-file wysyła zawartość pliku-danych. Poza tym obie opcje działają tak samo.

      Obecnie --body-file nie służy do transmisji plików jako całości. Wget nie obsługuje w
      tej chwili "multipart/form-data" do transmisji danych, a jedynie
      "application/x-www-form-urlencoded". W przyszłości może się to zmienić tak, aby wget
      wysyłał --body-file jako cały plik zamiast wysyłania jego zawartości na serwer. Proszę
      zauważyć, że Wget musi znać wpierw zawartość danych BODY, dlatego argument do opcji
      --body-file powinien być zwykłym plikiem. Więcej szczegółów znajduje się w opisie
      opcji --post-file. Powinno się podawać albo opcję --body-data albo --body-file.

      Jeśli Wget zostanie przekierowany po sfinalizowaniu żądania, wznowi bieżącą metodę i
      będzie wysyłał żądanie GET aż do zakończenia przekierowania. Jest tak w przypadku
      wszystkich kodów z wyjątkiem 307 Temporary Redirect, który służy do bezpośredniego
      wskazania, ze metoda nie powinna się zmienić. Inny wyjątek ma miejsce gdy metoda jest
      ustawiona na "POST", ponieważ wówczas przestrzegane są zasady określone przez
      --post-data.

    --content-disposition
      Opcja włącza eksperymentalną (niepełną) obsługę nagłówka Content-Disposition. Może to
      obecnie spowodować dodatkowe kluczenie serwera związane z żądaniami HEAD, znane jest
      również kilka błędów, co powoduje, że opcja ta domyślnie nie jest włączona.

      Opcja jest przydatna niektórym programom CGI pobierającym pliki, które używają
      nagłówków Content-Disposition do opisania nazwy pobieranego pliku.

    --content-on-error
      Jeśli ta opcja jest włączona, to wget nie będzie pomijał zawartości gdy serwer odpowie
      kodem statusu http wskazującym na błąd.

    --trust-server-names
      Jeśli jest włączona, przy przekierowaniu ostatnia część przekierowującego URL-a będzie
      używana jako lokalna nazwa pliku. Domyślnie korzysta się z ostatniej części URL -a
      pierwotnego.

    --auth-no-challenge
      Jeśli opcja jest podana, Wget będzie wysyłał proste (Basic) informacje
      uwierzytelniające HTTP (nazwa użytkownika i hasło w jawnym tekście) przy wszystkich
      żądaniach, tak jak domyślnie robił to Wget w wersjach 1.10.2 i wcześniejszych.

      Używanie tej opcji nie jest zalecane, jako że została przeznaczona jedynie do
      obsługiwania kilku zapomnianych serwerów, które nigdy nie wysyłają pytań o
      uwierzytelnienie HTTP, lecz akceptują nieżądane informacje uwierzytelniające, oprócz
      uwierzytelnienia opartego na formularzu.

  Opcje (SSL/TLS) HTTPS
    W celu obsługi szyfrowanych pobierań HTTP (HTTPS), Wget musi być skompilowany z dodatkową
    biblioteką SSL - obecnie OpenSSL. Jeśli Wget jest skompilowany bez obsługi SSL, żadna z
    tych opcji nie będzie dostępna.

    --secure-protocol=protokół
      Wybiera protokół zabezpieczeń. Poprawnymi wartościami są auto, SSLv2, SSLv3, TLSv1 i
      PFS. Jeśli używane jest auto, automatycznego wyboru protokołu dokonuje biblioteka SSL,
      co jest osiągane przez wysłanie pozdrowienia SSLv2 z informacją o obsłudze SSLv3 i
      TLSv1. Tak jest domyślnie.

      Podanie SSLv2, SSLv3 lub TLSv1 wymusza użycie odpowiedniego protokołu. Jest to
      przydatne przy komunikacji ze starymi i błędnymi implementacjami SSL serwera, które
      nie pozwalają na łatwy wybór poprawnej wersji protokołu przez bibliotekę SSL. Na
      szczęście, takie serwery są rzadkością.

      Określenie PFS wymusza używanie zestawów kluczy Perfect Forward Security (PFS). W
      skrócie, PFS zwiększa bezpieczeństwo tworząc jednorazowy klucz do każdego połączenia.
      Używa też nieco więcej mocy CPU zarówno na kliencie jak i na serwerze. Używamy kluczy,
      które są uznawane za bezpieczne (tzn. np nie jest to MD4) oraz protokołu TLS.

    --https-only
      W trybie rekurencyjnym podąża wyłącznie za odnośnikami HTTPS.

    --no-check-certificate
      Nie sprawdza certyfikatu serwera pod kątem dostępnego ośrodka certyfikacji. Nie wymaga
      również tego, aby nazwa hosta URL-a pasowała do nazwy ogólnej w certyfikacie.

      Od wersji 1.10, Wget domyślnie weryfikuje certyfikat serwera w odniesieniu do znanych
      ośrodków certyfikacji, przerywając nawiązanie połączenia SSL (handshaking) i
      pobieranie pliku, jeśli weryfikacja się nie powiedzie. Choć zwiększa się w ten sposób
      bezpieczeństwo pobierań, zrywa to jednak kompatybilność z niektórymi stronami, które
      działały z poprzednimi wersjami Wgeta, szczególnie korzystającymi z podpisanych przez
      siebie, wygasłych lub niepoprawnych z innego powodu certyfikatów. Opcja ta wymusza
      "niebezpieczny" tryb działania, który zmienia błędy weryfikacji certyfikatów w
      ostrzeżenia i pozwala kontynuować.

      Jeśli wystąpią błędy "weryfikacji certyfikatu" lub błąd o treści "nazwa w certyfikacie
      nie pasuje do żądanej nazwy hosta", można użyć tej opcji aby ominąć weryfikację i
      kontynuować pobieranie. Proszę używać tej opcji tylko wtedy, gdy jest się przekonanym
      o wiarygodności strony lub gdy kompletnie nie dba się o poprawność jej certyfikatu.
      Przy przesyłaniu poufnych lub ważnych danych, niesprawdzanie certyfikatu jest zwykle
      bardzo złym pomysłem.

    --certificate=plik
      Używa certyfikatu klienta z pliku. Jest to konieczne w przypadku serwerów wymagających
      certyfikatów od klientów, którzy się z nimi łączą. Zwykle taki certyfikat nie jest
      wymagany, a ten przełącznik jest opcjonalny.

    --certificate-type=typ
      Określa typ certyfikatu klienta. Poprawnymi wartościami są PEM (zakładany domyślnie) i
      DER, znany również jako ASN1.

    --private-key=plik
      Odczytuje klucz prywatny z pliku. Pozwala to na dostarczenie klucza prywatnego w
      oddzielnym od certyfikatu pliku.

    --private-key-type=typ
      Określa typ klucza prywatnego. Akceptowanymi wartościami są PEM (domyślnie) i DER.

    --ca-certificate=plik
      Używa pliku jako pliku z zestawem ośrodków certyfikacji ("CA") do weryfikacji
      pośredników. Certyfikaty muszą być w formacie PEM.

      Bez tej opcji, Wget szuka certyfikatów CA w lokalizacji systemowej, wybranej podczas
      instalacji OpenSSL.

    --ca-directory=katalog
      Określa katalog zawierający certyfikaty CA w formacie PEM. Każdy plik zawiera
      certyfikat CA, a nazwa pliku jest oparta o wartości skrótu wyliczonego na podstawie
      certyfikatu. Osiąga się to przetwarzając katalog certyfikatów narzędziem rehash
      pochodzącego z OpenSSL. Używanie --ca-directory jest efektywniejsze od
      --ca-certificate w przypadku, gdy zainstalowanych jest wiele certyfikatów, ponieważ
      pozwala Wgetowi pobierać certyfikaty na żądanie.

      Bez tej opcji, Wget szuka certyfikatów CA w lokalizacji systemowej, wybranej podczas
      instalacji OpenSSL.

    --random-file=plik
      Używa pliku jako źródła losowych danych służących za ziarno do generatora liczb
      pseudolosowych, w systemach pozbawionych /dev/random.

      W takich systemach biblioteka SSL wymaga zewnętrznego źródła losowości do rozpoczęcia
      pracy. Może być EGD (por. --egd-file poniżej) lub odczyt z zewnętrznego źródła
      podanego przez użytkownika. Jeśli nie poda się tej opcji, Wget poszuka losowych danych
      w $RANDFILE lub, jeśli zmienna nie jest ustawiona, w $HOME/.rnd. Jeśli żadna z metod
      się nie powiedzie, prawdopodobnie nie będzie się dało zastosować szyfrowania SSL.

      Pojawienie się błędu "Could not seed OpenSSL PRNG; disabling SSL." oznacza, że należy
      zapewnić losowe dane korzystając z jednej z powyższych metod.

    --egd-file=plik
      Używa pliku jako gniazda EGD. EGD to skrót od Entropy Gathering Daemon (demon
      pozyskujący entropię), programu działającemu w przestrzeni użytkownika, który zbiera
      dane z różnych nieprzewidywalnych źródeł w systemie i udostępnia je innym programom,
      które mogą ich potrzebować. Oprogramowanie szyfrujące, takie jak biblioteka SSL wymaga
      źródeł niepowtarzającej się losowości, do wykorzystania jako ziarno generatora liczb
      losowych, używanego do tworzenia kluczy silnych kryptograficznie.

      OpenSSL pozwala użytkownikowi podać swoje źródło entropii za pomocą zmiennej
      środowiskowej RAND_FILE. Jeśli pozostanie ona nieustawiona lub podany plik nie tworzy
      wystarczającej losowości, OpenSSL odczyta dane losowe z gniazda EGD podanego za pomocą
      opisywanej opcji.

      Jeśli nie poda się tej opcji (ani nie użyje się równoważnego polecenia
      uruchomieniowego), EGD nigdy nie zostanie użyte. Mechanizm ten nie jest potrzebny w
      nowoczesnych systemach uniksowych, obsługujących /dev/random.

    --warc-file=plik
      Używa pliku jako celu pliku WARC.

    --warc-header=łańcuch
      Używa łańcucha jako rekordu warcinfo.

    --warc-max-size=rozmiar
      Ustawia maksymalny rozmiar plików WARC na rozmiar.

    --warc-cdx
      Zapisuje pliku indeksu CDX.

    --warc-dedup=pliku
      Nie przechowuje rekordów wyszczególnionych w danym pliku CDX.

    --no-warc-compression
      Nie kompresuje plików WARC za pomocą GZIP.

    --no-warc-digests
      Nie oblicza sum SHA1.

    --no-warc-keep-log
      Nie przechowuje pliku dziennika w rekordzie WARC.

    --warc-tempdir=katalog
      Określa położenie plików tymczasowych tworzonych przy zapisie WARC.

  Opcje FTP
    --ftp-user=użytkownik
    --ftp-password=hasło
      Określa nazwę użytkownika i hasło serwera FTP. Bez tej opcji (i równoważnej opcji
      uruchomieniowej) używane jest domyślne hasło -wget@, używane zwykle do anonimowych
      FTP.

      Inną metodę podania nazwy i hasła użytkownika jest wyszczególnienie ich w samym URL-u.
      Obie te metody ujawniają hasło każdemu, kto zechce uruchomić ps. Żeby uchronić hasła
      przed podpatrzeniem, należy przechowywać je w pliku .wgetrc lub .netrc i, za pomocą
      chmod, zapewnić tym plikom ochronę przed innymi użytkownikami. Jeżeli hasła są
      naprawdę ważne, w tych plikach też nie należy trzymać ich na stałe -- proszę usunąć je
      z plików zaraz po rozpoczęciu pobierania przez Wgeta.

    --no-remove-listing
      Nie usuwa tymczasowych plików .listing generowanych przez odczyty FTP. Normalnie,
      pliki te zawierają nieprzetworzone listingi katalogów otrzymane z serwerów FTP.
      Pozostawienie ich może się przydać do celów diagnostycznych lub łatwego sprawdzenia
      zawartości katalogów zdalnego serwera (np. do sprawdzenia, że tworzona kopia lustrzana
      jest kompletna).

      Proszę zauważyć, że mimo iż Wget zapisuje w tym przypadku do pliku o znanej nazwie,
      nie jest to dziura w zabezpieczeniach w sytuacji, gdy użytkownik stworzy .listing jako
      dowiązanie symboliczne do /etc/passwd czy innego pliku i poprosi superużytkownika
      (roota) o uruchomienie Wget w tym katalogu. W zależności od użytych opcji, Wget albo
      odmówi zapisu do .listing (co spowoduje niepowodzenie operacji na maskach,
      rekurencyjnej czy zależnej od znaczników czasu), albo dowiązanie symboliczne zostanie
      usunięte i zastąpione faktycznym plikiem .listing, albo też listing zostanie zapisany
      do pliku .listing.numer.

      Choć ta sytuacja nie stwarza kłopotów, jednak root nie powinien nigdy uruchamiać Wget
      w katalogu niezaufanego użytkownika. Użytkownik taki mógłby na przykład dowiązać
      index.html do /etc/passwd i poprosić "root"a o uruchomienie Wget z opcjami -N lub -r,
      tak że plik ten zostałby nadpisany.

    --no-glob
      Wyłącza obsługę masek w przypadku FTP. Obsługa masek oznacza, że można używać znaków
      specjalnych, uogólniających (wieloznaczników), takich jak *, ?, [ i ], do pobrania
      większej liczby plików z tego samego katalogu naraz, np.

          wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/*.msg

      Domyślnie obsługa masek będzie włączona jeśli URL zawiera znaki uogólniające. Tej
      opcji można użyć do włączenia bądź wyłączenia obsługi masek na stałe.

      Może zajść potrzeba ujęcia URL-a w znaki cudzysłowu, by uchronić go przed rozwinięciem
      przez powłokę. Obsługa masek powoduje, że Wget oczekuje listingu katalogu, którego
      postać jest zależna od systemu. Z tego powodu obecnie działa tylko z uniksowymi
      serwerami FTP (i z tymi, które potrafią emulować wyjście uniksowego ls).

    --no-passive-ftp
      Wyłącza użycie pasywnego trybu transferu FTP. Pasywny FTP nakazuje klientowi łączącemu
      się z serwerem zestawić połączenie, zamiast wykorzystywać inne rozwiązania.

      Jeśli komputer ma bezpośrednie połączenie z Internetem, to zarówno pasywne jak i
      aktywne FTP powinny działać tak samo dobrze. Za większością zapór sieciowych i
      konfiguracji NAT, pasywny FTP ma większą szansę działania. Jednak w niektórych
      rzadkich konfiguracjach zapór, aktywny FTP działa, a pasywny FTP nie. Jeśli zachodzi
      prawdopodobieństwo, że ma miejsce ta sytuacja, proszę użyć opisywanej opcji lub
      ustawić w swym pliku konfiguracyjnym passive_ftp=off.

    --preserve-permissions
      Zachowuje uprawnienia zdalnych plików zamiast uprawnień wynikających z umask.

    --retr-symlinks
      Zwykle przy rekurencyjnym pobieraniu katalogów FTP, gdy program natknie się na
      dowiązanie symboliczne, plik docelowy nie jest pobierany, natomiast tworzone jest
      odpowiednie dowiązanie w lokalnym systemie plików. Plik docelowy nie jest pobierany,
      chyba że pobieranie rekurencyjne dosięgło go bezpośrednio.

      Przy opcji --retr-symlinks Wget podąża za dowiązaniem symbolicznym i pobiera plik, na
      który ono wskazuje. Obecnie opcja ta nie powoduje tłumaczenia dowiązań symbolicznych
      katalogów i dalszego pobierania rekurencyjnego w nim, lecz w przyszłości powinna
      otrzymać taką możliwości.

      Proszę zauważyć, że przy pobieraniu pliku (nie katalogu) podanego w wierszu poleceń, a
      nie osiągniętego z powodu pobierania rekurencyjnego, opcja nie odnosi skutku. W takich
      przypadkach plik docelowy dowiązania jest zawsze pobierany.

  Opcje pobierania rekurencyjnego
    -r
    --recursive
      Włącza pobieranie rekurencyjne. Domyślny maksymalny poziom wynosi 5.

    -l głębokość
    --level=głębokość
      Podaje maksymalny poziom głębokości rekurencji.

    --delete-after
      Ta opcja nakazuje Wget usunięcie każdego z plików, jaki pobiera, po wykonaniu
      ściągania. Jest przydatna do pobierania wstępnego (prefetching) popularnych stron
      poprzez serwer pośredniczący, np.:

          wget -r -nd --delete-after http://whatever.com/~popular/page/

      Opcja -r nakazuje pobieranie rekurencyjne, a -nd nietworzenie katalogów.

      Proszę zauważyć, że --delete-after usuwa pliki z lokalnego komputera. Nie wydaje
      polecenia DELE, na przykład zdalnym ośrodkom FTP. Także jeśli podano --delete-after,
      to --convert-links jest ignorowane, więc przede wszystkim pliki .orig po prostu nie są
      tworzone.

    -k
    --convert-links
      Po zakończeniu pobierania konwertuje odnośniki w dokumencie tak, by nadawały się do
      lokalnego przeglądania. Dotyczy to nie tylko widzialnych odnośników hipertekstowych,
      ale każdej części dokumentu, która prowadzi do zewnętrznych materiałów, jak osadzone
      obrazki, odnośniki do arkuszy stylów, odnośniki hipertekstowe do zawartości innej niż
      HTML, itp.

      Każdy odnośnik będzie zmieniony na jeden z dwu sposobów:

      ·  Odnośniki do plików, które zostały ściągnięte przez Wget zostaną zmienione tak, by
        odwoływały się do pliku, na jaki wskazują, jako odnośniki względne.

        Przykład: jeśli ściągnięty plik /foo/doc.html jest powiązany z z /bar/img.gif,
        również ściągniętym, to odnośnik w doc.html zostanie zmieniony tak, by wskazywał
        na ../bar/img.gif. Ten rodzaj przekształcenia działa bezproblemowo dla dowolnej
        kombinacji katalogów.

      ·  Odnośniki do plików, które nie zostały ściągnięte przez Wget zostaną zmienione
        tak, by zawierały nazwę hosta i ścieżkę bezwzględną miejsca, na które wskazują.

        Przykład: jeśli ściągnięty plik /foo/doc.html jest powiązany z z /bar/img.gif (lub
        z ../bar/img.gif), to odnośnik w doc.html zostanie zmieniony tak, by wskazywał na
        http://hostname/bar/img.gif.

      Z tego powodu, przeglądanie lokalne działa niezawodnie: jeśli powiązany plik był
      ściągnięty, to odnośnik wskazuje na jego lokalną nazwę, jeśli nie był -- to na pełny
      adres internetowy, a nie pojawia się popsuty odnośnik. Konwersja pierwotnych
      odnośników na odnośniki względne zapewnia nam możliwość przesuwania pobranej
      hierarchii katalogów do innego katalogu.

      Proszę zauważyć, że dopiero na samym końcu pobierania Wget może rozpoznać, które
      odnośniki zostały ściągnięte. Z tego powodu, opcja -k wykonuje swoją pracę po
      zakończeniu wszystkich pobrań.

    -K
    --backup-converted
      Podczas konwersji pliku zachowuje kopię zapasową pierwotnej wersji z przyrostkiem
      .orig. Wpływa na zachowanie opcji -N.

    -m
    --mirror
      Włącza opcje odpowiednie do tworzenia kopii lustrzanych. Ta opcja włącza rekurencję,
      stosowanie znaczników czasu, ustawia nieograniczony poziom rekurencji i zachowuje
      wypisania zawartości katalogów FTP. Obecnie jest równoważna użyciu -r -N -l inf
      --no-remove-listing.

    -p
    --page-requisites
      Opcja powoduje, że Wget ściągnie wszystkie pliki niezbędne do poprawnego wyświetlenia
      danej strony HTML. Obejmuje to takie rzeczy jak grafikę, dźwięki i powiązane arkusze
      stylów.

      Przy zwykłym trybie pracy, podczas pobierania pojedynczej strony HTML, ewentualne
      powiązane dokumenty, które mogą być potrzebne do poprawnego jej wyświetlenia, nie są
      pobierane. Pomóc może użycie opcji -r z -l, ale ponieważ Wget normalnie nie odróżnia
      dokumentów zewnętrznych od włączonych, na ogół pozostaje się z "oskubanymi
      dokumentami", którym brakuje potrzebnych elementów towarzyszących.

      Na przykład, powiedzmy, że dokument 1.html zawiera znacznik <IMG> odnoszący się do
      1.gif i znacznik <A> wskazujący na zewnętrzny dokument 2.html. Powiedzmy, że 2.html
      jest podobny, tyle, że jego obrazkiem jest 2.gif a odnośnik wskazuje na 3.html.
      Załóżmy, że kontynuujemy takie zależności aż do jakiejś dowolnie dużej liczby.

      Jeśli wykona się polecenie:

          wget -r -l 2 http://I<strona>/1.html

      to zostaną pobrane 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif i 3.html. Jak widać, 3.html nie
      posiada towarzyszącego mu elementu, gdyż Wget w celu określenia miejsca, gdzie
      powinien przerwać rekurencję po prostu zlicza liczbę skoków (aż do 2) od początkowego
      1.html. Jednak przy takim poleceniu:

          wget -r -l 2 -p http://I<strona>/1.html

      zostaną ściągnięte wszystkie powyższe pliki oraz wymagany przez 3.html plik 3.gif.
      Podobnie,

          wget -r -l 1 -p http://<strona>/1.html

      spowoduje pobranie 1.html, 1.gif, 2.html i 2.gif. Można by sądzić, że:

          wget -r -l 0 -p http://I<strona>/1.html

      pobrałoby tylko 1.html i 1.gif, ale niestety tak nie jest, gdyż -l 0 jest
      równoważnikiem -l inf -- czyli nieskończonej rekurencji. Do pobrania pojedynczej
      strony HTML (lub ich grupy, wszystkich podanych w wierszu poleceń lub w pliku
      wejściowym URL-i -i) i towarzyszących jej (lub im) elementów, wystarczy pominąć -r i
      -l:

          wget -p http://<strona>/1.html

      Proszę zauważyć, że Wget zachowa się tak, jakby podano opcję -r, ale zostanie pobrana
      tylko pojedyncza strona i jej elementy. Program nie będzie podążał za odnośnikami z
      tej strony do zewnętrznych dokumentów. Faktycznie, do ściągania pojedynczej strony i
      wszystkich towarzyszących jej elementów (nawet jeśli leżą one na odrębnych serwerach
      WWW) i upewnienia się, że całość lokalnie poprawnie się wyświetla, autor oprócz -p
      korzysta z kilku dodatkowych opcji:

          wget -E -H -k -K -p http://<strona>/<dokument>

      Kończąc ten temat, warto wiedzieć, że Wget uważa za odnośnik do dokumentu zewnętrznego
      każdy URL podany w znaczniku <A>, <AREA> lub <LINK>, oprócz <LINK REL="stylesheet">.

    --strict-comments
      Włącza ścisłe przetwarzanie komentarzy HTML. Domyślnie, komentarze są przerywane po
      pierwszym wystąpieniu -->.

      Zgodnie ze specyfikacją, komentarze HTML są wyrażone jako deklaracje SGML. Deklaracja
      jest specjalnym znacznikiem, rozpoczynającym się <! i kończącym się >, np. <!DOCTYPE
      ...>, która może zawierać dodatkowe komentarze, między parą ograniczników --.
      Komentarze HTML są "pustymi deklaracjami", bez tekstu niebędącego komentarzem. Stąd
      <!--foo--> jest poprawnym komentarzem, jak również <!--one-- --two-->, lecz
      <!--1--2--> nim nie jest.

      Z drugiej strony, większość piszącym HTML nie odczytuje komentarzy jako cokolwiek
      innego poza tekstem ograniczonym <!-- i -->, co nie jest tym samym. Np. coś takiego:
      <!------------> jest poprawnym komentarzem o ile liczba minusów jest wielokrotnością
      czterech (sic!). Jeśli tak nie jest, to ściśle mówiąc komentarz kończy się dopiero po
      następnym wystąpieniu --, które może nastąpić np. na końcu dokumentu. Z tego powodu,
      wiele popularnych przeglądarek internetowych całkowicie ignoruje specyfikację i
      implementuje coś, czego użytkownicy mogą się spodziewać: komentarze ograniczone <!-- i
      -->.

      Do wersji 1.9 Wget interpretował komentarze w sposób ścisły, co powodowało
      wybrakowanie wielu linków w stronach internetowych wyświetlających się poprawnie w
      przeglądarkach, lecz mających nieszczęście w postaci niezgodnych z normą komentarzy.
      Począwszy od wersji 1.9, Wget dołączył do grona klientów implementujących "naiwne"
      komentarze, zamykając każdy komentarz po pierwszym wystąpieniu -->.

      Jeśli zajdzie potrzeba ścisłego parsowania komentarzy, ta opcja je włączy.

  Opcje rekurencyjnego akceptowania/odrzucania
    -A lista-akc --accept lista-akc
    -R lista-odrz --reject lista-odrz
      Określa oddzieloną przecinkami listę przyrostków lub wzorców nazw plików do,
      odpowiednio, zaakceptowania lub odrzucenia. Proszę pamiętać, że maski (wieloznaczniki)
      tzn. *, ?, [ lub ], które pojawią się jako element listy-akc lub listy-odrz, zostaną
      potraktowane jako wzorzec, a nie przyrostek. W takim przypadku, aby uniknąć
      rozwinięcia nazwy przez powłokę należy ująć wzorzec w cudzysłowy, jak w przykładach -A
      "*.mp3" lub -A '*.mp3'.

    --accept-regex url-wyr-reg
    --reject-regex url-wyr-reg
      Określa wyrażenie regularne do zaakceptowania lub odrzucenia całego URL-a.

    --regex-type typ-wyr-reg
      Określa typ wyrażenia regularnego. Dozwolonymi wartościami są posix i pcre. Proszę
      zauważyć, że w celu użycia typu pcre wget musi mieć wkompilowaną obsługę libpcre.

    -D lista-domen
    --domains=lista-domen
      Ustala domeny, do których program może przechodzić. Lista-domen jest listą separowaną
      przecinkami. Proszę zauważyć, że ta opcja nie włącza -H.

    --exclude-domains lista-domen
      Podaje domeny, do których program ma nie przechodzić.

    --follow-ftp
      Podąża za odnośnikami FTP z dokumentów HTML. Bez tej opcji Wget będzie ignorował
      wszelkie odnośniki do FTP.

    --follow-tags=lista
      Wget ma wewnętrzną tablicę par: znacznik HTML/atrybut, którą posługuje się przy
      poszukiwaniu powiązanych dokumentów podczas pobierania rekurencyjnego. Aby brany był
      pod uwagę tylko pewien podzbiór tych znaczników, należy użyć tej opcji, podając je w
      postaci listy separowanej przecinkami.

    --ignore-tags=lista
      Jest to przeciwieństwo opcji --follow-tags. Dzięki podaniu listy rozdzielonych
      przecinkami znaczników HTML można pominąć je podczas rekurencyjnego szukania
      dokumentów do pobrania.

      Niegdyś, ta opcja była najlepszym wyborem do ściągania pojedynczej strony razem z jej
      elementami, użyta w wierszu poleceń:

          wget --ignore-tags=a,area -H -k -K -r
      http://<strona>/<dokument>

      Jednak autor tej opcji przeszedł przez stronę ze znacznikami typu <LINK REL="home"
      HREF="/"> i uświadomił sobie, że -G nie wystarcza. Nie można po prostu nakazać Wget
      ignorowania <LINK>, gdyż wówczas nie będą ściągane arkusze stylów. Obecnie najlepszym
      sposobem pobierania pojedynczej strony razem z jej elementami jest specjalnie
      przeznaczona do tego opcja --page-requisites.

    --ignore-case
      Ignoruje wielkość znaków przy dopasowywaniu plików i katalogów. Wpływa to na
      zachowanie opcji -R, -A, -I i -X, podobnie jak przy stosowaniu masek przy pobieraniu
      stron FTP. Na przykład, po zastosowaniu tej opcji -A "*.txt" dopasuje plik1.txt, lecz
      również plik.TXT, plik3.TxT itd. Cudzysłowy w przykładzie powodują, że powłoka nie
      rozwija wzorca.

    -H
    --span-hosts
      Włącza przechodzenie pomiędzy hostami przy pobieraniu rekurencyjnym.

    -L
    --relative
      Podąża tylko za odnośnikami względnymi. Przydatne do pobierania konkretnej strony bez
      żadnych odwracających uwagę dodatków, nawet z tego samego hosta.

    -I lista
    --include-directories=lista
      Określa listę rozdzielonych przecinkami katalogów, do których ma przechodzić program
      podczas pobierania. Elementy listy mogą zawierać znaki uogólniające (maski).

    -X lista
    --exclude-directories=lista
      Określa listę rozdzielonych przecinkami katalogów, które chcemy wykluczyć z
      pobierania. Elementy listy mogą zawierać znaki uogólniające (maski).

    -np
    --no-parent
      Powoduje, że Wget przy pobieraniu rekurencyjnym nigdy nie wchodzi do katalogu
      nadrzędnego. Przydatna opcja, gdyż gwarantuje, że ściągane będą tylko pliki poniżej
      pewnego poziomu.

ŚRODOWISKO

    Wget obsługuje serwery pośredniczące do pobierań przez HTTP i FTP. Standardową metodą
    podawania położenia serwera pośredniczącego w przypadku Wgeta, są poniższe zmienne
    środowiskowe:

    http_proxy
    https_proxy
      Gdy ustawione, zmienne http_proxy i https_proxy powinny zawierać URL-e serwerów
      pośredniczących w, odpowiednio, połączeniach HTTP i HTTPS.

    ftp_proxy
      Zmienna powinna zawierać URL serwera pośredniczącego w połączeniach FTP. Dość często
      spotyka się sytuację, gdy http_proxy i ftp_proxy zawierają ten sam URL.

    no_proxy
      Zmienna powinna zawierać listę rozszerzeń domen (separatorem jest przecinek), do
      których nie będą stosowane serwery pośredniczące. Jeśli na przykład wartość no_proxy
      wynosi .mit.edu, to serwery pośredniczące nie będą stosowane do pobierania dokumentów
      z MIT.

KOD ZAKOŃCZENIA

    W przypadku wystąpienia problemów Wget może zwrócić jeden z poniższych kodów zakończenia.

    0  Nie wystąpiły żadne problemy.

    1  Podstawowy kod błędu.

    2  Błąd przetwarzania danych -- np. przy przetwarzaniu opcji wiersza polecenia, .wgetrc
      lub .netrc...

    3  Błąd wejścia/wyjścia pliku.

    4  Błąd sieci.

    5  Błąd weryfikacji SSL.

    6  Błąd uwierzytelnienia nazwy użytkownika/hasła.

    7  Błędy protokołów.

    8  Serwer zwrócił błędną odpowiedź.

    Oprócz kodów 0 i 1, kody zakończenia o mniejszej wartości liczbowej mają pierwszeństwo w
    sytuacji, gdy wystąpi wiele typów błędów.

    W wersjach Wgeta do 1.12, kody zakończenia były niespójne i niezbyt pomocne. Pobierania
    rekurencyjne zawsze zwracały 0 (powodzenie) bez względu na wystąpienie ewentualnych
    błędów, a nierekurencyjne zwracały zawsze kod zakończenia odpowiadający ostatniej próbie
    pobierania.

PLIKI

    /etc/wgetrc
      Domyślne położenie globalnego pliku startowego.

    .wgetrc
      Plik startowy użytkownika.

BŁĘDY

    Zachęcamy do zamieszczania zgłoszeń błędów dotyczących GNU Wget w systemie błędów (więcej
    szczegółów pod adresem <http://wget.addictivecode.org/BugTracker>).

    Przed faktycznym przedłożeniem zgłoszenia błędu, proszę spróbować zastosować się do kilku
    prostych wskazówek.

    1. Proszę upewnić się, że obserwowane zachowanie jest rzeczywiście błędem. Jeśli Wget
      się wywala, jest to błąd. Jeśli nie zachowuje się zgodnie z dokumentacją, jest to
      błąd. Jeśli coś działa dziwnie, ale nie ma pewności jak powinno to wyglądać, również
      może być to błąd, ale proszę dwa razy sprawdzić dokumentację i listy dyskusyjne.

    2. Proszę spróbować powtórzyć ten błąd w możliwie najprostszych warunkach. Np. jeśli
      Wget pada podczas ściągania wget -rl0 -kKE -t5 -Y0 http://yoyodyne.com -o /tmp/log,
      należy spróbować sprawdzić, czy to wywalanie się jest powtarzalne i czy pojawia się
      przy prostszym zestawie opcji. Można nawet spróbować zacząć pobieranie od strony, przy
      której wystąpiła awaria i sprawdzić, czy to nie ta strona w jakiś sposób ją powoduje.

      Ponadto, choć co prawda prawdopodobnie autor będzie zainteresowany zawartością pliku
      .wgetrc użytkownika, zwykłe skopiowanie go do wiadomości o błędzie jest raczej złym
      pomysłem. Zamiast tego, należy najpierw sprawdzić, czy błąd powtarza się przy .wgetrc
      przeniesionym w inne miejsce. Proszę przesłać odpowiednie fragmenty tego pliku tylko
      wtedy, gdy okaże się, że błąd zależy od ustawień .wgetrc.

    3. Proszę uruchomić Wget z opcją -d i przesłać uzyskany wynik (lub związane z błędem jego
      części). Jeśli Wget został skompilowany bez obsługi debugowania, proszę go
      przekompilować. Dużo łatwiej jest śledzić błędy z udostępnioną diagnostyką.

      Uwaga: proszę upewnić się, że usunęło się wszystkie potencjalnie prywatne dane z
      dziennika debugowania, przed wysłaniem go na adres zgłoszeń błędów. Opcja -d nie
      będzie starała się zbierać danych prywatnych, lecz dziennik będzie zawierał dość
      kompletny zapis komunikacji Wgeta z serwerem, co może obejmować także hasła i część
      pobranych danych. Zgłoszenia błędów są archiwizowane publicznie, tak więc należy
      uznać, że zgłoszenia błędów są również dostępne publicznie.

    4. Jeśli Wget się wywala, proszę uruchomić go w debuggerze, np. gdb `which wget` core i
      wpisać where, by otrzymać stos wywołania (backtrace). Może się to nie powieść, jeśli
      administrator systemu wyłączył pliki core, ale zawsze można spróbować.

ZOBACZ TAKŻE

    Nie jest to kompletny podręcznik GNU Wgeta. Więcej informacji, w tym pełniejszy opis
    niektórych opcji oraz wiele poleceń możliwych do zastosowania w plikach .wgetrc i z opcją
    -e znajduje się we wpisie wget w GNU Info.

AUTOR

    Pierwotnie napisane przez Hrvojego Nikšicia <hniksic@arsdigita.com>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (c) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
    2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.

    Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na
    warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License) w wersji 1.3
    lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy
    czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation
    License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji
    zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.15
    oryginału.