Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    strip - Usuwa symbole z plików obiektowych

SKŁADNIA

    strip [-F bfdname |--target=bfdname]
       [-I bfdname |--input-target=bfdname]
       [-O bfdname |--output-target=bfdname]
       [-s|--strip-all]
       [-S|-g|-d|--strip-debug]
       [--strip-dwo]
       [-K symbolname |--keep-symbol=symbolname]
       [-N symbolname |--strip-symbol=symbolname]
       [-w|--wildcard]
       [-x|--discard-all] [-X |--discard-locals]
       [-R sectionname |--remove-section=sectionname]
       [--remove-relocations=sectionpattern]
       [-o file] [-p|--preserve-dates]
       [-D|--enable-deterministic-archives]
       [-U|--disable-deterministic-archives]
       [--keep-file-symbols]
       [--only-keep-debug]
       [-v |--verbose] [-V|--version]
       [--help] [--info]
       objfile...

OPIS

    GNU strip usuwa wszystkie symbole z plików obiektowych objfile. Lista plików obiektowych
    może zawierać archiwa. Podany musi być przynajmniej jeden plik obiektowy.

    strip modyfikuje pliki podane w argumencie - nie zapisuje zmodyfikowanych kopii pod innymi
    nazwami.

OPCJE

    -F bfdname
    --target=bfdname
      Traktuje oryginalny objfile jak plik obiektowy w formacie bfdname i zapisuje go w tym
      samym formacie.

    --help
      Wypisuje sposób użycia strip z wiersza poleceń i kończy pracę programu.

    --info
      Wyświetla listę wszystkich dostępnych architektur i formatów plików obiektowych.

    -I bfdname
    --input-target=bfdname
      Traktuje oryginalny objfile jako plik o formacie kodu obiektowego bfdname.

    -O bfdname
    --output-target=bfdname
      Zastępuje objfile plikiem w formacie wyjściowym bfdname.

    -R sectionname
    --remove-section=sectionname
      Oprócz sekcji które normalnie są usuwane, usuwa z pliku wyjściowego także każdą sekcję
      o nazwie sectionname. Opcja ta może być podana więcej niż raz. Proszę zauważyć, że jej
      nieodpowiednie używanie może spowodować, że plik obiektowy będzie bezużyteczny.
      sectionname może się kończyć znakiem dopasowania *. W takim przypadku zostaną usunięte
      sekcje o nazwach zaczynających się od sectionname.

      Jeśli pierwszym znakiem sctionname jest znak wykrzyknika ("!"), to pasujące sekcje nie
      będą usuwane, nawet jeśli poprzednie użycie opcji --remove-section w tej samej linii
      poleceń spowodowałoby ich usunięcie. Na przykład:

      --remove-section=.text.* --remove-section=!.text.foo

      usunie wszystkie sekcje pasujące do wzorca ".text.*", z wyjątkiem sekcji ".text.foo".

    --remove-relocations=sectionpattern
      Usuwa z pliku wynikowego relokacje w każdej sekcji pasującej do sectionpattern. Opcja
      ta może być podana więcej niż raz. Proszę zauważyć, że jej nieodpowiednie używanie
      może spowodować, że plik obiektowy będzie bezużyteczny. sectionpattern może zawierać
      znaki dopasowania. Na przykład:

      --remove-relocations=.text.*

      usunie wszystkie relokacje z wszystkich sekcji pasujących do wzorca ".text.*".

      Jeśli pierwszym znakiem sectionpattern jest znak wykrzyknika ("!"), to relokacje nie
      będą usuwane z pasujących sekcje, nawet jeśli poprzednie użycie opcji
      --remove-relocations w tej samej linii poleceń spowodowałoby usunięcie relokacji. Na
      przykład:

      --remove-relocations=.text.* --remove-relocations=!.text.foo

      usunie wszystkie relokacje z sekcji pasujących do wzorca ".text.*", z wyjątkiem
      relokacji w sekcji ".text.foo".

    -s
    --strip-all
      Usuwa wszystkie symbole.

    -g
    -S
    -d
    --strip-debug
      Usuwa tylko symbole debugowe.

    --strip-dwo
      Usuwa zawartość wszystkich sekcji DWARF .dwo, pozostawiając pozostałe sekcje i
      wszystkie symbole. Więcej informacji można znaleźć w opisie tej opcji w rozdziale
      objcopy.

    --strip-unneeded
      Usuwa wszystkie symbole, które nie są potrzebne do przetwarzania relokacji.

    -K symbolname
    --keep-symbol=symbolname
      Podczas usuwania symboli zachowuje symbol symbolname, nawet jeśli normalnie byłby
      usunięty. Opcja ta może być podawana więcej niż jeden raz.

    -N symbolname
    --strip-symbol=symbolname
      Usuwa symbol symbolname z pliku źródłowego. Opcja ta może być podawana więcej niż raz
      i łączona z innymi opcjami usuwania z wyjątkiem -K.

    -o plik
      Umieszcza ogołocone wyjście w pliku bez zastępowania istniejącego pliku. Z tym
      argumentem podany może być tylko jeden argument objfile.

    -p
    --preserve-dates
      Zachowuje prawa dostępu i daty modyfikacji pliku.

    -D
    --enable-deterministic-archives
      Działa w trybie deterministycznym. Podczas kopiowania członków archiwum i zapisywania
      indeksu archiwum używa wartości zero w polach UID, GID, znacznika czasowego, a także
      używa jednolitych praw dostępu do wszystkich plików.

      Jeśli binutils zostało skonfigurowane z opcją --enable-deterministic-archives, to jest
      to zachowanie domyślne. Można je wyłączyć za pomocą poniżej opisanej opcji -U.

    -U
    --disable-deterministic-archives
      Nie działa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotność opcji -D opisanej powyżej:
      podczas kopiowania członków archiwum i zapisywania indeksu archiwum używa właściwych
      wartości pól UID, GID, znacznika czasowego i praw dostępu do pliku.

      Jest to zachowanie domyślne, o ile binutils nie został skonfigurowany z
      --enable-deterministic-archives.

    -w
    --wildcard
      Pozwala na użycie wyrażeń regularnych w argumentach symbolname pozostałych opcji linii
      poleceń. W dowolnej części nazwy symbolu można użyć znaku zapytania ("?"), gwiazdki
      ("*"), odwrotnego ukośnika ("\") oraz operatora nawiasów kwadratowych ("[]"). Jeśli
      pierwszym znakiem nazwy symbolu jest wykrzyknik ("!"), to dla tego symbolu przełącznik
      ma odwrotne znacznie. Na przykład:

      -w -K !foo -K fo*

      spowoduje, że strip zachowa tylko te symbole, które zaczynają się od liter "fo", ale
      usunie symbol "foo".

    -x
    --discard-all
      Usuwa symbole nieglobalne.

    -X
    --discard-locals
      Usuwa generowane przez kompilator symbole lokalne. (Zaczynają się zwykle od L lub .).

    --keep-file-symbols
      Podczas usuwania symboli z pliku, na przykład za pomocą --strip-debug lub
      --strip-unneeded, pozostawia wszystkie symbole określające nazwy plików źródłowych,
      które w przeciwnym wypadku zostałyby usunięte.

    --only-keep-debug
      Usuwa symbole z pliku, czyszcząc zawartość wszystkich sekcji, które nie zostałyby
      wyczyszczone przez --strip-debug, ale pozostawiając sekcje debugowania nienaruszone. W
      plikach ELF pozostawia to także sekcje notatek.

      Uwaga: pozostawiane są nagłówki usuniętych sekcji, włączając to ich rozmiary, ale sama
      zawartość sekcji jest usuwana. Nagłówki sekcji są pozostawiane po to, żeby inne
      narzędzia mogły sparować plik debuginfo z rzeczywisty programem wykonywalnym nawet
      wtedy, gdy ten program został realokowany do innej przestrzeni adresów,

      Założenie jest takie, że ta opcja będzie używana łącznie z --add-gnu-debuglink, aby
      utworzyć dwuczęściowy plik wykonywalny. Pierwsza część to program binarny pozbawiony
      zbędnych symboli, który zajmuje mniej miejsca w pamięci RAM i w pakiecie dystrybucji
      systemu, a druga część zawiera plik informacji debugowania, potrzebny tylko wtedy, gdy
      wymagane do debugowanie aplikacji. Sugerowany sposób tworzenia tych plików jest
      następujący:

      1. Skonsoliduj program wykonywalny, jak to się zwykle robi. Zakładając, że jest to
      nazwane
        "foo", to...

      1. Uruchom "objcopy --only-keep-debug foo foo.dbg", aby
        utworzyć plik zawierający informacje debugowania.

      1. Uruchom "objcopy --strip-debug foo", aby utworzyć
        wyczyszczony ze zbędnych sekcji program wykonywalny.

      1. Uruchom "objcopy --add-gnu-debuglink=foo.dbg foo",
        aby dodać informacje debugowania do programu wykonywalnego wyczyszczonego ze
        zbędnych sekcji.

      Uwaga: Wybór ".dbg" jako rozszerzenia plików zawierających informacje debugowania jest
      całkowicie przypadkowy. Także krok "--only-keep-debug" jest opcjonalny. Zamiast niego
      można wykonać:

      1. Skonsoliduj program wykonywalny, jak to się zwykle robi.
      1. Skopiuj "foo" do "foo.full"
      1. Uruchom "strip --strip-debug foo"
      1. Uruchom "objcopy --add-gnu-debuglink=foo.full foo"

      Oznacza to, że plik wskazywany przez --add-gnu-debuglink może być pełnym programem
      wykonywalnym. Nie musi to być plik tworzony przez opcję --only-keep-debug.

      Uwaga: ta opcja jest przeznaczona do użycia tylko z całkowicie skonsolidowanymi
      plikami. Nie ma ona sensu w przypadku plików obiektowych, w których informacje
      debugowania mogą nie być kompletne. Poza tym właściwość gnu_debuglink obecnie
      dopuszcza wystąpienie nazwy tylko jednego pliku zawierającego informacjami
      debugowania, czyli nie pozwala na wiele plików, z których każdy zawierałby informacje
      debugowania dla osobnego pliku obiektowego.

    -V
    --version
      Wypisuje numer wersji programu strip.

    -v
    --verbose
      Gadatliwe wyjście: wyświetla wszystkie zmodyfikowane pliki obiektowe. W wypadku
      archiwów, strip -v wyświetla wszystkich członków archiwum.

    @plik
      Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w miejsce
      oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być odczytany ta opcja
      jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

      Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w opcji, jeśli
      cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne cudzysłowy. Można dodać dowolny
      znak (włączając w to znak odwrotnego ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego
      ukośnika. Plik może również zawierać dodatkowe opcje @plik - w takim przypadku każda
      z takich opcji będzie przetwarzana rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE

    wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

    Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na
    warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License) w wersji 1.3
    lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy
    czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation
    License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji
    zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją
    2.27.90.20170124 oryginału.