Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego wejścia

SKŁADNIA

    xargs [-0prtx] [-E eof-str] [-e[eof-str]] [--eof[=eof-str]] [--null] [-d delimiter]
    [--delimiter delimiter] [-I replace-str] [-i[replace-str]]  [--replace[=replace-str]]
    [-l[max-lines]]   [-L   max-lines]   [--max-lines[=max-lines]]   [-n   max-args]
    [--max-args=max-args]  [-s  max-chars]  [--max-chars=max-chars]  [-P  max-procs]
    [--max-procs=max-procs]  [--interactive]  [--verbose]  [--exit]  [--no-run-if-empty]
    [--arg-file=file] [--show-limits] [--version] [--help] [polecenie [początkowe-argumenty]]

OPIS

    Ta strona opisuje wersję GNU programu xargs. xargs czyta ze standardowego wejścia listę
    elementów rozdzielonych spacjami (argumenty je zawierające mogą być ujęte w pojedyncze lub
    podwójne cudzysłowy albo spacje w argumentach mogą być poprzedzone przez odwrotne
    ukośniki) lub znakami nowej linii. Następnie wykonywane jest polecenie (domyślnie
    /bin/echo) jeden lub więcej razy z argumentami-początkowymi, po których następują
    argumenty przeczytane ze standardowego wejścia. Puste linie ze standardowego wejścia są
    ignorowane.

    Ponieważ nazwy plików pod Uniksem mogą zawierać spacje i znaki nowej linii, to domyślne
    zachowanie jest często problematyczne: xargs niepoprawnie przetwarza pliki zawierające
    powyższe znaki. W takich sytuacjach lepiej jest używać opcji -0, co zapobiega takim
    problemom. Podczas używania tej opcji należy się upewnić, że program, który przetwarza
    wejście dla xargs także używa znaku null jako separatora. Jeśli na przykład tym programem
    jest GNU find, to odpowiednia opcja to -print0.

    Jeśli uruchomione polecenia zakończy się z kodem 255, to xargs natychmiast przerwie swoje
    działanie bez czytania dalszego wejścia. Jeśli się to zdarzy, to na standardowym wyjściu
    błędów wypisywany jest komunikat błędu.

OPCJE

    --arg-file=file
    -a file
       Czyta elementy z podanego pliku file zamiast ze standardowego wejścia. Jeśli ta
       opcja jest używane, to standardowe wejście nie jest zmieniane podczas uruchamiania
       poleceń. W przeciwnym wypadku standardowe wejście jest przekierowywane z /dev/null.

    --null
    -0   Nazwy plików wejściowych są zakończone znakiem null zamiast spacją, a cudzysłowy i
       odwrotne ukośniki nie mają specjalnego znaczenia (wszystkie znaki są brane
       dosłownie). Łańcuch końca pliku jest traktowany jak każdy inny. Opcja jest
       użyteczna, gdy argumenty mogą zawierać białe znaki, cudzysłowy, apostrofy lub
       odwrotne ukośniki. Ta opcja może być użyta do pobrania argumentów od programu GNU
       find uruchomionego z opcją -print0.

    --delimiter=delim
    -d delim
       Elementy wejściowe są kończone podanym znakiem. Cudzysłowy i odwrotny ukośnik nie
       mają specjalnego znaczenia, każdy znak w wejściu jest brany literalnie. Łańcuch
       końca pliku jest traktowany jak każdy inny argument. Można użyć tej opcji, jeśli
       wejście składa się z elementów rozdzielonych znakami nowej linii, jednakże zawsze
       lepiej jest tak zaprojektować swój program, aby można było użyć opcji --null, tam
       gdzie tylko jest to możliwe. Podany separator może być pojedynczym znakiem, kodem
       cytującym w stylu C, jak na przykład \n, albo dziesiętnym lub szesnastkowym kodem
       cytującym. Kody cytujące dziesiętne i szesnastkowe są rozumiane tak, jak to robi
       polecenie printf. Znaki wielobajtowe nie są wspierane.

    -E eof-str
       Nadaje łańcuchowi końca pliku wartość eof-str. Jeżeli ciąg oznaczający koniec pliku
       pojawi się w jednej z linii wejściowych, reszta danych jest ignorowana. Jeśli nie
       użyto opcji -E, ani -e, to łańcuch końca pliku nie jest używany.

    --eof[=eof-str]
    -e[eof-str]
       Opcja jest synonimem opcji -E. Należy zamiast niej używać opcji -E, ponieważ jest
       zgodna z POSIX-em, podczas gdy ta opcja — nie jest. Jeśli pominięto eof-str, to
       łańcuch końca pliku nie jest używany. Jeśli nie podano ani opcji -E, ani opcji -e,
       to łańcuch końca pliku nie jest używany.

    --help Podaje wszystkie opcje programu xargs i kończy działanie.

    -I replace-str
       Zastępuje wszystkie wystąpienia replace-str w początkowych-argumentach argumentami
       przeczytanym ze standardowego wejścia. Ponadto, niecytowane odstępy nie separują
       argumentów, zamiast nich separatorem jest znak nowej linii. Automatycznie włączane
       są opcje -x oraz -L 1.

    --replace[=replace-str]
    -i[replace-str]
       Opcja jest synonimem -Ireplace-str, jeśli podano replace-str, lub synonimem -I{} w
       przeciwnym wypadku. Opcja jest przestarzała, należy zamiast niej używać -I.

    -L max-lines
       Używa co najwyżej max-lines niepustych linii danych wejściowych na każdy wiersz
       poleceń. Spacje na końcu linii powodują, że jest do niej dołączana następna linia.
       Automatycznie włączana jest opcja -x.

    --max-lines[=max-lines]
    -l[max-lines]
       Synonim opcji -L. W przeciwieństwie do -L argument max-lines jest opcjonalny; jeśli
       nie jest podany to jego wartością domyślną jest jeden. Opcja -l jest przestarzała
       ponieważ standard POSIX wymienia -L zamiast niej.

    --max-args=max-args
    -n max-args
       Używa co najwyżej max-args argumentów na każdy wiersz poleceń. Może zostać użytych
       mniej argumentów niż max-args, jeśli zostanie przekroczony ich rozmiar (patrz opcja
       -s), chyba że podana jest opcja -x, w którym to przypadku działanie programu xargs
       zostanie zakończone.

    --interactive
    -p   Prosi użytkownika o potwierdzenie przed uruchomieniem każdego wiersza poleceń i
       przeczytaniem danych z terminala. Uruchamia wiersz poleceń tylko wtedy, gdy
       odpowiedź zaczyna się od "y" lub "Y". Automatycznie włącza opcję -t.

    --no-run-if-empty
    -r   Jeżeli w danych ze standardowego wejścia nie znajdują się znaki inne niż spacje,
       polecenie nie jest uruchamiane. Normalnie polecenie jest uruchamiane jednorazowo,
       nawet gdy nie odczytano żadnych danych. Ta opcja jest rozszerzeniem GNU.

    --max-chars=max-chars
    -s max-chars
       Używa co najwyżej max-chars znaków w każdej linii poleceń, włączając w to
       polecenie, argumenty początkowe oraz znaki null kończące każdy z łańcuchów
       argumentów. Największa możliwa wartość zależy od systemu i jest wyliczana jako
       limit długości argumentów wywołania exec(2) pomniejszony o rozmiar środowiska,
       następnie pomniejszony o 2048 bajtów. Jeśli wartość ta jest większa niż 128 KiB, to
       128 KiB jest używane jako wartość domyślna, w przeciwnym wypadku wartością domyślną
       jest wyliczona wartość maksymalna. 1 KiB (kibibajt) to 1024 bajty.

    --verbose
    -t   Wiersz poleceń jest wypisywany na standardowe wyjście błędów przed wykonaniem
       polecenia.

    --version
       Wypisuje numer wersji xargs i kończy działanie programu.

    --show-limits
       Wyświetla ograniczenia na długość linii wiersza poleceń, które są ustanawiane przez
       system operacyjny, przez xargs w przypadku rozmiaru wewnętrznego bufora lub przez
       opcję -s. Aby xargs nie zrobił nic poza wyświetleniem ograniczeń, jego wejście
       powinno być przekierowane z /dev/null (i być może powinna być podana opcja
       --no-run-if-empty).

    --exit
    -x   Kończy działanie programu, jeżeli rozmiar zostanie przekroczony (patrz opcja -s).

    --max-procs=max-procs
    -P max-procs
       Uruchamia co najwyżej max-procs procesów za jednym razem; domyślną wartością jest
       1. Jeżeli max-procs jest równe 0, xargs uruchomi tyle procesów, ile to będzie
       możliwe za jednym razem. Opcji -P należy używać razem z opcją -n; w przeciwnym
       razie jest możliwe, że uruchomiony zostanie tylko jeden dodatkowy proces.

PRZYKŁADY

    find /tmp -name core -type f -print | xargs /bin/rm -f

    Wyszukuje a następnie usuwa pliki o nazwie core w katalogu /tmp i jego podkatalogach.
    Proszę zauważyć, że będzie to działać niepoprawnie jeśli którakolwiek z nazw plików
    zawiera znaki nowej linii lub spacji.

    find /tmp -name core -type f -print0 | xargs -0 /bin/rm -f

    Wyszukuje a następnie usuwa pliki o nazwie core w katalogu /tmp i jego podkatalogach.
    Nazwy plików są przetwarzane w taki sposób, że nazwy plików lub katalogów zawierające
    znaki spacji lub nowej linii są poprawnie obsługiwane.

    find /tmp -depth -name core -type f -delete

    Wyszukuje a następnie usuwa pliki o nazwie core w katalogu /tmp i jego podkatalogach. Robi
    to jednak w sposób bardziej efektywny niż w poprzednim przykładzie (ponieważ nie używa
    fork(2) i exec(2), żeby uruchomić rm i nie potrzebuje dodatkowego procesu xargs).

    cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs echo

    Tworzy zwięzła listę wszystkich użytkowników systemu.

    xargs sh -c 'emacs "$@" < /dev/tty' emacs

    Uruchamia minimalną liczbę kopii Emacsa, jeden po drugim, potrzebną do edycji plików
    wymienionych na standardowym wejściu programu xargs. Przykład ten robi to samo, co opcja
    -o z BSD, ale w sposób bardziej elastyczny i przenośny.

KOD ZAKOŃCZENIA

    xargs zwraca następujące kody wyjścia:
    0, gdy polecenie zakończyło się sukcesem
    123, jeżeli którekolwiek wywołanie polecenia zakończyło się z kodem wyjścia 1-125
    124, jeżeli polecenie zakończyło się z kodem wyjścia 255
    125, jeżeli polecenie zostało zakończone przez sygnał
    126, jeżeli polecenie nie mogło być uruchomione
    127, jeżeli polecenie nie zostało znalezione
    1, jeżeli wystąpił inny błąd

    Kody zakończenia większe od 128 są używane przez powłokę do wskazania, że program został
    zabity przez sygnał.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

    Według stanu na wersję 4.2.9 programu GNU xargs, domyślnie xargs nie używa logicznego
    znacznika końca pliku. Standard POSIX (IEEE Std 1003.1, edycja 2004) na to pozwala.

    Opcje -l i -i pojawiają się w wersji standardu POSIX z roku 1997, ale brak ich w wersji z
    roku 2004. Dlatego powinno się używać zamiast nich opcji - odpowiednio - -L i -I.

    Standard POSIX pozwala implementacjom na stosowanie limitu rozmiaru argumentów funkcji
    exec. Limit ten może wynosić tylko 4096 bajtów, włączając w to rozmiar środowiska.
    Przenośne skrypty nie mogą polegać na tym, że większa wartość jest obsługiwana. Jednakże
    nie znamy żadnej implementacji, w której to ograniczenie jest tak małe. Można użyć opcja
    --show-limits, aby wyświetlić ograniczenia mające zastosowanie do bieżącego systemu.

ZOBACZ TAKŻE

    find(1), locate(1), locatedb(5), updatedb(1), fork(2), execvp(3), Finding Files (w
    dokumentacji Info lub wydane w druku)

BŁĘDY

    Opcja -L nie jest kompatybilna z opcją -I, choć najprawdopodobniej powinna być.

    Nie jest możliwe używanie xargs w sposób całkowicie bezpieczny, ponieważ zawsze istnieje
    dziura czasowa pomiędzy utworzeniem listy plików wejściowych i użyciem tej listy przez
    polecenia, które xargs wykonuje. Jeśli inni użytkownicy mają dostęp do systemu, to mogą
    zmienić stan systemu plików podczas tej dziury czasowej, tak żeby wymusić na poleceniach
    uruchomianych przez xargs wykonywanie akcji na plikach, które nie były zamierzone.
    Bardziej szczegółową dyskusję dotyczącą tego i podobnych problemów można znaleźć w
    rozdziale "Security Considerations" dokumentacji texinfo pakietu findutils. Opcja -execdir
    polecenia find często może stanowić bardziej bezpieczną alternatywę.

    Podczas używania opcji -I każda przeczytana linia wejściowa jest wewnętrznie buforowana.
    Oznacza to, że istnieje górne ograniczenie długości linii wejściowych akceptowanych przez
    xargs z opcją -I. Aby ominąć to ograniczenie można użyć opcji -s do zwiększenia rozmiaru
    bufora używanego przez xargs oraz można także użyć dodatkowego wywołania xargs, by
    zapewnić, że bardzo długie linie się nie pojawią. Na przykład:

    jakieśpolecenie | xargs -s 50000 echo | xargs -I '{}' -s 100000 rm '{}'

    Powyższe pierwsze wywołanie xargs nie ma ograniczenia na długość linii wejściowej,
    ponieważ nie używa opcji -i. Drugie wywołanie xargs ma takie ograniczenia,  ale
    zapewniliśmy, że nigdy nie wystąpi linia dłuższa niż obsługiwana. Nie jest to idealne
    rozwiązanie. Zamiast tego opcja -i nie powinna wymuszać ograniczenia na długość linii —
    dlatego też ten opis pojawia się w rozdziale BŁĘDY. Problem nie występuje jeśli wejście
    pochodzi z programu find(1), ponieważ wypisuje on tylko jedną nazwę pliku w linii.

    Najlepszą  drogą  do  zgłoszenia  błędu  jest  użycie  formularza  na  stronie
    http://savannah.gnu.org/bugs/?group=findutils. Możliwe jest wówczas śledzenie postępu
    naprawiania błędu. Pozostałe komentarze dotyczące xargs(1) i ogólne, dotyczące pakietu
    findutils, można wysyłać na listę dyskusyjną bug-findutils. Aby się na nią zapisać, proszę
    wysłać e-mail do bug-findutils-request@gnu.org.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne  z  wersją  4.4.2
    oryginału.

                                             XARGS(1)