Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

SKŁADNIA

    zmore [ nazwa ... ]

OPIS

    zmore pozwala na przeglądanie zwykłych lub skompresowanych plików tekstowych na ekranie
    terminala. zmore rozpoznaje pliki skompresowane za pomocą programów compress, pack lub
    gzip oraz pliki nieskompresowane. Jeżeli podany plik nie istnieje, zmore poszukuje pliku o
    tej samej nazwie z dodanym rozszerzeniem .gz, .z lub .Z.

    zmore zatrzymuje wyświetlanie pliku po każdorazowym pokazaniu pełnego ekranu, wypisując w
    ostatniej linii --More--. Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz Enter, wyświetlana jest
    kolejna linia. Po naciśnięciu spacji wyświetlany jest następny ekran. Niżej podane są
    pozostałe możliwości.

    zmore do poznania charakterystyki terminala i domyślnego rozmiaru okna korzysta z pliku
    /etc/termcap. Na terminalu, który jest w stanie wyświetlić 24 linie, domyślnym rozmiarem
    okna są 22 linie. Domyślnie pliki są przeglądane za pomocą programu more; aby użyć innego
    programu, proszę użyć zmiennej środowiskowej PAGER, ustawiając ją na nazwę nowego
    programu, na przykład less.

    Poniżej podano pozostałe polecenia, które można wydać, gdy zmore zatrzymuje wyświetlanie
    tekstu oraz ich efekty (i jest opcjonalną liczbą całkowitą, domyślnie 1) :

    i<spacja>
       wyświetla kolejne i wierszy (lub następny ekran gdy nie podano liczby)

    ^D   wyświetla kolejne 11 wierszy. Jeżeli podano i, ekran jest przewijany o i wierszy.

    d   to samo, co ^D (control-D)

    iz   to samo co spacja, jeżeli podano i, nowy rozmiar okna jest ustawiany na i wierszy.

    is   wyświetla kolejny ekran omijając i linii

    if   wyświetla kolejny ekran omijając i ekranów

    q lub Q
       Wyjście.

    =   wyświetla bieżący numer wiersza

    i/wzorzec
       znajduje i-te wystąpienie wzorca. Do edycji wzorca (wyrażenia regularnego) można
       użyć standardowych klawiszy usuwających znaki i wiersze. Próba usunięcia znaku na
       lewo od pierwszej kolumny spowoduje anulowanie polecenia wyszukiwania.

    in   znajduje i-te wystąpienie ostatnio wprowadzonego wzorca

    !polecenie
       wywołuje powłokę z poleceniem. Znak "!" w "poleceniu" jest zastępowany poprzednio
       wprowadzonym poleceniem. Aby w poleceniu użyć znaku "!", proszę wprowadzić "\!"

    :q lub :Q
       Wychodzi (tak samo jak q i Q).

    .   (kropka) powtarza poprzednie polecenie.

    Polecenia wykonywane są natychmiast po ich wprowadzeniu tzn. nie trzeba potwierdzać ich
    klawiszem Enter. Do czasu, gdy nie zostało wydane właściwe polecenie, można usunąć
    dotychczas wpisaną liczbę za pomocą klawisza usuwającego linię. Dodatkowo, naciśnięcie

    klawisza usuwającego znak spowoduje ponowne wyświetlenie wiadomości --More--
    W każdym momencie, gdy na terminalu wyświetlana jest zawartość pliku, można nacisnąć
    klawisz zatrzymania (zwykle control-\); wówczas zmore ponownie wyświetli standardowy
    komunikat --More--. Wtedy można ponownie wpisać dowolne z powyższych poleceń. Niestety, w
    takiej sytuacji może dojść do utraty części informacji ponieważ w momencie, gdy naciśnięty
    zostanie klawisz zatrzymania, tracone są wszystkie wpisane znaki nie odebrane do tej pory
    przez terminal.

    Terminal jest przez zmore ustawiany w tryb noecho, aby wyświetlanie plików mogło odbywać
    się w sposób ciągły. W związku z tym polecenia wydawane przez użytkownika będą niewidoczne
    z wyjątkiem poleceń / oraz !.

    Jeżeli standardowym wyjściem nie jest terminal, wówczas zmore zachowuje się jak zcat, ale
    w przeciwieństwie do niego wypisuje nagłówek przed każdym plikiem, jeśli jest ich kilka.

PLIKI

    /etc/termcap
       Baza danych o terminalach

ZOBACZ TAKŻE

    more(1), gzip(1), zdiff(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzexe(1)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.

                                             ZMORE(1)