Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    accept - przyjmowanie połączenia na gnieździe

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int accept(int s, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja accept jest używana z połączeniowymi typami gniazd (SOCK_STREAM, SOCK_SEQPACKET i
    SOCK_RDM). Wyciąga ona pierwsze żądanie połączenia z kolejki oczekujących połączeń,
    tworzy nowo podłączone gniazdo o tych samych właściwościach co s i alokuje nowy deskryptor
    pliku dla gniazda, który to deskryptor jest zwracany. Nowo utworzone gniazdo nie jest już
    w  stanie  nasłuchiwania.  Oryginalne  gniazdo s pozostaje po wywołaniiu funkcji
    niezmienione. Należy zauważyć, że żadne znaczniki dotyczące deskryptora pliku (wszystko,
    co można ustawić za pomocą F_SETFL, jak stan nieblokujący czy asynchroniczny) nie są
    poprzez accept dziedziczone.

    Argument s jest gniazdem, które zostało utworzone wywołaniem socket(2), przywiązanym do
    adresu lokalnego z pomocą bind(2), i nasłuchującym połączeń po wywołaniu listen(2).

    Argument addr jest wskaźnikiem do struktury sockaddr. Do struktury tej jest wpisywany
    adres łączącej się jednostki, przekazany przez warstwę komunikacyjną. Dokładny format
    adresu przekazywanego w parametrze addr jest określony poprzez rodzinę gniazda (zobacz
    socket(2) i strony podręcznika dotyczące odpowiedniego protokołu). Argument addrlen jest
    parametrem wartościowo-wynikowym: powinien początkowo zawierać rozmiar struktury, na którą
    wskazuje addr; po zakończeniu będzie zawierał rzeczywistą długość zwracanego adresu (w
    bajtach). Gdy addr jest równe NULL, to nic nie jest wypełniane.

    Jeśli nie ma zalegających połączeń w kolejce, a gniazdo nie jest zaznaczone jako
    nieblokujące, to accept blokuje proces wywołujący aż do uzyskania połączenia. Gdy gniazdo
    jest zaznaczone jako nieblokujące i nie ma zalegających połączeń w kolejce, accept zwraca
    EAGAIN.

    Aby być informowanym o nadchodzących do gniazda połączeniach, można użyć select(2) lub
    poll(2).  Podczas próby nowego połączenia zostanie dostarczone zdarzenie odczytywalności
    (readable) i wtedy można wywołać accept aby uzyskać gniazdo tego połączenia. Inaczej,
    można ustawić gniazdo tak, by dostarczało SIGIO za każdym razem, gdy się na nim coś
    zacznie dziać; szczegóły można znaleźć w socket(7).

    Dla niektórych protokołów wymagających bezpośredniego potwierdzania, takich jak DECNet,
    accept może być uważane za funkcję zdejmującą z kolejki następne żądanie połączenia, nie
    powodując potwierdzenia. Potwierdzenie można spowodować przez normalny odczyt, lub zapis
    na nowym deskryptorze pliku, a odrzucenie można spowodować, zamykając gniazdo. Obecnie pod
    Linuksem taką semantykę ma tylko DECNet.

UWAGI

    Nie zawsze po dostarczeniu SIGIO musi istnieć oczekujące połączenie. To samo dotyczy
    select(2) i poll(2), zwracających zdarzenie odczytywalności, ponieważ połączenie mogło
    zostać usunięte przez asynchroniczny błąd sieci lub inny wątek, przed wywołaniem accept.
    Jeśli to się zdarzy, to wywołanie będzie blokować, oczekując następnego połączenia. Aby
    upewnić się, że accept nigdy nie będzie blokowało, s powinno mieć ustawiony znacznik
    O_NONBLOCK (zobacz socket(7)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wywołanie w przypadku błędu zwraca -1. Gdy zakończy sie pomyślnie zwraca nieujemną liczbę
    całkowitą, która jest deskryptorem przyjętego gniazda.

OBSŁUGA BŁĘDÓW

    Linuksowe accept przekazuje zalegające już na nowym gnieździe błędy sieciowe jako kod
    błędu z accept.  Zachowanie to różni się od implementacji gniazd w BSD. Dla sensownego
    działania, aplikacja powinna wykrywać po wykonaniu accept błędy sieciowe, zdefiniowane dla
    danego protokołu i traktować je jak EAGAIN, czyli ponawiać próbę. W wypadku TCP/IP są to
    ENETDOWN, EPROTO, ENOPROTOOPT, EHOSTDOWN, ENONET, EHOSTUNREACH, EOPNOTSUPP i ENETUNREACH.

BŁĘDY

    Funkcja accept musi zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EAGAIN lub EWOULDBLOCK
       Gniazdo jest zaznaczone jako nieblokujące a brak jest połączeń, które mogłyby
       zostać przyjęte.

    EBADF Deskryptor jest nieprawidłowy.

    ENOTSOCK
       Deskryptor odnosi się do pliku, zamiast do gniazda.

    EOPNOTSUPP
       Przekazane gniazdo nie jest typu SOCK_STREAM.

    EINTR Funkcja systemowa została przerwana wskutek odebrania sygnału przed prawidłowym
       nawiązaniem połączenia.

    ECONNABORTED
       Połączenie zostało przerwane.

    EINVAL Gniazdo nie nasłuchuje połączeń.

    EMFILE Osiągnięte zostało ograniczenie liczby otwartych deskryptorów plików dla procesu.

    ENFILE Osiągnięte zostało systemowe ograniczenie liczby otwartych deskryptorów plików.

    Funkcja accept może zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EFAULT Parametr addr nie znajduje się w przestrzeni adresowej dostępnej do zapisu dla
       użytkownika.

    ENOBUFS, ENOMEM
       Jest niedostateczna ilość wolnej pamięci.  Oznacza to zazwyczaj, że istnieje
       ograniczenie dla przydzielania pamięci na bufory gniazd, nie zaś że zabrakło
       pamięci w systemie.

    EPROTO Wystąpił błąd protokołu.

    W Linuksie accept może również zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EPERM Reguły firewalla zabraniają połączenia.

    Dodatkowo, dla nowego gniazda mogą być zwracane błędy sieciowe zdefiniowane
       dla danego protokołu. Różne jądra Linuksa mogą zwracać inne błędy, takie jak ENOSR,
       ESOCKTNOSUPPORT, EPROTONOSUPPORT, ETIMEDOUT.  Wartość  ERESTARTSYS  może  być
       obserwowana podczas śledzenia.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja accept pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2). Strona podręcznika BSD
    opisuje pięć możliwych zwracanych błędów (EBADF, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EWOULDBLOCK,
    EFAULT).  SUSv3 opisuje błędy EAGAIN, EBADF, ECONNABORTED, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENFILE,
    ENOBUFS, ENOMEM, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPROTO, EWOULDBLOCK. SUSv2 opisuje dodatkowo błędy
    EFAULT i ENOSR.

    Linuksowe accept _nie_ dziedziczy znaczników gniazda, takich jak O_NONBLOCK. Takie
    zachowanie różni się od innych implementacji gniazd BSD. Przenośne programy nie powinny
    zakładać takiego zachowania i zawsze ustawiać dla gniazda zwracanego przez accept
    wszystkie potrzebne znaczniki.

UWAGA

    Trzeci argument accept był pierwotnie zadeklarowany jako `int *' (i jest pod libc4 i libc5
    oraz na wielu innych systemach, takich jak BSD 4.*, SunOS 4, SGI); W szkicu standardu
    POSIX 1003.1g chciano to zmienić na `size_t *' i tak jest w SunOS 5.  Późniejsze szkice
    POSIX używają tu `socklen_t *' i tak samo robią Single Unix Specification i glibc2.
    Cytując Linusa Torvaldsa: _Any_ sane library _must_ have "socklen_t" be the same size as
    int.  Anything else breaks any BSD socket layer stuff. POSIX initially _did_ make it a
    size_t, and I (and hopefully others, but obviously not too many) complained to them very
    loudly indeed.  Making it a size_t is completely broken, exactly because size_t very
    seldom is the same size as "int" on 64-bit architectures, for example. And it _has_ to be
    the same size as "int" because that's what the BSD socket interface is. Anyway, the POSIX
    people eventually got a clue, and created "socklen_t". They shouldn't have touched it in
    the first place, but once they did they felt it had to have a named type for some
    unfathomable reason (probably somebody didn't like losing face over having done the
    original stupid thing, so they silently just renamed their blunder).

ZOBACZ TAKŻE

    bind(2), connect(2), listen(2), select(2), socket(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 accept

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.