Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    chmod, fchmod - zmiana praw do pliku

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char *path, mode_t mode);
    int fchmod(int fildes, mode_t mode);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Zmienione zostają prawa dostępu do pliku określonego przez path lub wskazywanego przez
    filedes.

    Prawa są podawane jako or następujących wartości:

       S_ISUID  04000 ustawia ID użytkowinka przy uruchomieniu

       S_ISGID  02000 ustawia ID grupy przy uruchomieniu

       S_ISVTX  01000 bit "sticky"

       S_IRUSR (S_IREAD)
            00400 odczyt przez właściciela

       S_IWUSR (S_IWRITE)
            00200 zapis przez właściciela

       S_IXUSR (S_IEXEC)
            00100 uruchomianie/przeszukiwanie przez właściciela

       S_IRGRP  00040 odczyt przez grupę

       S_IWGRP  00020 zapis przez grupę

       S_IXGRP  00010 uruchomianie/przeszukiwanie przez grupę

       S_IROTH  00004 odczyt przez pozostałych

       S_IWOTH  00002 zapis przez pozostałych

       S_IXOTH  00001 uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostałych

    Efektywny UID procesu musi być zerem, lub odpowiadać właścicielowi pliku.

    Jeśli efektywny UID procesu jest różny od zera, a grupa pliku różni się od efektywnego ID
    grupy procesu i nie jest też żadną z kego grup dodatkowych, to bit S_ISGID zostanie
    wyzerowany, ale nie spowoduje to wystąpienia błędu.

    Zależnie od systemu plików, bity SUID i SGID mogą zostać wyłączone podczas zapisywania
    pliku. Na niektórych systemach plików, tylko superużytkownik może ustawić bit "sticky",
    który może mieć specjalne znaczenie. Znaczenie bitów "sticky", SUID i SGID dla katalogów
    opisano w stat(2).

    Na systemach plików NFS, ograniczanie praw będzie miało natychmiastowy wpływ na aktualnie
    otwarte pliki, gdyż kontrola dostępu dokonywana jest na serwerze, a otwarte pliki
    obsługiwane  sa  przez klienta. Rozszerzenie uprawnień może zostać udostępnione z
    opóźnieniem innym klientom, jeśli mają włączone buforowanie atrybutów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej.
    Najogólniejsze błędy chmod to:

    EPERM Efektywny UID nie odpoiwada właścicielowi pliku i nie jest zerem.

    EROFS Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

    Ogólne błędy dla fchmod to:

    EBADF Deskryptor pliku fildes jest nieprawidłowy.

    EROFS Zobacz wyżej.

    EPERM Zobacz wyżej.

    EIO  Zobacz wyżej.

ZGODNE Z

    Funkcja chmod jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD.  SVr4 dokumentuje błędy
    EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje błędów
    EFAULT, ENOMEM, ELOOP i EIO, ani makr S_IREAD, S_IWRITE i S_IEXEC.

    Funkcja fchmod jest zgodna z 4.4BSD i SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINTR i
    ENOLINK.  POSIX wymaga funkcji fchmod, gdy zdefiniowane jest co najmniej jedno z
    _POSIX_MAPPED_FILES i _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS oraz dokumentuje dodatkowe błędy ENOSYS
    i EINVAL, ale nie dokumentuje EIO.

    POSIX i X/OPEN nie dokumentują bitu "sticky".

    ZOBACZ TAKŻE
       open(2), chown(2), execve(2), stat(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 chmod

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.