Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    stat, fstat, lstat, fstatat - pobieranie stanu pliku

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>

    int stat(const char *pathname, struct stat *buf);
    int fstat(int fd, struct stat *buf);
    int lstat(const char *pathname, struct stat *buf);

    #include <fcntl.h>      /* Definicja stałych AT_* */
    #include <sys/stat.h>

    int fstatat(int dirfd, const char *pathname, struct stat *buf,
          int flags);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    lstat():
      /* glibc 2.19 i wcześniejsze */ _BSD_SOURCE
        || /* Od glibc 2.20 */ _DEFAULT_SOURCE
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* od glibc 2.10: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

    fstatat():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _ATFILE_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają informacje o podanym pliku w buforze wskazanym przez buf. Do uzyskania
    tej informacji nie są wymagane prawa dostępu do samego pliku, lecz — w przypadku stat,
    fstatat() i lstat() — konieczne są prawa wykonywania (przeszukiwania) do wszystkich
    katalogów na prowadzącej do pliku ścieżce pathname.

    stat() i fstatat() pobierają informacje o pliku wskazanym przez pathname;  cechy
    wyróżniające fstatat() opisano poniżej.

    lstat() jest identyczny z stat(), lecz w przypadku gdy pathname jest dowiązaniem
    symbolicznym, to zwraca informacje o samym dowiązaniu, a nie pliku, do którego się to
    dowiązanie odwołuje.

    fstat() jest identyczny z stat(), z tym wyjątkiem, że plik o którym mają być pobrane
    informacje, jest określony przez deskryptor pliku fd.

    Wszystkie te funkcje zwracają strukturę stat, zawierającą następujące pola:

      struct stat {
        dev_t   st_dev;   /* ID urządzenia zawierającego plik */
        ino_t   st_ino;   /* numer i-węzła (inode) */
        mode_t  st_mode;   /* tryb i typ pliku */
        nlink_t  st_nlink;  /* liczba dowiązań stałych (hardlinks) */
        uid_t   st_uid;   /* ID użytkownika właściciela */
        gid_t   st_gid;   /* ID grupy właściciela */
        dev_t   st_rdev;   /* ID urządzenia (jeśli plik specjalny) */
        off_t   st_size;   /* całkowity rozmiar w bajtach */
        blksize_t st_blksize; /* wielkość bloku dla I/O systemu plików */
        blkcnt_t st_blocks;  /* liczba zaalokowanych bloków 512-bajtowych */

        /* Od Linuksa 2.6 jądro obsługuje nanosekundową
         rozdzielczość następujących pól znaczników czasu.
         Szczegóły opisujące Linuksa w wersji starszej niż 2.6
         znajdują się w rozdziale UWAGI */

        struct timespec st_atim;  /* czas ostatniego dostępu */
        struct timespec st_mtim;  /* czas ostatniej modyfikacji */
        struct timespec st_ctim;  /* czas ostatniej zmiany */
      };

      #define st_atime st_atim.tv_sec   /* Kompatybilność wsteczna */
      #define st_mtime st_mtim.tv_sec
      #define st_ctime st_ctim.tv_sec
      };

    Uwaga: kolejność pól w strukturze stat różni się nieco w zależności od architektury.
    Dodatkowo, powyższa definicja nie pokazuje bajtów wyrównujących, które mogą być obecne
    pomiędzy niektórymi polami na różnych architekturach. Z tymi detalami można się zapoznać
    analizując glibc i kod źródłowy jądra.

    Uwaga: Dla zachowania wydajności i prostoty, różne pola w strukturze stat mogą zawierać
    stany z różnych momentów wykonywania wywołania systemowego. Przykładowo, jeśli st_mode lub
    st_uid zostanie zmieniony przez inny proces za pomocą wywołania chmod(2) lub chown(2),
    stat() może zwrócić stary st_mode razem z nowym st_uid albo stary st_uid razem z nowym
    st_mode.

    Pole st_dev opisuje urządzenie, w którym plik się znajduje. (Makra major(3) i minor(3)
    mogą się przydać przy dekodowaniu identyfikatora urządzenia znajdującego się w tym polu).

    Pole st_rdev opisuje urządzenie reprezentowane przez ten plik (i-węzeł).

    Pole st_size podaje rozmiar pliku w bajtach (jeżeli plik jest plikiem regularnym lub
    dowiązaniem symbolicznym). Rozmiarem dowiązania symbolicznego jest długość ścieżki, na
    którą wskazuje, z wyłączeniem końcowego bajtu NULL.

    Pole st_sblocks określa liczbę bloków zajmowanych przez plik w jednostkach 512-bajtowych.
    (Liczba ta może być mniejsza niż st_size/512, na przykład wtedy, gdy plik ma dziury).

    Pole  st_blksize  zawiera  "preferowany"  rozmiar  bloku  dla efektywnych operacji
    wejścia/wyjścia dla pliku. (Zapis do pliku mniejszych  kawałków  może  spowodować
    nieefektywne operacje odczyt-modyfikacja-powtórny zapis).

    Nie wszystkie systemy plików pod Linuksem obsługują wszystkie pola czasu. Niektóre systemy
    plików można zamontować w ten sposób, że dostęp do pliku lub katalogu nie powoduje
    uaktualnienia pola st_atime. (Patrz noatime, nodiratime i relatime w mount(8) oraz
    powiązane informacje w mount(2)). Dodatkowo st_atime nie jest aktualizowane, jeśli plik
    jest otwierany z flagą O_NOATIME, patrz open(2).

    Pole st_atime jest zmieniane przez każdy dostęp do pliku, np. przez execve(2), mknod(2),
    pipe(2), utime(2) i read(2) (w razie odczytania więcej niż zera bajtów). Inne procedury,
    jak mmap(2) mogą, ale nie muszą, zaktualizować st_atime.

    Zazwyczaj pole st_mtime jest zmieniane przez modyfikowanie pliku, np. przez mknod(2),
    truncate(2), utime(2) i write(2) (więcej niż zera bajtów). Co więcej st_mtime katalogu
    jest zmieniane przy tworzeniu plików w tym katalogu lub ich usuwaniu. Pole st_mtime nie
    jest zmieniane po zmianach właściciela, grupy, liczby dowiązań (hard links) czy uprawnień.

    Pole st_ctime jest zmieniane przy zapisywaniu lub ustawianiu informacji i-węzła (np.
    właściciela, grupy, liczby dowiązań, praw itp.).

    POSIX odnosi się do bitów st_mode odpowiadających masce S_IFMT (zob. poniżej) jako typu
    pliku, 12 bitów odpowiadających masce 07777 jako bitów trybu pliku i najmniej znaczących 9
    bitów (0777) jako bitów uprawnień pliku.

    Zdefiniowane są następujące wartości masek do typu pliku z pola st_mode:

      S_IFMT   0170000  maska bitowa dla pola bitowego typu pliku

      S_IFSOCK  0140000  gniazdo
      S_IFLNK  0120000  dowiązanie symboliczne (symbolic link)
      S_IFREG  0100000  plik regularny
      S_IFBLK  0060000  urządzenie blokowe
      S_IFDIR  0040000  katalog
      S_IFCHR  0020000  urządzenie znakowe
      S_IFIFO  0010000  kolejka FIFO

    Dlatego, aby sprawdzić czy plik jest (przykładowo) zwykłym plikiem można napisać:

      stat(pathname, &sb);
      if ((sb.st_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
        /* Obsługa zwykłego pliku */
      }

    Ponieważ testy w powyższej postaci są popularne, dodatkowe makra są zdefiniowane przez
    POSIX w celu umożliwienia sprawdzenia typu pliku w st_mode w spójniejszej formie:

      S_ISREG(m) czy plik jest regularny?

      S_ISDIR(m) katalog?

      S_ISCHR(m) urządzenie znakowe?

      S_ISBLK(m) urządzenie blokowe?

      S_ISFIFO(m) kolejka FIFO (potok nazwany)?

      S_ISLNK(m) dowiązanie symboliczne? (Nie w POSIX.1-1996).

      S_ISSOCK(m) gniazdo? (Nie w POSIX.1-1996).

    Poprzedni przykład kodu można dlatego przepisać w następujący sposób:

      stat(pathname, &sb);
      if (S_ISREG(sb.st_mode)) {
        /* Obsługa zwykłego pliku */
      }

    Definicje większości powyższych makr sprawdzających typ pliku są udostępniane, jeśli tylko
    któraś z następujących funkcji makd sprawdzających jest zdefiniowana: _BSD_SOURCE (w 2.19
    i wcześniejszych), _SVID_SOURCE (w glibc 2.19 i wcześniejszych) lub _DEFAULT_SOURCE (w
    glibc 2.20 i późniejszych). Dodatkowo, definicje wszystkich powyższych makr z wyjątkiem
    S_IFSOCK i S_ISSOCK() są udostępniane jeśli zdefiniowano _XOPEN_SOURCE. Zdefiniowanie
    S_IFSOCK można również uwidocznić definiując _XOPEN_SOURCE z wartością większą lub równą
    500.

    Zdefiniowanie S_ISSOCK() jest uwidocznione, jeśli zdefiniowano dowolne z następujących
    makr sprawdzających: _BSD_SOURCE (w 2.19 i wcześniejszych), _DEFAULT_SOURCE (w glibc 2.20
    i późniejszych), _XOPEN_SOURCE z wartością większą lub równą 500 lub _POSIX_C_SOURCE z
    wartością większą lub równą 200112L.

    Zdefiniowane są następujące wartości masek do części określającej tryb pliku w polu
    st_mode:

      S_ISUID   04000  bit "set-used-ID"
      S_ISGID   02000  bit "set-group-ID" (patrz niżej)
      S_ISVTX   01000  bit "sticky" (patrz niżej)

      S_IRWXU   00700  właściciel ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
      S_IRUSR   00400  właściciel ma prawa odczytu
      S_IWUSR   00200  właściciel ma prawa zapisu
      S_IXUSR   00100  właściciel ma prawa wykonania

      S_IRWXG   00070  grupa ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
      S_IRGRP   00040  grupa ma prawa odczytu
      S_IWGRP   00020  grupa ma prawa zapisu
      S_IXGRP   00010  grupa ma prawa wykonania

      S_IRWXO   00007  inni (nie z grupy) mają prawo odczytu, zapisu i
                wykonania
      S_IROTH   00004  inni mają prawa odczytu
      S_IWOTH   00002  inni mają prawa zapisu
      S_IXOTH   00001  inni mają prawa wykonania

    Bit "set-group-ID" (S_ISGID) ma kilka specjalnych znaczeń. Ustawiony na katalogu oznacza,
    że dla tego katalogu powinna być używana semantyka BSD: pliki w nim utworzone dziedziczą
    identyfikator grupy z katalogu, a nie z efektywnego identyfikatora grupy procesu
    tworzącego plik, ponadto tworzone katalogi będą miały także ustawiony bit S_ISGID. Dla
    pliku, który nie ma ustawionego bitu wykonywania dla grupy (S_IXGRP), bit "set-group-ID"
    oznacza obowiązkowe blokowanie pliku/rekordu.

    Bit "sticky" (S_ISVTX) ustawiony na katalogu oznacza, że tylko właściciel pliku lub
    właściciel katalogu albo proces uprzywilejowany może usunąć plik w tym katalogu lub
    zmienić nazwę tego pliku.

  fstatat()
    Wywołanie systemowe fstatat() działa w ten sam sposób co stat(), z wyjątkiem opisanych tu
    różnic.

    Jeśli ścieżka podana w pathname jest względna, jest to interpretowane w odniesieniu do
    katalogu do którego odnosi się deskryptor pliku dirfd (zamiast w odniesieniu do bieżącego
    katalogu roboczego procesu wywołującego, jak w stosunku do ścieżek względnych robi to
    stat()).

    Jeśli pathname jest względna a dirfd ma wartość specjalną AT_FDCWD, to pathname jest
    interpretowana w odniesieniu do bieżącego katalogu roboczego procesu wywołującego (jak
    stat()).

    If ścieżka pathname jest bezwzględna, to dirfd jest ignorowane.

    flags mogą wynosić albo 0, albo składać się z co najmniej jednej z poniższych opcji
    połączonych operatorem OR:

    AT_EMPTY_PATH (od Linuksa 2.6.39)
       Jeśli pathname jest łańcuchem pustym, to działa na pliku do którego odnosi się
       dirfd (który mógł zostać pozyskany za pomocą flagi O_PATH open(2)). Jeśli dirfd
       wynosi AT_FDCWD, to wywołujący działa w bieżącym katalogu roboczym. W takim
       przypadku dirfd może odnosić się do każdego typu pliku, nie tylko katalogu. Jest to
       opcja charakterystyczna dla Linuksa, proszę zdefiniować _GNU_SOURCE, aby dostać się
       do jej definicji.

    AT_NO_AUTOMOUNT (od Linuksa 2.6.38)
       Nie montuje automatycznie ostatniego komponentu ("basename") ścieżki podanej w
       pathname, jeśli ścieżka odnosi się do katalogu, który jest punktem automatycznego
       montowania. Pozwala to programowi wywołującemu zebrać atrybuty samego punktu
       montowania (a nie atrybuty lokalizacji, która zostałaby zamontowana). Znacznika
       tego można użyć w narzędziach, które przeszukują katalogi, aby zapobiec ich
       automatycznemu montowaniu. Znacznik AT_NO_AUTOMOUNT nie ma żadnego znaczenia, jeśli
       punkt montowania został już wcześniej zamontowany. Jest to opcja charakterystyczna
       dla Linuksa, proszę zdefiniować _GNU_SOURCE, aby dostać się do jej definicji.

    AT_SYMLINK_NOFOLLOW
       Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym nie podąża za nim, w zamian zwraca
       informacje o samym dowiązaniu, jak lstat(). Domyślnie fstatat () podąża za
       dowiązaniami symbolicznymi, jak stat().)

    Więcej  informacji o potrzebie wprowadzenia fstatat() można znaleźć w podręczniku
    openat(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracane jest zero. W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i
    ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

    EACCES Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z katalogów w ścieżce zaczynającej
       pathname. (Patrz także path_resolution(7)).

    EBADF fd nie jest prawidłowym otwartym deskryptorem pliku.

    EFAULT Niepoprawny adres.

    ELOOP Podczas rozwiązywania ścieżki napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       Ścieżka pathname jest zbyt długa.

    ENOENT Składnik ścieżki pathname nie istnieje lub pathname jest pustym łańcuchem znaków.

    ENOMEM Brak pamięci (tj. pamięci jądra).

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki pathname nie jest katalogiem.

    EOVERFLOW
       pathname lub fd odnosi się do pliku, numeru i-węzła lub numeru bloków, których
       rozmiar nie jest reprezentowalny w - odpowiednio - typie off_t, ino_t, blkcnt_t.
       Błąd ten może wystąpić na przykład wtedy, gdy aplikacja skompilowana na platformie
       32-bitowej bez -D_FILE_OFFSET_BITS=64 wywoła stat () na pliku, którego rozmiar jest
       większy niż (1<<31)-1 bajtów.

    Mogą wystąpić następujące dodatkowe błędy dla fstatat():

    EBADF dirfd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.

    EINVAL Podano nieprawidłową opcję w flags.

    ENOTDIR
       pathname jest względna a dirfd jest deskryptorem pliku odnoszącym się do pliku
       zamiast do katalogu.

WERSJE

    fstatat() zostało dodane do Linuksa w jądrze 2.6.16; obsługę biblioteki dodano do glibc w
    wersji 2.4.

ZGODNE Z

    stat(), fstat(), lstat(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1.2008.

    fstatat(): POSIX.1-2008.

    Według POSIX.1-2001 lstat() na dowiązaniu symbolicznym powinien zwrócić poprawne wartości
    tylko w polu st_size i w części pola st_mode związanej z typem pliku struktury stat.
    POSIX.1-2008 zaostrza tę specyfikację, wymagając od lstat()  zwracania  poprawnych
    informacji we wszystkich polach z wyjątkiem bitów trybu w st_mode.

    Używanie pól st_blocks i st_blksize może być nieprzenośne. (Były wprowadzone w BSD;
    interpretacje różnią się zarówno między systemami, jak i na jednym systemie, jeśli użyty
    jest zdalny system plików montowany po NFS-ie). Aby uzyskać definicje typów blkcnt_t i
    blksize_t z <sys/stat.h> należy zdefiniować _XOPEN_SOURCE na wartość 500 lub wyższą (przed
    dołączeniem jakiegokolwiek innego pliku nagłówkowego).

    POSIX.1-1990  nie opisywał stałych S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG, S_IFBLK, S_IFDIR,
    S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX , ale zamiast tego wymagał używania makr S_ISDIR() itp. Stałe
    S_IF* są obecne w POSIX.1-2001 i późniejszych.

    Makra S_ISLNK()  i S_ISSOCK() nie są wymienione w POSIX.1-1996, ale są obecne w
    POSIX.1-2001; pierwsze z nich pochodzi z SVID 4, a drugie z SUSv2.

    Unix V7 (i kolejne systemy) miał S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC, podczas gdy POSIX nakazuje
    używanie synonimów S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.

  Inne systemy
    Wartości, które były (lub nadal są) w użyciu w różnych systemach:

    szesn.  nazwa   ls  ósemk.  opis
    f000   S_IFMT     170000  maska bitowa dla pól bitowych typu pliku
    0000           000000  niedziałający i-węzeł w SCO; nieznany
                     typ w BSD; SVID-v2 i XPG2 mają zarówno
                     0, jak i 0100000 dla zwykłego pliku
    1000   S_IFIFO  p|  010000  kolejka FIFO (potok nazwany)
    2000   S_IFCHR  c  020000  specjalny znakowy (V7)
    3000   S_IFMPC     030000  specjalny znakowy zwielokrotniony (V7)
    4000   S_IFDIR  d/  040000  katalog (V7)
    5000   S_IFNAM     050000  nazwany plik specjalny XENIX-a z dwoma
                     podtypami, rozróżnianymi przez wartości
                     1, 2 w st_rdev
    0001   S_INSEM  s  000001  podtyp IFNAM semafora XENIX
    0002   S_INSHD  m  000002  podtyp IFNAM dzielonych danych XENIX
    6000   S_IFBLK  b  060000  specjalny blokowy (V7)
    7000   S_IFMPB     070000  specjalny blokowy zwielokrotniony (V7)
    8000   S_IFREG  -  100000  regularny (V7)
    9000   S_IFCMP     110000  skompresowany VxFS
    9000   S_IFNWK  n  110000  sieciowy specjalny (HP-UX)
    a000   S_IFLNK  l@  120000  dowiązanie symboliczne (BSD)
    b000   S_IFSHAD    130000  shadow i-węzeł ACL w Solarisie
                     (niewidzialny w przestrzeni użytkownika)
    c000   S_IFSOCK  s=  140000  gniazdo (BSD; także "S_IFSOC" na VxFS)
    d000   S_IFDOOR  D>  150000  drzwi Solarisa
    e000   S_IFWHT  w%  160000  BSD whiteout (nieużywane dla i-węzła)
    0200   S_ISVTX     001000  bit lepkości: zachowuje tekst na
                     urządzeniu wymiany nawet po użyciu (V7)
                     zarezerwowane (SVID-v2)
                     Dla niekatalogów: nie buforuj tego
                     (SunOS)
                     Dla katalogów: ograniczone prawo
                     usunięcia (SVID-v4.2)
    0400   S_ISGID     002000  set-group-ID podczas wykonywania (V7)
                     dla katalogów: używa semantyki BSD do
                     propagacji GID
    0400   S_ENFMT     002000  egzekwowanie blokowania plików Systemu V
                     (dzielone z S_ISGID)
    0800   S_ISUID     004000  set-user-ID podczas wykonywania (V7)
    0800   S_CDF      004000  katalog jest plikiem zależnym od
                     kontekstu (HP-UX)

    Polecenie "sticky" pojawiło się w wersji 32V systemu AT&T UNIX.

UWAGI

    Pod Linuksem, lstat() nie spowoduje uruchomienia akcji automontera, natomiast stat() -
    spowoduje (patrz jednakże fstatat(2)).

    Dla większości plików w katalogu /proc, stat() w polu st_size zwraca 0, a nie rzeczywisty
    rozmiar pliku.

  Pola znaczników czasu
    Starsze jądra i starsze standardy nie obsługują nanosekundowych pól znaczników czasu.
    Zamiast tego były trzy pola znaczników czasu — st_atime, st_mtime i st_ctime— zapisywane
    jako time_t przechowujące znaczniki czasu z sekundową precyzją.

    Od wersji jądra 2.5.48 struktura stat obsługuje nanosekundową dokładność wszystkich trzech
    pól czasowych. Nanosekundowa część każdego z tych pól jest dostępna za pomocą nazw w
    postaci st_atim.tv_nsec, jeżeli zdefiniowano makro  _BSD_SOURCE  lub  _SVID_SOURCE.
    Nanosekundowe pola czasowe są obecnie ustandaryzowane, począwszy od POSIX.1-2008 i w
    związku z tym, począwszy od wersji 2.12 biblioteka glibc udostępnia również część
    nanosekundową, jeśli _POSIX_C_SOURCE jest zdefiniowane na wartość 200809L lub większą,
    albo _XOPEN_SOURCE jest zdefiniowane na wartość 700 lub większą. Jeśli nie zdefiniowano
    żadnego z powyższych makr, to nanosekundowe wartości są dostępne w polu st_atimensec.

    Nanosekundowe pola czasowe są obsługiwane przez XFS, JFS, Btrfs i ext4 (od Linuksa
    2.6.23). natomiast nie są obsługiwane w ext2, ext3 i Reiserfs. W systemach plików, które
    nie obsługują takiej dokładności czasowej, wartości nanosekund w tych polach wynoszą 0.

  Różnice biblioteki C/jądra
    Z upływem czasu, zwiększanie rozmiarów struktury stat doprowadziło do powstania trzech
    kolejnych wersji funkcji stat(): sys_stat() (slot __NR_oldstat), sys_newstat() (slot
    __NR_stat) i sys_stat64() (slot __NR_stat64) na platformach 32-bitowych takich jak i386.
    Pierwsze dwie wersje były już obecne w Linuksie 1.0 (choć z  różnymi  nazwami),
    ostatnią dodano w Linuksie 2.4. Podobne uwagi mają zastosowanie do fstat() i lstat().

    Wewnątrzjądrowe wersje struktury stat, za pomocą których jądro obsługuje te różne wersje,
    to odpowiednio:

       __old_kernel_stat
           Oryginalna struktura z dość wąskimi  polami  i  brakiem  dopełnienia
           (wyrównania).

       stat  Większe pole st_ino i dodane dopełnienie do różnych części struktury
           pozwalające na późniejszą rozbudowę.

       stat64 Jeszcze większe pole st_ino, większe pola st_uid i st_gid aby przyjąć
           rozszerzone w Linuksie 2.4 UID-y i GID-y do 32 bitów i różne inne
           poszerzenia pól oraz jeszcze więcej dopełnień w strukturze (dopełnione bajty
           zostały w końcu wykorzystane w Linuksie 2.6 po pojawieniu się 32-bitowych
           identyfikatorów urządzeń oraz części nanosekundowej w polach znaczników
           czasowych).

    Funkcja opakowująca glibc stat() ukrywa te detale przed użytkownikami, wywołując najnowszą
    wersję wywołania systemowego udostępnianą przez jądra i przepakowując zwracane informacje,
    jeśli jest to wymagane, dla starszych plików wykonywalnych.

    Na współczesnych systemach 64-bitowych wszystko jest prostsze: istnieje jedno wywołanie
    systemowe stat(), a jądro wykorzystuje strukturę stat zawierającą pola o wystarczającym
    rozmiarze.

    Wywołanie systemowe niższego stopnia używane przez funkcję opakowującą fstatat() glibc
    nazywa się w rzeczywistości fstatat64() lub, na niektórych architekturach, newfstatat().

PRZYKŁAD

    Poniższy program wywołuje stat() i wypisuje wybrane pola zwrócone w strukturze stat:

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <time.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      struct stat sb;

      if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Użycie: %s <ścieżka>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      if (stat(argv[1], &sb) == -1) {
        perror("stat");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      printf("Typ pliku:         ");

      switch (sb.st_mode & S_IFMT) {
      case S_IFBLK: printf("urządzenie blokowe\n");   break;
      case S_IFCHR: printf("urządzenie znakowe\n");   break;
      case S_IFDIR: printf("katalog\n");         break;
      case S_IFIFO: printf("FIFO/pipe\n");        break;
      case S_IFLNK: printf("dowiązanie symboliczne\n"); break;
      case S_IFREG: printf("zwykły plik\n");       break;
      case S_IFSOCK: printf("gniazdo\n");         break;
      default:    printf("typ nieznany\n");      break;
      }

      printf("numer I-węzła:      %ld\n", (long) sb.st_ino);

      printf("Tryb:           %lo (octal)\n",
          (unsigned long) sb.st_mode);

      printf("Liczba dowiązań:      %ld\n", (long) sb.st_nlink);
      printf("Właściciel:        UID=%ld  GID=%ld\n",
          (long) sb.st_uid, (long) sb.st_gid);

      printf("Preferowany rozmiar bloku I/O: %ld bajtów\n",
          (long) sb.st_blksize);
      printf("Rozmiar bloku:         %lld bajtów\n",
          (long long) sb.st_size);
      printf("Liczba zaalokowanych bloków:  %lld\n",
          (long long) sb.st_blocks);

      printf("Ostatnia zmiana stanu:  %s", ctime(&sb.st_ctime));
      printf("Ostatni dostęp do pliku: %s", ctime(&sb.st_atime));
      printf("Ostatnia zmiana pliku:  %s", ctime(&sb.st_mtime));

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE

    ls(1), stat(1), access(2), chmod(2), chown(2), readlink(2), utime(2), capabilities(7),
    symlink(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.