Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    mmap, munmap - mapowanie lub usunięcie mapowania plików lub urządzeń w pamięci

SKŁADNIA

    #include <sys/mman.h>

    #ifdef _POSIX_MAPPED_FILES

    void * mmap(void *start, size_t length, int prot , int flags, int fd, off_t offset);

    int munmap(void *start, size_t length);

    #endif

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja mmap zleca zamapowanie do pamięci, najchętniej pod adres start, length bajtów
    pliku (lub innego obiektu) zadanego przez deskryptor fd, przesuniętych względem początku o
    offset.  Adres start jest jednak tylko propozycją i zazwyczaj jest przekazywany jako 0.
    Rzeczywiste miejsce zamapowania obiektu jest zwracane przez mmap i nigdy nie jest zerem.

    Argument prot opisuje oczekiwany sposów ochrony pamięci (i nie może być sprzeczny z trybem
    otwarcia pliku). Może on być równy PROT_NONE lub może być logicznym OR jednego lub więcej
    spośród innych znaczników PROT_*.

    PROT_EXEC Strony mogą być wykonywane.

    PROT_READ Strony mogą być odczytywane.

    PROT_WRITE Strony mogą być zapisywane.

    PROT_NONE Strony nie mogą być dostępne.

    Patametr flags określa rodzaj mapowanego obiektu, opcje mapowania i czy modyfikacje na
    zmapowanej kopii strony są prywatne dla procesu, czy też powinny być współdzielone z
    innymi odniesieniami. Ma on bity

    MAP_FIXED Polecenie nie wybierania innego adresu niż podany. Jeśli podanego adresu nie
         można  użyć,  mmap  zawiedzie.  Jeśli podano MAP_FIXED, start musi być
         wielokrotnością rozmiaru strony. Używanie tej opcji nie jest zalecane.

    MAP_SHARED Polecenie współdzielenia mapowania ze wszystkimi innymi procesami, które mapują
         ten  obiekt.  Zapisywanie  danych w danym obszarze będzie równoważne z
         zapisywaniem do pliku. Plik może w rzeczywistości nie zostać zaktualizowany aż
         do wywołania msync(2) lub munmap(2).

    MAP_PRIVATE
         Polecenie utworzenia prywatnego mapowania, typu "kopiowanie podczas zapisu".
         Zapisywanie danych w danym obszarze nie będzie  wpływać  na  zawartość
         oryginalnego pliku. Nie jest określone, czy zmiany zawartości pliku wykonane po
         wywołaniu mmap będą uwidocznione w mapowanym obszarze.

    Trzeba podać dokładnie jedno spomiędzy MAP_SHARED i MAP_PRIVATE.

    Powyższe trzy znaczniki są opisane w POSIX.1b (poprzednio POSIX.4) oraz SUSv2.  Linux
    obsługje dodatkowo następujące znaczniki niestandardowe:

    MAP_DENYWRITE
       Ten znacznik jest ignorowany.  (Dawno temu sygnalizował on, że próba zapisu to
       mapowanego pliku powinna zawieść z ETXTBUSY. Ale było to źródłem ataków blokujących
       usługę (DoS).)

    MAP_EXECUTABLE
       Ten znacznik jest ignorowany.

    MAP_NORESERVE
       (Używany łącznie z MAP_PRIVATE.) Poleca nie rezerwować stron przestrzeni wymiany
       dla tego mapowania. Gdy przestrzeń wymiany jest zarezerwowana, ma się gwarancję, że
       istnieje  możliwość modyfikacji tego prywatnego "kopiowanego podczas zapisu"
       obszaru. Gdy nie jest ona zarezerwowana, można otrzymać SIGSEGV podczas zapisu,
       jeżeli braknie pamięci.

    MAP_LOCKED
       Ten znacznik jest ignorowany.

    MAP_GROWSDOWN
       Używany do stosów. Sygnalizuje systemowi zarządzania pamięcią wirtualną w jądrze,
       że to mapowanie powinno być rozszerzane w pamięci w dół.

    MAP_ANONYMOUS
       Mapowanie nie jest oparte na żadnym pliku; argumenty fd i offset zostaną
       zignorowane. Ten znacznik w połączeniu z MAP_SHARED jest zaimplementowany w
       Linuksie począwszy od 2.4.

    MAP_ANON
       Alias dla MAP_ANONYMOUS. Porzucony.

    MAP_FILE
       Znacznik służący zgodności. Ignorowany.

    MAP_32BIT
       Umieszczenie mapowania w pierwszych 2GB przestrzeni adresowej procesu.  Ignorowany
       gdy ustawiony jest MAP_FIXED. Znacznik ten jest obecnie wspierany jedynie przez
       64-bitowe programy na architekturze x86-64.

    Niektóre systemy dokumentują dodatkowe znaczniki MAP_AUTOGROW, MAP_AUTORESRV, MAP_COPY i
    MAP_LOCAL.

    fd powinno być prawidłowowym deskryptorem pliku; jeżeli ustawiono MAP_ANONYMOUS, to
    argument ten jest ignorowany.

    offset powinno być wielokrotnością rozmiaru strony zwracanego przez getpagesize(2).

    Pamięć zamapowana za pomocą mmap jest zachowywana poprzez fork(2) z tymi samymi
    atrybutami.

    Plik jest mapowany w wielokrotnościaćh rozmiaru strony. Dla plików, które nie są
    wielokrotnościami rozmiaru strony, pozostała pamięć jest zerowana podczas mapowania, a
    zapisy do tego obszaru nie są zapisywane w pliku. Efektem zmiany rozmiaru zamapowanego
    pliku na zamapowane strony, które odpowiadają dodanym lub usuniętym obszarom pliku, jest
    nieokreślony.

    Funkcja systemowa munmap usuwa mapowanie z podanego zakresu adresów i powoduje, że dalsze
    odwołania do adresów z tego zakresu będą generować nieprawidłowe odwołania do pamięci.
    Mapowanie obszaru jest również automatycznie usuwane, gdy proces się zakończy. Z drugiej
    strony, zamknięcie deskryptora pliku nie usuwa mapowania obszaru.

    Adres start musi być wielokrotnością rozmiaru strony. Usuwane jest mapowanie wszystkich
    stron zawierających fragmenty ze wskazanego zakresu, wszystkie późniejsze odwołania do
    tych stron wygenerują SIGSEGV. Nie jest błędem, gdy brak w podanym zakresie zamapowanych
    stron.

    Dla  mapowań  opartych  na  plikach pole st_atime zamapowanego pliku może zostać
    zaktualizowane w dowolnym momencie pomiędzy mmap() i usunięciem odpowiedniego mapowania;
    pierwsze odwołanie do zamapowanej strony spowoduje zaktualizowanie tego pola, jeśli nie
    stało się to wcześniej.

    Pola st_ctime i st_mtime pliku zamapowanego z PROT_WRITE i  MAP_SHARED  zostanie
    zaktualizowane po zapisie do mapowanego obszaru, a przed późniejszym wywołaniem msync() ze
    znacznikiem MS_SYNC lub MS_ASYNC, jeśli taki wywołanie wystąpi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu B mmap zwraca wskaźnik do mapowanego obszaru. Po błędzie zwracane
    jest MAP_FAILED (-1) i odpowiednio ustawiane jest errno. Po pomyślnym zakończeniu munmap
    zwraca 0, a po błędzie -1 i ustawia errno (prawdopodobnie na EINVAL).

UWAGI

    To, czy PROT_READ zawiera PROT_EXEC, czy nie, zależy od architektury. W przenośnych
    programach należy zawsze ustawiać PROT_EXEC, gdy planowane jest uruchamianie przez nie
    kodu w nowym mapowaniu.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku (a nie ustawiono MAP_ANONYMOUS).

    EACCES Deskryptor pliku nie odnosi się do zwykłego pliku. Lub zgłoszono MAP_PRIVATE, lecz
       fd nie jest otwarty dla odczytu. Lub zgłoszono MAP_SHARED i ustawiono PROT_WRITE,
       a fd nie jest otwarte w trybie odczytu i zapisu (O_RDWR).  Lub zgłoszono
       PROT_WRITE, lecz plik jest otwarty tylko do dopisywania.

    EINVAL Niewłaściwe start, length lub offset. (Np., mogą być zbyt duże lub niewyrównane do
       granicy strony (PAGESIZE).)

    ETXTBUSY
       Ustawiono MAP_DENYWRITE, lecz obiekt wskazywany przez fd jest otwarty do zapisu.

    EAGAIN Plik został zablokowany lub zablokowano zbyt wiele pamięci.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci lub zostałaby przekroczona maksymalna liczba mapowań dla
       procesu.  ENODEV System plików, na którym znajduje sie podany plik nie wspiera
       mapowania w pamięci.

    Użycie zamapowanego obszaru może spowodować wystąpienie następujących sygnałów:

    SIGSEGV
       Próba zapisu do obszaru podanego dla mmap jako tylko do odczytu.

    SIGBUS Próba dostępu do fragmentu bufora, który nie odpowiada plikowi (na przykład, za
       końcem pliku, włączając w to przypadek obcięcia pliku przez inny process).

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1b (poprzednio POSIX.4), 4.4BSD, SUSv2. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy
    ENXIO i ENODEV. SUSv2 dokumentuje dodatkowe błędy EMFILE i EOVERFLOW.

    MAP_32BIT jest rozszerzeniem linuksowym.

ZOBACZ TAKŻE

    getpagesize(2), mmap2(2), mremap(2), msync(2), shm_open(2), B.O. Gallmeister, POSIX.4,
    O'Reilly, str. 128-129 i 389-391.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 mmap

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.