Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    open, creat - otwarcie i utworzenie pliku lub urządzenia

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>

    int open(const char *pathname, int flags);
    int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
    int creat(const char *pathname, mode_t mode);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja systemowa open służy do przekształcenia ścieżki na deskryptor pliku (małą,
    nieujemną liczbę całkowitą używaną w późniejszych operacjach we/wy, takich jak read,
    write, itd.).  Jeśli wywołanie się powiedzie, to zwrócony deskryptor pliku będzie
    najmniejszym aktualnie nie otwartym deskryptorem pliku dla tego procesu.  Funkcja ta
    tworzy nowy otwarty plik, nie współdzielony z żadnym innym procesem. (Ale współdzielone
    otwarte pliki mogą pochodzić z wywołania funkcji systemowej fork(2).)  Nowt deskryptor
    pliku będzie przekazywany przez wywołania funkcji exec (zobacz fcntl(2)). Przesunięcie
    pliku jest ustawiane na jego początek.

    Parametr flags to jedna z wartości: O_RDONLY, O_WRONLY lub O_RDWR, które stanowią,
    odpowiednio, żądania otwarcia tylko dla odczytu, tylko dla zapisu, lub dla odczytu i
    zapisu. Argument flags może być połączony bitowym OR z zerem lub więcej spośród
    następujących wartości:

    O_CREAT
       Jeśli plik nie istnieje, to będzie utworzony. Właściciel (ID użytkownika) tego
       pliku jest ustawiany na efektywny ID użytkownika procesu. Grupa właściciela (ID
       grupy) jest ustawiana albo na efektywny ID grupy procesu. albo na ID grupy katalogu
       nadrzędnego (w zależności od rodzaju systemu plików, opcji montowania i atrybutów
       katalogu nadrzędnego, zobacz np. opcje montowania bsdgroups i sysvgroups dla
       systemu plików ext2 opisane w mount(8)).

    O_EXCL Gdy zostanie użyte w połączeniu z O_CREAT, to jeśli plik już istnieje, open się nie
       powiedzie. W tym kontekście dowiązanie symboliczne jest istniejącym plikiem,
       niezależnie od tego, na co wskazuje. O_EXCL nie działa jak należy na systemach
       plików  NFS. Programy, które nadmiernie ufają wykonywaniu przez open zadań
       blokowania, będą zawierać wyścig. Rozwiązanie dla wykonywania atomowych operacji
       blokowania plików za pomocą pliku-blokady polega na utworzeniu unikalnego pliku na
       tym samym systemie plików (np. wykorzystując nazwę hosta i PID) i użyciu link(2) do
       utworzenia dowiązania do pliku-blokady. Jeśli link() zwróci 0, to utworzenie
       blokady się powiodło. W przeciwnym razie, należy użyć stat(2) na unikalnym pliku,
       aby sprawdzić, czy ilość jego dowiązań wzrosła do 2. W takiej sytuacji utworzenie
       blokady również się powiodło.

    O_NOCTTY
       Jeśli pathname odnosi się do urządzenia terminalowego — zobacz tty(4) — to nie
       stanie się terminalem sterującym procesu, nawet jeśli proces takiego nie ma.

    O_TRUNC
       Jeśli plik już istnieje, jest zwykłym plikiem i tryb otwarcia pozwala na zapis
       (tzn. jest to O_RDWR lub O_WRONLY), to plik ten zostanie obcięty do zerowej
       długości. Jeśli plik to FIFO lub urządzenie terminalowe, to znacznik O_TRUNC jest
       ignorowany. W pozostałych przypadkach efekt użycia znacznika  O_TRUNC  jest
       nieokreślony. (W wielu wersjach Linuksa zostanie zignorowany, w innych wersjach
       funkcja zwróci błąd.)

    O_APPEND
       Plik jest otwierany w trybie dopisywania. Przed każdą operacją write, wskaźnik
       pliku jest ustawiany na koniec pliku, jak z lseek. O_APPEND może prowadzić do
       zepsucia plików na systemach plików NFS, gdy więcej niż jeden proces naraz dopisuje
       dane do pliku. Jest to związane z faktem, że NFS nie wspiera dopisywania do pliku,
       więc jądro klienta musi to zasymulować, co nie może zostać wykonane bez wyścigu.

    O_NONBLOCK lub O_NDELAY
       Plik jest otwierany w trybie nieblokującym, o ile to możliwe. Ani open ani kolejne
       operacje na zwróconym przez to wywołanie deskryptorze nie spowodują blokowania
       procesu (zatrzymania w oczekiwaniu na dane, itp.).  Szczegóły dotyczące obsługi
       FIFO (nazwanych potoków) można znaleźć w fifo(4). Ten tryb może nie mieć żadnego
       wpływu na pliki inne niż FIFO.

    O_SYNC Plik jest otwierany dla synchronicznego we/wy. Wszelkie zapisy write na otrzymanym
       deskryptorze pliku będą blokować proces wołający aż do fizycznego zapisania danych
       na odpowiednim nośniku. Jednak, zobacz niżej USTERKI.

    O_NOFOLLOW
       Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym, to otwarcie się nie powiedzie. Jest
       to rozszerzenie FreeBSD, które zostało dodane do Linuksa w wersji 2.1.126. Nadal
       będzie się odbywać przechodzenie po dowiązaniach symbolicznych we wcześniejszych
       składnikach ścieżki. Pliki nagłówkome w glibc 2.0.100 i poźniejszych zawierają
       definicję tego znacznika. Jądra poprzedzające 2.1.126 zignorują go, jeśli jest
       używany.

    O_DIRECTORY
       Jeśli pathname nie jest katalogiem, spowoduje, że open zawiedzie. Ten znacznik
       jest specyficzny dla Linuksa i został do dany w kernelu 2.1.126, aby uniknąć
       problemów blokowania usług (DoS), gdy opendir(3) jest wywołane dla FIFO lub dla
       urządzenia taśmowego, ale nie powinno być używane poza implementacją opendir.

    O_DIRECT
       Powoduje próbę zminimalizowania efektów związanych z buforowanie we/wy do i z tego
       pliku. Na ogół spowoduje to zmniejszenie wydajności, ale jest to przydatne w
       specyficznych sytuacjach, na przykład gdy aplikacje buforują we własnym zakresie.
       We/wy dla pliku odbywa się wówczas bezpośrednio z/do buforów w przestrzeni
       użytkownika. We/wy jest sunchromiczne, tzn. po zakończeniu funkcji systemowej
       read(2) lub write(2) zagwarantowane jest, że dane zostały przeniesione. Wielkości
       przesyłanych danych, wyrównania buforów w przestrzeni użytkownika oraz pozycje w
       pliku muszą być wielokrotnościami rozmiaru logicznego bloku systemu plików.
       Ten znacznik jest wspierany przez wiele systemów uniksopodobnych; w Linuksie,
       wsparcie zostało dodane w jądrze wersji 2.4.10.
       Semantycznie podobny interfejs dla urządzeń blokowych opisano w raw(8).

    O_ASYNC
       Generowanie sygnału (domyślnie SIGIO, ale można go zmienić za pomocą fcntl(2)), gdy
       wejście lub wyjście poprzez ten deskryptor pliku staje się możliwe. Ta funkcja
       jest dostępna jedynie dla terminali, pseudoterminali i gniazd.  Więcej szczegółów
       można znaleźć w fcntl(2).

    O_LARGEFILE
       W systemach 32-bitowych, które wspierają obsługę dużych plików (LFS), zezwala na
       otwieranie plików, których rozmiar nie może być reprezentowany jako liczba
       31-bitowa.

    Pewne z tych znaczników można zmieniać za pomocą fcntl już po otwarciu pliku.

    Argument mode określa prawa, które będą używane do ewentualnego tworzenia nowego pliku.
    Są one modyfikowane przez umask procesu w zwykły sposób: prawa tworzonego pliku to (mode &
    ~umask).  Należy zauważyć, że te uprawnienia dotyczą jedynie dostępu do nowo utworzonego
    pliku w przyszłości; wywołanie open, które tworzy plik tylko do obczytu może równie dobrze
    zwrócić deskryptor pliku do odczytu i zapisu.

    Dla parametru mode udostępniono następujące stałe symboliczne:

    S_IRWXU
       00700 użytkownik (właściciel pliku) ma prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IRUSR (S_IREAD)
       00400 użytkownik ma prawa odczytu.

    S_IWUSR (S_IWRITE)
       00200 użytkownik ma prawa zapisu.

    S_IXUSR (S_IEXEC)
       00100 użytkownik ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXG
       00070 grupa ma prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IRGRP
       00040 grupa ma prawa odczytu.

    S_IWGRP
       00020 grupa ma prawa zapisu.

    S_IXGRP
       00010 grupa ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXO
       00007 inni mają prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IROTH
       00004 inni mają prawa odczytu.

    S_IWOTH
       00002 inni mają prawa zapisu.

    S_IXOTH
       00001 inni mają prawa uruchamiania.

    mode musi być podane, gdy w flags używany jest znacznik O_CREAT, w przeciwnym wypadku jest
    ignorowane.

    creat jest równoważne open z argumentem flags ustawionym na O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    open i creat zwracają nowy deskryptor pliku, lub -1 w wypadku błędu (w tym drugim wypadku
    ustawiane jest też odpowiednio errno).  Należy zauważyć, że open może otwierać pliki
    urządzeń, lecz creat nie może ich tworzyć. Zamiast niego należy używać mknod(2).

    Na systemach NFS z włączonym mapowaniem UID-ów, open może zwrócić deskryptor pliku, dla
    którego np. żadania read(2) są zabronione przy ustawionym EACCES. Jest to związane
    sprawdzanie uprawnień odbywa się na kliencie, ale to serwer wykonuje moapowanie UID-ów
    podczas żądań odczytu i zapisu.

    Jeśli plik jest nowoutworzony, to jego pola atime, ctime i mtime są ustawione na czas
    bieżący i to samo dotyczy pól ctime i mtime katalogu nadrzędnego. Natomiast gdy plik jest
    modyfikowany z powodu użycia znacznika O_TRUNC, jego pola ctime i mtime są ustawiane na
    czas bieżący.

BŁĘDY

    EEXIST pathname już istnieje, a użyto O_CREAT i O_EXCL.

    EISDIR pathname odnosi się do katalogu, a żądany był dostęp z prawem zapisu (tzn. ustwine
       było O_WRONLY lub O_RDWR).

    EACCES Żądany dostęp do pliku nie jest dozwolony, jeden z katalogów w pathname nie ma praw
       przeszukiwania (wykonywania), lub plik nie istnieje, a katalog nadrzędny nie ma
       praw zapisu.

    ENAMETOOLONG
       pathname było zbyt długie.

    ENOENT O_CREAT nie było ustawione, a plik o zadanej nazwie nie istnieje. Lub, składnik
       pathname, który powinien być katalogiem nie istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem
       symbolicznym.

    ENOTDIR
       Składnik użyty w pathname jako katalog w rzeczywistości nie jest katalogiem lub
       podano O_DIRECTORY, a pathname nie było katalogiem.

    ENXIO Podano O_NONBLOCK | O_WRONLY, plik o zadanej nazwie stanowi FIFO i nie jest ono
       otwarte  dla żadnego procesu do odczytu. Lub plik jest plikiem urządzenia
       specjalnego, a odpowiadające mu urządzenie nie istnieje.

    ENODEV pathname odnosi się do pliku urządzenia specjalnego, a odpowiadające mu urządzenie
       nie istnieje. (Jest to błąd w jądrze Linuksa - ENXIO powinno być zwracane w takiej
       sytuacji)

    EROFS pathname odnosi się do pliku na systemie plików tylko dla odczytu, a żądano
       otwarcia w trybie zapisu.

    ETXTBSY
       pathname odnosi się do wykonywalnego obrazu, który obecnie jest wykonywany, a
       zażądano dostępu dla zapisu.

    EFAULT pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    ELOOP Podczas rozwiązywania pathname napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych lub
       podano O_NOFOLLOW, a pathname jest dowiązaniem symbolicznym.

    ENOSPC Gdy pathname miało być utworzone, okazało się, że na urządzeniu na którym miało się
       znajdować brak miejsca na nowy plik.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci jądra.

    EMFILE Proces ma jyż otwartą maksymalną liczbę plików.

    ENFILE Osiągnięto ograniczenie dla łącznej liczby otwartych plików w systemie.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Znaczniki O_NOFOLLOW i O_DIRECTORY są specyficzne dla
    Linuksa. Aby uzyskać ich definicje, należy zdefiniować makro _GNU_SOURCE.

OGRANICZENIA

    Jest wiele nieszczęśliwości w protokole podległym NFS, dotykających między innymi O_SYNC i
    O_NDELAY.

    POSIX zapewnia trzy różne warianty synchronicznego we/wy, odpowiadające znacznikom O_SYNC,
    O_DSYNC i O_RSYNC. Aktualnie (2.1.130) są one pod Linuksem synonimami.

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), write(2), fcntl(2), close(2), link(2), mknod(2), mount(2), stat(2), umask(2),
    unlink(2), socket(2), fopen(3), fifo(4)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 open

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.