Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    readlink umieszcza zawartość dowiązania symbolicznego path w buforze buf, którego wielkość
    wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora buf znaku NUL. W przypadku, gdy bufor jest
    za mały, aby pomieścić całą zawartość dowiązania, jest ona obcinana (do ilości znaków
    równej długości bufsiz).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wywołanie to, gdy się zakończy pomyślnie, zwraca liczbę znaków umieszczonych w buforze,
    lub -1 w przypadku wystąpienia błędu. Kod błędu jest umieszczany w errno.

BŁĘDY

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

    EINVAL bufsiz nie jest dodatnie.

    ENAMETOOLONG
       Scieżka, lub składnik ścieżki były za długie.

    ENOENT Plik o podanej nazwie nie istnieje.

    EACCES Brak praw przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Natrafiono na zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas tłumaczenia ścieżki.

    EINVAL Podany plik nie jest dowiązaniem symbolicznym.

    EIO  Podczas odczytu z systemu plików wystąpił błąd we/wy.

    EFAULT buf wskazuje poza przydzieloną procesowi przestrzeń adresową.

    ENOMEM Zabrakło dostępnej pamięci kernela.

ZGODNE Z

    X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawiła się w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

    stat(2), lstat(2), symlink(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 readlink

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.