Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p);

    int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);

    struct sched_param {
      ...
      int sched_priority;
      ...
    };

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    sched_setparam ustawia parametry szeregowania zadań, związane z właściwą dla procesu
    określonego przez pid polityką szeregowania zadań.  Jeśli pid ma wartość zero, to
    ustawiane są parametry procesu bieżącego. Interpretacja parametru p zależy od wybranej
    polityki. Obecnie Linux wspiera następujące polityki szeregowania zadań: SCHED_FIFO,
    SCHED_RR i SCHED_OTHER.

    sched_getparam pobiera parametry szeregowania zadań, odnoszące się do procesu określonego
    przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to pobierane są parametry procesu bieżącego.

    sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania zadań dla danego
    procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdować się w zakresie określonym przez
    sched_get_priority_min i sched_get_priority_max.

    Systemy POSIX-owe, które wspierają sched_setparam i sched_getparam, definiują w <unistd.h>
    _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu sched_setparam i sched_getparam zwracają zero. Po błędzie
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    ESRCH Nie znaleziono procesu o ID równym pid.

    EPERM Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Proces wołający sched_setparam musi
       mieć efektywny uid równy euid lub uid procesu określonego przez pid, lub musi być
       procesem superużytkownika.

    EINVAL Parametr p nie ma sensu w bieżącej polityce szeregowania zadań.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2),
    sched_get_priority_max(2),   sched_get_priority_min(2),   nice(2),   setpriority(2),
    getpriority(2),

    sched_setscheduler(2) zawiera opis zasad szeregowania zadań w Linuksie.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates,
    Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 sched_setparam

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.