Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sched_setscheduler,  sched_getscheduler - ustawienie i pobranie algorytmu/parametrów
    szeregowania zadań

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, const struct sched_param *p);

    int sched_getscheduler(pid_t pid);

    struct sched_param {
      ...
      int sched_priority;
      ...
    };

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    sched_setscheduler ustawia dla procesu identyfikowanego przez pid politykę szeregowania
    zadań oraz związane z nią parametry. Jeśli pid jest równe zeru, to skonfigurowane zostanie
    szeregowanie dla procesu wołającego tę funkcję.  Interpretacja parametru p zależy od
    wybranej polityki. Obecnie, pod Linuksem obsługiwane są następujące trzy polityki:
    SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER; ich semantyki są opisane poniżej.

    sched_getscheduler zapytuje o bieżącą politykę szeregowania zadań, która dotyczy procesu
    określonego przez pid. Jeśli pid jest równe zeru, to pobierana jest polityką dotycząca
    procesu wywołującego tę funkcję.

  Polityki szeregowania zadań
    Procedura szeregująca jest częścią jądra, która decyduje o kolejności wykonywania
    działających procesów przez procesor. Linuksowa procedura szeregująca oferuje trzy różne
    polityki szeregowania zadań: jedną dla zwykłych procesów oraz dwie dla aplikacji czasu
    rzeczywistego.  Każdemu procesowi przypisywana jest wartość priorytetu statycznego,
    sched_priority, która może być zmieniana tylko poprzez wywołania systemowe. Koncepcyjnie,
    procedura szeregująca zarządza listami działających procesów przypisanymi każdej z
    możliweych wartości sched_priority, która to wartość musi mieścić się w zakresie od 0 do
    99. Aby zdecydować, który proces należy uruchomić jako następny, procedura szeregująca
    poszukuje niepustej listy o najwyższym priorytecie statycznym i bierze proces z początku
    tej listy. Polityka szeregowania zadań określa dla każdego z procesów o danyej wartości
    priorytetu statycznego, gdzie zostanie on wstawiony na listę i jak będzie się w jej
    obrębie przemieszczał.

    SCHED_OTHER jest domyślną, uniwersalną polityką dzielenia czasu, używaną przez większość
    procesów. SCHED_FIFO i SCHED_RR są przeznaczone dla specjalnych aplikacji, dla których
    czas jest sprawą krytyczną i które muszą mieć dokładną kontrolę nad sposobem, w jaki
    podejmowane są decyzje o wykonywaniu działających procesów. Procesy korzystające z
    polityki szeregowania SCHED_OTHER muszą mieć przypisany priorytet statyczny równy 0, a
    procesy korzystające z SCHED_FIFO lub SCHED_RR mogą mieć wartość tego priorytetu z zakresu
    od 1 do 99. Priorytet statyczny wyższy niż 0 mogą uzyskiwać tylko procesy działające z
    uprawnieniami superużytkownika i wobec tego tylko one mogą korzystające z polityk
    szeregowania  SCHED_FIFO  i  SCHED_RR. Wywołania systemowe sched_get_priority_min i
    sched_get_priority_max służą do określania zakresów priorytetów odpowiadających określonym
    politykom w sposób przenośny, właściwy dla systemów zgodnych z POSIX.1b.

    Szeregowanie zadań jest wywłaszczające: jeśli proces o wyższym priorytecie statycznym
    staje się gotowy do działania, proces bieżący zostanie wywłaszczony i wróci do swojej
    kolejki oczekiwania. Polityka szeregowania zadań określa tylko kolejność na liście
    działających procesów o tym samym priorytecie statycznym.

  SCHED_FIFO: Szeregowanie typu pierwszy na wejściu-pierwszy na wyjściu
    (First In-First Out), SCHED_FIFO, może być używane tylko ze statycznymi priorytetami
    wyższymi niż 0 oznaczającymi, że gdy proces SCHED_FIFO stanie się gotowy do działania, to
    zawsze i natychmiast wywłaszczy wszystkie aktualnie działające procesy SCHED_OTHER.
    SCHED_FIFO  jest  prostym  algorytmem szeregowania bez kwantowania czasu. Procesów
    szeregowanych według polityki SCHED_FIFO dotyczą następujące reguły: Proces SCHED_FIFO,
    który został wywłaszczony przez inny proces o wyższym priorytecie pozostanie na początku
    listy dla swojego priorytetu i jego wykonywanie zostanie wznowione, gdy tylko procesy o
    wyższym priorytecie zostaną znów zablokowane. Gdy proces SCHED_FIFO staje się gotowy do
    działania, jest on wstawiany na koniec listy dla swojego  priorytetu.  Wywołanie
    sched_setscheduler lub sched_setparam wstawia proces SCHED_FIFO (lub SCHED_RR), określony
    przez pid na początek listy (o ile był on uruchamialny). W wyniku tego, może on
    wywłaszczyć aktualnie działający proces, jeśli oba mają ten sam priorytet. (POSIX 1003.1
    określa, że proces powinien trafiać na koniec listy.)  Proces wywołujący sched_yield
    zostanie wstawiony na koniec listy. Żadne inne zdarzenia nie mogą przesunąć procesu,
    szeregowanego wedłu polityki SCHED_FIFO, a znajdującego się  na  liście  procesów
    oczekujących o jednakowych statycznych priorytetach. Proces SCHED_FIFO działa dopóki nie
    zostanie zablokowany przez żądanie we/wy, wywłaszczenie przez  proces  o  wyższym
    priorytecie, lub przez wywołanie (samodzielne) funkcji sched_yield.

  SCHED_RR: Szeregowanie typu cyklicznego (Round Robin),
    SCHED_RR, jest prostym rozszerzeniem SCHED_FIFO. Wszystko, co powiedziano o SCHED_FIFO,
    dotyczy także SCHED_RR, z tym że każdy z procesów może działać tylko przez określony okres
    (kwant) czasu. Jeśli proces działający według polityki SCHED_RR działa przez czas dłuższy
    lub równy temu okresowi, zostanie on wstawiony na koniec listy dla swojego priorytetu.
    Proces SCHED_RR, który został wywłaszczony przez proces o wyższym priorytecie i wznowił
    działanie, dokończy niewykorzystaną część cyklicznego kwantu czasu. Długość kwantu czasu
    można odczytać za pomocą funkcji sched_rr_get_interval.

  SCHED_OTHER: Domyślne szeregowanie linuksowe,
    SCHED_OTHER, może być używane tylko ze statycznym priorytetem równym 0. SCHED_OTHER jest
    standardową linuksową procedurą szeregowania  zadań  poprzez  przydzielanie  czasu,
    przeznaczoną dla wszystkich procesów, które nie mają specjalnych wymagań odnośnie czasu
    rzeczywistego wymagających wykorzystania mechanizmu priorytetów statycznych. Proces, który
    ma być uruchomiony, jest wybierany z listy dla priorytetu statycznego 0 w oparciu o
    określany jedynie wewnątrz tej listy priorytet dynamiczny. Wspomniany priorytet dynamiczny
    jest oparty na wartości "nice" (ustawianej za pomocą funkcji systemowych nice i
    setpriority) i zwiększany w każdym kwancie czasu, w którym proces jest gotów do działania,
    lecz procedura szeregująca mu tego zabrania. Zapewnia to uczciwy postęp wszystkim procesom
    polityki SCHED_OTHER.

  Czas odpowiedzi
    Zablokowany proces o wysokim priorytecie, oczekujący na we/wy ma określony czas odpowiedzi
    przed ponownym jego szeregowaniem. Autor sterownika urządzenia może znacznie zmniejszyć
    czas odpowiedzi, używając procedury obsługi przerwań typu "slow interrupt".

  Różne
    Procesy potomne dziedziczą poprzez fork(2) algorytm szeregowania i parametry.

    Procesom czasu rzeczywistego do unikania opóźnień stronicowania zazwyczaj potrzebne jest
    blokowanie pamięci. Może ono być wykonane za pomocą mlock(2) lub mlockall(2).

    Ponieważ  nieblokująca nieskończona pętla w procesie, szeregowanym wegług polityki
    SCHED_FIFO lub SCHED_RR będzie (wiecznie) blokować wszystkie  procesy  o  niższym
    priorytecie, twórca oprogramowania powinien na konsoli zawsze trzymać dostępną powłokę,
    szeregowaną z wyższym priorytetem statycznym niż testowana aplikacja. Umożliwi ona
    awaryjne ubicie testowanych aplikacji czasu rzeczywistego, które nie blokują, lub nie
    kończą się zgodnie z oczekiwaniami. Jako że procesy SCHED_FIFO i SCHED_RR mogą wywłaszczać
    inne procesy na zawsze, tylko procesy roota mogą włączać te polityki szeregowania zadań.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_setscheduler i sched_getscheduler,
    definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, sched_setscheduler zwraca zero.  Po pomyślnym zakończeniu,
    sched_getscheduler zwraca politykę dla procesu (nieujemna liczba całkowita). Po błędzie,
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    ESRCH Proces o identyfikatorze pid nie został znaleziony.

    EPERM Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Tylko procesy roota mogą włączać
       polityki SCHED_FIFO oraz SCHED_RR. Proces wołający sched_setscheduler musi mieć
       efektywny uid równy euid lub uid procesu identyfikowanego przez pid lub musi być
       procesem superużytkownika.

    EINVAL Polityka szeregowania zadań policy nie jest żadną ze znanych polityk lub parametr p
       nie ma sensu dla danej polityki.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI

    W systemie linux-1.3.81 polityka SCHED_RR nie została jeszcze dokładnie przetestowana i
    może nie zachowywać się dokładnie tak, jak opisano w POSIX.1b.

UWAGA

    Standardowy Linux jest systemem operacyjnym do ogólnych zastosowań i wspiera: procesy
    drugoplanowe, aplikacje interakcyjne i aplikacje miękkiego czasu rzeczywisyego (aplikacje,
    które zazwyczaj napotykają na nieprzekraczalne terminy w przebiegach czasowych). Niniejsza
    strona podręcznika jest zorientowana na te rodzaje aplikacji.

    Standardowy Linux nie jest zaprojektowany do  obsługi  aplikacji  twardego  czasu
    rzeczywistego, to znaczy aplikacji, w których nieprzekraczalne terminy (często znacznie
    krótsze niż sekunda) muszą być zagwarantowane lub system zawiedzie katastroficznie.
    Podobnie, jak wszystkie systemy do ogólnych zastosowań, Linux został zaprojektowany aby
    zmaksymalizować wydajność dla przypadków przeciętnych, zamiast wydajności dla przypadków
    najgorszych. Wydajność Linuksa w obsłudze przerwań jest dla przypadków najgorszych
    znacznie gorsza niż dla przypadków przeciętnych. Jego liczne blokady kernela (takie, jak
    dla SMP) powodują długie maksymalne czasy oczekiwania, a wiele z zastosowanych w nim
    technik zwiększających wydajność, zmniejsza średni czas poprzez zwiększenie czasu dla
    przypadków najgorszych.  W większości sytuacji jest to to, czego się oczekuje, lecz gdy
    rzeczywiście rozwijana jest aplikacja twardego czasu rzeczywistego, należy rozważyć
    zastosowanie rozszerzeń twardego czasu rzeczywistego dla Linuksa, takich jak RTLinux
    (http://www.rtlinux.org) lub skorzystać z innego systemu operacyjnego, zaprojektowanego
    specjalnie dla aplikacji twardego czasu rzeczywistego.

ZOBACZ TAKŻE

    sched_setaffinity(2),  sched_getaffinity(2),  sched_setparam(2),  sched_getparam(2),
    sched_yield(2),      sched_get_priority_max(2),      sched_get_priority_min(2),
    sched_rr_get_interval(2),  nice(2),  setpriority(2),  getpriority(2),  mlockall(2),
    munlockall(2), mlock(2), munlock(2)

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates,
    Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996 - jest to nowa rewizja (1996) POSIX.1, która zawiera jako jednolity
    tekst standardy POSIX.1(1990), POSIX.1b(1993), POSIX.1c(1995) i POSIX.1i(1995).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 sched_setscheduler

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.