Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    semctl - sterowanie semaforami Systemu V

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);

OPIS

    semctl() wykonuje operację sterującą określoną przez cmd na zestawie semaforów Systemu V
    określonym przez semid lub na semaforze o numerze semnum z tego zestawu. (Numeracja
    semaforów w zestawie semaforów zaczyna się od 0).

    W zależności od cmd funkcja przyjmuje trzy lub cztery argumenty. Jeśli są cztery, to
    czwarty jest typu union semun. Program wywołujący musi zdefiniować tę unię jako:

      union semun {
        int       val;  /* Wartość dla SETVAL */
        struct semid_ds *buf;  /* Bufor dla IPC_STAT, IPC_SET */
        unsigned short *array; /* Tablica dla GETALL, SETALL */
        struct seminfo *__buf; /* Bufor dla IPC_INFO
                      (specyficzne dla Linuksa) */
      };

    Struktura danych semid_ds jest zdefiniowana w <sys/sem.h> następująco:

      struct semid_ds {
        struct ipc_perm sem_perm; /* Prawa dostępu */
        time_t     sem_otime; /* Czas ostatniej operacji semop */
        time_t     sem_ctime; /* Czas ostatniej zmiany */
        unsigned long  sem_nsems; /* Liczba semaforów w zestawie */
      };

    Struktura ipc_perm jest zdefiniowana następująco (wyróżnione pola można ustawić za pomocą
    IPC_SET):

      struct ipc_perm {
        key_t     __key; /* Klucz podany w semget(2) */
        uid_t     uid;  /* Efektywny UID właściciela */
        gid_t     gid;  /* Efektywny GID właściciela */
        uid_t     cuid; /* Efektywny UID twórcy */
        gid_t     cgid; /* Efektywny GID twórcy */
        unsigned short mode; /* Uprawnienia */
        unsigned short __seq; /* Numer sekwencji */
      };

    Poprawne wartości parametru cmd to:

    IPC_STAT Kopiuje informacje ze struktury kontrolnej jądra skojarzonej z semid do
         struktury semid_ds wskazywanej przez arg.__buf. Argument semnum jest ignorowany.
         Wywołujący musi mieć uprawnienie odczytu zestawu semaforów.

    IPC_SET  Zapisuje wartości niektórych pól struktury semid_ds wskazywanej przez arg.__buf
         do struktury danych jądra powiązanej z tym zestawem semaforów, aktualizując
         także pole sem_ctime. Następujące pola mogą być zmieniane: sem_perm.uid,
         sem_perm.gid oraz (9 najmniej znaczących bitów pola) sem_perm.mode. Efektywny
         identyfikator użytkownika procesu wywołującego musi być równy identyfikatorowi
         właściciela (sem_perm.uid) lub twórcy (sem_perm.cuid) segmentu pamięci dzielonej
         albo  proces  wywołujący  musi być uprzywilejowany. Argument semnum jest
         ignorowany.

    IPC_RMID Usuwa natychmiast zestaw semaforów. Wznawia wszystkie procesy zablokowane w
         wywołaniu semop(2) (wywołanie to zasygnalizuje błąd i ustawi zmienną errno na
         EIDRM). Efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego musi odpowiadać
         twórcy lub właścicielowi zestawu semaforów albo proces wywołujący musi być
         uprzywilejowany. Argument semnum jest pomijany.

    IPC_INFO (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca w strukturze, na którą wskazuje arg.__buf, informacje o systemowych
         ograniczeniach i parametrach semaforów. Struktura jest typu seminfo i jest
         zdefiniowana w <sys/shm.h>, pod warunkiem, że zdefiniowano również makro
         _GNU_SOURCE:

           struct seminfo {
             int semmap; /* Liczba wpisów w mapie semaforów
                     nieużywane przez jądro */
             int semmni; /* Maksymalna liczba zestawów semaforów */
             int semmns; /* Maksymalna liczba semaforów we wszystkich
                     zestawach semaforów */
             int semmnu; /* Maksymalna liczba struktur wycofania (undo)
                     w systemie; nieużywane przez jądro*/
             int semmsl; /* Maksymalna liczba semaforów
                     w zestawie */
             int semopm; /* Maksymalna liczba operacji dla
                     semop(2) */
             int semume; /* Maksymalna liczba wpisów wycofania (undo)
                     procesu; nieużywane przez jądro */
             int semusz; /* Rozmiar struktury sem_undo */
             int semvmx; /* Maksymalna wartość semafora */
             int semaem; /* Maksymalna wartość możliwa do zapamiętania
                     dla regulacji semafora (SEM_UNDO) */
           };

         Ustawienia semmsl, semmns, semopm oraz semmni można zmienić za pomocą plików w
         /proc/sys/kernel/sem; szczegóły można znaleźć w podręczniku proc(5).

    SEM_INFO (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca strukturę seminfo zawierającą te same informacje co w przypadku IPC_INFO,
         z tym  wyjątkiem, że w następujących polach zwracane są informacje o zasobach
         systemowych wykorzystywanych przez semafory: pole semusz zwraca liczbę zestawów
         semaforów istniejących obecnie w systemie; pole semaem zwraca całkowitą liczbę
         semaforów we wszystkich zestawach semaforów w systemie.

    SEM_STAT (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca strukturę semid_ds, taką jak dla IPC_STAT. Jednakże parametr semid nie
         jest  identyfikatorem  segmentu,  ale  indeksem wewnętrznej tablicy jądra
         przechowującej informacje o wszystkich segmentach zestawach  semaforów  w
         systemie.

    GETALL  Zwraca (bieżącą) wartość semval dla wszystkich semaforów z zestawu, umieszczając
         je w tablicy arg.array. Argument semnum jest pomijany. Proces wywołujący musi
         mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.

    GETNCNT  Zwraca wartość semncnt skojarzoną z semaforem numer semnum (tzn. liczbę procesów
         oczekujących na zwiększenie się wartości semval skojarzonej z semaforem numer
         semnum). Proces wywołujący musi mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.

    GETPID  Zwraca wartość sempid skojarzoną z semaforem o numerze semnum w zestawie. Jest
         to identyfikator procesu, który wykonał ostatnią operację na tym semaforze (ale
         zob. UWAGI). Proces wywołujący musi mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.

    GETVAL  Zwraca wartość semval semafora o numerze semnum w zestawie semaforów. Proces
         wywołujący musi mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.

    GETZCNT  Zwraca wartość semzcnt skojarzoną z semaforem o numerze semnum w zestawie (tzn.
         liczbę procesów oczekujących na osiągnięcie przez semafor o numerze semnum
         wartości 0). Proces wywołujący musi mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.

    SETALL  Przypisuje wartości semval wszystkim semaforom zestawu, korzystając z tablicy
         arg.array,  jednocześnie  aktualizuje  pole  sem_ctime  struktury semid_ds
         skojarzonej z zestawem. Wpisy wycofania (undo; patrz semop(2)) są czyszczone dla
         wszystkich zmienianych semaforów we wszystkich procesach. Jeżeli zmiany wartości
         semaforów pozwoliłyby na odblokowanie procesów oczekujących w wywołaniach
         semop(2), to te procesy są wznawiane. Argument semnum jest pomijany. Proces
         wywołujący musi mieć prawa do modyfikacji (zapisu) zestawu semaforów.

    SETVAL  Przypisuje wartość semval do arg.val semafora o numerze semnum w zestawie,
         aktualizując jednocześnie pole sem_ctime struktury semid_ds skojarzonej z
         zestawem semaforów. Wpisy wycofania (undo) są czyszczone dla zmienianych
         semaforów we wszystkich procesach. Jeżeli zmiany wartości semaforów pozwoliłyby
         na odblokowanie procesów oczekujących w wywołaniach semop(2), to te procesy są
         wznawiane. Proces wywołujący funkcję musi mieć prawa do modyfikacji zestawu
         semaforów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W razie błędu semctl() zwraca -1, a zmiennej errno zostanie nadana wartość określająca
    rodzaj błędu.

    W przeciwnym przypadku zwrócona zostanie nieujemna wartość zależna od parametru cmd:

    GETNCNT  wartość semncnt.

    GETPID  wartość sempid.

    GETVAL  wartość semval.

    GETZCNT  wartość semzcnt.

    IPC_INFO indeks najwyższego używanego wpisu w wewnętrznej tablicy jądra przechowującej
         informacje o wszystkich zestawach semaforów. (Informacji tej można użyć w
         operacjach SEM_STAT, aby otrzymać informacje o wszystkich zestawach semaforów w
         systemie).

    SEM_INFO tak jak IPC_INFO.

    SEM_STAT identyfikator zestawu semaforów, którego indeks został podany w semid.

    Dla wszystkich pozostałych wartości cmd w razie pomyślnego zakończenia zwracane jest 0.

BŁĘDY

    Po niepomyślnym zakończeniu, zmienna errno przyjmie jedną z następujących wartości:

    EACCES Parametr cmd ma jedną z wartości GETALL, GETPID, GETVAL, GETNCNT, GETZCNT,
       IPC_STAT, SEM_STAT, SETALL lub SETVAL, a proces wywołujący nie ma wystarczających
       uprawnień do działania na zbiorze semaforów oraz nie ma ustawionego atrybutu
       CAP_IPC_OWNER.

    EFAULT Adres wskazywany przez arg.buf lub arg.array jest niedostępny.

    EIDRM Zestaw semaforów został usunięty.

    EINVAL Niepoprawna wartość parametru cmd lub semid. Albo: w przypadku operacji SEM_STAT
       wartość indeksu podana w parametrze semid odwoływała się do obecnie nieużywanego
       elementu tablicy.

    EPERM Parametr cmd jest równy IPC_SET lub IPC_RMID, ale identyfikator efektywnego
       użytkownika procesu wywołującego nie jest twórcą (określonym w sem_perm.cuid) ani
       właścicielem (określonym w sem_perm.uid) zestawu semaforów, a proces nie ma
       ustawionego atrybutu CAP_SYS_ADMIN.

    ERANGE Argument cmd ma wartość SETALL lub SETVAL, ale przekazywana wartość semafora semval
       (dla któregoś z semaforów zestawu) jest mniejsza od 0 lub większa od wartości
       ograniczenia systemowego SEMVMX.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2001, SVr4.

    POSIX.1 określa pole sem_nsems struktury semid_ds jako będące typu unsigned short i tak
    też jest ono zdefiniowane w większości systemów. Tak było również w Linuksie 2.2 i
    wcześniejszych, lecz od Linuksa 2.4 pole to jest typu unsigned long.

UWAGI

    Dołączenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie ani przez żadną z
    wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje wymagają dołączenia tych plików
    nagłówkowych, SVID również dokumentuje ich dołączenie. Aplikacje które mają być przenośne
    na tego typu stare systemy mogą wymagać dołączenia omawianych plików nagłówkowych.

    Operacje IPC_INFO, SEM_STAT oraz SEM_INFO są używane przez program ipcs(1) w celu
    dostarczenia informacji o zajmowanych zasobach. W przyszłości operacje te mogą zostać
    zmodyfikowane lub przeniesione do interfejsu systemu plików /proc.

    Niektóre pola struktury struct semid_ds były w Linuksie 2.2 typu short, ale stały się typu
    long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać, powinna wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91
    lub nowszą. (Jądro rozróżnia stare wywołania od nowych za pomocą znacznika IPC_64 w cmd).

    We wcześniejszych wersjach biblioteki glibc unia semun była zdefiniowana w <sys/sem.h>,
    jednakże POSIX.1 wymaga, żeby to program wywołujący definiował tę unię. Wersje glibc,
    które nie definiują tej unii, definiują makro _SEM_SEMUN_UNDEFINED w <sys/sem.h>.

    Na  wywołanie  semctl() wpływa następujące ograniczenie systemowe dotyczące zbioru
    semaforów:

    SEMVMX Maksymalna wartość semval: zależna od implementacji (32767).

    W celu uzyskania lepszej przenośności, najlepiej zawsze wywoływać semctl() z czterema
    argumentami.

  Wartość sempid
    POSIX.1 definiuje sempid jako "identyfikator procesu ostatniej operacji" na semaforze i
    wprost zauważa, że wartość tak jest ustawiana przez pomyślne wywołanie semop(2), z
    implikacją, że żaden inny interfejs nie wpływa na wartość sempid.

    Choć niektóre implementacje są zgodne z zachowaniem opisanym w POSIX.1, to inne nie są
    (błąd prawdopodobnie leży tu w specyfikacji POSIX.1, jako że nie zauważyła ona tylu
    przykładów istniejących implementacji). Różne inne implementacje aktualizują sempid
    również przy innych operacjach aktualizujących wartość semafora: operacjach SETVAL i
    SETALL, jak również dostosowaniach semafora wykonywanych przy zakończeniu procesu jako
    konsekwencji użycia flagi SEM_UNDO (zob. semop(2)).

    Linux aktualizuje sempid również przy operacjach SETVAL i dostosowaniach semafora. Jednak,
    nieco niekonsekwentnie, do wersji 4.5 włącznie, Linux nie aktualizował sempid przy
    operacjach SETALL. Skorygowano to w Linuksie 4.6.

ZOBACZ TAKŻE

    ipc(2), semget(2), semop(2), capabilities(7), sem_overview(7), svipc(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Rafał Lewczuk (PTM)
    <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.