Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    setresuid, setresgid - ustawienie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika
    lub grupy

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <unistd.h>

    int setresuid(uid_t ruid, uid_t euid, uid_t suid);
    int setresgid(gid_t rgid, gid_t egid, gid_t sgid);

OPIS

    setresuid() ustawia dla bieżącego procesu rzeczywisty  i  efektywny  identyfikator
    użytkownika (UID) oraz wartość zachowanego set-user-ID.

    Proces nieuprzywilejowany może zmienić rzeczywisty UID, efektywny UID i zachowany
    set-user-ID na jeden z: bieżący rzeczywisty UID, bieżący efektywny UID lub bieżący
    zachowany set-user-ID.

    Proces uprzywilejowany (pod Linuksem - mający atrybut CAP_SETUID) może ustawić rzeczywisty
    UID, efektywny UID i zachowany set-user-ID na dowolne wartości.

    Jeżeli którykolwiek z parametrów jest równy -1, to odpowiadająca mu wartość nie jest
    zmieniana.

    Niezależnie od zmian rzeczywistego UID, efektywnego UID i zachowanego set-user-ID,
    filesystem-UID jest zawsze ustawiany na taką samą wartość, jaką ma (być może nowy)
    efektywny UID.

    Analogicznie, setresgid() ustawia rzeczywisty identyfikator grupy (GID), efektywny GID i
    zachowany set-group-ID bieżącego procesu (i zawsze ustawia filesystem-GID na wartość
    efektywnego GID), z takimi samymi ograniczeniami dla procesów nieuprzywilejowanych.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

    Uwaga: są przypadki, gdy setresuid() może zawieść nawet wówczas, gdy wywołujący ma UID 0.
    Pominięcie sprawdzenia zwrotu niepowodzenia z setresuid() jest poważnym zagrożeniem
    bezpieczeństwa.

BŁĘDY

    EAGAIN Wywołanie mogłoby zmienić rzeczywisty UID wywołującego (tzn. ruid nie pasowałby do
       rzeczywistego UID wywołującego), lecz wystąpiło tu tymczasowe niepowodzenie w
       przydzieleniu niezbędnych struktur danych jądra.

    EAGAIN ruid nie pasuje do rzeczywistego UID wywołującego, a to wywołanie spowodowałoby
       przekroczenie limitu zasobów RLIMIT_NPROC wywołującego przez liczbę procesów
       należących do rzeczywistego ID użytkownika ruid. Od Linuksa 3.1 błąd ten już się
       nie pojawia (lecz solidne aplikacje powinny dokonywać jego sprawdzenia); zob. opis
       EAGAIN w execve(2).

    EINVAL Jeden lub więcej docelowych  identyfikatorów  użytkownika  lub  grupy  jest
       nieprawidłowych w tej przestrzeni użytkownika.

    EPERM Proces wywołujący nie jest procesem uprzywilejowanym (nie ma atrybutu CAP_SETUID) i
       próbował ustawić niedozwoloną wartość któregoś z identyfikatorów.

WERSJE

    Opisywane wywołania systemowe są dostępne w Linuksie od wersji 2.1.44.

ZGODNE Z

    Opisywane wywołania systemowe są niestandardowe; występują również na HP-UX i niektórych
    systemach BSD.

UWAGI

    Na HP-UX i FreeBSD prototyp funkcji można znaleźć w <unistd.h>. Pod Linuksem prototyp jest
    dostarczany przez glibc od wersji 2.3.2.

    Oryginalne, linuksowe wywołania setresuid() i setresgid() obsługiwały tylko 16-bitowe
    identyfikatory użytkownika i grupy. Następnie w Linuksie 2.4 dodano setresuid32() i
    setresgid32(), obsługujące 32-bitowe identyfikatory. Funkcje opakowujące setresuid()  i
    setresgid() biblioteki  glibc obsługują te warianty wywołań w różnych wersjach jądra w
    sposób przezroczysty dla użytkownika.

  Różnice biblioteki C/jądra
    Na poziomie jądra, identyfikatory użytkownika i grupy są atrybutami przynależnymi wątkowi.
    Jednak POSIX wymaga, aby wszystkie wątki procesu dzieliły te same poświadczenia.
    Implementacja wątkowania NPTL obsługuje wymagania POSIX za pomocą funkcji opakowujących
    dla różnych wywołań systemowych zmieniających UID-y i GID-y procesów. Te funkcje
    opakowujące (w tym te dla setresuid() i setresgid()) wykorzystują technikę opartą na
    sygnałach aby zapewnić, że gdy jeden wątek zmieni swe poświadczenia, wszystkie inne wątki
    procesu również to uczynią. Więcej szczegółów w podręczniku nptl(7).

ZOBACZ TAKŻE

    getresuid(2),  getuid(2),  setfsgid(2),  setfsuid(2),  setreuid(2),   setuid(2),
    capabilities(7), credentials(7), user_namespaces(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.