Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    shmctl - sterowanie segmentami pamięci dzielonej Systemu V

SKŁADNIA

    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/shm.h>

    int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);

OPIS

    shmctl() wykonuje operację określoną przez parametr cmd na segmencie pamięci dzielonej
    Systemu V o identyfikatorze shmid.

    Parametr buf jest wskaźnikiem do struktury shmid_ds, zdefiniowanej następująco  w
    <sys/shm.h>:

      struct shmid_ds {
        struct ipc_perm shm_perm;  /* Prawa dostępu */
        size_t     shm_segsz;  /* Rozmiar segmentu (w bajtach) */
        time_t     shm_atime;  /* Czas ostatniego dołączenia */
        time_t     shm_dtime;  /* Czas ostatniego odłączenia */
        time_t     shm_ctime;  /* Czas ostatniej modyfikacji */
        pid_t      shm_cpid;  /* PID twórcy segmentu */
        pid_t      shm_lpid;  /* PID ostatniego shmat(2)/shmdt(2) */
        shmatt_t    shm_nattch; /* Liczba dołączeń */
        ...
      };

    Struktura ipc_perm jest zdefiniowana następująco (wyróżnione pola można ustawić za pomocą
    IPC_SET):

      struct ipc_perm {
        key_t     __key;  /* Klucz podany w msgget() */
        uid_t     uid;   /* Efektywny UID właściciela */
        gid_t     gid;   /* Efektywny GID właściciela */
        uid_t     cuid;   /* Efektywny UID twórcy */
        gid_t     cgid;   /* Efektywny GID twórcy */
        unsigned short mode;   /* Uprawnienia + znaczniki */
                      SHM_DEST i SHM_LOCKED */
        unsigned short __seq;  /* Numer sekwencji */
      };

    Poprawne wartości parametru cmd to:

    IPC_STAT Kopiuje informacje ze struktury kontrolnej jądra skojarzonej z shmid do
         struktury wskazywanej przez buf. Wywołujący musi mieć uprawnienie odczytu
         segmentu pamięci dzielonej.

    IPC_SET  Zapisuje wartości niektórych pól struktury shmid_ds wskazywanej przez buf do
         struktury  danych  jądra  powiązanej  z tym segmentem pamięci dzielonej,
         aktualizując także pole shm_ctime. Następujące pola mogą być  zmieniane:
         shm_perm.uid,  shm_perm.gid  oraz  (9  najmniej  znaczących  bitów  pola)
         shm_perm.mode. Efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego musi być
         równy identyfikatorowi właściciela (shm_perm.uid) lub twórcy (shm_perm.cuid)
         segmentu pamięci dzielonej albo proces wywołujący musi być uprzywilejowany.

    IPC_RMID Zaznacza segment do usunięcia. Zostanie on naprawdę usunięty jedynie w momencie,
         w którym ostatni używający go proces się od niego odłączy (tj. gdy pole
         shm_nattch struktury shmid_ds opisującej segment osiągnie wartość  zero).
         Użytkownik musi być właścicielem segmentu, jego twórcą lub użytkownikiem
         uprzywilejowanym. Argument buf jest ignorowany.

         Jeśli segment został zaznaczony  do  usunięcia,  to  zostanie  ustawiony
         (niestandardowy) znacznik SHM_DEST pola shm_perm.mode struktury danych zwracanej
         przez IPC_STAT.

         Wywołujący musi zapewnić, że segment po użyciu zostanie na pewno usunięty. W
         przeciwnym przypadku pamięć lub obszar wymiany zajmowane przez segment nie
         zostaną zwolnione.

         Proszę zapoznać się również z opisem z /proc/sys/kernel/shm_rmid_forced w
         proc(5).

    IPC_INFO (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca  w  strukturze,  na którą wskazuje buf, informacje o systemowych
         ograniczeniach i parametrach pamięci dzielonej. Struktura jest typu shminfo
         (dlatego wymagane jest rzutowanie) i jest zdefiniowana w <sys/shm.h>, pod
         warunkiem, że zdefiniowano również makro _GNU_SOURCE:

           struct shminfo {
             unsigned long shmmax; /* Maksymalny rozmiar segmentu */
             unsigned long shmmin; /* Minimalny rozmiar segmentu;
                         zawsze 1 */
             unsigned long shmmni; /* Maksymalna liczba segmentów */
             unsigned long shmseg; /* Maksymalna liczba segmentów,
                         które proces może podłączyć;
                         nieużywane przez jądro */
             unsigned long shmall; /* Maksymalna liczba stron
                         pamięci dzielonej, globalna
                         dla systemu */
           };

         Ustawienia shmmni, shmmax oraz shmall można zmienić za pomocą plików /proc o
         nazwach takich samych, jak nazwy tych ustawień; szczegóły można znaleźć w
         podręczniku proc(5).

    SHM_INFO (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca strukturę shm_info, której pola zawierają informacje  o  zasobach
         systemowych używanych przez pamięć dzieloną. Struktura jest zdefiniowana w
         <sys/shm.h>, pod warunkiem, że zdefiniowano również makro _GNU_SOURCE:

           struct shm_info {
             int      used_ids; /* Liczba istniejących
                          obecnie segmentów */
             unsigned long shm_tot; /* Całkowita liczba stron
                          pamięci dzielonej */
             unsigned long shm_rss; /* Liczba stron pamięci dzielonej
                          w fizycznej pamięci */
             unsigned long shm_swp; /* Liczba stron pamięci dzielonej
                          w przestrzeni wymiany */
             unsigned long swap_attempts;
                         /* Nieużywane od Linuksa 2.4 */
             unsigned long swap_successes;
                         /* Nieużywane od Linuksa 2.4 */
           };

    SHM_STAT (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca strukturę shmid_ds, taką jak dla IPC_STAT. Jednakże parametr shmid nie
         jest  identyfikatorem  segmentu,  ale  indeksem wewnętrznej tablicy jądra
         przechowującej informacje o wszystkich segmentach pamięci dzielonej w systemie.

    Proces wywołujący może zabronić lub zezwolić na wymianę obszarów pamięci zajmowanych przez
    segment, używając następujących wartości cmd:

    SHM_LOCK (specyficzne dla Linuksa)
         Zapobiega umieszczaniu segmentu pamięci dzielonej w przestrzeni wymiany. The
         caller must fault in any pages that are required to be present after locking is
         enabled. Jeśli segment jest zablokowany, to zostanie ustawiony (niestandardowy)
         znacznik SHM_LOCKED pola shm_perm.mode struktury danych  zwracanej  przez
         IPC_STAT.

    SHM_UNLOCK (specyficzne dla Linuksa)
         Odblokowuje segment, zezwalając na umieszczenie go w przestrzeni wymiany.

    W jądrach wcześniejszych niż 2.6.10 tylko proces uprzywilejowany mógł stosować SHM_LOCK i
    SHM_UNLOCK. Od jądra 2.6.10 nieuprzywilejowany proces może wywołać te operacje, pod
    warunkiem że efektywny identyfikator użytkownika odpowiada identyfikatorowi twórcy lub
    właściciela segmentu oraz (w przypadku SHM_LOCK) ilość pamięci do zablokowania mieści się
    w ograniczeniu zasobów RLIMIT_MEMLOCK (patrz setrlimit(2)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Pomyślnie zakończone operacje IPC_INFO i SHM_INFO zwracają indeks najwyższego używanego
    wpisu w wewnętrznej tablicy jądra przechowującej informacje o wszystkich segmentach
    pamięci dzielonej. (Informacji tej można użyć w operacjach SHM_STAT, aby otrzymać
    informacje o wszystkich segmentach pamięci dzielonej w systemie). Pomyślnie zakończona
    operacja SHM_STAT zwraca identyfikator segmentu pamięci dzielonej o indeksie przekazanym w
    shmid. Pozostałe operacje zwracają 0, jeżeli tylko się powiodą.

    W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej
    errno.

BŁĘDY

    EACCES Wydano polecenie IPC_STAT lub SHM_STAT, a prawa dostępu określone w shm_perm.modes
       nie pozwalają na odczyt segmentu shmid i proces wywołujący nie ma ustawionego
       atrybutu CAP_IPC_OWNER.

    EFAULT Parametr cmd ma wartość IPC_SET lub IPC_STAT, ale adres wskazany przez buf jest
       niedostępny.

    EIDRM shmid wskazuje na usunięty identyfikator.

    EINVAL shmid nie jest poprawnym identyfikatorem lub cmd nie jest poprawnym poleceniem.
       Albo: w przypadku operacji SHM_STAT wartość indeksu podana w parametrze shmid
       odwoływała się do obecnie nieużywanego elementu tablicy.

    ENOMEM (W jądrach wcześniejszych niż 2.6.9) podano SHM_LOCK, a rozmiar segmentu do
       zablokowania oznaczałby przekroczenie ograniczenia na całkowitą liczbę bajtów w
       pamięci dzielonej przypadającą na rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu
       wywołującego.  Ograniczenie  to  jest  opisywane  przez miękki limit zasobu
       RLIMIT_MEMLOCK (patrz setrlimit(2)).

    EOVERFLOW
       Próbowano wywołać polecenie IPC_STAT, a wartość GID lub UID jest za duża, aby ją
       umieścić w strukturze wskazywanej przez buf.

    EPERM Próbowano wywołać polecenie  IPC_SET lub IPC_RMID, ale efektywny UID właściciela
       wywołującego procesu nie odpowiada twórcy segmentu (określonemu w shm_perm.cuid),
       właścicielowi  segmentu  (określonemu  w  shm_perm.uid),  a proces nie jest
       uprzywilejowany (Linux: nie ma ustawionego atrybutu CAP_SYS_ADMIN).

       Lub (w jądrach starszych niż 2.6.9) podano SHM_LOCK lub SHM_UNLOCK, ale proces nie
       był uprzywilejowany (Linux: nie miał ustawionego atrybutu CAP_IPC_LOCK). (Od wersji
       Linuksa 2.6.9 ten błąd może wystąpić również gdy RLIMIT_MEMLOCK jest równy 0 i
       proces wywołujący nie jest uprzywilejowany).

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

    Dołączenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie ani przez żadną z
    wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje wymagają dołączenia tych plików
    nagłówkowych, SVID również dokumentuje ich dołączenie. Aplikacje które mają być przenośne
    na tego typu stare systemy mogą wymagać dołączenia omawianych plików nagłówkowych.

    Operacje IPC_INFO, SHM_STAT oraz SHM_INFO są używane przez program ipcs(1) w celu
    dostarczenia informacji o zajmowanych zasobach. W przyszłości operacje te mogą zostać
    zmodyfikowane lub przeniesione do interfejsu systemu plików /proc.

    Linux pozwala na dołączenie (shmat(2)) segmentu pamięci dzielonej, który już został
    zaznaczony do usunięcia za pomocą shmctl(IPC_RMID). Ta właściwość nie jest dostępna w
    innych implementacjach Uniksa; przenośne aplikacje nie powinny od niej zależeć.

    Niektóre pola struktury struct shmid_ds były w Linuksie 2.2 typu short, ale stały się typu
    long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać, powinna wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91
    lub nowszą. (Jądro rozróżnia stare wywołania od nowych za pomocą znacznika IPC_64 w cmd).

ZOBACZ TAKŻE

    mlock(2), setrlimit(2), shmget(2), shmop(2), capabilities(7), svipc(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Rafał Lewczuk (PTM)
    <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.